Dosbarthiad am ddim ar gael yn Ardal De Cymru - Abertawe - Castell-nedd - Port Talbot - Llanelli - Pontardawe - Gwyr - Gorseinon - Pontarddulais - Swmp bagiau am brisiau anghredadwy tra bod stociau'n para. Ar gyfer llosgwyr boncyffion, pyllau tân, tanau agored, gwersylla a mwy.

FFÔN: +44 (0)1792 946 421 neu E-BOST: RHODRI@HSWF.CO.UK

Gostyngiad Croeso

Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF
kids football bbq funday

Diwrnod Hwyl Barbeciw Pêl-droed Plant: Diwrnod o Hwyl i'r Teulu, Gemau a Grilio!

Rhodri Evans |

"Cryfder y tîm yw pob aelod unigol. Cryfder pob aelod yw'r tîm." - Phil Jackson. Rydym yn eich gwahodd i Ddiwrnod Hwyl Barbeciw Pêl-droed Plant. Mae'n ddiwrnod i ymuno â thimau a theuluoedd am hwyl a chyfeillgarwch. Mae'r digwyddiad hwn yn yr awyr agored, yn llawn gemau, hwyl, a barbeciw blasus i blant a rhieni. Ydych chi'n barod i wneud atgofion bythgofiadwy gyda phob gêm a phryd bwyd?

Dewch i gefnogi’r pêl-droedwyr ifanc, mwynhau barbeciw blasus, a chwarae gemau yn yr awyr agored. Mae Diwrnod Hwyl Barbeciw Pêl-droed Plant yn fwy na digwyddiad yn unig. Mae'n ddiwrnod i'w fwynhau gydag anwyliaid, yn llawn chwarae a bwyd gwych. Mae'n ein hatgoffa mai teulu yw ein tîm cymorth, trwy enillion a cholledion.

Profwch Wefr mewn Diwrnod Hwyl Barbeciw Pêl-droed Plant

Mae arogl barbeciws a sŵn bonllefau yn llenwi'r awyr. Mae'n creu cyffro yn Niwrnod Hwyl Barbeciw Pêl-droed Plant. Mae wedi'i anelu at fondio teulu a helpu'r gymuned trwy godi arian.

Diwrnod Llawn o Bêl-droed a Barbeciw

Wrth galon y dydd mae'r twrnameintiau pêl-droed. Mae plant o bob oed yn dangos eu sgiliau a'u gwaith tîm. Ar wahân i bêl-droed, mae yna lawer o fwyd. Mae griliau yn coginio byrgyrs blasus a sgiwerau llysieuol. Mae'n addo cystadleuaeth hwyliog a chyfeillgar.

Amser Bondio Teulu bythgofiadwy

Mae rhannu amseroedd hwyl yn dod â theuluoedd yn agosach. Mae rhieni yn cefnogi eu plant ac yn bondio dros barbeciws. Mae Diwrnod Hwyl Barbeciw Pêl-droed Plant yn hybu cysylltiadau teuluol mewn lleoliad cyfeillgar.

Codi Arian Cymunedol gyda Twist

Mae'r digwyddiad hefyd yn canolbwyntio ar godi arian yn y gymuned . Mae yna weithgareddau hwyliog a rafflau i helpu achosion lleol. Mae'n cyfuno hwyl ag elusen, gan greu ysbryd cymunedol unedig.

Byddwch yn rhan o'r cyffro a'r ysbryd cymunedol. Mae Diwrnod Hwyl Barbeciw Pêl-droed Plant yn ymwneud â bwyd gwych, pêl-droed, a helpu eraill. Mae'n ddiwrnod ar gyfer llawenydd teuluol a chefnogaeth gymunedol.

Paratoi ar gyfer y Diwrnod Mawr: Syniadau i Deuluoedd

Wrth baratoi ar gyfer diwrnod hwyl barbeciw pêl-droed plant , gall ychydig o gynllunio wneud diwrnod da yn wych! Dyma awgrymiadau i baratoi eich teulu ar gyfer amser cofiadwy.

Cofiwch, trefniadaeth yw'r allwedd i fwynhau pob eiliad o'r digwyddiad heb unrhyw anhawster!

