Dosbarthiad am ddim ar gael yn Ardal De Cymru - Abertawe - Castell-nedd - Port Talbot - Llanelli - Pontardawe - Gwyr - Gorseinon - Pontarddulais - Swmp bagiau am brisiau anghredadwy tra bod stociau'n para. Ar gyfer llosgwyr boncyffion, pyllau tân, tanau agored, gwersylla a mwy.

FFÔN: +44 (0)1792 946 421 neu E-BOST: RHODRI@HSWF.CO.UK

Gostyngiad Croeso

Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF
What are the Qualities of Good Lumpwood Charcoal?

Beth yw Rhinweddau Golosg Lumpwood Da?

Jonathan Hill |

Mae siarcol lumpwood wedi dod yn hoff ffynhonnell tanwydd ar gyfer cogyddion iard gefn a pitmasters proffesiynol fel ei gilydd. Ond nid yw pob siarcol lwmp yn cael ei greu yn gyfartal. Mae gan bren lwmp o ansawdd uchel briodweddau unigryw sy'n gwneud y gorau o flas, allbwn gwres a rhwyddineb defnydd. Yn y canllaw cynhwysfawr hwn, byddwn yn archwilio'r nodweddion allweddol sy'n gosod lwmp bren gwych ar wahân.

Diffiniad o siarcol Lumpwood

Mae siarcol pren lwmp, a elwir hefyd yn siarcol lwmp, yn cyfeirio at ddarnau o bren caled naturiol sydd wedi'u carboneiddio trwy losgi dan reolaeth. Mae'r talpiau pren yn cadw eu siâp ond yn colli lleithder a chyfansoddion anweddol, gan adael defnydd ysgafn sydd bron yn gyfan gwbl o garbon.

Mae lwmp pren yn wahanol i frics glo siarcol, sy'n cael eu cynhyrchu o gyfuniad o lwch siarcol, glo, boracs, calchfaen, blawd llif, a llenwyr eraill. Mae'r ychwanegion hyn yn caniatáu i frics glo gael eu gwasgu'n gyfleus i siapiau unffurf. Nid oes gan bren lwmp unrhyw ychwanegion - dim ond pren golosgi pur.

Mae meintiau a siapiau afreolaidd darnau pren lwmp yn darparu mwy o lif aer a llosgiad mwy deinamig o gymharu â brics glo unffurf. Mae'r brandiau lwmp bren gorau yn cael eu pren yn gynaliadwy o ffrwythau, cnau neu goed pren caled. Mae derw, hickory, masarn, a mesquite yn goedwigoedd cyffredin a ddefnyddir.

Beth Yw Rhinweddau Golosg Pren Lwmp Da?

Nodweddion Corfforol Golosg Lumpwood Da

Mae nifer o nodweddion corfforol yn pennu pa mor dda y mae lwmp siarcol yn perfformio ar gyfer grilio, ysmygu a choginio. O ddwysedd i gynnwys lleithder, mae'r ffactorau hyn yn gweithio gyda'i gilydd i alluogi rheoli blas a gwres gwych.

Maint a Siâp Gorau ar gyfer Profiad Llosgi Gorau

Mae lwmp bren yn dod mewn amrywiaeth o feintiau o dalpiau bach i ddarnau maint dwrn. Bydd lwmp bren delfrydol â maint lwmp ar gyfartaledd rhwng 2-4 modfedd. Gall sglodion a llwch bach iawn dagu llif aer ac arwain at losgiad gwan, aneffeithlon. Efallai na fydd lympiau rhy fawr yn tanio neu'n llosgi'n drylwyr.

Y tu hwnt i faint, mae siâp a chysondeb gweledol lympiau yn cynnig cliwiau am ansawdd. Mae gan bren lwmp pen uchel dalpiau sy'n weddol debyg o ran cyfrannedd o un darn i'r llall. Mae lwmp siarcol optimaidd yn llosgi'n gyfartal, felly mae darnau o siâp tebyg yn hybu llosgiad cyson yn hytrach na fflamychiadau ar hap o lympiau ag ochrau.

