Dosbarthiad am ddim ar gael yn Ardal De Cymru - Abertawe - Castell-nedd - Port Talbot - Llanelli - Pontardawe - Gwyr - Gorseinon - Pontarddulais - Swmp bagiau am brisiau anghredadwy tra bod stociau'n para. Ar gyfer llosgwyr boncyffion, pyllau tân, tanau agored, gwersylla a mwy.

FFÔN: +44 (0)1792 946 421 neu E-BOST: RHODRI@HSWF.CO.UK

Gostyngiad Croeso

Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF
sports night charcoal grill

Meistrolwch y Gril Golosg ar Noson Chwaraeon: Eich Canllaw i Berffeithrwydd Barbeciw!

Raymond Davies |

A oes unrhyw beth gwell na swn stêc yn sizzling ar gril? Credai Anthony Bourdain, "Gallai Barbeciw arwain at heddwch byd-eang." Pan fydd arogleuon barbeciw yn llenwi'r aer, rydych chi'n gwybod ei bod hi'n noson chwaraeon. Ac nid yw'n gyflawn heb gril siarcol. Mae'r gril hwn yn dod â'r blas sear a myglyd perffaith i wneud y noson yn arbennig.

Mae grilio perffaith fel arwain cerddorfa. Rhaid i bopeth weithio gyda'i gilydd, o'r cig i'r siarcol disglair. Nid dim ond ar gyfer coginio y mae'r gril. Mae hefyd yn lle i ffrindiau gasglu a rhannu straeon. Eisiau bod yn arbenigwr grilio? Dilynwch y canllaw hwn fel eich hoff ddysgl, ac yn fuan byddwch chi'n meistroli'ch gril siarcol.

P'un a ydych chi'n cefnogi'ch tîm neu'n hongian gyda ffrindiau, mae gwybod y gril siarcol yn gwneud eich noson yn fythgofiadwy. Gadewch i ni blymio i'r siwrnai grilio gam wrth gam. Byddwn yn sicrhau bod eich sgiliau grilio yn cyd-fynd â chyffro'r gêm.

Dewis y Gril Golosg Gorau ar gyfer Noson Chwaraeon

Wrth i noson chwaraeon agosáu, daw'r gril siarcol cywir yn allweddol. Mae'n hanfodol meddwl beth sy'n gwneud gril yn wych ar gyfer eich barbeciw. Dyma beth i'w gadw mewn cof.

Nodweddion Allweddol i Edrych amdanynt mewn Gril Golosg

Mae ystyried y gril siarcol gorau yn golygu edrych ar rai nodweddion allweddol . Mae angen llif aer da, adeiladu cryf, a glanhau hawdd. Mae ardal grilio fawr, rheolaeth dros y tymheredd, a gratiau caled hefyd yn bwysig ar gyfer barbeciw gwych. Mae hyn yn sicrhau bod eich gril yn gweithio'n dda a'i fod yn hawdd ei ddefnyddio.

Gwahanol Fathau o Grils Golosg a'u Manteision

Mae gwahanol fathau o griliau siarcol yn addas ar gyfer gwahanol anghenion. Mae griliau tegell yn ddefnyddiol ac yn dda i grwpiau bach. Mae gan griliau casgen fwy o le, sy'n ddelfrydol ar gyfer partïon mawr. Mae griliau ceramig yn cadw gwres i mewn, yn berffaith ar gyfer coginio'n araf. Mae eich dewis yn dibynnu ar eich anghenion ac ar gyfer faint rydych chi'n coginio.

Ystod Prisiau a Gwerth am Arian

Mae griliau siarcol yn dod ar wahanol brisiau, felly edrychwch am werth am arian . Mae modelau uwch yn ddrud, tra bod rhai canol-ystod yn aml yn cynnig gwerth da. Meddyliwch am wydnwch y gril, costau affeithiwr, a'i oes cyn i chi brynu. Bydd hyn yn eich helpu i benderfynu'n ddoeth.