I ddechrau, dilynwch y camau allweddol hyn ar gyfer diwrnod llyfn:

 • Casglwch offer angenrheidiol: Sicrhewch fod gennych yr holl bêl-droed, cit, a nwyddau chwaraeon yn barod.
 • Paratowch eich pecyn barbeciw: Paciwch offer, siarcol, a gril cludadwy os oes angen.
 • Cynlluniwch eich prydau a'ch byrbrydau: Meddyliwch am fwydydd tebyg i bicnic sy'n hawdd eu bwyta yn yr awyr agored.
 • Gwiriwch ragolygon y tywydd: Mae'n hanfodol ar gyfer dewis dillad ac ategolion priodol.
 • Trefnu cludiant: Cadarnhewch gynlluniau teithio, p'un a ydych yn gyrru neu'n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Nawr, dewch i fwy o fanylion gyda'r rhestr wirio ddefnyddiol hon:

Hanfodion Gwirio
Eli haul a hetiau
Poteli dŵr y gellir eu hailddefnyddio
Pecyn cymorth cyntaf
Gwefrwyr ffonau symudol
Offer chwaraeon
Hanfodion barbeciw
Dillad addas i'r tywydd
Esgidiau cyfforddus
Seddau neu flancedi picnic

Yn bwysicaf oll, peidiwch ag anghofio pecyn eich ysbryd tîm a chariad am hwyl. Paratoi digwyddiadau teuluol yw'r allwedd i ddiwrnod hwyl barbeciw pêl-droed llwyddiannus i blant .

Preparing for Kids Football BBQ Funday Checklist

Paratowch i deimlo'r egni, rhannu'r llawenydd, a bod yn rhan o ddiwrnod hwyl pêl-droed gwych. Llongyfarchiadau i ddiwrnod allan anhygoel i'r teulu!

Cynhwysion Allweddol ar gyfer y Mabolgampau Perffaith Barbeciw

Mae barbeciw diwrnod mabolgampau yn dod â phobl ynghyd mewn cyfeillgarwch a llawenydd. Mae arogl bwyd wedi'i grilio yn llenwi'r aer, gan wneud y cynhwysion cywir yn hanfodol ar gyfer blas cofiadwy.

Dewis y Golosg Barbeciw Gorau ar gyfer Grilio

Mae dewis y siarcol bbq perffaith yn hanfodol ar gyfer barbeciw da. Mae'n dylanwadu ar y gwres coginio a'r blas. Siarcol lumpwood a brics glo yw'r opsiynau gorau. Mae lwmpbren yn poethi'n gyflym ac yn ychwanegu blas myglyd. Mae brics glo yn llosgi'n gyfartal ac yn para'n hirach, yn ddelfrydol ar gyfer barbeciws hir.

Rhwbiau Sbeis Amrywiol i Godi Eich Gêm Grilio

Mae ychwanegu rhwbiadau sbeis at gig a llysiau fel hud i'ch barbeciw. Mae yna lawer o rwbiadau, o farbeciw clasurol i gymysgeddau unigryw sy'n cyfuno blasau melys, sbeislyd a sawrus. Maent yn gwella blas ac yn creu crwst blasus.

Rhwbiad Sbeis Proffil Blas Defnydd Gorau Ar
Barbeciw clasurol Mwg a melys gyda chyffyrddiad o wres Asennau, Porc wedi'i dynnu
Medley Herb Ffres ac aromatig gydag isleisiau priddlyd Cyw Iâr, Llysiau
Sbeis Cajun Sbeislyd a beiddgar gyda paprika a cayenne Berdys, Selsig
Cyfuniad Moroco Egsotig gyda chwmin a choriander Cig Oen, Cebabs

Mae barbeciw diwrnod mabolgampau yn golygu mwy na dim ond bwyd blasus. Mae'n ymwneud â gwneud atgofion hapus gyda ffrindiau a theulu. Gyda'r awgrymiadau grilio hyn a chynhwysion arbennig, rydych chi'n barod i wneud i bawb wenu.

Rhestr Wirio Barbeciw Diwrnod Mabolgampau Ysgol Ultimate

Mae cynllunio barbeciw diwrnod mabolgampau ysgol yn waith mawr. Mae angen i chi wneud rhestr wirio fanwl. Bydd y rhestr hon yn cynnwys bwyd, diodydd a phethau hwyliog i sicrhau bod pawb yn cael amser gwych. Dyma ganllaw sy'n helpu cynllunwyr digwyddiadau i sicrhau nad ydyn nhw'n anghofio dim byd yng nghanol anhrefn y digwyddiad.