 

 

Dwysedd a Chaledwch: Allwedd i Hirhoedledd ac Effeithlonrwydd

Mae gan bren lwmp ansawdd gydbwysedd da o ddwysedd a chaledwch. Gall talpiau mandyllog neu frau iawn dorri i lawr yn hawdd, gan greu llwch siarcol sy'n llosgi'n gyflym. Ond mae darnau rhy drwchus, trwm angen llif aer ychwanegol i losgi'n effeithlon a gallant gynnwys mwy o leithder.

Mae dwysedd cymedrol yn ymestyn amser llosgi trwy ddarparu mwy o fàs ym mhob lwmp tra'n dal i ganiatáu llif ocsigen digonol. Mae caledwch yn atal dadfeilio wrth ei gludo ac yn gwneud y siarcol yn hawdd ei drin heb droi at lwch. Profwch bren lwmp trwy wasgu darnau - dylech deimlo rhai yn rhoi heb gwymp llwyr. Gall gollwng ychydig o lympiau hefyd ddatgelu meddalwch gormodol os bydd y siarcol yn dadfeilio ar drawiad.

Cynnwys Lleithder mewn Golosg Lumpwood o Ansawdd

Ar gyfer goleuo cyflym a llosgi glân, mae'n rhaid i bren lwmp fod â chynnwys lleithder isel - tua 3-5% ar y mwyaf. Mae siarcol gwlyb angen egni gwres ychwanegol i anweddu lleithder cyn y gall tanio ddigwydd. Mae hyn yn oedi cyn goleuo ac yn cyfrannu at fwg gwyn a blasau di-flas.

Mae lwmp bren o ansawdd yn teimlo'n sych i'r cyffyrddiad ac yn ysgafn iawn fesul darn. Mae'r rhan fwyaf o frandiau pen uchel yn nodi'r canran lleithder i gadarnhau'r lefelau coginio gorau posibl. Storiwch lwmp bren bob amser mewn cynhwysydd wedi'i selio i ffwrdd o'r lleithder i atal ail-amsugno dŵr ar ôl ei agor.

Beth Yw Rhinweddau Golosg Lumpwood Da?

Cyfansoddiad Cemegol Golosg Lumpwood o Ansawdd Uchel

Y tu hwnt i nodweddion ffisegol, mae cyfansoddiad cemegol pren lwmp yn dangos pa mor lân, effeithlon a blasus fydd ei losgi. Mae'r rhinweddau cynhenid ​​​​hyn yn dibynnu ar y broses garboneiddio yn ogystal â'r ffynhonnell bren.

Canran Carbon Sefydlog: Allbwn Calon Gwres

Fe'i gelwir hefyd yn garbon sefydlog, ac mae hyn yn mesur y cant o garbon elfennol gwirioneddol sy'n bresennol mewn lwmp-bren ar ôl carbonoli. Mae cynnwys carbon uchel dros 75% yn galluogi allbwn gwres ardderchog ac amseroedd llosgi. Mae carbon isel yn golygu bod mwy o gyfansoddion anhylosg yn aros a all leihau ynni gwres a ffurfio mwg annymunol.

Beth Yw Rhinweddau Golosg Lumpwood Da?

Rôl Mater Anweddol mewn Blas Golosg Lumpwood a Tanio

Mae mater anweddol yn cynrychioli'r olewau, y tarau a'r nwyon sy'n cael eu rhyddhau pan fydd lwmpbren yn llosgi. Mae rhai cyfansoddion anweddol yn darparu aroglau a blasau dymunol. Ond mae lefelau uwch dros 25% yn arwain at gynhyrchu mwy o fwg a chwerwder posibl. Mae lwmp ansawdd yn cadw anweddolion yn yr ystod 20-25% ar gyfer nodweddion llosgi cytbwys.