Mae dewis y gril cywir ar gyfer noson chwaraeon yn golygu ei gydweddu â sut rydych chi'n coginio, a'ch cyfyngiadau gofod ac arian. Bydd y gril delfrydol yn gwneud i'ch barbeciws sefyll allan, gan ychwanegu hwyl at noson chwaraeon.

Ategolion Hanfodol ar gyfer y Profiad Grilio Barbeciw Perffaith

Er mwyn rhoi hwb i'ch grilio barbeciw, mae angen yr offer cywir arnoch. Gydag ategolion hanfodol , bydd eich barbeciws noson chwaraeon yn cyrraedd y lefel nesaf. Mae'r offer hyn yn allweddol i unrhyw un, o pitmasters profiadol i selogion penwythnos, gan ychwanegu effeithlonrwydd a dawn at eich coginio.

Mae set gref o offer grilio yn hanfodol - maen nhw'n hanfodol ar gyfer barbeciw gwych. Mae gefel, sbatwla a ffyrc cig yn ei gwneud hi'n hawdd trin bwyd, gan sicrhau coginio perffaith. Hefyd, mae thermomedr manwl gywir yn hanfodol i goginio cigoedd yn ddiogel ac yn flasus.

Peidiwch ag anwybyddu offer cynnal a chadw. Mae brwsys glanhau yn cadw'ch gril yn y siâp uchaf ac yn atal blasau rhag cymysgu. Mae gorchudd gril gwydn yn hanfodol i amddiffyn eich offer rhag y tywydd.

 • Gefel a sbatwla dur gwrthstaen gradd uchel
 • Thermomedr cig digidol ar gyfer darlleniadau tymheredd dibynadwy
 • Brwshys â llaw hir ar gyfer glanhau trylwyr
 • Menig sy'n gwrthsefyll gwres ar gyfer diogelwch ychwanegol
 • Gorchudd gril barbeciw amddiffynnol

Cynhwyswch fenig sy'n gwrthsefyll gwres yn eich pecyn grilio. Maen nhw'n amddiffyn eich dwylo ac yn gwella'ch gafael, gan leihau damweiniau.

Mae profiad grilio barbeciw gwych yn mynd y tu hwnt i goginio yn unig. Mae hefyd yn ymwneud â'r rhwyddineb a'r naws rydych chi'n ei greu. Gyda'r ategolion hanfodol hyn, rydych chi'n barod i syfrdanu'ch gwesteion. Gwnewch bob noson chwaraeon yn gofiadwy gyda chwilboeth o stêc ac arogl byrgyrs.

Paratoi Eich Gril Golosg ar gyfer Noson Chwaraeon

Wrth i noson chwaraeon ddod yn nes, gwnewch yn siŵr bod eich gril siarcol yn barod. Mae ei baratoi'n dda yn dod â blasau gwych allan ac yn cadw pethau'n ddiogel ac yn effeithlon. Dilynwch rai camau syml i ymgynnull, gwirio diogelwch, ei oleuo, a rheoli'r gwres a'r mwg ar gyfer noson gril wych.

Cydosod a Gwiriadau Diogelwch

Dechreuwch trwy roi'ch gril at ei gilydd yn y ffordd gywir. Gwnewch yn siŵr ei fod ar arwyneb gwastad, diogel a bod pob rhan yn ffitio'n dynn. Gwnewch wiriad diogelwch am unrhyw beth rhydd neu beryglus. Mae hyn yn atal damweiniau pan fydd y gril wedi'i oleuo.

Goleuo Eich Gril Golosg yn Briodol

I oleuo'r gril, taenwch y gwres yn gyfartal. Defnyddiwch siarcol o ansawdd da a dechreuwr simnai. Mae'n gyflymach ac yn fwy diogel. Goleuwch ef bob amser mewn lle â llawer o aer, i ffwrdd o bethau a allai fynd ar dân.

