Dosbarthiad am ddim ar gael yn Ardal De Cymru - Abertawe - Castell-nedd - Port Talbot - Llanelli - Pontardawe - Gwyr - Gorseinon - Pontarddulais - Swmp bagiau am brisiau anghredadwy tra bod stociau'n para. Ar gyfer llosgwyr boncyffion, pyllau tân, tanau agored, gwersylla a mwy.

FFÔN: +44 (0)1792 946 421 neu E-BOST: RHODRI@HSWF.CO.UK

Gostyngiad Croeso

Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF
5 Common Wood Burning Mistakes to Avoid

5 Camgymeriad Llosgi Pren Cyffredin i'w Osgoi

Jonathan Hill |

Fel cefnogwyr brwd y cynhesrwydd a’r awyrgylch traddodiadol y mae stôf llosgi coed neu dân agored yn ei ddarparu, rydym yn deall atyniad yr arfer bythol hwn. Fodd bynnag, hyd yn oed gyda'r bwriadau gorau, gellir gwneud camgymeriadau sydd nid yn unig yn lleihau effeithlonrwydd eich tân ond hefyd yn gallu achosi risgiau i ddiogelwch a'r amgylchedd. Gadewch i ni archwilio rhai gwallau llosgi coed cyffredin a sut i'w hosgoi i sicrhau profiad llosgi hyfryd a chyfrifol.

Camgymeriad #1: Defnyddio Pren Gwlyb neu Wedi'i Sefrio'n Anaddas

Un o'r egwyddorion mwyaf sylfaenol ar gyfer llosgi'n effeithlon yw defnyddio pren sydd wedi'i sesno'n iawn neu wedi'i sychu mewn odyn. Gall llosgi pren nad yw wedi'i sychu'n ddigonol arwain at fwg gormodol, cronni creosot yn eich simnai, a thân sy'n anodd ei gynnau a dal ati.

Arwyddion o Goed Gwlyb Arwyddion o Bren Seisonig
Lleithder i'r cyffwrdd Craciau ar y pennau
Pren tywyllach, ffres ei olwg Ymddangosiad ysgafnach, pylu
Mae "thud" diflas pan fydd dau foncyff yn cael eu taro at ei gilydd "Clack" miniog wrth guro gyda'i gilydd
Trwm gyda lleithder Cymharol ysgafn

Ateb: Dewiswch danwydd pren bob amser fel boncyffion wedi'u sychu mewn odyn , sydd wedi'u sychu i'r cynnwys lleithder gorau posibl o lai nag 20%. Mae hyn yn sicrhau llosgydd glanach, poethach a mwy effeithlon gyda llai o fwg a chreosot.

Camgymeriad #2: Llif Awyr Annigonol

Mae llif aer digonol yn hanfodol i dân losgi'n effeithlon. Gall cyfyngu gormod ar lif aer fudlosgi'r pren, gan gynhyrchu mwy o fwg a llygryddion.

Ateb: Gwnewch yn siŵr bod fentiau eich stôf neu'r damper lle tân yn ddigon agored i ganiatáu llif aer cywir. Addaswch nhw yn ôl yr angen i gynnal fflam iach, bywiog. Os ydych chi'n defnyddio stôf llosgi coed, cyfeiriwch at ganllawiau'r gwneuthurwr ar gyfer y gosodiadau llif aer gorau posibl.

Camgymeriad #3: Gorlwytho'r Blwch Tân

Gallai fod yn demtasiwn llwytho'r blwch tân i osgoi ail-lenwi â thanwydd yn aml, ond gall gorlwytho arwain at hylosgiad anghyflawn a chroniad creosot.

Llwytho Priodol Canlyniadau Gorlwytho
Gwell hylosgi Mwy o fwg
Llai o buildup creosote Risg o danau simnai
Defnydd effeithlon o danwydd Llai o allbwn gwres

Ateb: Ychwanegu boncyffion mewn ffordd sy'n caniatáu i aer gylchredeg o'u cwmpas. Mae'n well ail-lenwi â thanwydd yn amlach gyda symiau llai na mygu'r tân gyda gormod o bren ar unwaith.

Camgymeriad #4: Esgeuluso Cynnal a Chadw a Diogelwch

Mae cynnal a chadw stôf neu le tân yn rheolaidd yn hanfodol ar gyfer diogelwch ac effeithlonrwydd. Gall esgeulustod arwain at amodau peryglus, megis tanau simnai neu ollyngiadau carbon monocsid.

Ateb: Trefnwch ysgubiad simnai blynyddol ac archwiliad i glirio unrhyw creosot neu falurion. Hefyd, gosodwch a phrofwch yn rheolaidd synwyryddion mwg a charbon monocsid yn eich cartref.

Camgymeriad #5: Anwybyddu Effaith Amgylcheddol

Gall llosgi pren fod â goblygiadau amgylcheddol, megis cyfrannu at lygredd aer, os na chaiff ei wneud yn feddylgar.

Ateb: Defnyddiwch bren o ffynonellau cynaliadwy, fel boncyffion lludw pren caled , i leihau eich ôl troed amgylcheddol. Hefyd, ystyriwch ddefnyddio cychwynwyr tân ecogyfeillgar i leihau nifer y cemegau sy'n cael eu rhyddhau i'r atmosffer.

Drwy fod yn ymwybodol o’r camgymeriadau cyffredin hyn a chymryd camau rhagweithiol i’w hosgoi, gallwn oll fwynhau’r myrdd o fanteision llosgi coed yn gyfrifol. P'un ai ar gyfer gwresogi, coginio, neu'n syml y pleser o dân clecian, gadewch i ni sicrhau bod ein harferion mor effeithlon a diogel â phosibl.

Siopau cludfwyd allweddol ar gyfer y llosgi coed gorau posibl

I grynhoi’r pwyntiau hanfodol o’r drafodaeth uchod, dyma dabl cyfeirio cyflym yn amlygu’r prif siopau cludfwyd:

Tecaweoedd Allweddol Eitemau Gweithredu Budd-daliadau
Defnyddiwch bren wedi'i sesno'n dda neu wedi'i sychu mewn odyn Prynwch foncyffion wedi'u sychu mewn odyn a gwiriwch am arwyddion o sesnin iawn Yn lleihau mwg, yn gwella effeithlonrwydd llosgi, ac yn lleihau cronni creosot
Sicrhau llif aer da Addaswch y llif aer trwy fentiau stôf neu damper lle tân Yn cyflawni hylosgiad llwyr a llosgiad glanach
Ceisiwch osgoi gorlwytho'r blwch tân Ychwanegwch symiau llai o bren yn amlach Yn gwella hylosgiad, yn lleihau mwg, ac yn cynyddu allbwn gwres
Arhoswch ar ben cynnal a chadw a diogelwch Trefnu ysgubiadau simnai rheolaidd a chynnal a chadw synwyryddion Yn atal tanau simnai ac yn lleihau'r risg o wenwyn carbon monocsid
Byddwch yn ystyriol o'r amgylchedd Dewiswch bren o ffynonellau cynaliadwy a thanwyr tân ecogyfeillgar Yn lleihau effaith amgylcheddol ac yn cefnogi arferion cynaliadwy