Cynnwys Lludw: Arwr Di-glod Glanhau

Lludw yw'r gweddillion mwynau anhylosg a adawyd ar ôl llosgi siarcol. Yn naturiol, mae lwmpwood yn cynnwys rhywfaint o ludw o'i ffynhonnell bren wreiddiol. Ond gall lludw gormodol dros 5% rwystro gwres, tra bod lludw gwyn iawn yn dynodi ychwanegion llenwi posibl fel calchfaen. Mae lwmpbren delfrydol yn gadael cyn lleied â phosibl o ludw llwyd heb unrhyw liwiau artiffisial yn bresennol.

Amhureddau diangen a'u heffaith ar eich gril

Y tu hwnt i fwynau pren cynhenid, mae rhywfaint o bren lwmp yn cynnwys olion sylffwr, clorin, neu gemegau eraill sy'n rhoi blasau annymunol. Gall halogiad ddigwydd o garboneiddio gwael neu drin y pren cyn ei losgi. Mae brandiau o ansawdd uchel yn hidlo eu pren ffynhonnell ac yn defnyddio arferion cynhyrchu glân i osgoi rhoi llymder.

Beth Yw Rhinweddau Golosg Lumpwood Da?

Nodweddion Llosgi Golosg Premiwm Lumpwood

O ran goleuo a llosgi, mae lwmp bren ardderchog yn hawdd ei danio, yn llosgi'n gyson, ac yn darparu digon o amser coginio a thymheredd. Mae'r nodweddion llosgi hyn yn caniatáu i bren lwmp ragori ar draws unrhyw gymhwysiad coginio.

Tanio Cyflym: Marc Lumpwood Gwych

Goleuadau lwmp bren o ansawdd yn gyflym ac yn hawdd gyda chychwynwyr tân safonol. Mae'r darnau gorau posibl yn tanio'n llawn o fewn 5-10 munud ar ôl goleuo. Nid oes gan bren lwmp sain unrhyw ddarnau rhy drwchus na gwlyb sy'n gwrthsefyll mynd ar dân. Mae tanio cyflym yn atal chwerwder rhag llosgi coed yn aneffeithlon.

Llosgiadau Cyson Hyd: Allwedd i Lwyddiant Grilio

Gyda dwysedd cymedrol a chynnwys carbon yn uwch na 75%, mae lwmp bren o'r radd flaenaf yn cynnal llosgi am 45-60 munud neu fwy fesul pwys a ddefnyddir. Mae hyd yn dibynnu'n rhannol ar faint lwmp, llif aer, a thymheredd coginio. Ond mae golosg o ansawdd yn osgoi gor-losgi yn rhy gyflym. Dylech gael sawl awr o amser coginio cyson gyda dim ond ychydig o ludw ar ôl.

Cysondeb Gwres ac Allbwn: Meistrolaeth Tymheredd Dadgodio

Mae lwmpbren gwych yn darparu gwres unffurf ar draws y gril cyfan neu arwyneb ysmygwr. Gyda darnau o faint tebyg yn llosgi ar gyfraddau tebyg, ni fyddwch yn cael mannau poeth ar hap. Disgwyliwch dymheredd rhwng 107-315+°C (225-600+°F) yn dibynnu ar lif yr aer a'r maint a ddefnyddir. Mae lwmp ansawdd yn osgoi amrywiad gormodol mewn allbwn gwres.

Beth Yw Rhinweddau Golosg Lumpwood Da?

Mwynhau'r Blas: Proffil Arogl Golosg Ansawdd

Pan gaiff ei losgi'n lân, mae lwmp-bren holl-naturiol yn rhoi blasau cynnil, dymunol a ddylanwadir gan y ffynhonnell bren. Mae'r gwahaniaethau hyn yn gwneud rhai mathau o bren yn ddelfrydol ar gyfer arddulliau coginio penodol.

Mae derw a hicori yn darparu mwg ysgafn, hyblyg. Mae gan goedwigoedd ffrwythau a chnau fel afalau, ceirios, pecan, a mesquite awgrymiadau o melyster a sbeis. Ni ddylai byth fod arlliwiau cemegol cryf na chwerwder o garboneiddio amhriodol. Mae cysondeb hefyd yn bwysig - dylai proffil arogl yr un brand aros yn debyg ar draws sypiau cynhyrchu.

