Dosbarthiad am ddim ar gael yn Ardal De Cymru - Abertawe - Castell-nedd - Port Talbot - Llanelli - Pontardawe - Gwyr - Gorseinon - Pontarddulais - Swmp bagiau am brisiau anghredadwy tra bod stociau'n para. Ar gyfer llosgwyr boncyffion, pyllau tân, tanau agored, gwersylla a mwy.

FFÔN: +44 (0)1792 946 421 neu E-BOST: RHODRI@HSWF.CO.UK

Gostyngiad Croeso

Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF

Manteision Logiau Wedi'u Sych Mewn Odyn ar gyfer Eich Lle Tân

The Benefits of Kiln-Dried Logs for Your Fireplace

Rhodri Evans |

Rydyn ni i gyd wedi clywed y dywediad, "Lle mae mwg, mae tân." Ond beth pe byddem yn dweud wrthych mai'r allwedd i dân mawr mewn gwirionedd yw llai o fwg? chwilfrydig? Dylech chi fod. Croeso i fyd boncyffion wedi'u sychu mewn odyn. Gyda'u poblogrwydd cynyddol ymhlith perchnogion tai, maen nhw'n trawsnewid y ffordd rydyn ni'n cynnau ein lleoedd tân. Felly, os ydych chi'n chwilio am dân glanach, sy'n para'n hirach ac yn fwy effeithlon, arhoswch gyda ni wrth i ni ymchwilio i fanteision niferus defnyddio boncyffion wedi'u sychu mewn odyn.

Beth yw Boncyffion Wedi'u Sychu mewn Odyn?

Boncyffion wedi'u sychu mewn odyn, yn wahanol i'w cymheiriaid sydd wedi'u sychu yn yr aer, yw boncyffion sydd wedi'u sychu mewn amgylchedd rheoledig - popty mawr, a elwir hefyd yn odyn. Mae'r broses sychu odyn yn sicrhau bod y boncyffion yn colli eu cynnwys lleithder ar gyfradd gyflym, gan ddod ag ef i lawr i lai nag 20% ​​fel arfer - gwrthgyferbyniad llwyr i foncyffion wedi'u sychu yn yr aer, sy'n cynnwys tua 35-50% o leithder.

Yn gyffredin, defnyddir pren caled fel ynn, derw a bedw ar gyfer boncyffion wedi'u sychu mewn odyn. Pam? Yn syml oherwydd eu bod yn cynnig allbwn gwres uwch ac yn llosgi'n lanach ac yn hirach o'i gymharu â phren meddal. Nawr ein bod ni'n gwybod beth yw boncyffion wedi'u sychu mewn odyn, gadewch i ni ddarganfod pam maen nhw'n dod yn ddewis a ffefrir ymhlith perchnogion tai.

Manteision Defnyddio Boncyffion wedi'u Sychu mewn Odyn

Tabl 1: Manteision Boncyffion wedi'u Sychu mewn Odyn

Budd-dal Disgrifiad
Cynyddu Effeithlonrwydd Ynni Llosgwch yn boethach ac yn fwy effeithlon, gan gynhyrchu mwy o wres fesul boncyff
Llai o Fwg ac Allyriadau Cynhyrchu llai o fwg ac allyriadau, gan arwain at amgylchedd cartref glanach
Amser Llosgi Hirach Meddu ar ddwysedd ynni uwch, gan arwain at amseroedd llosgi hirach
Llai o Greosote Build-Up Mae cynnwys lleithder is yn arwain at lai o greosot yn cronni mewn simneiau
Ansawdd a Pherfformiad Cyson Mae'r broses sychu dan reolaeth yn sicrhau ansawdd a pherfformiad cyson

1. Mwy o Effeithlonrwydd Ynni

Mae boncyffion wedi'u sychu mewn odyn fel ffwrneisi effeithlonrwydd uchel y byd lle tân. Diolch i'w cynnwys lleithder is, maent yn llosgi'n boethach ac yn fwy effeithlon, gan gynhyrchu mwy o wres fesul boncyff na mathau eraill o goed tân. Mae hyn yn golygu y bydd angen llai o foncyffion arnoch i gyrraedd yr un lefel o gynhesrwydd, a allai arbed nid yn unig ymdrech ond hefyd arian ar eich bil gwresogi.

