Dosbarthiad am ddim ar gael yn Ardal De Cymru - Abertawe - Castell-nedd - Port Talbot - Llanelli - Pontardawe - Gwyr - Gorseinon - Pontarddulais - Swmp bagiau am brisiau anghredadwy tra bod stociau'n para. Ar gyfer llosgwyr boncyffion, pyllau tân, tanau agored, gwersylla a mwy.

FFÔN: +44 (0)1792 946 421 neu E-BOST: RHODRI@HSWF.CO.UK

Gostyngiad Croeso

Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF
wood preparation tips for bbq

Meistroli Paratoi Pren: Awgrymiadau Hanfodol ar gyfer Perffeithrwydd Barbeciw!

Raymond Davies |

Ai eich blas barbeciw yw'r cyfan y gallai fod? Nid yw'n ymwneud â'r sesnin a'r sawsiau yn unig. Mae'r ffordd rydych chi'n paratoi'ch pren yn chwarae rhan fawr yn y blas myglyd. Gyda'r haf ym Mhrydain ar y gorwel, mae dysgu sut i baratoi'ch pren ar gyfer barbeciw yn allweddol. Mae dewis y pren cywir, fel afal ar gyfer ei flas mwg ysgafn, yn hanfodol ar gyfer arogl barbeciw perffaith.

Mae'n well gan y rhai sy'n hoff o barbeciw bellach ddarnau o bren maint dwrn ar gyfer eu griliau. Mae'r darnau hyn yn rhyddhau mwg yn arafach ac am gyfnod hirach, gan wneud i'ch cigoedd a'ch bwyd môr flasu'n well. Ond ble ydych chi'n dysgu sut i uwchraddio'ch sgiliau barbeciw? Gallwch ddod o hyd i awgrymiadau a thriciau barbeciw hanfodol i'ch helpu chi i ddod yn feistr gril eithaf. Mae hyn yn cynnwys dewis y griliau gorau, defnyddio siarcol Prydeinig cynaliadwy, a dewis cynnau tân naturiol.

Beth am ddechrau paratoi yn gynnar ar gyfer cinio hawdd yn yr awyr agored? Neu rhowch gynnig ar flasau newydd fel corgimychiaid brenin a ffermir yn lleol neu hyd yn oed offal? Mae'n ymwneud â rhoi cynnig ar flasau gwahanol y gall prep pren eu cynnig. Mae pob arbenigwr barbeciw yn gwybod mai'r allwedd i grilio gwych yw'r manylion bach ar sut rydych chi'n paratoi.

Dewis y Pren Cywir ar gyfer Eich Barbeciw

Mae gwybod sut mae gwahanol goedwigoedd yn effeithio ar flas eich barbeciw yn allweddol i unrhyw un sy'n hoff o farbeciw. Gyda llawer o ddewisiadau ar gael, gall dewis y pren cywir ar gyfer barbeciw droi sesiwn gril rheolaidd yn rhywbeth arbennig. Mae'r adran hon yn esbonio pam mae pren caled yn aml yn cael ei ystyried fel y pren gorau ar gyfer barbeciw . Mae hefyd yn cyffwrdd â sut mae coedwigoedd penodol yn gwella blas eich bwyd.

Manteision Pren Caled Dros Bren Meddal ar gyfer Barbeciw

Wrth siarad am fanteision pren caled dros bren meddal ar gyfer barbeciw , rydyn ni'n dechrau gyda pha mor drwchus ydyn nhw. Mae pren caled fel derw a hickory yn llosgi'n hirach ac yn boethach oherwydd eu bod yn fwy cryno. Mae hyn yn golygu bod eich tymheredd coginio yn aros yn wastad. Mae'r gwres gwastad hwn yn hanfodol ar gyfer coginio'n araf a serio.

Nodweddion Pren Wedi'i Sychu mewn Odyn ar gyfer Blas Gwell

Mae pren sy'n sychu mewn odyn yn tynnu lleithder allan, gan ei wneud yn ysgafn yn gyflym ac yn llosgi'n gyson. Mae nodweddion pren wedi'i sychu mewn odyn ar gyfer gwell blas yn ddelfrydol: Rydych chi'n cael llai o fwg a llosgiad glân. Mae'r llosgi glân hwn yn golygu bod eich bwyd yn cael blas pren hyfryd heb chwerwder gormod o fwg.

