Dosbarthiad am ddim ar gael yn Ardal De Cymru - Abertawe - Castell-nedd - Port Talbot - Llanelli - Pontardawe - Gwyr - Gorseinon - Pontarddulais - Swmp bagiau am brisiau anghredadwy tra bod stociau'n para. Ar gyfer llosgwyr boncyffion, pyllau tân, tanau agored, gwersylla a mwy.

FFÔN: +44 (0)1792 946 421 neu E-BOST: RHODRI@HSWF.CO.UK

Gostyngiad Croeso

Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF
On a rustic wooden tabletop, a pile of wood wool firelighters. Beside them, a stack of split hardwood kindling sticks neatly arranged.

Cynnau a Tanwyr

(6 cynnyrch)
Gweld fel

Crynodeb o'r Cynnwys a Chysylltiadau Cyflym

Testun Manylion Gwel Adran
Trosolwg o gynnau tân a thanio Canllaw cyffredinol am gymhorthion cychwyn tân Trosolwg
Manteision defnyddio Mae goleuadau cyflymach, tân poethach, yn defnyddio llai o bren, ac ati Budd-daliadau
Mathau o danwyr tân Naturiol, gwlân pren, sglodion pren, cwyr, cemegol Mathau o Tanwyr Tân
Defnyddio tanwyr tân Lleoliad, swm a argymhellir, awgrymiadau goleuo Defnyddio Tanwyr Tân
Mathau tanio Pren meddal, pren caled, toriadau, odyn wedi'u sychu Mathau Tanio
Defnyddio cynnau Trefniant, maint, pentyrru, awgrymiadau goleuo Defnyddio Kindling
Prynu Ble i brynu, beth i chwilio amdano Prynu
Diogelwch tân Rhybuddion, rhagofalon, storio Diogelwch Tân
Mathau cyffredin o gynnau tân Cwyr, cemegol, naturiol, paraffin, papur Mathau Cyffredin
Defnyddio cychwynwyr tân Lleoliad, cyfarwyddiadau goleuo, trosglwyddo fflam Defnyddio Dechreuwyr
Ble i brynu cynnau Siopau, cyflenwyr, DIY, gwneud rhai eich hun Ble i Brynu
Cynnau tanau gyda chynnau Trefnu, pentyrru, goleuo, ychwanegu boncyffion Cynnau Tanau
Dewis cynwyr tân Brandiau, deunyddiau, graddfeydd, effeithiolrwydd Dewis Tanwyr Tân
Cynnau tân gyda chynnau Deunyddiau, trefniant, goleuo, trosglwyddo fflam Cychwyn Tân
Dechreuwyr coed tân Mathau, lleoliad, goleuo, paru â chynnau Dechreuwyr Coed Tân
Dechreuwyr lle tân Wedi'i brynu yn y siop yn erbyn opsiynau cartref Dechreuwyr Lle Tân
Tanwyr tân rhad Opsiynau cartref a chyllideb Tanwyr Rhad
Blociau cychwyn tân Mathau, defnydd, buddion Blociau Cychwyn
Deunyddiau tanio Mathau o goed, tinders, papur, ac ati Deunyddiau Tanio
Tanwyr cartref Lint, cwyr, blawd llif, papur, paraffin Tanwyr Cartref
Tanio bach Maint, trefniant, pentyrru Coethder Bach
Tanwyr llosgi coed Cynhyrchion, lleoliad, buddion Tanwyr Llosgwyr Pren
Mae fflamwyr yn gwresogi boncyffion Cyfansoddiad, defnydd, rhybuddion Logiau Flamers
Manylion gwlân pren Cyfansoddiad, gweithgynhyrchu, cymharu Holi ac Ateb Gwlân Pren
Cwestiynau cynnau tân Trefnu, goleuo, deunyddiau, diogelwch Holi ac Ateb cynnau tân

Mae cynnau tân a chynnau tân yn gynhyrchion hanfodol ar gyfer cychwyn a chynnal tanau mewn stofiau llosgi coed, lleoedd tân, a phyllau tân awyr agored. Mae hwn yn ganllaw cyffredinol sy'n darparu gwybodaeth fanwl am y gwahanol fathau o danau tân a thanio sydd ar gael, eu cymwysiadau allweddol a'u hawgrymiadau defnydd, yn ogystal â manteision defnyddio cymhorthion cychwyn tân o safon ar gyfer gwresogi cartrefi yn effeithiol ac yn effeithlon.

Trosolwg

Mae cynnau tân a chynnau tân yn ddeunyddiau a baratowyd yn arbennig a ddefnyddir i gynnau tân a chael y fflamau cychwynnol i fynd cyn ychwanegu coed tân mwy. Mae defnyddio cychwynwyr tân o safon yn helpu tanau i gynnau'n gyflymach a llosgi'n well.

Mae cynnau tân yn gynhyrchion fflamadwy sydd wedi'u cynllunio i fynd ar dân yn gyflym a chreu fflam boeth i gynnau pren. Mae'r prif fathau yn cynnwys tanwyr tân naturiol, tanwyr tân gwlân pren, tanwyr tân sglodion pren, a thanwyr tân cwyr.

Mae cynnau yn cyfeirio at ddarnau pren bach, sych, profiadol a ddefnyddir ar ôl cynnau tân i gronni a chynnal tân cyn ychwanegu boncyffion coed tân llawn. Mae tanio yn cael ei wneud o bren meddal fel pinwydd neu bren caled fel bedw.

Mae cael y cynnau tân cywir a chynnau tân yn hanfodol ar gyfer cynnau tân yn gyflym ac yn effeithiol a chynnal tanau effeithlon sy'n rhyddhau gwres cyson gyda llai o fwg.

