Dosbarthiad am ddim ar gael yn Ardal De Cymru - Abertawe - Castell-nedd - Port Talbot - Llanelli - Pontardawe - Gwyr - Gorseinon - Pontarddulais - Swmp bagiau am brisiau anghredadwy tra bod stociau'n para. Ar gyfer llosgwyr boncyffion, pyllau tân, tanau agored, gwersylla a mwy.

FFÔN: +44 (0)1792 946 421 neu E-BOST: RHODRI@HSWF.CO.UK

Gostyngiad Croeso

Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF
troubleshooting common bbq issues

Cyfrinachau Meistr Gril: Sut i Ddatrys Problemau a Datrys Problemau Barbeciw Cyffredin

Raymond Davies |

Erioed wedi cael gril nwy bron â difetha eich cariad at goginio? Dywedodd James Beard, cogydd gwych, unwaith, "Mae grilio yn gelfyddyd." Nid dim ond dechrau tân a choginio cig yw hyn. Beth os bydd eich gril barbeciw yn dechrau gweithredu gyda phroblemau rheoleiddiwr, gwresogi anwastad, neu fflam isel ystyfnig?

Nid oes angen poeni. Gwybod sut i trwsio problemau barbeciw cyffredin yn allweddol. Mae hyn yn sicrhau bod eich gril yn gweithio'n dda a bod eich cig yn coginio'n berffaith. Mae trwsio problemau gril yn eich helpu i ddeall a mynd i'r afael â heriau a allai ladd eich naws grilio.

Efallai bod eich rheolydd yn sownd, gan achosi gwres isel, neu fod eich llosgwyr wedi'u rhwystro rhag coginio yn y gorffennol. Rydyn ni'n gwybod bod problemau barbeciw yn gyffredin a gallant wneud llanast o'ch cynlluniau coginio. Eto i gyd, mae'r canllaw hwn yn troi pob rhifyn yn gyfle i chi ddod yn seren barbeciw.

Deall Eich Barbeciw: Cydrannau a Swyddogaeth

Mae gwybod eich gril barbeciw yn fwy na dim ond coginio. Mae'n cyffwrdd â sut mae popeth yn gweithio gyda'i gilydd. Mae deall ei brif rannau yn eich helpu i gael y canlyniadau coginio gorau.

Cydrannau barbeciw a chynnal a chadw

O Danc Nwy i Fflam: Llwybr Tanwydd

Mae taith tanwydd mewn barbeciw yn allweddol, o'r tanc nwy i wneud y fflam. Mae propan yn aros yn y tanc, yn symud trwy reoleiddiwr i gyrraedd y llosgwyr yn ddiogel. Dyma lle mae'r hud yn digwydd, gan droi nwy yn fflam ar gyfer coginio.

Rolau Rheoleiddiwr a Chydnabod Materion Cyffredin

Mae'r rheolydd yn hanfodol ar gyfer diogelwch. Mae'n rheoli'r pwysedd nwy o'r tanc. Mae gwybod arwyddion problemau, fel llif nwy anwastad, yn bwysig ar gyfer defnydd barbeciw diogel.

Pwysigrwydd Cynnal a Chadw Llosgwyr ar gyfer y Perfformiad Gorau posibl

Mae cadw llosgwyr yn lân yn hanfodol ar gyfer grilio da. Mae'n atal chwaeth ddrwg ac yn sicrhau coginio hyd yn oed. Mae gwiriadau rheolaidd yn helpu i osgoi difrod a chadw'ch barbeciw mewn cyflwr da.

Nodi Atebion Rhwystrau Llosgwyr ac Aliniad

Weithiau, mae pethau'n rhwystro'r llosgwyr, gan achosi problemau. Gallai hyn atal y barbeciw rhag goleuo'n iawn. Mae glanhau'r rhwystrau hyn yn helpu'ch gril i weithio fel y dylai. Mae gwiriadau rheolaidd yn ffordd syml o gadw pethau i redeg yn esmwyth.

Cydran Swyddogaeth Cynghorion Cynnal a Chadw Materion Cyffredin
Tanc Nwy Yn storio propan neu nwy naturiol Gwiriwch am ollyngiadau; sicrhau bod cysylltiadau yn dynn Gollyngiadau, falf wedi'i ddifrodi
Rheoleiddiwr Yn rheoli pwysedd nwy Profwch yn rheolaidd am lif cywir, archwiliwch am ddifrod Materion rheoleiddiwr fel pwysau anghyson, rhwystrau
Llosgwyr Yn darparu nwy i'w danio Glanhau i atal rhwystrau; archwilio ar gyfer cyrydiad Rhwystr llosgwr, fflam anwastad, difrod llosgwr

Trwy gymryd y camau hyn a gwybod rhannau eich barbeciw a sut maen nhw'n gweithio, gallwch chi ddatrys problemau, ymestyn oes eich gril, a gwneud pob barbeciw yn berffaith.