2. Llai o Fwg ac Allyriadau

Cofiwch ein gambit agoriadol am fwg? Gyda boncyffion wedi'u sychu mewn odyn, nid chwarae geiriau clyfar yn unig mohono. Mae'r boncyffion hyn yn wir yn lleihau mwg ac allyriadau wrth losgi. Mae hyn nid yn unig yn golygu amgylchedd cartref glanach ac iachach ond hefyd llai o lygredd aer. Felly, tra'ch bod chi'n mwynhau noson glyd ger y tân, gallwch chi hefyd ymlacio'ch hun am wneud eich rhan dros yr amgylchedd.

3. Amser Llosgi Hwy

Pwy sydd ddim yn caru sŵn clecian lle tân sy'n llosgi coed a'r llewyrch cynnes, croesawgar y mae'n ei roi? Gyda boncyffion wedi'u sychu mewn odyn, gallwch chi fwynhau'r profiad hwn yn hirach. Mae gan y boncyffion hyn ddwysedd ynni uwch o gymharu â choed tân eraill, gan arwain at amser llosgi hirach. Mae hynny'n golygu llai o deithiau i'r pentwr pren a mwy o amser yn amsugno'r gwres.

4. Llai o Greosote Build-Up

Creosote yw'r gwestai heb wahoddiad ym mhob parti lle tân. Mae'r sylwedd du, gludiog hwn yn cronni yn eich simnai dros amser, gan gynyddu'r risg o danau simnai. Fodd bynnag, diolch i'w cynnwys lleithder is, mae boncyffion wedi'u sychu mewn odyn yn arwain at gryn dipyn yn llai o greosot yn cronni, gan gyfrannu at brofiad lle tân mwy diogel a glanach.

5. Ansawdd a Pherfformiad Cyson

Un o fanteision amlwg boncyffion wedi'u sychu mewn odyn yw eu hansawdd a'u perfformiad cyson. Mae'r broses sychu dan reolaeth yn sicrhau bod pob boncyff rydych chi'n ei losgi yn cynnig profiad dibynadwy. Ffarwelio â'r loteri o goed tân heb dymor neu wedi'u sychu'n amhriodol, a dweud helo wrth brofiad tân sy'n gyson bleserus bob tro.

Sut i Ddewis a Storio Logiau Odyn-Sych

Tabl 2: Storio Boncyffion wedi'u Odyn-Sych

Tip Rheswm
Chwiliwch am Gyflenwyr Dibynadwy Er mwyn sicrhau bod technegau sychu cywir yn cael eu dilyn
Gwiriwch y Cynnwys Lleithder Dylai fod yn is na 20% ar gyfer llosgi gorau posibl
Storio Priodol Er mwyn cynnal ansawdd ac atal amsugno lleithder

1. Chwiliwch am Gyflenwyr Dibynadwy

O ran prynu boncyffion wedi'u sychu mewn odyn, mae'n hanfodol dewis cyflenwyr dibynadwy sy'n cadw at dechnegau sychu priodol. Mae prynu o ffynonellau ag enw da yn gwarantu y byddwch chi'n mwynhau'r holl fuddion rydyn ni wedi'u crybwyll.

2. Gwiriwch Cynnwys Lleithder

Cyn prynu, sicrhewch fod cynnwys lleithder y boncyffion yn is na 20% ar gyfer y llosgi gorau posibl. Gallwch ddefnyddio mesurydd lleithder i wirio hyn - teclyn defnyddiol ar gyfer unrhyw un sy'n hoff o losgi coed.