Rheoli Tymheredd a Mwg

Mae bod yn wych am reoli'r gwres a'r mwg yn allweddol. Defnyddiwch fentiau aer i gael y tymheredd cywir. Mae ychwanegu'r sglodion pren cywir yn rhoi blas mwg i chi. Ond gwnewch yn siŵr bod y mwg yn wyn. Gall mwg du wneud i'r bwyd flasu'n ddrwg.

Eitem Bwyd Tymheredd Delfrydol (°C) Addasiadau Awyrell
Stecen 230-260 Agor fentiau yn llawn ar gyfer gwres uchel
Cyw iâr 150-180 Caewch fentiau'n rhannol i gynnal gwres canolig
Llysiau 190-230 Agor fentiau yn llawn ar gyfer gwead crensiog

Bydd dilyn y camau allweddol hyn yn eich paratoi ar gyfer barbeciw gwych. Gyda’r siarcol yn pefrio a’r gril yn poethi, paratowch am noson o fwyd blasus a hwyl gyda ffrindiau.

Cynghorion ar gyfer Coginio Cig i Berffeithrwydd ar Eich Gril Golosg Noson Chwaraeon

Cooking meat to perfection

Pan fydd ffrindiau'n ymgynnull ar gyfer noson chwaraeon, mae'r gril siarcol yn cymryd y llwyfan. Mae awgrymiadau ar gyfer coginio cig yn hanfodol i osgoi gwallau cyffredin. Mae sicrhau bod eich bwyd wedi'i goginio'n iawn yn helpu i osgoi gwenwyn bwyd o facteria fel Campylobacter a Salmonela. Mae coginio ar y tymheredd cywir am yr amser cywir yn allweddol. Mae hyn yn gwneud eich bwyd yn ddiogel ac yn flasus i'ch gwesteion.

 1. Cynllunio Ymlaen Llaw: Dechreuwch drwy ddadmer eich cigoedd yn yr oergell y noson gynt. Mae hyn yn helpu'r cig i goginio'n gyfartal, gan leihau'r risg o facteria.
 2. Amseroedd Coginio a Thymheredd: Ar eich gril siarcol noson chwaraeon, mae angen gofal gwahanol ar wahanol gigoedd. Dylid coginio byrgyrs bob amser yn dda i ladd unrhyw facteria.
 3. Ffresineb Bwyd: Gwybod y gwahaniaeth: mae dyddiadau ar ei orau cyn yn ymwneud ag ansawdd, tra bod dyddiadau defnyddio erbyn yn ymwneud â diogelwch. Gweinwch fwyd wedi'i goginio o fewn 48 awr ac ailgynheswch unwaith yn unig er mwyn sicrhau'r blas gorau a'r diogelwch gorau.
 4. Diogelwch Tân: Waeth beth yw eich profiad, ymarferwch drin tân yn ddiogel gyda barbeciws neu danau agored bob amser.
 5. Alergeddau ac Anoddefiadau: Wrth goginio, cofiwch anghenion diet pawb er mwyn osgoi croeshalogi ac adweithiau alergaidd.

Bydd dilyn yr awgrymiadau hyn ar gyfer coginio cig yn gwneud i'ch gwesteion ganmol eich coginio, nid y gêm yn unig. Mae cofio dilyn arferion hylendid bwyd priodol yn hanfodol pan fyddwch chi'n grilio. Trwy gymryd y rhagofalon hyn, gallwch arddangos eich gril a'ch gallu coginio yn hyderus!

Celfyddyd Grilio Golosg: Coginio Y Tu Hwnt i Gig

Nid coginio cig yn unig yw grilio siarcol. Mae'n ffordd o archwilio blasau newydd, yn enwedig i'r rhai sy'n caru llysiau neu sydd eisiau rhoi cynnig ar wahanol farinadau a rhwbiau sbeis. Os ydych chi'n cynnal parti ac eisiau cynnig rhywbeth i bawb, gall meistroli'r gril ar gyfer prydau llysieuol a bwyd môr droi eich crynhoad yn ddigwyddiad bywiog.

