Dosbarthiad am ddim ar gael yn Ardal De Cymru - Abertawe - Castell-nedd - Port Talbot - Llanelli - Pontardawe - Gwyr - Gorseinon - Pontarddulais - Swmp bagiau am brisiau anghredadwy tra bod stociau'n para. Ar gyfer llosgwyr boncyffion, pyllau tân, tanau agored, gwersylla a mwy.

FFÔN: +44 (0)1792 946 421 neu E-BOST: RHODRI@HSWF.CO.UK

Gostyngiad Croeso

Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF
The Perfect Campfire: Using Kiln-Dried Wood for a Memorable Experience

Y Tân Gwersyll Perffaith: Defnyddio Pren Sych mewn Odyn ar gyfer Profiad Cofiadwy

Rhodri Evans |

Tân gwersyll o dan y sêr - dyma'r ddelwedd hanfodol o wersylla, ynte? Tân cynnes, clecian, arogl mwg pren, y llewyrch cysurus yn goleuo wynebau anwyliaid yn rhannu straeon, a’r cyfan wedi’i osod yn erbyn cefndir serenâd nosol byd natur. Beth allai fod yn fwy deniadol?

Fodd bynnag, nid yw'r tân gwersyll perffaith yn ymwneud â'r fflamau yn unig - mae'n ymwneud â'r tanwydd y tu ôl iddynt. Gall y math o bren a ddewiswch ddylanwadu'n fawr ar eich profiad tân gwersyll, o'r gwres y mae'n ei gynhyrchu i'r arogl y mae'n ei roi. Ewch i mewn i bren wedi'i sychu mewn odyn - y gyfrinach y tu ôl i lawer o dân gwersyll llwyddiannus, cofiadwy.

Ond beth sy'n gwneud pren wedi'i sychu mewn odyn yn ddewis delfrydol ar gyfer eich antur wersylla nesaf? Yn yr erthygl hon, rydym yn ymchwilio i'w fanteision, sut i ddewis y math cywir, a hyd yn oed rhai awgrymiadau defnyddiol ar gyfer adeiladu a chynnal eich tân gwersyll. Felly, clyd i fyny a darllenwch ymlaen!

Manteision Pren Sych mewn Odyn ar gyfer Tân Gwersyll

Y Tân Gwyllt Perffaith: Defnyddio Pren wedi'i Sychu mewn Odyn Ar Gyfer Profiad Cofiadwy

Beth yw Pren Sych Odyn?

Mae pren wedi'i sychu mewn odyn, fel mae'r enw'n awgrymu, yn bren sydd wedi'i sychu mewn odyn - math o ffwrn fawr. Yn ystod y broses hon, caiff y pren ei gynhesu'n araf i dymheredd penodol i gael gwared ar leithder gormodol, gan arwain at gynnyrch sy'n sych, yn ysgafn, ac wedi'i baratoi ar gyfer llosgi.

Mae nodweddion allweddol pren wedi'i sychu mewn odyn yn cynnwys cynnwys lleithder is (fel arfer o dan 20%), pwysau ysgafnach, ac arogl clir, glân. Mae hefyd yn gyffredinol yn rhydd o blâu a llwydni, diolch i'r tymheredd uchel y mae'n agored iddo yn ystod y broses sychu.

Manteision Defnyddio Pren Sych mewn Odyn ar gyfer Tân Gwersyll

Pam dewis pren wedi'i sychu mewn odyn ar gyfer eich tân gwersyll? Wel, gadewch inni gyfrif y ffyrdd:

  1. Allbwn gwres uwch ac effeithlonrwydd : Diolch i'w gynnwys lleithder isel, mae pren wedi'i sychu mewn odyn yn llosgi'n boethach ac yn fwy effeithlon na'i gymheiriaid gwyrdd neu aer-sych. Mae hyn yn golygu tân gwersyll mwy clyd a llai o bren yn cael ei fwyta!

  2. Llai o fwg ac allyriadau : Mae lefelau lleithder is hefyd yn arwain at lai o fwg - hwb go iawn pan fyddwch chi'n eistedd o amgylch y tân. Ar ben hynny, mae'n cynhyrchu llai o allyriadau, gan ei wneud yn opsiwn llosgi glanach.