Datrys Problemau Tanio: Sbarduno Eich Gril

Cael trafferth gyda datrys problemau tanio bbq mae'n eithaf cyffredin pan na fydd eich gril yn dechrau. Mae'n taflu wrench mewn llawer o gynlluniau barbeciw. I fynd yn ôl i fwynhau eich grilio, mae'n hanfodol darganfod beth sy'n bod ar y generadur gwreichionen. Bydd y rhan hon yn eich arwain trwy ddatrys y materion hyn fel bod eich gril yn gweithio'n esmwyth eto.

Yn gyntaf, mae'n bwysig gwirio'r system danio i weld pam mae eich gril ddim yn tanio. Trwy wirio pob rhan yn drefnus, gallwn ddod o hyd i'r broblem. Gallai hyn fod gyda'r cychwyn gwthio, wedi'i bweru gan fatri, neu danio trydanol. Dyma restr o'r hyn a allai fynd o'i le a sut i'w drwsio:

 • Disbyddiad batri mewn tanwyr electronig
 • Rhwystrau yn y taniwr
 • Gwifrau neu gysylltiadau diffygiol
 • Generadur gwreichionen dan fygythiad

Nawr byddwn yn dadansoddi'r problemau hyn gan ddefnyddio tabl manwl:

Problem Symptomau Ateb
Disbyddu Batri Dim sain clicio pan fydd y botwm tanio yn cael ei wasgu Amnewid y batris yn y modiwl tanio
Rhwystr Taniwr Gwreichionen wan neu ddim sbarc o gwbl Glanhewch y domen igniter a sicrhewch ei fod yn rhydd o saim a malurion
Gwifrau Diffygiol Ysbeidiol neu ddim sbarc Gwiriwch am gysylltiadau rhydd a gwifrau wedi'u difrodi a thrwsiwch neu ailosodwch yn ôl yr angen
Materion Generadur Spark Mae taniwr yn gwreichion ond ni chynhyrchir fflam Sicrhewch fod y generadur gwreichionen wedi'i alinio'n iawn a'i fod yn weithredol, ei ailosod os oes angen

Weithiau, gall trwsio'r mater fod mor syml â glanhau neu mor gymhleth ag ailosod rhannau. Mae'n hanfodol sicrhau bod yr holl rannau tanio yn gweithio'n dda.

Gall cynnal a chadw eich gril yn rheolaidd helpu i osgoi datrys problemau tanio bbq problemau. Mae gwirio am ddifrod a chadw'r gril yn lân yn atal llawer o faterion. Gyda'r canllawiau hyn, byddwch yn barod i fynd i'r afael ag unrhyw materion generadur gwreichionen. Yna, gallwch chi fwynhau grilio heb unrhyw broblemau.

datrys problemau tanio bbq

Os nad ydych chi'n siŵr sut i drwsio problemau tanio eich gril, efallai y byddai'n well cael help gan weithiwr proffesiynol. Mae hyn yn arbennig o wir ar gyfer systemau nwy neu drydan, lle mae diogelwch yn hollbwysig.

Datrys Problemau Problemau Barbeciw Cyffredin: Sicrhau Hyd yn oed Gwres a Fflam

I gael y barbeciw perffaith, mae angen hyd yn oed gwres a fflam. Ond weithiau, rydych chi'n wynebu problemau fflam isel neu wres anwastad. Mae'r materion hyn yn gyffredin ond gellir eu datrys. Mae trwsio'r problemau hyn yn golygu y bydd eich barbeciw yn barod pan fyddwch chi.

Mynd i'r afael â Phroblemau Fflam Isel mewn Grils Nwy

Does dim byd yn difetha barbeciw fel fflam wan. Fel arfer caiff ei achosi gan rwystrau mewn tiwbiau fenturi neu'r rheolydd. I drwsio hyn, tynnwch y rhannau hyn ar wahân a chwiliwch am bethau fel gwe pry cop neu saim. Gall eu glanhau'n ysgafn gyda brwsh gael gwared ar problemau fflam isel.

Glanhau Llosgwyr rhwystredig ar gyfer Coginio Cyson

Mae llosgwyr rhwystredig yn golygu na fydd eich gril yn gwresogi'n gyfartal. Dechreuwch trwy dynnu'r llosgwyr oddi ar y gril i'w gwirio. Chwiliwch am erydiad neu ddarnau bwyd a allai eu rhwystro. Mae eu glanhau â brwsh gwifren neu offeryn arbennig yn helpu'r llif nwy yn well. Mae hyn yn sicrhau bod eich bwyd yn coginio'n gyfartal.