Rhywogaethau Pren Gorau ar gyfer Barbeciw Blasus

Nid yw dewis y pren cywir yn ymwneud â'r math yn unig, ond hefyd y rhywogaeth. Mae'r rhywogaethau pren gorau ar gyfer barbeciw blasus yn dibynnu ar y cig a'r blasau rydych chi eu heisiau. Dyma ganllaw cyflym ar rai o'r dewisiadau gorau a'r hyn maen nhw'n ei gyfrannu at eich barbeciw:

Rhywogaethau Pren Proffil Blas Gorau Mewn Paru Gyda
Hickory Cyfoethog a myglyd Cigoedd coch a phorc
Masarnen Melys a chynnil Dofednod a llysiau
Ceirios Ffrwythlon ac ysgafn Cyw iâr a chawsiau
Derw Mwg canolig Cig eidion a selsig
Afal Melys a ffrwythus Porc a dofednod

Mae dod o hyd i'r pren barbeciw perffaith yn golygu chwilio am ansawdd a pha mor dda y mae'n mynd gyda'ch bwyd. Mae mynd am bren caled, yn enwedig os yw wedi'i sychu mewn odyn, yn addo profiad blasu gwell. Mae gan bob math o bren flasau unigryw i'w cynnig. Eich swydd chi yw dewis yr un sy'n ategu eich prydau orau.

Cynghorion Paratoi Pren ar gyfer Barbeciw

Dewis y pren iawn yw dechrau eich taith meistrolaeth barbeciw. Bydd sicrhau bod eich pren yn sych, wedi'i sesno, a'i storio'n gywir yn gwneud eich grilio'n llawer gwell. Dyma awgrymiadau allweddol ar gyfer paratoi pren barbeciw, gyda'r nod o'ch gwneud chi'n gogydd awyr agored gorau.

 • Sychu : Mae gan bren ffres lawer o leithder, gan arwain at fwg a huddygl digroeso. Sychwch bren yn iawn i osgoi hyn. Ar gyfer llosgi gorau, dylai pren fod â llai na 20% o leithder. Staciwch ef mewn lle sych, awyrog am chwe mis cyn ei ddefnyddio ar gyfer barbeciw.

 • sesnin : Mae sychu a sesnin yn gweithio gyda'i gilydd. Mae sesnin yn dod â rhinweddau aromatig y pren allan, gan ychwanegu blas mwg at eich bwyd. Mae hollti'r pren yn ei helpu i dymoru'n gyflymach trwy amlygu mwy o arwynebedd, sy'n lleihau lleithder yn gyflymach.

 • Torri : Torrwch eich pren i weddu i'ch maint gril a'r dwysedd gwres dymunol. Defnyddiwch ddarnau mwy ar gyfer coginio'n araf a rhai llai ar gyfer gwres cyflym, uchel. Mae darnau o faint cyfartal yn llosgi'n fwy cyfartal.

 • Storio : Cadwch eich pren yn sych ac yn sesnin trwy ei storio oddi ar y ddaear. Gorchuddiwch y top ond gadewch i aer lifo o'i gwmpas. Mae hyn yn amddiffyn y pren rhag yr elfennau ac yn ei gadw'n barod ar gyfer barbeciw.

I berffeithio'ch barbeciw, dilynwch y camau paratoi pren hyn. Byddant yn eich helpu i gael y blas a'r rheolaeth gwres delfrydol ar gyfer pryd cofiadwy. Dechreuwch baratoi nawr a mwynhewch y buddion yn eich cyfarfod awyr agored nesaf.

Optimeiddio Gwres: Sut i Drefnu Golosg ar gyfer Coginio Delfrydol

I feistroli barbeciw, mae angen mwy na sgiliau sesnin yn unig. Mae trefnu siarcol yn gywir yn hanfodol ar gyfer y canlyniadau coginio gorau. Mae hyn yn hanfodol ar gyfer crynhoad o unrhyw faint, gan effeithio'n fawr ar flas a thynerwch eich bwyd.