Beth Yw Rhinweddau Golosg Lumpwood Da?

Cyrchu a Chynhyrchu Moesegol

Er mwyn sicrhau arferion cynaliadwy ac ansawdd allbwn, mae brandiau lwmp bren ag enw da yn rheoli'r gadwyn gyflenwi gyfan. Mae pren yn cael ei gynaeafu o goedwigoedd neu berllannau a reolir yn gyfrifol heb ddefnyddio hen lumber adeiladu neu bren gwastraff dymchwel sy'n cynnwys cemegau.

Mae'r broses garboneiddio yn bwysig iawn. Mae llosgi odyn gydag ychydig iawn o ocsigen a lefelau hydrocarbon gweddilliol isel yn atal chwerwder a dad-nwyo. Mae technegau araf, manwl gywir yn cynhyrchu cynnwys carbon sefydlog uchel yn yr ystod 75-80%. Mae rheoli newidynnau fel hyd llosgiadau a thymheredd yn hanfodol.

Mae prynu lwmp pren gan gynhyrchydd sy'n rheoli ffynonellau pren ac sy'n llosgi'n fewnol yn arwain at gynnyrch glanach, mwy cyson yn gyffredinol.

Ciwiau Gweledol ar gyfer Canfod Golosg o Ansawdd

Mae barnu lwmp bren yn ôl golwg a chyffyrddiad yn rhoi cliwiau dibynadwy am ansawdd:

  • Lliw - Mae gan bren lwmp o ansawdd liw du matte heb arlliwiau llwydaidd o ludw neu arlliwiau melynaidd yn dynodi sylffwr. Mae gan golosg pren go iawn batrymau grawn gweladwy o'r carbonization.
  • Gwead - Mae'r brandiau gorau yn teimlo'n sych ac yn ysgafn gyda mandyllau a grawn gweladwy. Nid yw lwmp bren wedi'i garboneiddio'n bowdr ond mae'n rhoi ychydig pan gaiff ei wasgu.
  • Cysondeb - Mae unffurfiaeth o ran maint, siâp ac ymddangosiad yn dynodi cynhyrchiant a pherfformiad rheoledig. Rydych chi eisiau cyn lleied â phosibl o ddadfeilio, llwch neu ddarnau rhy drwchus.
  • Arogl pren caled - Dylai aroglau coediog naturiol, cynnil ddod drwodd wrth arogli pren lwmp o safon. Dim isleisiau cemegol llym, chwerw.
Beth Yw Rhinweddau Golosg Lumpwood Da?

Pris yn erbyn Gwerth: Nid yw Cost Bob amser yn Ddangosydd Gwerth Da

Er bod lwmp bren yn costio mwy na brics glo, mae prisiau'n dal i amrywio'n fawr yn seiliedig ar ansawdd. Fel y dywed y dywediad, "Rydych chi'n cael yr hyn rydych chi'n talu amdano."

Mae lwmp-bren rhad iawn yn aml yn cynnwys llenwad lludw uchel, cynnwys carbon is, a bwydydd nad ydynt yn blasu o brosesu gwael. Ac eto, gall brandiau premiwm gyda 83%+ o garbon a nodweddion llosgi delfrydol fod yn fwy na $1 y bunt.

Hefyd archwiliwch werth yn seiliedig ar faint y gellir ei ddefnyddio fesul bag, gan leihau llwch siarcol a dirwyon sy'n llosgi'n gyflym. Gyda phrofiad, gallwch chi farnu brandiau sy'n darparu perfformiad sy'n gymesur â chost yn well.