Manteision Defnyddio Tanwyr Tân a Chynneu
 • Yn cynnau tanau yn gyflymach - mae cynnau tân yn cynnau'n gyflym ac mae'n hawdd cynnau cynnau
 • Yn llosgi'n boethach - Yn cynhyrchu fflam gadarn ar gyfer pethau allai gynnau tân yn lân
 • Yn defnyddio llai o bren - Mae angen llai o bren ar gyfer tân cychwynnol wrth ddefnyddio cymhorthion
 • Atal ysmygu - Mae tân yn ddigon poeth i losgi nwyon pren yn effeithlon
 • Tân yn cychwyn yn hawdd - Dim papur blêr nac yn cael trafferth cynnau pren
 • Diogelwch - Mae cynhyrchion proffesiynol yn tanio'n ddiogel ac yn rhagweladwy

Mathau o Tanwyr Tân

Mae sawl math o gynhyrchion cynnau tân wedi'u gweithgynhyrchu ar gael:

Tanwyr Tân Naturiol
 • Wedi'i wneud o ddeunyddiau organig fel gwlân pren, sglodion pren, conau pinwydd
 • Darparwch fflam poeth cyson am 5-10 munud
 • Peidiwch â gadael unrhyw lwch na gweddillion
 • Opsiynau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd
Tanwyr Tân Gwlân Pren
 • Mae'n cynnwys llithriadau o bren naturiol wedi'u rhwygo'n fân
 • Llosgwch yn araf gyda fflam boeth llachar
 • Wedi'i wneud o bren meddal heb ei drin neu naddion pren
Tanwyr Tân Sglodion Pren
 • Cynnwys gronynnau pren cywasgedig a rhwymwyr llysiau
 • Rhyddhewch fflam poeth yn gyflym
 • Opsiwn fforddiadwy
Cynau Tân Cwyr
 • Wedi'i orchuddio neu'n cynnwys cwyr paraffin fel y prif danwydd
 • Cynigiwch fflam hirhoedlog hyd at 15 munud
 • Gellir ei ail-oleuo os caiff ei ddiffodd
Tanwyr Tân Cemegol
 • Cynnwys cemegau ychwanegol i gynorthwyo tanio
 • Cynhyrchu gwres a fflamau dwys
 • Gall fod ag arogleuon neu adael gweddillion

Llun o wyneb bwrdd pren gydag amrywiaeth o oleuadau tân: Mae ciwbiau cynnau tân naturiol wedi'u gwneud o naddion pren cywasgedig yn eistedd wrth ymyl ciwbiau wedi'u gorchuddio â chwyr. Wedi'u gwasgaru o gwmpas mae sglodion tanio tenau a nythod gwlân blewog, i gyd yn barod i'w defnyddio. Mae'r trefniant yn ddymunol yn esthetig ac yn arddangos yr amrywiaeth.

Defnyddio Tanwyr Tân yn Effeithiol

Dilynwch yr awgrymiadau hyn ar gyfer defnydd diogel ac effeithiol o oleuadau tân:

 • Gosodwch y cynnau tân o dan y cynnau ar waelod y lle tân neu'r llosgwr coed

 • Defnyddiwch y swm a argymhellir - fel arfer 1-3 o oleuadau tân yn dibynnu ar faint y tân

 • Trefnwch y cynnau tân mewn pentwr cris-croes neu byramid fel y gall aer gylchredeg

 • Golau yn ôl cyfarwyddiadau pecyn - yn aml yn defnyddio matsys neu daniwr cyfleustodau

 • Gadewch i'r cynnau tân gynnau'n llwyr cyn ychwanegu'r cynnau

 • Ychwanegwch ddarnau cynnau cynyddol fwy ar ei ben i gronni'r tân

 • Unwaith y bydd y tân yn llosgi'n dda, ychwanegwch foncyffion gan ddechrau gyda rhai llai

 • Ceisiwch osgoi ychwanegu gormod o foncyffion ar unwaith a allai fygu'r fflamau

 • Ychwanegwch fwy o foncyffion unwaith y bydd y boncyffion blaenorol wedi cynnau ar gyfer tân parhaus

  Mathau Tanio

  Mae cynnau yn darparu'r haenau cyntaf o bren go iawn i greu fflamau a gwres ar gyfer trosglwyddo i foncyffion llosgi. Y prif fathau o danio yw:

  Tanio Pren Meddal
  • Gwneir yn nodweddiadol o binwydd, sbriws neu goedwigoedd conwydd eraill
  • Yn llosgi'n hawdd gyda fflam ganolig
  • Yn rhyddhau sudd sy'n cynorthwyo tanio
  • Opsiwn cost isel
  Pren Caled Kindling
  • Fe'i gwneir fel arfer o fedw, derw, ynn, masarn, ac ati
  • Yn tanio'n hawdd ac yn llosgi'n gyson
  • Yn is mewn resin felly mae'n llosgi'n lân
  • Yn fwy dwys na phren meddal felly mae'n para'n hirach
  Toriadau Pren
  • Gellir defnyddio darnau pren dros ben o doriadau DIY
  • Dylai fod yn gwbl sych a heb ei drin
  • Torrwch yn ddarnau bach, tenau tua hyd bys
  Kindling Sych Odyn
  • Wedi sychu a heneiddio'n gyflym mewn odyn
  • Cynnwys lleithder isel iawn felly goleuo'n hawdd
  • Gall fod yn fathau o bren meddal neu bren caled

   Llun o gasgliad o ffyn cynnau pren caled hollt: Mae'r ffyn, gyda'u harlliwiau brown cyfoethog a'u gwead garw, wedi'u pentyrru'n daclus ar arwyneb pren gwledig. Mae rhai ffyn yn dangos y grawn yn glir, gan bwysleisio eu natur pren caled, tra bod eraill yn arddangos yr ymylon wedi'u hollti'n ffres.

   Defnyddio Kindling yn Effeithiol

   Dilynwch yr awgrymiadau hyn ar gyfer cynnau tanau yn effeithiol gyda chynnau:

   • Trefnwch ddarnau cynnau yn unionsyth dros y tanwyr tân mewn pentwr cris-croes

   • Dechreuwch gyda ffyn tenau lled pensil ac yna cynyddu maint yn raddol

   • Caniatewch lif aer rhwng darnau - peidiwch â phacio'r cynnau'n dynn

   • Defnyddiwch danio pren meddal yn gyntaf gan ei fod yn goleuo'n gyflym

   • Ar ôl ei oleuo, ychwanegwch ychydig o bren caled i'w losgi am amser llosgi hirach

   • Ychwanegwch ffyn mwy yn araf wrth i danio blaenorol danio

   • Ychwanegwch foncyffion cyn eu llosgi'n llwyr i gynnal y tân

   • Ceisiwch osgoi mygu'r fflamau trwy ychwanegu boncyffion yn rhy gyflym

   Prynu Tanwyr Tân a Chynneu

   Gellir prynu cynhyrchion cychwyn tân o safon mewn llawer o leoliadau:

   • Storfeydd caledwedd - Yn aml, stociwch frandiau mawr o danwyr tân a bagiau cynnau pren meddal/pren caled

   • Archfarchnadoedd - Gallent gario blociau tanio sylfaenol a bwndeli tanio bach

   • Storfeydd gwresogi cartref - Yn arbenigo mewn pob math o gynnau tân a chyflenwadau cynnau

   • Manwerthwyr ar-lein - Cynnig cyfleustra a dewisiadau eang gyda bargeinion swmp ar gymhorthion cychwyn tanau

   Wrth brynu, dewiswch gynhyrchion wedi'u gwneud o ddeunyddiau naturiol sy'n tanio'n hawdd ac yn cynhyrchu cyn lleied â phosibl o fwg, gweddillion neu arogleuon. Cyfeiriwch at adolygiadau ac osgoi brandiau rhad a all fudlosgi neu fethu â goleuo'n iawn.