  3. Amser llosgi hirach : Mae pren wedi'i sychu mewn odyn yn tueddu i losgi'n hirach na mathau eraill o bren, gan roi ffynhonnell wres gyson a dibynadwy i chi ar gyfer y nosweithiau hir, llawn straeon hynny.

  1. Haws i danio a chynnal : Mae sychder pren wedi'i sychu mewn odyn yn ei gwneud hi'n haws i'w gynnau a'i losgi'n barhaus, gan arbed y drafferth i chi o ofalu am y tân yn gyson.

  2. Ychydig iawn o sudd a resin sydd ynddo : Gyda'r rhan fwyaf o'r sudd a'r resin wedi'u coginio allan yn ystod y broses sychu, mae pren wedi'i sychu mewn odyn yn llai tebygol o achosi gwreichion peryglus neu gronni yn eich pwll tân.

Dewis y Pren Sych Odyn Cywir ar gyfer Eich Tân Gwersyll

Y Tân Gwyllt Perffaith: Defnyddio Pren wedi'i Sychu mewn Odyn Ar Gyfer Profiad Cofiadwy

Mathau o Goed Wedi'i Sych Odyn

Yn union fel y mae llawer o fathau o goed, mae yna lawer o fathau o bren wedi'i sychu mewn odyn, pob un â'i nodweddion llosgi ei hun. Mae rhai mathau cyffredin yn cynnwys derw, ynn a bedw. Os ydych chi awydd tân gydag arogl dymunol, ystyriwch binwydd wedi'i sychu mewn odyn - dim ond bod yn wyliadwrus o'i gynnwys resin uwch.

Wrth ddewis rhwng pren caled a phren meddal ar gyfer eich tân gwersyll, cofiwch fod pren caled fel derw ac ynn yn llosgi'n boethach ac yn hirach, gan eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer nosweithiau hir. Fodd bynnag, mae pren meddal fel pinwydd yn cynnau'n haws, gan eu gwneud yn wych ar gyfer cynnau'r tân.

Gallwch ddod o hyd i'r rhain a mwy yn ein casgliad o goed tân wedi'u sychu mewn odyn .

Ffactorau i'w Hystyried Wrth Ddewis Pren Sych wedi'i Odyn

Wrth ddewis eich pren wedi'i sychu mewn odyn, edrychwch y tu hwnt i'r math yn unig. Ystyriwch ei gynnwys lleithder (anelwch am lai na 20%), dwysedd y pren (mae pren caled yn ddwysach ac yn llosgi'n hirach), a maint a siâp y coed tân (mae darnau llai yn tanio'n gyflymach).

Ond gadewch i ni beidio ag anghofio am gynaliadwyedd. Dewiswch bren o ffynhonnell sy'n ymarfer coedwigaeth gyfrifol i sicrhau nad ydych yn cyfrannu at ddatgoedwigo. I gael rhagor o wybodaeth am hyn, edrychwch ar ein tudalen ar bren cynaliadwy .

Ble i ddod o hyd i Goed Tân Sych wedi'u Odyn

Mae coed tân wedi'u sychu mewn odyn mor agos â'ch cyflenwr coed tân lleol neu dim ond clic llygoden i ffwrdd o fanwerthwyr ar-lein. Er mwyn sicrhau eich bod yn cael y fargen go iawn, chwiliwch am bren sy'n amlwg yn sych, yn ysgafn, ac sydd â holltau ar y pennau - arwyddion o bren wedi'i sychu'n iawn mewn odyn.

Paratoi ac Adeiladu Tân Gwersyll gyda Choed wedi'i Sychu mewn Odyn

Y Tân Gwyllt Perffaith: Defnyddio Pren wedi'i Sychu mewn Odyn Ar Gyfer Profiad Cofiadwy

Cyngor Diogelwch Tân Gwersyll

Cyn i ni fynd i mewn i adeilad gwirioneddol y tân gwersyll, gadewch i ni fynd dros rai canllawiau diogelwch. Adeiladwch eich tân gwersyll bob amser mewn pwll neu gylch tân dynodedig, cadwch ffynhonnell ddŵr yn agos, a pheidiwch byth â gadael y tân heb neb yn gofalu amdano. A chofiwch wirio rheoliadau tân lleol - mae rhai ardaloedd yn gwahardd tanau gwersyll ar adegau penodol o'r flwyddyn.