3. Storio Priodol

Unwaith y byddwch gartref, mae storio priodol yn hanfodol i gynnal ansawdd eich boncyffion wedi'u sychu mewn odyn. Sicrhewch eu bod yn cael eu storio mewn man sych, wedi'i awyru'n dda, i ffwrdd o gysylltiad uniongyrchol â'r ddaear neu'r waliau. Cofiwch, gall hyd yn oed boncyffion wedi'u sychu mewn odyn amsugno lleithder o'u hamgylchoedd os na chânt eu storio'n gywir.

Casgliad

I grynhoi, mae manteision defnyddio boncyffion wedi'u sychu mewn odyn ar gyfer eich lle tân yn niferus. Maent yn cynnig mwy o effeithlonrwydd ynni, llai o allyriadau, amser llosgi hirach, llai o gronni creosot, ac yn sicrhau ansawdd a pherfformiad cyson.

Felly, os ydych chi am wella'ch profiad lle tân ac eisiau ffynhonnell danwydd ddibynadwy, gynaliadwy ac effeithlon, ystyriwch newid i foncyffion wedi'u sychu mewn odyn. Beth am edrych ar ein hystod eang o foncyffion wedi'u sychu mewn odyn a thanwydd pren arall ar gyfer eich profiad lle tân perffaith? Wedi'r cyfan, lle mae mwg, dylai fod boncyffion wedi'u sychu mewn odyn!

Cwestiynau Cyffredin Ynglŷn â Boncyffion Lle Tân Wedi'u Odynu

C: Pam mae boncyffion wedi'u sychu mewn odyn yn llosgi'n well na choed tân arferol?

A: Mae cynnwys lleithder isel boncyffion wedi'u sychu mewn odyn (o dan 20%) yn caniatáu iddynt losgi'n boethach ac yn fwy effeithlon. Mae mwy o'r ffibr pren ar gael i'w losgi yn lle lleithder.

C: Faint yn llai o fwg y mae boncyffion wedi'u sychu mewn odyn yn ei gynhyrchu?

A: Mae boncyffion wedi'u sychu mewn odyn yn cynhyrchu llawer llai o fwg ac allyriadau oherwydd hylosgiad mwy cyflawn. Mae rhai yn amcangyfrif bod 50-80% yn llai o fwg na llosgi pren heb ei sesno.

C: Am ba hyd y bydd boncyff wedi'i sychu mewn odyn yn llosgi?

A: Ar gyfartaledd, disgwyliwch i foncyff wedi'i sychu mewn odyn losgi 30-50% yn hirach na log arferol o faint tebyg. Mae llai o leithder yn golygu y bydd y boncyff yn mudlosgi am gyfnodau estynedig.

C: A yw boncyffion wedi'u sychu mewn odyn yn lleihau crynhoad creosot yn fy simnai?

A: Ydy, mae'r broses sychu dan reolaeth yn lleihau creosote yn sylweddol, sy'n gwella diogelwch ac yn lleihau amlder glanhau simnai.

C: Pam nad yw boncyffion wedi'u sychu mewn odyn yn pydru neu'n diraddio mor gyflym?

A: Mae'r cynnwys lleithder isel yn atal pydredd, llwydni, ffyngau a diraddio sy'n digwydd gyda phren gwlyb wedi'i storio. Wedi'u storio'n iawn, gallant bara am flynyddoedd.

C: A yw boncyffion wedi'u sychu mewn odyn yn ddiogel i'w defnyddio dan do?

A: Ydy, mae boncyffion wedi'u sychu mewn odyn yn gwbl ddiogel i'w defnyddio mewn lleoedd tân dan do. Mae'r broses sychu yn dileu unrhyw lwydni, ffyngau neu beryglon eraill.

C: Sut mae cael y perfformiad gorau o goed tân wedi'u sychu mewn odyn?

A: Prynwch gan gyflenwr ag enw da, gwiriwch fod y cynnwys lleithder yn is na 20%, a storiwch yn iawn mewn man sych, wedi'i orchuddio oddi ar y ddaear.