   Prynu Cynnau Tanio a Tanwyr
   • Chwiliwch am danwyr tân sy'n llosgi dros 8 munud ar gyfer pethau allai gynnau tân yn well

   • Chwiliwch am danio wedi'i wneud o bren sych, profiadol - nid pren gwyrdd

   • Prynwch symiau addas at eich defnydd - stociwch mewn swmp ar gyfer y gaeaf

   • Sicrhewch fod cynnau tân a chynnau tân yn cael eu cadw'n sych yn y storfa

   • Prynu brandiau gorau wedi'u hadolygu'n dda ar gyfer dibynadwyedd

   • Ceisiwch osgoi cwyr gwenwynig neu ddrewllyd a thanwyr tân cemegol os yn bosibl

   • Dewiswch gynhyrchion ecogyfeillgar wedi'u gwneud o ddeunyddiau naturiol

   Diogelwch Tân

   Ymarferwch ddiogelwch tân bob amser wrth ddefnyddio cymhorthion cychwyn tân:

   • Darllenwch a dilynwch holl rybuddion diogelwch y gwneuthurwr

   • Cadwch gynau tân a chynnau tân i ffwrdd oddi wrth blant ac anifeiliaid anwes

   • Storio mewn lleoliad sych, oer i ffwrdd o ffynonellau gwres

   • Bod â diffoddwr tân a chanfodydd mwg sy'n gweithio gerllaw

   • Peidiwch â gadael tanau heb neb yn gofalu amdanynt na gorlwytho â gormod o bren

   • Diffoddwch danau yn iawn cyn eu gadael

   • Gwaredwch lwch wedi'i oeri yn ofalus mewn cynwysyddion metel

   • Gwiriwch y rheoliadau gwahardd tân lleol yn ystod tywydd risg uchel

   Mae cynnau tân a chynnau tân yn gymhorthion cychwyn tân amhrisiadwy sy'n caniatáu i danau llosgi coed gael eu cynnau'n gyflym ac yn effeithiol. Mae dewis cynhyrchion o safon wedi'u gwneud o ddeunyddiau pren naturiol yn darparu fflam gadarn sy'n llosgi'n lân i gynnau tanau yn gyflym ac yn ddiogel. Mae buddsoddi yn y cychwynwyr tân cywir yn arwain at gynnau tân yn haws, yn llosgi tanau yn well, a gwresogi mwy effeithlon gan ddefnyddio llai o bren yn gyffredinol. Mae'r canllaw hwn yn ymdrin â'r mathau allweddol, awgrymiadau defnydd, cyngor prynu, a chamau diogelwch tân i'w hystyried wrth brynu a defnyddio cynnau tân a chynnau tân ar gyfer anghenion gwresogi cartref.

   Mathau Cyffredin o Gynnau Tân

   Mae yna sawl math cyffredin o danwyr tân ar gael i helpu i gychwyn eich tân. Mae tanwyr tân cwyr yn opsiwn poblogaidd - mae'r rhain wedi'u gwneud o gwyr wedi'i gymysgu â blawd llif neu naddion pren, wedi'u mowldio'n flociau. Maen nhw'n llosgi'n araf, gan ddarparu fflam dda i gynnau'ch cynnau. Mae tanwyr tân cemegol yn cynnwys cemegau fel hecsamine sy'n llosgi'n lân heb fwg nac arogl. Daw'r rhain yn aml fel ciwbiau neu dabledi. Mae tanwyr tân naturiol yn defnyddio deunyddiau hylosg fel gwlân pren neu gotwm, weithiau gydag olewau llysiau neu gwyr ychwanegol. Mae'r rhain yn opsiwn ecogyfeillgar. Mae rhai mathau eraill yn cynnwys cynnau tân gel, wedi'u gwneud o gel fflamadwy, a thanwyr tân paraffin sy'n cael eu socian mewn paraffin. Ystyriwch opsiynau ecogyfeillgar fel peiriannau tanio papur wedi'u hailgylchu hefyd.

   Defnyddio Dechreuwyr Tân i Gychwyn Tân

   Defnyddio cychwynwyr tân iawn yw'r ffordd orau i gychwyn eich tân. Mae cychwynwyr tân o safon yn llosgi'n araf ac yn gyson, gan ddarparu fflam gref i gynnau'ch cynnau, heb boeri nac ysmygu'n beryglus. Chwiliwch am gynhyrchion diwenwyn o ffynonellau cynaliadwy. Mae opsiynau poblogaidd yn cynnwys tanwyr tân cwyr a blawd llif, tabledi cemegol, gwlân pren a blociau ffibr naturiol eraill, ciwbiau paraffin, a chychwynwyr gel. Rhowch gychwynwyr o dan ac ymhlith eich cynnau bob amser fel y gallant drosglwyddo eu fflam. Goleuwch y dechreuwyr gan ddilyn cyfarwyddiadau'r cynnyrch, gan ddefnyddio matsien hir neu ysgafnach yn aml. Gadewch iddynt losgi am ychydig funudau cyn ychwanegu boncyffion mwy. Mae cychwynwyr tân o ansawdd uchel yn gwneud goleuo'n effeithlon, yn ddiogel ac yn llwyddiannus.

