Dosbarthiad am ddim ar gael yn Ardal De Cymru - Abertawe - Castell-nedd - Port Talbot - Llanelli - Pontardawe - Gwyr - Gorseinon - Pontarddulais - Swmp bagiau am brisiau anghredadwy tra bod stociau'n para. Ar gyfer llosgwyr boncyffion, pyllau tân, tanau agored, gwersylla a mwy.

FFÔN: +44 (0)1792 946 421 neu E-BOST: RHODRI@HSWF.CO.UK

Gostyngiad Croeso

Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF
Reviving Lost Grilling Techniques with Modern Lumpwood Charcoal

Adfywio Technegau Grilio Coll gyda siarcol Lumpwood Modern

Jonathan Hill |

Bu diddordeb cynyddol mewn ailedrych ar ddulliau barbeciw traddodiadol sy'n defnyddio coginio'n araf dros dân agored. Mae'r arddull grilio cyntefig hwn nid yn unig yn ein cysylltu ag arferion coginio hynafol ond hefyd yn hyrwyddo ffynonellau tanwydd cynaliadwy fel siarcol bren lwmp.

Hanes ac Esblygiad Barbeciw

Tarddodd Barbeciw filoedd o flynyddoedd yn ôl pan ddechreuodd ein hynafiaid rostio cig dros fflam agored. Dros amser, datblygodd y technegau i ddulliau mwy strwythuredig o goginio'n araf gan ddefnyddio gwres anuniongyrchol o danwydd o ffynonellau cynaliadwy fel pren a siarcol.

Daeth cyflwyno siarcol lwmpbren yn arbennig â barbeciw i'r oes fodern. Wedi'i wneud o bren caled naturiol ac yn cynnwys dim cemegau, mae siarcol bren lwmp yn llosgi'n boethach, yn lanach, ac yn trwytho bwyd â blas blasus o fyglyd. Roedd yn caniatáu diweddaru barbeciw traddodiadol gyda ffynhonnell tanwydd cynaliadwy, eco-ymwybodol.

Cymharu Grilio Traddodiadol a Modern

Mae grilio traddodiadol yn canolbwyntio ar symlrwydd, blasau naturiol o fwg a thân, a ffynonellau tanwydd adnewyddadwy fel pren a siarcol lwmp. Mae'n ein cysylltu â dulliau coginio hynafol a ddefnyddir ar draws gwahanol ddiwylliannau ledled y byd.

Mae grilio modern yn blaenoriaethu cyfleustra, manwl gywirdeb a rheolaeth. Mae griliau nwy neu drydan yn cynnig gwres rhagweladwy tra bod ategolion fel thermomedrau digidol yn caniatáu i gogyddion reoli pob agwedd ar y broses yn ofalus.

Er ei fod yn wahanol o ran ideoleg, mae gan grilio traddodiadol a modern eu hapêl unigryw ac maent yn darparu profiadau coginio unigryw.

Manteision siarcol Lumpwood

Mae siarcol pren lwmp wedi denu diddordeb am ei fanteision dros danwydd grilio eraill:

 • Mae wedi'i wneud o ffynhonnell pren caled adnewyddadwy holl-naturiol trwy broses gynhyrchu heb gemegau. Mae hyn yn rhoi blas pur, myglyd i fwydydd.

 • Fel ffynhonnell tanwydd organig gynaliadwy, mae gan siarcol lwmp-bren ôl troed carbon niwtral a llai o allyriadau tŷ gwydr.

 • Mae'n llosgi'n boethach ac yn fwy effeithlon na brics glo, gan ganiatáu ar gyfer grilio cyflymach gan ddefnyddio llai o adnoddau.

 • Mae'r gwres uchel yn serio ac yn ysmygu bwyd, gan ei drwytho â chymhlethdod blasau.

Gweithredu Technegau Grilio Oedran

Mae defnyddio siarcol lwmp-bren yn galluogi cogyddion cartref i roi technegau grilio ag amser anrhydeddus ar waith mewn ffordd gynaliadwy:

 • Mae grilio gwres uniongyrchol yn serio ac yn carameleiddio'r wyneb bwyd, gan gloi lleithder a blas. Mae'r dull coginio cyntefig hwn yn dwysáu'r blasau naturiol.

 • Mae grilio gwres anuniongyrchol yn trwytho bwydydd yn ysgafn ag isleisiau myglyd cynnil o'r lwmp-bren. Mae coginio araf yn tynnu allan y blasau cynhenid.

 • Mae harneisio'r sgiliau grilio hynafol hyn wrth ddefnyddio siarcol bren lwmp naturiol yn gwella cynaliadwyedd heb gyfaddawdu ar flas.

Cyngor Diogelwch ar gyfer Grilio Golosg Lumpwood

Wrth grilio â siarcol bren lwmp, dylid cymryd rhai rhagofalon diogelwch:

 • Sicrhewch awyru priodol i wasgaru gwres a mwg.

 • Gosodwch y gril ar bellter diogel o ddeunyddiau fflamadwy. Byddwch yn ymwybodol o gyfeiriad y gwynt.

 • Defnyddiwch offer grilio â llaw hir i osgoi llosgiadau. Gwisgwch ddillad amddiffynnol fel menig a ffedogau.

 • Gadewch i siarcol lwmpbren oeri'n llwyr ar ôl ei grilio cyn ei waredu er mwyn atal ailgynnau.

Mae dilyn awgrymiadau diogelwch sylfaenol yn caniatáu profiad grilio pleserus a blasus gan ddefnyddio siarcol lwmp bren ecogyfeillgar.

Perffeithio Eich Sgiliau Grilio Lumpwood

Dyma rai awgrymiadau ar gyfer cael y gorau o siarcol lwmpbren:

 • Osgoi hylifau ysgafnach a all effeithio ar flas bwyd. Defnyddiwch ddechreuwyr simnai neu ddechreuwyr trydan yn lle hynny.

 • Gadewch i siarcol lwmpbren losgi nes ei fod wedi'i orchuddio â lludw cyn grilio ar gyfer y gwres gorau posibl.

 • Gosodwch bentwr siarcol yn strategol ar gyfer gwres uniongyrchol neu anuniongyrchol yn dibynnu ar y bwyd sy'n cael ei goginio.

 • Caniatewch lif aer o amgylch siarcol bren lwmp ar gyfer gwres poethach, mwy cyson.

Trwy feistroli'r technegau hyn, gallwch chi gyflawni blasau wedi'u grilio o ansawdd bwyty yn eich iard gefn eich hun wrth alinio ag arferion cynaliadwy. Mae siarcol pren lwmp yn galluogi rhagoriaeth goginiol a grilio eco-ymwybodol.