Technegau Grilio Uniongyrchol ac Anuniongyrchol

Mae gwybod y gwahaniaeth rhwng technegau grilio uniongyrchol ac anuniongyrchol yn allweddol ar gyfer llwyddiant barbeciw. Mae grilio uniongyrchol yn rhoi siarcol o dan y bwyd ar gyfer cogydd poeth, sy'n wych ar gyfer serio. Ond, mae grilio anuniongyrchol yn defnyddio'r gwres o amgylch y bwyd. Mae'r araf hwn yn coginio toriadau trwchus heb losgi'r tu allan.

Gosod Glo yn Briodol ar gyfer Tymheredd Cyson

Mae gosod glo ar gyfer tymereddau cyson yn gofyn am gywirdeb. Mae'n bwysig ar gyfer coginio hyd yn oed a bwyd blasus, llawn sudd. Mae'r gosodiad cywir yn caniatáu ichi reoli'r gwres, naill ai ar gyfer serio dwys neu goginio ysgafn.

Mae awgrymiadau ar gyfer optimeiddio dosbarthiad gwres yn cynnwys creu parthau gwres gwahanol ar y gril a defnyddio technegau fel y tân dau barth neu'r dull neidr.

Dyma ganllaw i wahanol gynlluniau siarcol ar gyfer gwahanol brydau barbeciw:

Techneg Grilio Cynllun Golosg Tymheredd Coginio Delfrydol ar gyfer Coginio
Uniongyrchol Haen hyd yn oed ar draws y gril Uchel Stecen, byrgyrs, kabobs
Anuniongyrchol Glo ar un ochr Canolig i Isel Rhostiau mawr, ieir cyfan
Tân Dau Barth Hanner gril gyda glo, hanner heb Uchel i Gymedrol Coginio amlbwrpas, y gorau o'r ddau fyd
Dull Neidr Siarcol wedi'i osod ar siâp 'C' Isel Coginio araf, ysmygu cig

Cofleidio Pren Coginio wedi'i Sychu mewn Odyn ar gyfer Canlyniadau Goruchaf

Mae'r daith i farbeciw ardderchog yn dibynnu'n fawr ar y pren a ddefnyddir. Mae trawsnewid cynhwysion syml yn brydau blasus yn cael ei wella'n fawr gan bren coginio wedi'i sychu mewn odyn . Yn y DU, mae pobl sy'n hoff o barbeciw yn gweld manteision clir y pren hwn ar gyfer canlyniadau o'r radd flaenaf. Dewch i ni archwilio pam mae pren wedi'i sychu mewn odyn yn cael ei ffafrio ar gyfer profiad barbeciw gwell.

Kiln-Dried Cooking Wood

Mae lleithder pren wedi'i sychu mewn odyn yn cael ei reoli'n fanwl gywir. Mae hyn yn dileu'r gwaith dyfalu sy'n gysylltiedig â phren wedi'i sesno'n naturiol. Mae'n llosgi'n gyson ac yn goleuo'n hawdd. Mae hyn yn golygu bod llai o amser yn cael ei dreulio'n brwydro i gychwyn y tân a mwy o amser yn perffeithio'ch sgiliau barbeciw.

Mae pren wedi'i sychu mewn odyn yn cynnig mwy na chyfleustra yn unig. Mae'n effeithio'n sylweddol ar flas. Gyda llai o leithder, mae llai o fwg a llosgi glanach. Mae hyn yn gwella chwaeth naturiol y bwyd. Dyma fanteision allweddol defnyddio pren wedi'i sychu mewn odyn ar gyfer coginio:

 • Llai o groniad creosot, gan osgoi chwaeth ddrwg.
 • Cyrraedd tymereddau uwch ar gyfer coginio cyflymach.
 • Yn lleihau fflamychiadau ar gyfer barbeciw mwy diogel.