   Ble i Brynu Tanio o Ansawdd

   Gallwch chi godi cynnau i gynnau'ch tân mewn llawer o leoliadau. Yn aml mae gan siopau caledwedd, siopau DIY, a chanolfannau garddio ddewisiadau da o danio mewn bagiau neu fwndeli. Bydd rhai siopau groser a gorsafoedd petrol yn cario nwyddau cynnau sylfaenol hefyd. Mae siopau arbenigol fel cyflenwyr boncyffion a choed tân yn opsiwn gwych arall, gan eu bod yn gwerthu deunyddiau tinder a chynnau o safon yn benodol ar gyfer tanau. Gallwch chi hefyd wneud eich cynnau eich hun yn hawdd trwy hollti darnau bach, tenau o bren o foncyffion mwy - mae poplys, helyg, bedw a phinwydd yn gweithio'n dda. Casglwch frigau a changhennau sydd wedi cwympo yn eich gardd hefyd. Defnyddiwch danau sych bob amser i gael y canlyniadau gorau cyn cynnau tanau. Prynwch neu gyrchwch ystod o feintiau cynnau bach i adeiladu'ch tân yn raddol.

   Techneg Priodol ar gyfer Goleuo Tanau gyda Chynneu

   Defnyddio cynnau cywir yw'r allwedd i gynnau tân da. Dechreuwch trwy groesi ychydig o ffyn cynnau mwy o faint dros eich taniwr. Mae brigau sych, conau pîn, papur wedi'i rwygo, naddion pren, neu risgl yn gweithio'n dda yma. Trefnwch ddarnau cynnau cynyddol fwy mewn siâp tipî neu gaban pren uwchben y gwaelod hwn, gan adael bylchau aer rhwng ffyn. Goleuwch y firestarter a gadewch iddo losgi'n boeth. Bydd y fflamau'n lledu i'r ffyn cynnau sydd wedi'u pentyrru uwchben. Yn araf, ychwanegwch fwy o danau bach nes bod tân cryf yn llosgi. Yna gallwch chi ddechrau ychwanegu boncyffion coed tân bach. Mae cael ystod o feintiau cynnau bach i ganolig wrth law yn helpu i adeiladu'r tân yn raddol ar gyfer y golau gorau.

   Dewis y Tanwyr Tân Mwyaf Effeithiol

   Mae dod o hyd i oleuwr tân o ansawdd da yn ei gwneud hi'n llawer haws cychwyn eich tân yn llwyddiannus. Chwiliwch am frandiau dibynadwy sy'n cynhyrchu cynhyrchion diogel, ecogyfeillgar sy'n llosgi'n araf ac yn gyson. Ymhlith yr opsiynau gorau mae peiriannau tanio papur cartref wedi'u hailgylchu, tabledi hecsamin cemegol, blociau gwlân pren a ffibr pren, a chynnau tân cwyr naturiol wedi'u trwytho ag olew llysiau neu naddion pren. Deunyddiau diwenwyn o ffynonellau cynaliadwy sydd orau. Profwch wahanol danwyr tân i weld pa mor dda y maent yn cynnau, yn llosgi ac yn dal fflam. Gosodwch y tanwyr yn strategol o dan y cynnau. Golau yn ôl cyfarwyddiadau pecyn, yn aml gyda matsys/tanwyr. Gadewch iddynt losgi am ychydig funudau cyn ychwanegu pren. Mae'r tanwyr tân cywir yn darparu fflam ardderchog i gychwyn eich tân yn ddiogel ac yn effeithiol.

   Defnyddio Cynnau i Gychwyn Eich Tân yn Llwyddiannus

   Mae cynnau tân yn allweddol ar gyfer cynnau tân yn llwyddiannus. Mae angen i losgi da losgi'n rhwydd a chynhyrchu fflamau i gynnau'ch coed tân mwy. Y deunyddiau gorau yw ffyn bach sych, brigau, brwsh, dail, naddion pren, conau pinwydd, a phapur. Mae prennau meddal wedi'u hollti fel pinwydd, cedrwydd a phoplys yn gweithio'n dda. Casglwch gynnau yn yr awyr agored neu prynwch fagiau o siopau caledwedd. Defnyddiwch amrywiaeth o feintiau o frigau bach hyd at ffyn lled pensil tua 10-15cm o hyd. Trefnwch danio mewn patrwm crisscross neu tepee dros eich firestarter. Dylid ei bacio'n ddigon rhydd ar gyfer cylchrediad aer. Goleuwch eich taniwr a gadewch i'r cynnau fflamio cyn ychwanegu boncyffion bach. Mae cael y deunyddiau cynnau a'r trefniant cywir yn hanfodol ar gyfer cychwyn tân effeithiol.

   Opsiynau Gorau ar gyfer Dechreuwyr Coed Tân

   Mae defnyddio peiriannau cychwyn coed tân o safon yn helpu i sicrhau y gallwch gynnau eich tân yn llwyddiannus ac yn ddiogel. Mae opsiynau da ar gyfer cychwynwyr yn cynnwys tanwyr tân a brynir yn y siop, tanwyr papur cartref, sglodion pren wedi'u socian â pharaffin, naddion pren, mwsogl sych, cobiau corn, conau pîn, a thabledi cemegol. Gosodwch y peiriannau cychwyn o dan y pentwr cynnau i oleuo'n effeithiol. Gallwch hefyd rannu coed tân bach, sych, resinaidd fel pinwydd neu ffynidwydd yn ddarnau maint tanio ar gyfer goleuo. Dewiswch gynhyrchion o ffynonellau cynaliadwy a diwenwyn. Taniwch ddechreuwyr yn ofalus gan ddilyn cyfarwyddiadau, gan ddefnyddio matsys neu daniwr hir. Gadewch iddynt losgi am ychydig funudau cyn ychwanegu tanio a boncyffion bach. Mae cychwynwyr tân dibynadwy ynghyd â chynnau da yn gwneud adeiladu tân yn hawdd.

   Dechreuwyr Lle Tân Effeithiol i Helpu i Gynnau Eich Tân

   Gall dechreuwyr arbennig eich helpu i oleuo'ch lle tân yn gyflym ac yn effeithiol. Mae opsiynau o ansawdd a brynir mewn siop fel tabledi cemegol, blociau cwyr, ciwbiau gwlân pren, neu sglodion paraffin wedi'u trwytho o dan y cynnau yn darparu fflam boeth i gynnau'ch tân. Gallwch hefyd wneud dechreuwyr papurau newydd cartref trwy rolio dalennau o gornel i gornel. Trefnwch ddechreuwyr o dan danio crisscrossed cyn goleuo yn unol â chyfarwyddiadau'r pecyn. Gadewch iddynt losgi am ychydig funudau cyn ychwanegu boncyffion bach. O'u hychwanegu at danio wedi'u pentyrru'n gywir, mae peiriannau cychwyn lle tân dibynadwy yn cynnau'n hawdd ac yn darparu fflam gref i ledaenu. Mae hyn yn gwneud goleuo'ch lle tân yn effeithlon, yn ddiogel ac yn llwyddiannus.