 • Cyflenwadau Bwyd: Amrywiaeth o gigoedd, opsiynau llysieuol, condiments, byns, a byrbrydau.
 • Diodydd: Diodydd meddal, dŵr, a sudd i bawb.
 • Offer Barbeciw: Gril, siarcol, hylifau ysgafnach, ac offer barbeciw.
 • Trefniadau Eistedd: Byrddau, cadeiriau, a blancedi picnic.
 • Addurniadau: Baneri a lliain bwrdd yn dangos ysbryd yr ysgol.
 • Offer Diogelwch: Pecyn cymorth cyntaf a diffoddwr tân er diogelwch.

Mae'n bwysig cynnig amrywiaeth o fwyd at anghenion pawb. Mae cynllun barbeciw da hefyd yn meddwl am yr amgylchedd. Mae hyn yn golygu darparu lleoedd i ailgylchu a chompostio gwastraff.

Categori Eitem Manylion Nifer/Nodiadau
Opsiynau Cig a Llysieuol Byrgyrs Cig Eidion, Sgiwerau Cyw Iâr, Patis Llysieuol Yn seiliedig ar niferoedd mynychwyr
Lluniaeth Diodydd meddal amrywiol, dŵr potel Digon ar gyfer gwesteion + pethau ychwanegol
Set Gril Barbeciw Golosg, Offer Grilio, Ffedogau Gwiriwch fod yr holl offer yn gweithio
Seddi Cadeiriau Plygu, Byrddau Picnic, Blancedi Gwnewch yn siŵr bod pawb yn gyfforddus
Elfennau Addurnol Baneri Ysgol, Llestri Bwrdd Lliw Cydlynol Dangos balchder ysgol
Diogelwch a Glanhau Pecynnau Cymorth Cyntaf, Biniau Gwastraff, Gorsafoedd Ailgylchu Gofalwch am iechyd a'r blaned

Mae cynllunio da yn gwneud mabolgampau ysgol yn arbennig. Gyda'r rhestr wirio gywir, gall trefnwyr sicrhau bod pawb yn cael amser cofiadwy a boddhaus.

Sut i Drefnu Twrnamaint Pêl-droed i Blant

Mae cynllunio twrnamaint pêl-droed i blant yn galonogol. Mae'n cefnogi athletwyr ifanc ac yn cyfoethogi cynulliadau cymunedol. Mae Swyddfa'r Cabinet yn cynnig arweiniad ar bwysigrwydd digwyddiadau o'r fath ar gyfer ymgysylltu cymdeithasol. Gadewch i ni edrych ar y camau hanfodol ar gyfer creu twrnamaint cofiadwy.

 • Dechreuwch trwy ddiffinio'ch nodau. Meddyliwch am yr hyn rydych chi am ei gyflawni. Gallai hyn fod yn annog chwaraeon ieuenctid , codi arian, neu gynnig diwrnod o hwyl yn unig. Mae gwybod eich amcan yn arwain y broses gynllunio.

 • Ystyriwch faint y twrnamaint nesaf. Faint o dimau a chefnogwyr fydd yna? Bydd eich atebion yn dylanwadu ar y dewis o leoliad a'r adnoddau y bydd eu hangen arnoch.

 • Mae dewis y lleoliad cywir yn hollbwysig. Rhaid iddo weddu i'ch mynychwyr a bod yn ddiogel. Meddyliwch am nifer y meysydd sydd eu hangen ac a oes digon o gyfleusterau.

 • Mae cael y logisteg yn gywir yn allweddol. Mae hyn yn cynnwys trefnu cofrestriadau tîm, amserlennu gemau, a rheoli gwirfoddolwyr. Defnyddiwch offer fel taenlenni neu feddalwedd i aros yn drefnus.

 • Mae cynllunio eich arian yn hanfodol. Rhestrwch eich holl gostau: lleoliad, offer, a marchnata. Meddyliwch am weithgareddau codi arian i helpu i dalu'r costau hyn.

 • Creu cynllun cyfathrebu. Dod o hyd i ffyrdd effeithiol o estyn allan i'r gymuned a'u diweddaru. Defnyddiwch gyfryngau cymdeithasol, e-byst, a hysbysfyrddau lleol ar gyfer hyn.