Opsiynau Llysieuol ar gyfer y Barbeciw

Yn ddiweddar, bu ymchwydd mewn coginio y tu hwnt i gig . Mae mwy o bobl yn rhoi cynnig ar opsiynau llysieuol ar y barbeciw. Bellach mae yna lwyth o brydau llysieuol blasus sydd â'r blas myglyd hwnnw y mae pawb yn ei garu. O sgiwerau llysieuol a phupurau cloch wedi'u stwffio i gawsiau gril fel halloumi, mae gennych chi ddigon o ddewisiadau i wneud i'ch barbeciw sefyll allan.

Defnyddio Spice Rubs a Marinades

Mae ychwanegu blas gwych yn hanfodol pan fyddwch chi'n grilio siarcol. Gall y rhwbiad sbeis cywir neu farinâd blasus wneud byd o wahaniaeth. Gallant newid sut mae llysiau a bwyd môr yn blasu, gan eu gwneud hyd yn oed yn fwy blasus. Trwy ddefnyddio gwahanol rwbiau sbeis a marinadau , gallwch chi wneud pob blas brathiad yn unigryw. Edrychwch ar y cyfuniadau hyn a argymhellir:

Cynhwysyn Rhwbiau Sbeis a Argymhellir Awgrymiadau am Farinadau
Planhigyn wy Paprika mwg a phowdr garlleg Finegr balsamig gydag olew olewydd a rhosmari
Cêl Hadau sesame a naddion winwnsyn sych Sudd lemwn gyda tahini a chwmin
Corgimychiaid Cayenne a chroen calch Sudd mango gyda cilantro a sinsir
Courgettes sesnin Eidalaidd a Parmesan wedi'i gratio Finegr gwin coch gyda mwstard Dijon a theim

Grilio Barbeciw Bwyd Môr a Llysiau

Mae grilio bwyd môr a llysiau yn gelfyddyd. Mae angen gofal, yn enwedig o ran amseru. Mae bwyd môr yn coginio'n gyflym a dylid ei grilio'n gyflym i gael torgoch dda ond arhoswch yn dyner. Mae llysiau'n wahanol. Mae angen mwy o amser ar rai, fel tatws, tra bod eraill, fel asbaragws neu bupur, yn grilio'n gyflym. Dyma ganllaw bach ar ba mor hir i'w grilio:

 • Berdys: 2-3 munud yr ochr
 • Ffiledau eog: 4-5 munud yr ochr
 • Asbaragws: 4-6 munud, gan droi yn achlysurol
 • Corn ar y cob: 10 munud, yn troi yn achlysurol

Pan fyddwch chi'n tanio'r gril ar gyfer eich barbeciw nesaf, meddyliwch amdano fel cynfas gwag. Mae cymaint o flasau i'w harchwilio, yn enwedig gyda barbeciw yn grilio llysiau a bwyd môr. Mae'n ffordd i blesio pawb, o fwytawyr cig i lysieuwyr. Rhowch gynnig ar yr awgrymiadau hyn a gadewch i'ch gril fod wrth galon gwledd anhygoel y bydd pawb yn ei charu.

Ryseitiau Diwrnod Gêm: Seigiau Pleserus Torfol ar y Gril Golosg

Mae diwrnod gêm yn golygu cyffro i'r gamp a disgwyliad hyfryd am fwydydd blasus. Mae pob selogion grilio a chariad bwyd yn ceisio'r ryseitiau diwrnod gêm perffaith i greu argraff. Mae yna amrywiaeth eang o flasau yn aros i wneud eich diwrnod gêm yn fythgofiadwy, o brydau gril noson chwaraeon dibynadwy i syniadau barbeciw egsotig bywiog.