   Tanwyr Tân Fforddiadwy ac Economaidd

   Er eu bod yn syml, mae peiriannau tanio papur newydd cartref yn opsiwn rhad ac effeithiol iawn. Torrwch y cynfasau yn stribedi, rholio i fyny, a chlymu clymau. Defnyddiwch beli papur newydd wedi'u socian â pharaffin hefyd. Mae lint sychwr neu flawd llif wedi'i gymysgu â hen gwyr cannwyll yn ddechreuwyr da hefyd. Ar gyfer opsiynau a brynir mewn siop, mae dechreuwyr tabledi cemegol yn cynnig amseroedd llosgi hir am bris cyllidebol. Gall pecynnau gwerth o flociau cwyr a blawd llif sylfaenol fod yn ddarbodus hefyd. Chwiliwch am becynnau gwerthu a swmp o wlân pren, ffibr pren, neu danwyr eillio pren. Er eu bod yn rhad, mae tanwyr cartref yn llosgi'n gyflym - ategwch gyda dechreuwyr masnachol sy'n llosgi'n hir. Gosod yn strategol o dan gynnau tân i gael y canlyniadau gorau. Nid oes angen i danwyr tân o safon fod yn ddrud.

   Blociau Cychwyn Tân Solet

   Mae blociau cychwyn tân solet yn gwneud cynnau tanau yn hawdd ac yn gyson. Mae blociau pren naturiol yn ddewisiadau poblogaidd - maen nhw'n aml wedi'u gwneud o ffibr pren cywasgedig, gwlân pren, blawd llif, neu naddion pren, wedi'u dal ynghyd â chwyr neu rwymwyr eraill. Chwiliwch am gynhwysion o ffynonellau cynaliadwy. Mae blociau cychwyn cemegol sy'n cynnwys hecsamine neu asid trichloroisocyanuric yn effeithlon hefyd. Rhowch flociau o dan y cynnau yn eich lle tân, stôf goed, neu gylch tân gwersyll cyn cynnau. Gadewch iddynt losgi am ychydig funudau nes bod y cynnau wedi cynnau o'r fflamau bloc cryf. Mae blociau cychwyn tân yn darparu fflam ardderchog i ledaenu a chynnau tanau yn gyflym. Mae eu maint cryno yn gwneud cludo a storio yn hawdd hefyd.

   Beth i'w ddefnyddio fel cynnau

   Y deunyddiau gorau i'w defnyddio ar gyfer tanio yw brigau, ffyn, brwsh a sbarion pren bach, sych, fflamadwy. Casglwch ffyn bach, dail sych a rhisgl o'r ddaear y tu allan. Cadwch stash o frigau sych a naddion pren o brosiectau gwaith coed. Torrwch y coed tân yn ddarnau bach neu eu hollti â bwyell ar gyfer cynnau. Mae opsiynau da eraill yn cynnwys pinecones, papurau newydd wedi'u rholio, gwlân pren, gemau taro unrhyw le, a pheli cotwm gyda jeli petrolewm. Trefnwch danio mewn crisscross neu tepee rhydd dros eich taniwr tân, gan adael bylchau aer. Dylai'r darnau bach amrywiol ddarparu ysgol i'r fflam gynyddu'n raddol. Defnyddiwch danio ansawdd i drosglwyddo tân yn llwyddiannus o'ch cychwynnwr i'r prif foncyffion.

   Tanwyr tân rhad

   Gallwch chi wneud tanwyr tân rhad ac effeithiol iawn gartref heb fawr o ddeunyddiau. Mae opsiynau syml yn cynnwys lint sychwr neu flawd llif wedi'i gymysgu â chwyr cannwyll wedi'i doddi wedi'i ffurfio'n beli neu flociau, neu beli o bapur newydd wedi'u rholio i fyny. Ar gyfer tanwyr sy'n para'n hirach, socian papur newydd neu naddion pren sych, sglodion, neu pinecones mewn cwyr paraffin. Gadewch iddynt sychu'n llwyr cyn eu defnyddio. Mae olew coginio wedi'i ddefnyddio wedi'i dywallt i mewn i gartonau wyau papur neu gwpanau iogwrt gyda chardbord rhychiog ychwanegol yn ddechreuwyr gwych hefyd. Trefnwch eich tanwyr cartref o dan y tân yn eich lle tân. Goleuwch nhw gan ddefnyddio matsien hir neu ysgafnach. Byddant yn darparu fflam gref i gychwyn eich tân yn llwyddiannus.

   Tanio bach

   Mae cael ystod o feintiau cynnau bach yn bwysig ar gyfer cychwyn tân yn llwyddiannus. Mae tanwyddau mân fel brigau, conau pîn, naddion pren, glaswellt sych a dail yn dal yn gyntaf ac yn trosglwyddo'r fflamau i fyny. Mae darnau bach o ffon o amgylch diamedr pensil hyd at 1cm yn helpu i barhau â'r adeiladu fflam graddol hwn. Rhannwch foncyffion pren meddal resinaidd sych fel pinwydd neu gedrwydd ar gyfer darnau cynnau gwych. Torrwch ffyn hirach i lawr i hyd 10-15cm hefyd. Pentyrrwch eich dewis o danio bach mewn siâp crisscross neu tipî rhydd dros eich taniwr tân, gan adael bylchau aer rhwng darnau. Bydd y meintiau amrywiol yn helpu i adeiladu dilyniant y fflam a thyfu'r tân ar y cyflymder cywir ar gyfer goleuo'n iawn.

   Tanwyr tân llosgi coed

   Mae tanwyr tân o safon yn helpu i sicrhau bod tân hawdd ac effeithiol yn cychwyn yn eich llosgwr coed. Dewiswch gynhyrchion ecogyfeillgar sy'n llosgi'n hir fel gwlân pren, blociau ffibr pren, neu danwyr tân wedi'u gwneud o bapur wedi'i ailgylchu neu lwch llif a chwyr. Gosodwch y tanwyr yn strategol o dan foncyffion cynnau crisgroes cyn eu goleuo yn unol â chyfarwyddiadau'r pecyn. Gadewch iddynt losgi am ychydig funudau nes bod y tanio wedi'i oleuo'n llawn. Mae'r cam pwysig hwn yn atal gormod o fwg wrth gau'r drws llosgi coed. Mae defnyddio tanwyr tân dibynadwy yn lleihau rhwystredigaeth goleuo ac yn rhoi sylfaen fflam gref i chi adeiladu eich tân arno.