Addasu Tiwbiau Venturi ar gyfer y Cymysgedd Aer a Thanwydd Perffaith

Er mwyn i'ch gril weithio'n iawn, mae angen y cymysgedd perffaith o aer a thanwydd arno. Daw'r cymysgedd hwn o'r tiwbiau venturi. Gwnewch yn siŵr bod y caeadau venturi ar agor yn ddigon agored, fel y mae eich llawlyfr gril yn ei awgrymu. Mae hyn yn helpu i gael hyd yn oed gwres a fflam, gan sicrhau bod eich bwyd yn coginio'n iawn.

 • Archwiliwch y tiwbiau venturi yn rheolaidd am y cymysgedd aer a nwy cywir.
 • Glanhewch unrhyw rwystrau a allai effeithio ar y cymysgedd.
 • Addaswch yn ôl yr angen ar gyfer amodau newidiol neu ar ôl glanhau.

Trwy ofalu am wres ac awyru eich barbeciw, gallwch chi guro'r problemau arferol. Yna, gallwch chi fwynhau coginio awyr agored gwych gyda ffrindiau a theulu.

Gofal Barbeciw: Atal a Thrwsio Gollyngiadau Nwy a Mwg

Mae gofalu am eich gril barbeciw yn iawn yn allweddol ar gyfer y grilio gorau bob tro. Mae gofal rheolaidd yn rhoi hwb i oes eich gril ac yn sicrhau bwyd blasus a diogel. Gall sylw priodol atal neu drwsio gollyngiadau nwy a phroblemau mwg yn gyflym, gan wneud eich barbeciw yn bleserus.

I wneud gofal barbeciw gweithio'n dda, gwiriwch eich barbeciw yn aml. Mae hyn yn helpu i weld nwy yn gollwng neu materion mwg yn gynnar. Dyma ganllaw syml i gadw eich barbeciw yn y siâp uchaf:

 • Archwiliwch bibellau a chysylltiadau yn rheolaidd am arwyddion o draul.
 • Rhowch hydoddiant dŵr â sebon ar linellau nwy a gwyliwch am swigod sy'n dangos gollyngiadau.
 • Glanhewch yr hambwrdd saim i atal gormod o fwg a fflamychiadau o fraster cronedig.
 • Gwiriwch y llosgwyr am glocsiau a allai achosi gwres a mwg anwastad.

Delio gyda nwy yn gollwng yn golygu aros yn effro a gweithredu'n gyflym. Gwnewch hyn os ydych chi'n meddwl bod yna ollyngiad:

 1. Trowch y nwy i ffwrdd ar unwaith a datgysylltwch y ffynhonnell tanwydd.
 2. Ceisiwch osgoi gwneud gwreichion neu fflamau yn ei ymyl.
 3. Atgyweirio neu ailosod rhannau sydd wedi'u difrodi cyn grilio eto.

Mae angen gofal a chynnal a chadw yn bennaf i atal gollyngiadau nwy. Trin materion mwg, serch hynny, efallai y bydd angen ychydig o gamau hawdd:

Agorwch y caead bob amser wrth oleuo'ch barbeciw. Mae'n atal nwy rhag cronni ac yn lleihau mwg.

Mae'r math o danwydd yn effeithio ar lefelau mwg yn ystod barbeciw. Mae dewis y siarcol cywir neu sglodion pren yn gwneud llai o fwg. Mae cadw fentiau ar agor yn sicrhau llif aer da, sy'n rheoli mwg.

Mae gofalu am eich barbeciw a thrwsio problemau nwy neu fwg yn gwella eich grilio. Mae'n golygu barbeciws gwych bob tro.

Casgliad

Yn yr erthygl hon, rydym wedi ymdrin â sut i ddatrys problemau barbeciw cyffredin. Rydyn ni wedi rhoi camau i chi fynd i'r afael â phroblemau y mae cariadon barbeciw yn aml yn eu hwynebu. O roi trefn ar ddosbarthiad gwres i ddelio â gollyngiadau nwy, rydym wedi egluro'r cyfan. Mae'r awgrymiadau hyn yn helpu i sicrhau bod eich gril yn fwy nag offeryn yn unig. Mae'n dod yn bartner i chi wrth goginio prydau blasus.

Mae'r brif neges yn ymwneud â grymuso. Trwy ddeall eich barbeciw, gallwch ddatrys problemau a rhoi hwb i'ch hyder. Rydyn ni am i chi deimlo bod gennych chi gyfrifoldeb dros eich gril. Ac yn gallu delio ag unrhyw faterion a ddaw i'ch rhan.

Gyda'r awgrymiadau hyn, rydych chi'n barod am anturiaethau grilio gwych. Cofiwch, mae gofal a sylw rheolaidd yn allweddol i lwyddiant. Felly, gwisgwch eich ffedog â balchder a goresgyn unrhyw her barbeciw. Dyma i chi grilio blasus o'ch blaen. grilio hapus!