Camau i Baratoi ac Adeiladu Tân Gwersyll

  1. Cliriwch yr ardal : Brwsiwch unrhyw ddeunyddiau fflamadwy o amgylch y man tân a ddewiswyd gennych.

  2. Casglwch eich deunyddiau : Bydd angen tri math o goed tân arnoch: tinder ( brigau bach neu danwyr tân ), cynnau (ffyn bach neu ddarnau o goed tân), a thanwydd (darnau mwy o goed tân).

  3. Adeiladu sylfaen tân : Dechreuwch gyda phentwr bach o tinder. O amgylch hyn, adeiladwch strwythur tepee neu gaban pren gyda'ch cynnau. Yna ychwanegwch ychydig o ddarnau o'ch pren tanwydd wedi'i sychu mewn odyn.

  1. Taniwch y tân : Goleuwch y llen, a dylai'r tân ledu i'r cynnau ac yna i'r coed tanwydd.

  2. Cynnal y tân : Wrth i'r tân losgi, ychwanegwch fwy o bren tanwydd yn ôl yr angen, gan sicrhau nad ydych yn mygu'r fflamau.

Gwella'r Profiad Tanau Gwersylla gyda Choed wedi'i Sychu gan Kiln

Coginio Dros Dân Gwersylla Pren Sych Odyn

Un o bleserau gwersylla yw coginio dros dân agored. Gyda gwres uchel, gwastad o bren wedi'i sychu mewn odyn, gallwch fwynhau amrywiaeth o brydau wedi'u coginio â thân gwersyll, o selsig sgiwer i lysiau wedi'u lapio â ffoil. Cofiwch adael i'r pren losgi'n lo ar gyfer yr amodau coginio gorau.

Creu Awyrgylch Clyd gyda Choed Wedi'i Sychu mewn Odyn

Mae tân gwersyll yn fwy na ffynhonnell wres - mae'n ganolbwynt cymdeithasol, yn gylch adrodd straeon, yn lle o gynhesrwydd a chyfeillgarwch. Gwella'r awyrgylch hwn gyda'r llewyrch meddal, hudolus a thrac sain clecian tân coed wedi'i sychu mewn odyn. Ychwanegwch seddau cyfforddus, blancedi, ac efallai hyd yn oed malws melys ar gyfer profiad gwersylla bythgofiadwy.

Cynnal a Chadw Tanau Gwersyll a Glanhau

Er mwyn sicrhau bod eich tân gwersyll yn parhau i fod yn ffynhonnell cysur yn hytrach na phryder, cadwch ef ar faint hylaw, peidiwch byth â'i adael heb neb i ofalu amdano, a'i ddiffodd yn drylwyr cyn i chi droi i mewn am y noson neu adael y maes gwersylla. Wrth ddiffodd, golchwch y tân â dŵr, trowch y lludw, a'i ddiffodd eto, gan ailadrodd nes bod popeth yn oer i'w gyffwrdd.

Casgliad

Yn yr awyr agored, lle mae byd natur yn y canol, mae tân gwersyll yn fwy na thân yn unig - mae'n draddodiad, yn fan ymgynnull, yn rhan hanfodol o'r profiad gwersylla. Ac o ran adeiladu'r tân gwersyll perffaith, mae pren wedi'i sychu mewn odyn yn disgleirio mewn gwirionedd.

Gyda'i rinweddau llosgi uwch, rhwyddineb defnydd, a'r effaith amgylcheddol leiaf bosibl, gall pren wedi'i sychu mewn odyn droi taith gwersylla dda yn un wych. Felly beth am roi cynnig arni ar eich antur nesaf? Wedi'r cyfan, mae'r tân gwersyll perffaith yn un sydd wedi'i adeiladu gyda gofal, meddwl, ac wrth gwrs, y pren cywir.