   Logiau Gwres Fflamwyr Gynnau tân

   Mae boncyffion gwres fflamwyr yn fath o daniwr tân synthetig a wneir i losgi ochr yn ochr â phren mewn stofiau a lleoedd tân. Fe'u cynhyrchir o ffibrau pren ailgyfansoddedig sydd wedi'u bondio â chwyr a chyfansoddion eraill. Yn aml mae boncyffion gwres wedi ychwanegu sgil-gynhyrchion blawd llif, rhisgl ac olew hefyd. Maent fel arfer yn dod mewn siapiau boncyff bach sydd wedi'u cynllunio i'w pentyrru a'u goleuo yn union fel coed tân. Mae fflamwyr a boncyffion gwres eraill yn goleuo'n hawdd hyd yn oed pan fyddant yn llaith ac yn llosgi'n araf gyda fflamau poeth, llachar. Fodd bynnag, maent yn rhyddhau llawer mwy o allyriadau na thanau coed naturiol, felly dylid eu defnyddio'n gynnil. Defnyddiwch nhw wedi'u paru â chynnau o ansawdd i helpu i oleuo pentyrrau pren main pan fo angen.

   Holi ac Ateb Ynglŷn â chynnau tân gwlân pren a gwlân pren

   O beth mae gwlân pren wedi'i wneud?

   Mae gwlân pren yn cynnwys naddion pren tenau wedi'u cyrlio'n llinynnau tynn tebyg i nwdls, sy'n debyg i wlân dur ond wedi'i wneud o bren naturiol.

   Pam mae gwlân pren yn gweithio'n dda fel taniwr tân?

   Mae'r gwead bras, ffibrog yn caniatáu i ocsigen lifo'n hawdd a thanio'r deunydd yn gyflym. Mae'r pocedi aer yn gadael i fflamau ledu'n gyflym.

   Sut mae gwlân pren yn cael ei gynhyrchu?

   Mae gwlân pren yn cael ei gynhyrchu trwy eillio pren yn llinynnau tenau, yna eu troelli dan bwysau i'r siâp coil nodweddiadol.

   Pa fathau o bren sy'n gweithio orau ar gyfer gwneud gwlân pren?

   Mae pren meddal fel pinwydd a chedrwydd yn gwneud gwlân pren da. Mae pren caled yn fwy trwchus ac yn anodd ei eillio i'r llinynnau cain.

   Sut mae gwlân pren yn cymharu â blawd llif fel cychwyn tân?

   Mae gwead bras, troellog gwlân pren yn caniatáu cylchrediad aer gwell, tanio cyflymach, a dwysedd cywasgedig is na blawd llif mân.

   Pam mae gwlân pren yn well ar gyfer tanio na phren solet?

   Mae gwead y llinyn frizzy yn darparu llawer mwy o arwynebedd ar gyfer fflamau na phren solet, gan ganiatáu i wlân pren fynd ar dân yn gynt o lawer.

   A ddylai tanwyr gwlân pren fod yn dynn neu'n rhydd?

   Mae gwlân wedi'i bacio'n rhydd yn caniatáu gwell llif aer a goleuo cyflymach. Mae ei gywasgu'n rhy ddwys yn cyfyngu ar ocsigen a gall arwain at fudlosgi.

   Am ba mor hir mae gwlân pren fel arfer yn llosgi?

   Mae gwlân pren sych, rhydd yn llosgi am tua 5-10 munud. Gall blociau cywasgedig fudlosgi a thywynnu am hyd at 30 munud neu fwy.

   A all tanwyr gwlân pren ail-gynnau ar ôl mynd allan?

   Ydy, mae'r gwlân yn parhau i fod yn ddigon poeth ac adweithiol i'w ailgynnau os bydd mwy o ocsigen yn cyrraedd yr embers a'r gweddillion mudlosgi.

   Ydy gwlân pren yn cynhyrchu llawer o fwg wrth losgi?

   Mae gwlân o ansawdd da gyda'r llif aer gorau posibl yn llosgi'n lân heb fawr o fwg. Mae awyru gwael yn achosi mudlosgi myglyd sy'n amddifad o ocsigen.

   A ddylid defnyddio gwlân pren ar ei ben ei hun neu gyda thanwydd arall?

   Mae angen cynnau tanau gwlân pren a boncyffion wedi'u pentyrru uwchben i drosglwyddo'r fflam yn gyfan gwbl ymlaen ac adeiladu tân parhaus.

   Sut mae gwlân pren yn cymharu â dechreuwyr cwyr a blawd llif?

   Mae gwlân pren yn goleuo'n gyflymach na blociau blawd llif cwyr trwchus. Ond mae blociau blawd llif yn aml yn llosgi'n hirach na gwlân ysgafn yn unig.

   A yw gwlân pren yn ddeunydd cychwyn tân ecogyfeillgar?

   Ydy, mae gwlân pren wedi'i wneud o lwch llif gwastraff yn fioddiraddadwy ac yn adnewyddadwy. Ni ddefnyddir unrhyw gemegau wrth gynhyrchu.

   Allwch chi gompostio cynwyr tân gwlân pren sydd wedi darfod?

   Ydy, mae'r gwlân ail-law yn dadelfennu'n dda wedi'i gompostio fel deunydd brown ynghyd â gwastraff gwyrdd a deunyddiau compostadwy eraill.

   Pam mae gwlân pren yn cael ei werthu mewn brics yn erbyn ffurf llac?

   Wedi'i gywasgu'n frics, mae'r gwlân yn haws i'w drin, ei gludo, ei ddosio, a'i osod lle bo angen i gynnau tanau.

   A oes angen asiant rhwymo ar wlân pren i aros ar ffurf brics?

   Nid oes angen rhwymiad fel arfer - mae'r cywasgiad ei hun yn cadw'r llinynnau gwlân wedi'u glynu at ei gilydd yn ddigon da i'w trin fel arfer.

   A ellir defnyddio gwlân pren gwlyb i gynnau tanau?

   Na, rhaid cadw gwlân pren yn hollol sych. Ni fydd gwlân gwlyb yn goleuo'n iawn ac yn cadw lleithder. Defnyddiwch wlân pren hollol sych yn unig.