 • Mae diogelwch yn hollbwysig. Edrych ar risgiau posibl a gwneud cynllun argyfwng. Sicrhau hygyrchedd i bawb, darparu cymorth cyntaf, a meddwl am faterion tywydd. Efallai y byddwch hefyd yn ystyried cael yswiriant.

 • Efallai y bydd angen caniatâd penodol arnoch ar gyfer eich digwyddiad. Gallai hyn gynnwys cymeradwyaethau iechyd a diogelwch, trwyddedau bwyd, a hysbysiadau i awdurdodau lleol.

Am ragor o arweiniad, darllenwch ganllaw'r llywodraeth ar drefnu digwyddiadau cymunedol . Mae'n ymdrin â saith agwedd hanfodol ar gynllunio, gan gynnig mewnwelediadau gwerthfawr ar gyfer eich twrnamaint pêl-droed.

Yn olaf, mae trefnu twrnamaint pêl-droed i blant yn heriol ond yn werth chweil. Mae'n dathlu sbortsmonaeth, cydweithio ac ysbryd cymunedol. Mae'n chwarae rhan fawr mewn meithrin cysylltiadau cymunedol cryf a chefnogi twf plant.

Gweithgareddau Hwyl Awyr Agored Cyffrous i Blant

Mae mynd allan yn cynnig llawer o ffyrdd ar gyfer gweithgareddau awyr agored llawn hwyl i blant . Boed ar gyfer diwrnod mabolgampau neu gyfarfod teulu, gall gwahanol weithgareddau ei wneud yn gofiadwy. Mae plant wrth eu bodd â'r profiadau hyn.

Gemau Rhyngweithiol i Denu Plant o Bob Oedran

Mae chwarae gyda'n gilydd yn allweddol ar gyfer dysgu a gwneud ffrindiau. Mae cynnig gemau rhyngweithiol yn rhoi hwb i gyffro a gwaith tîm. Gyda gemau fel tynnu rhaff a heriau tîm arloesol, bydd plant yn cael amser gwych.

Inflatables a Chestyll Gwynt: Calon Adloniant Plant

Mae cestyll neidio yn gwneud i wynebau plant oleuo. Maent yn hanfodol ar gyfer hwyl awyr agored. Mae'r offer gwynt hyn yn ganolfannau hapusrwydd a chwarae mewn digwyddiadau.

Outdoor Fun with Inflatables
Gweithgaredd Disgrifiad Budd-daliadau
Gêm Ryngweithiol: Helfa Drysor Mae cyfranogwyr yn datrys cliwiau i ddod o hyd i docynnau cudd. Yn annog datrys problemau a gwaith tîm.
Her Chwyddadwy: Cwrs Rhwystrau Ras trwy gyfres o rwystrau chwyddadwy. Yn hyrwyddo ffitrwydd corfforol a chydsymud.
Castell Neidio Amgylchedd chwarae rhydd o fewn castell gwynt. Yn darparu lle diogel ar gyfer chwarae egnïol.

Mae'r gweithgareddau hwyl awyr agored hyn i blant yn berffaith ar gyfer adloniant a thwf. Maen nhw'n helpu gyda sgiliau echddygol, meddwl, a gwneud ffrindiau. Ar gyfer eich digwyddiad awyr agored nesaf, bydd ychwanegu gemau rhyngweithiol a chestyll neidio yn cadw plant yn actif ac yn hapus.

Casgliad

Mae Diwrnod Hwyl Barbeciw Pêl-droed Plant yn ddigwyddiad mawr i bawb. Mae'n dod â ni at ein gilydd ac yn rhoi atgofion hyfryd i ni. Mae'n dangos sut mae pethau hwyliog a syml, fel pêl-droed a barbeciw, yn well gyda theulu a ffrindiau.

Mae pob rhan o'r diwrnod hwyl hwn wedi'i gynllunio'n ofalus. Felly mae pawb, waeth beth fo'u hoedran, yn teimlo'n hapus ac yn gysylltiedig. Mae hefyd yn ffordd i ni helpu ein cymuned drwy gael hwyl a chodi arian.

Felly, marciwch eich calendrau! Dyma gyfle i fwynhau chwaraeon, teulu, a helpu eraill i gyd ar unwaith. Mae Diwrnod Hwyl Barbeciw Pêl-droed Plant yn ddathliad mawr o ddod at ein gilydd. Ni allwn aros i'ch gweld chi yno, yn barod i wneud atgofion anhygoel a helpu.