Seigiau Gril Nos Chwaraeon Clasurol: Adenydd, Byrgyrs a Chebabs

Mae'r fwydlen noson gêm hanfodol yn cynnwys adenydd, byrgyrs a chebabs. Daw adenydd gyda sawsiau sy'n amrywio o dangy i hynod boeth. Mae prydau sy'n plesio'r dorf bob amser yn cynnwys byrgyrs, boed yn gig eidion clasurol neu'n rhywbeth mwy dyfeisgar fel madarch a'r Swistir. Mae cebabs yn dod â chymysgedd blasus o gig a llysiau, i gyd wedi'u sgiwer a'u grilio i berffeithrwydd.

Gallwch ddod o hyd i gyngor grilio ardderchog a ryseitiau yn y fwydlen noson chwaraeon eithaf . Bydd yr awgrymiadau hyn yn eich helpu i ddod yn arbenigwr grilio mewn dim o amser.

Syniadau Barbeciw Egsotig i Greu Ar Eich Gwesteion

Os ydych chi'n anturus, rhowch gynnig ar syniadau barbeciw egsotig ar gyfer rhywbeth newydd. Dychmygwch grilio byrgyrs cig oen Moroco, adenydd barbeciw Corea, neu gebabs Tandoori. Mae'r prydau hyn yn cynnig blasau beiddgar a chyfuniadau sbeis diddorol. Daw llwyddiant gyda grilio egsotig o arbrofi gyda sbeisys a marinadau ar gyfer ffrwydrad blas cofiadwy.

Pwdinau Gril Chwaraeon - Danteithion Melys Oddi Ar y Fflamau

Pan fydd y grilio wedi'i wneud, mae'n bryd cael pwdinau fel cebabs ffrwythau wedi'u grilio neu gychod banana. Bydd y pwdinau gril chwaraeon hyn yn gorffen eich noson ar nodyn melys, boddhaol. Bydd pawb wrth eu bodd â'r danteithion blasus hyn.

Exotic Barbecue Ideas

Ystyriwch weini samosas llysiau tebyg i tapas neu ergydion jeli fodca watermelon ar gyfer rhywbeth unigryw. Mae yna hefyd blatiau llysiau iach bywiog neu rosmari, garlleg a phopcorn tsili i'r rhai sy'n chwilio am opsiynau iachach. Mae'r byrbrydau hyn yn flasus ac yn rhydd o euogrwydd.

Ar gyfer diodydd, rhowch gynnig ar de rhew llus a mintys sy'n isel mewn calorïau ond yn adfywiol. Ar gyfer grwpiau mwy, paratowch biser o mojito neu ddyrnod haf ymlaen llaw. Mae'r diodydd hyn yn berffaith ar gyfer cadw'ch gwesteion yn hapus ac yn hydradol.

Gellir paratoi rhai bwydydd noson gêm, fel cyw iâr wedi'i ffrio fegan, o flaen amser. Mae hyn yn golygu llai o straen i chi pan fydd gwesteion yn cyrraedd. Hefyd, mae prydau fel biryani cyw iâr yn wych ar gyfer bwydo llawer o bobl heb fawr o ymdrech.

I gloi, bydd y ryseitiau diwrnod gêm cywir yn sicrhau bod pawb yn cael amser gwych, waeth beth fo canlyniad y gêm. Bydd eich gril siarcol yn sicr o fod yn seren noson chwaraeon.

Cynnal a Glanhau Eich Gril Golosg Digwyddiad Ôl Chwaraeon

Ar ôl i gyffro'r gêm setlo, mae'n bwysig gofalu am eich gril siarcol. Efallai na fydd cymryd yr amser i lanhau'ch gril siarcol yn gyffrous, ond mae'n allweddol i gadw'ch gril mewn cyflwr da. Yn y DU, lle mae barbeciws ar ôl y gêm yn rhan fawr o'r diwylliant, mae gwybod sut i ofalu am eich gril yn bwysig iawn.