   Beth yw oes silff cychwynwyr tân gwlân pren?

   Wedi'i storio mewn lle oer, sych i ffwrdd o leithder, mae gwlân pren yn para am flynyddoedd lawer heb ddirywio.

   A yw gwlân pren yn ddiogel i'w drin a'i ddefnyddio?

   Ydy, mae gwlân pren naturiol heb ychwanegion cemegol yn wenwynig ac yn ddiogel. Ceisiwch osgoi anadlu mwg yn agos wrth losgi.

   Holi ac Ateb Cynwyr Tân a Chynneu

   Sut ydych chi'n trefnu cynnau wrth gynnau tân?

   Wrth drefnu cynnau, crëwch siâp teepee neu gris-croes gyda darnau wedi'u pentyrru'n rhydd i ganiatáu llif aer. Rhowch y tinder mân a'r brigau bach ar y gwaelod, yna pentyrru darnau cynnau mwy a mwy gan symud i fyny. Gadewch ddigon o fylchau rhwng ffyn ar gyfer cylchrediad ocsigen. Trefnwch y cynnau dros eich peiriant cychwyn tân fel y bydd yn dal y fflamau ac yn cynnau'r strwythur o'r gwaelod i fyny.

   Pa ddeunyddiau sy'n gweithio'n dda ar gyfer cychwynwyr tân cartref?

   Mae opsiynau cychwyn tân cartref gwych yn cynnwys lint sychwr wedi'i gymysgu â chwyr, blawd llif wedi'i gymysgu â pharaffin neu gwyr, boncyffion papur newydd wedi'u rholio, cartonau wyau cardbord wedi'u llenwi â lint neu flawd llif, peli cotwm wedi'u gorchuddio â jeli petrolewm, hen ddalennau sychwr, a chonau pinwydd sych wedi'u gorchuddio â chwyr neu naddion pren.

   Pa mor hir ddylech chi adael i ddechreuwyr tân losgi cyn ychwanegu cynnau?

   Gadewch i'ch cychwynwyr tân masnachol neu gartref losgi am 2-5 munud cyn ychwanegu cynnau. Mae hyn yn rhoi amser iddynt adeiladu gwres a fflamau fel y gallant danio'n effeithiol y darnau cynnau a osodir uwch eu pennau.

   Pam mae cylchrediad aer yn bwysig wrth bentyrru tanio?

   Mae llif aer priodol yn caniatáu i ocsigen fwydo'r tân a lledaenu'r fflamau'n raddol o'ch cychwynnwr trwy'r trefniant cynnau. Mae'r bylchau yn gadael i wres adeiladu tra'n atal mygu.

   Pa mor fach ddylai ffyn cynnau fod?

   Defnyddiwch amrywiaeth o feintiau cynnau o frigau tenau hyd at ffyn 1-2cm o ddiamedr, a thua 10-15cm o hyd ar gyfer y darnau mwy. Goleuadau cynnau llai yn haws.

   Beth yw manteision cynhyrchion tanwyr tân naturiol?

   Mae tanwyr tân naturiol wedi'u gwneud o ddeunyddiau fel ffibr pren, gwlân pren, blawd llif, neu gwyr llysiau yn llosgi'n lân ac maent yn fioddiraddadwy ac nad ydynt yn wenwynig. Maent yn ddewisiadau amgylcheddol gynaliadwy sy'n gweithio'n dda.

   Pam na ddylai tanio gael ei bacio'n dynn?

   Mae cynnau wedi'u pacio'n dynn yn atal llif aer cywir a all arwain at danau mwg mudlosgi yn lle fflamau iach. Mae cynnau pentyrru rhydd yn caniatáu cylchrediad ocsigen.

   Sut allwch chi gynnau cynnau tanau yn ddiogel?

   Defnyddiwch fatsis hir neu daniwr lle tân hir wrth gynnau tanau fel bod eich dwylo a'ch bysedd yn cadw'n ddiogel oddi wrth y fflamau. Dilynwch yr holl gyfarwyddiadau label yn ofalus.

   O beth mae tanwyr wedi'i wneud?

   Cynhwysion cychwyn tân cyffredin yw gwlân pren, blawd llif, naddion pren, siarcol, cwyr, olew llysiau, cwyr paraffin, papur, a chyfansoddion cychwyn tân cemegol fel hecsamine.

   Sut ydych chi'n gwneud cynwyr tân mewn papurau newydd?

   Torrwch y taflenni papur newydd yn stribedi tua 5cm o led. Rholiwch y stribedi o gornel i gornel yn dynn a'u clymu i mewn i glymau. Am amser llosgi hirach, trochwch y stribedi clymog i mewn i gwyr paraffin wedi'i doddi cyn ei ddefnyddio.

   Allwch chi ddefnyddio rhisgl fel llosgi?

   Ydy, mae rhisgl coed fel bedw yn pilio mewn talpiau papur sy'n gweithio'n dda fel tinder ar gyfer cynnau tanau. Osgoi coed gwenwynig fel yw.

   Pam na ddylech chi anadlu mwg cynnau tân?

   Gall y mwg o rai deunyddiau tanio fod yn wenwynig. Ceisiwch osgoi ei anadlu'n agos. Defnyddiwch danwyr diwenwyn, ecogyfeillgar yn unig.

   Beth yw manteision tanwyr tân cwyr a blawd llif?

   Mae tanwyr tân cwyr a blawd llif yn rhad, yn effeithiol ar gyfer cynnau tanau, ac yn llosgi'n araf ac yn gyson. Mae'r blawd llif yn helpu'r cwyr i losgi'n hirach.

   Sut mae gwneud cynwyr tân gyda lint sychwr?

   Yn syml, casglwch lint o'ch hidlydd sychwr, yna ei siapio'n beli neu flociau ynghyd ag ychydig ddiferion o gwyr i'w helpu i gynnal ei ffurf a llosgi'n hirach.

   A ddylai tanio deimlo'n llaith?

   Na, defnyddiwch danio sych, profiadol yn unig. Bydd tanio tamprwydd yn mudlosgi ac yn ysmygu yn lle llosgi'n iawn.

   Sut ydych chi'n storio cynnau tanau yn ddiogel?

   Storio tanwyr mewn lle oer, sych i ffwrdd o fflamau neu ffynonellau gwres. Cadwch allan o gyrraedd plant ac anifeiliaid anwes.

   O beth mae tabledi cychwyn tân cemegol wedi'u gwneud?