Casgliad

Mae angen rhywfaint o waith ymchwil a phrofi a chamgymeriad i nodi siarcol lwmpbren sy'n ticio'r holl flychau ar gyfer purdeb, llosgi glân a blas. Chwiliwch am gynhyrchwyr sy'n cadarnhau manylebau fel cynnwys carbon, lefelau anweddol, amseroedd llosgi, a phren ffynhonnell. Yn gyffredinol, mae brandiau sy'n obsesiwn â rheoli eu proses yn darparu cynnyrch llawer gwell.

Er bod lwmp-bren yn golygu rhywfaint o waith ychwanegol o'i gymharu â brics glo, mae'r difidendau o ran gallu coginio ac ansawdd bwyd yn ei gwneud yn werth yr ymdrech. Unwaith y byddwch chi'n deialu brandiau pren lwmp gwych sy'n cyfateb i'ch anghenion coginio, rydych chi'n agor posibiliadau newydd ar gyfer blas a boddhad. Bydd eich blasbwyntiau yn diolch i chi.

Cwestiynau Cyffredin Am Rinweddau Golosg Lwmp

Pa ffynonellau pren sy'n gwneud y lwmp golosg gorau?

Mae coedwigoedd poblogaidd fel coed derw, hickory, masarn a ffrwythau yn darparu blas ysgafn ac amlbwrpas ar gyfer grilio. Dewiswch bren lwmp gydag arogl glân a mwg cynnil o'r pren naturiol. Osgoi lwmp gydag isleisiau chwerw cryf.

Pa gynnwys carbon ddylai fod gan siarcol lwmp o ansawdd?

Chwiliwch am gynnwys carbon o 75-80% neu fwy. Mae hyn yn sicrhau allbwn gwres rhagorol a hyd llosgi. Gall lwmp gyda llai na 70% o garbon losgi'n gyflym ac yn oer.

Sut alla i ddweud a oes gan lwmp siarcol y cynnwys lleithder cywir?

Mae lwmp bren wedi'i halltu'n iawn yn teimlo'n ysgafn iawn pan fyddwch chi'n codi darn. Ni ddylai deimlo'n wlyb neu'n llaith. Gall lwmp o ansawdd wneud sŵn gwag ysgafn pan gaiff ei dapio gyda'i gilydd.

Pam mae cynnwys lludw yn bwysig mewn lwmp siarcol?

Mae cynnwys lludw is o gwmpas 3-5% yn gwella perfformiad gwresogi. Gall lludw uchel dagu llif aer. Mae lludw gwyn iawn yn dynodi bod ychwanegion llenwi yn cael eu defnyddio. Mae lwmp pren pur yn gadael mwy o ludw llwyd.

Beth yw maint cyfartalog da ar gyfer darnau lwmp siarcol?

Bydd gan y lwmp bren gorau feintiau sy'n amrywio o 2-4 modfedd ar gyfartaledd. Osgoi llwch mân a sglodion sy'n llosgi'n gyflym. Efallai y bydd darnau mawr a dwrn yn cael trafferth cynnau'n llawn.

Pa mor hir ddylai pwys o siarcol lwmp o ansawdd losgi?

Disgwyliwch 45-60 munud neu fwy o amser llosgi cyson fesul pwys o bren lwmp a ddefnyddir. Mae pren caled mwy dwys yn tueddu i bara ychydig yn hirach na choedwigoedd ffrwythau ysgafnach.

Beth yw arwyddion golosg lwmp o ansawdd gwael?

Mae darnau dwysedd isel sy'n dadfeilio'n hawdd, llawer o lwch, tanio gwael, gormod o fwg, ac amserau llosgi byr i gyd yn dynodi pren lwmp israddol. Mae blasau nad ydynt fel chwaeth cemegol cryf hefyd yn arwydd o broblemau.

Sut alla i gael y gwerth gorau wrth brynu lwmp siarcol?

Chwiliwch am frandiau sy'n cynnig cynnwys lwmp defnyddiadwy uchel fesul bag heb lawer o ddarnau bach a llwch. Mae talu ychydig yn fwy am frandiau â graddfeydd rhagorol yn aml yn darparu effeithlonrwydd cost yn y tymor hir.