Dyma'ch camau nesaf i gadw'ch gril yn y siâp uchaf ar ôl unrhyw ddigwyddiad chwaraeon:

 1. Dadosod : Unwaith y bydd eich gril wedi oeri, tynnwch ef ar wahân yn ysgafn. Mae hyn yn gwneud eich gwaith o lanhau'r gril siarcol yn haws ac yn fwy effeithiol.
 2. Tynnu Lludw : Mae'n hanfodol clirio llwch ar ôl pob defnydd. Mae bin neu gan ar gyfer lludw yn helpu i gadw'r ardal yn daclus ac yn gwneud gwaredu'n syml.
 3. Gratiau Sgwrio : Glanhewch y gratiau gyda brwsh. Mwydwch mewn dŵr â sebon os yw bwyd yn sownd arnynt i'w gwneud yn haws glanhau.
 4. Sychu Arwynebau : Defnyddiwch sebon a dŵr cynnes i lanhau'r gril y tu allan a'r tu mewn. Sychwch yn dda i osgoi rhwd.
 5. Archwilio ar gyfer Gwisgo : Gwiriwch eich gril bob amser am unrhyw arwyddion o draul neu ddifrod. Mae rhan o gynnal y gril siarcol yn cynnwys sylwi ar broblemau posibl.
 6. Rhoi Olew : Rhowch haen denau o olew coginio ar y gratiau i atal rhwd a gwneud iddynt beidio â glynu ar gyfer y tro nesaf.
 7. Gorchuddio Eich Gril : Amddiffynnwch eich gril rhag tywydd trwy ei orchuddio, yn ddelfrydol gyda gorchudd sy'n ffitio'n glyd.

Cadwch eich gril siarcol mewn cyflwr da, yn enwedig ar ôl digwyddiadau chwaraeon , trwy lanhau darnau bwyd yn rheolaidd a gwagio'r daliwr lludw. Mae hyn yn lleihau eich llwyth gwaith ac yn cadw'r gril yn barod am fwy o hwyl a bwyd.

Mae gril siarcol sydd wedi'i gadw'n dda yn gweithio'n well ac yn para'n hirach. Mae hyn yn arbed arian a thrafferth. Dilynwch y camau syml hyn i ofalu am eich gril siarcol . Yna, gallwch chi fwynhau prydau blasus wedi'u grilio ar ôl pob gêm.

Casgliad

Mae ein taith ar grilio siarcol yn ystod nosweithiau chwaraeon yn dod i ben. Fe wnaethom edrych ar lawer o bynciau i'ch helpu i ddod yn seren barbeciw. Buom yn siarad am ddewis y gril siarcol gorau a choginio nid yn unig cig ond llawer mwy. Nod yr awgrymiadau hyn yw eich gwneud chi'n well am grilio a chreu argraff ar eich gwesteion.

Nid oes ots a ydych chi'n newydd i grilio neu wedi bod yn ei wneud ers blynyddoedd. Buom yn siarad am bwysigrwydd bod yn barod, bod yn greadigol, a rhoi sylw i fanylion. Fe wnaethon ni archwilio offer grilio hanfodol, rhannu cyfrinachau ar gyfer cig perffaith, a siarad am lysiau, bwyd môr, a danteithion melys hefyd.

Mae’r hyn a rannwyd gennym yn fwy na chyngor; mae'n ymwneud â'r hwyl a'r cyfeillgarwch sy'n dod gyda grilio, yn enwedig ar nosweithiau chwaraeon. Wrth i'r nos ddod i ben a'r sêr ddod allan, chwerthin ac wynebau hapus eich ffrindiau fydd yr hyn y byddwch chi'n ei gofio. Gobeithiwn y bydd y canllaw hwn yn arwain at nosweithiau cofiadwy gyda swyn myglyd griliau siarcol. Boed i'ch gril aros yn boeth a'ch nosweithiau chwaraeon yn gyffrous, nes i chi oleuo'r gril eto.