   Mae tabledi cychwyn tân cemegol cyffredin yn cynnwys hecsamine, glycol diethylene, neu asid trichloroisocyanuric fel y cynhwysion hylosg sylfaenol.

   Pam mae cynnau sych yn bwysig?

   Mae cynnau sych yn cynnau'n gyflym ac yn llosgi'n rhwydd gyda fflamau da a llai o fwg. Mae tanio gwlyb yn arwain at fudlosgi, fflamau gwael, a thân anodd yn cychwyn.

   Am ba mor hir mae tanwyr masnachol yn llosgi?

   Mae amseroedd llosgi yn amrywio'n eang ar y math, o 5-20 munud ar gyfer dechreuwyr eillio papur neu bren, hyd at 1 awr neu fwy ar gyfer tanwyr cwyr, cemegol neu gyfansawdd.

   Beth yw'r adwaith cemegol sy'n caniatáu i gynnau tân gynnau'n hawdd?

   Mae cemegau Firestarter fel hecsamin a diethylene glycol yn cael adweithiau ocsideiddio ecsothermig pan gânt eu tanio, gan ryddhau egni gwres sy'n eu galluogi i losgi'n gryf.

   Pam mae cwyr yn gynhwysyn cyffredin mewn tanwyr tân?

   Mae cwyr yn helpu i siapio cymysgeddau tanwyr tân yn flociau unffurf ac yn gweithredu fel asiant rhwymo. Mae hefyd yn llosgi'n araf wrth helpu deunyddiau eraill fel blawd llif i losgi'n hirach ac yn gyfartal.

   Sut mae gwead cynnau yn effeithio ar gynnau tân?

   Mae gweadau bras, ffibrog fel naddion pren neu wlân yn darparu mwy o arwynebedd arwyneb i fflamau ddal a lledaenu trwy'r deunydd yn gyflym.

   Beth yw gwlân pren a pham ei fod yn gweithio'n dda fel cynnau?

   Gwneir gwlân pren o naddion pren hynod denau wedi'u troelli'n llinynnau tebyg i goil. Mae'r gwead awyrog yn caniatáu llif aer da a goleuo cyflym.

   Pam mae rhai mathau o bren yn well ar gyfer gwneud tanio?

   Mae coedwigoedd meddal, resinaidd fel pinwydd, sbriws a phoplys yn hollti'n hawdd ac yn cynnwys sudd fflamadwy. Mae pren caled yn fwy trwchus a gallant fygu tanau.

   Sut mae cwyr paraffin yn helpu i droi deunyddiau yn gynnau tân?

   Mae'r cwyr yn gwneud i ddeunyddiau losgi'n hirach trwy eu gorchuddio ac arafu hylosgi. Mae hefyd yn diddosi eitemau fel naddion pren.

   Pam mae blociau tanwyr tân wedi'u siapio â thyllau a sianeli?

   Mae'r tyllau yn caniatáu llif ocsigen ar gyfer hylosgi gwell. Mae sianeli'n crynhoi'r fflam ac yn helpu i gyfeirio gwres i'r cynnau uwchben.

   Beth sy'n gwneud cyfrwng rhwymo da ar gyfer cymysgeddau firestarter?

   Mae rhwymwyr delfrydol fel olewau cwyr ac olew llysiau yn danwydd hylosg eu hunain a fydd yn toddi o wres y fflam firestarter ac yn llosgi.

   Pam na ddylech chi ddefnyddio gasoline neu betrol i gynnau tanau?

   Mae gasoline a phetrol yn tanio'n ffrwydrol ac yn anrhagweladwy. Argymhellir cynnau tanau masnachol mwy diogel sy'n llosgi'n araf.

   Sut mae dwysedd blociau cychwyn tân yn effeithio ar amser llosgi?

   Mae blociau llawn dop yn llosgi'n gyflymach gyda mwy o lif ocsigen. Mae blociau trwchus cywasgedig yn cyfyngu ar aer ac yn llosgi'n arafach dros amser hirach.

   Beth yw'r camau hylosgi o ansawdd cychwynwyr tân?

   Mae tanwyr da yn symud ymlaen trwy hylosgiad fflamio, hylosgiad mudlosgi, a hylosgiad disglair cyn lleihau'n llwyr i ludw.

   Pam mae meintiau cynnau bach yn bwysig?

   Mae gan ddarnau tanio llai fwy o arwynebedd o gymharu â'u màs, gan ganiatáu ar gyfer tanio cyflym a throsglwyddo gwres i danwydd mwy.

   Sut mae siâp darnau cynnau yn effeithio ar bentyrru?

   Mae cynnau siâp afreolaidd yn caniatáu ar gyfer strwythurau cyd-gloi mwy sefydlog yn erbyn siapiau unffurf gwastad a all orlifo.

   Beth yw'r risgiau o danio wedi'i awyru'n wael?

   Gall ocsigen cyfyngedig arwain at fwy o fwg, mudlosgi, a chynhyrchiad carbon monocsid peryglus yn hytrach na llosgi glân.

   Sut mae cynnwys lleithder yn effeithio ar fflamadwyedd cynnau?

   Mae cynnau gwlyb yn gofyn am egni i anweddu'r dŵr cyn y gall losgi, gan ohirio ac atal tanio a fflamau.

   Pam ddylech chi osgoi pren wedi'i drin i'w danio?

   Mae lumber wedi'i drin yn cynnwys cadwolion cemegol a all ryddhau mygdarthau a chyfansoddion gwenwynig wrth eu llosgi. Mae pren naturiol heb ei drin yn fwy diogel.

   Pa nwyon sy'n cael eu cynhyrchu pan fydd tanio naturiol yn llosgi?

   Yn bennaf carbon deuocsid ac anwedd dŵr, sy'n sgil-gynhyrchion arferol o hylosgi pren glân. Ychydig iawn o huddygl, mwg ac allyriadau.

   Pam mae tanwyr yn gwella'r broses hylosgi?

   Mae cychwynwyr tân o safon yn darparu ffynhonnell wres gryno, barhaus i danio golau dibynadwy sydd wedyn yn tanio tanwydd mwy yn effeithlon.

   Sut mae blawd llif cywasgedig yn llosgi o'i gymharu â phren naturiol?

   Mae gan y gronynnau blawd llif arwynebedd mwy agored, gan ganiatáu ar gyfer lledaeniad fflam yn gyflymach a hylosgiad mwy cyflawn.