Pren wedi'i sychu mewn odyn yw'r dewis gorau ar gyfer cyflawni blasau barbeciw anhygoel. Nawr, gadewch i ni ei gymharu â phren wedi'i sesno'n naturiol:

Pren Odyn-Sych Pren wedi'i Swyno'n Naturiol
Cynnwys lleithder isel cyson Cynnwys lleithder amrywiol
Tanio cyflym a hawdd Efallai y bydd angen mwy o ymdrech i oleuo
Llosgiad glân gyda llai o fwg Mwy o fwg ac amhureddau o bosibl
Tymheredd coginio uwch Fel arfer yn llosgi oerach
Llai o fflamychiadau Yn fwy tebygol o losgi'n anwastad

Mae dewis pren coginio wedi'i sychu mewn odyn yn gam smart i'r rhai sy'n frwd dros barbeciw. Mae ei rinweddau yn sicrhau dechrau dibynadwy i seigiau blasus. Gwnewch argraff ar eich gwesteion a bodlonwch flasbwyntiau brwd. Wrth i'r haf agosáu, cofiwch fod y grilio gorau yn dechrau gyda dewis y pren cywir.

Ysmygu Fel Pro: Gwella Blasau gyda Pren Parod

Mae troi barbeciw yn gampwaith coginio yn dechrau gydag ysmygu. Y tric? Paratoi eich pren yn iawn. I ysmygu fel arbenigwr, mae angen i chi wybod am bren socian. Mae'r cam hwn yn gwneud i'ch barbeciw arogli'n anhygoel ac yn rhoi hwb i flas eich bwyd.

The Lowdown on Wood Socian for Smoking Perfection

Yn gyntaf, mae socian pren yn hollbwysig. Mae'n gwneud i'r pren losgi'n arafach a mwg yn well. Mae socian sglodion pren neu dalpiau yn golygu eu bod yn mudlosgi, nid yn llosgi'n gyflym. Mae'r llosgi araf hwn yn rhoi blas myglyd i'ch bwyd heb ei drechu.

Pa mor hir y dylech chi socian eich sglodion pren neu dalpiau?

Mae pa mor hir rydych chi'n socian eich pren yn bwysig iawn. Ar gyfer sglodion pren, mae 30 munud i awr yn ddigon. Maen nhw'n amsugno dŵr yn gyflym. Ond mae angen mwy o amser ar ddarnau mwy o bren, tua awr neu ddwy. Mae gwylio pa mor hir rydych chi'n socian y pren yn sicrhau eich bod chi'n ei wneud yn gywir.

I'r rhai sydd am berffeithio eu techneg socian, dyma fwrdd defnyddiol:

Math Pren Soak Time for Chips Mwydo Amser i Dalfeydd
Hickory 1 awr 2 awr
Afal 45 munud 1.5 awr
Derw 30 munud 1 awr
Mesquite 30 munud 2 awr

Ond gochel rhag socian gormod. Gall gormod o leithder wneud gormod o fwg. Gall hynny guddio chwaeth hyfryd eich bwyd. Felly, cadwch at yr amseroedd socian a argymhellir.

Gall rhoi cynnig ar wahanol adegau mwydo a choedwigoedd eich helpu i ddod o hyd i'r blas gorau. Dilynwch yr awgrymiadau hyn ac rydych ar eich ffordd i fod yn athrylith barbeciw. Gyda'r pren socian cywir, bydd eich barbeciw yn fythgofiadwy.

Cynnal a Chadw Eich Gril: Syniadau Hanfodol ar gyfer Gofal Pren a Golosg

Nid yw cael barbeciw gwych yn ymwneud â'r bwyd na sut rydych chi'n ei goginio yn unig. Mae hefyd yn dibynnu ar ofalu'n dda am eich gril. Trwy ofalu am eich gril a defnyddio'r gofal pren a siarcol cywir, rydych chi'n gwneud iddo bara'n hirach. Mae hyn hefyd yn golygu blasu bwyd yn well bob tro. Gadewch i ni edrych ar sut i gael gwared ar ludw a glanhau'ch gril yn iawn. Byddwn hefyd yn gweld sut i storio eich pren yn gywir.

Arferion Gwaredu Lludw a Glanhau Gril yn Effeithiol

Mae'n hanfodol cael gwared â lludw a glanhau'ch gril ar ôl iddo oeri. Yn gyntaf, tynnwch y daliwr lludw oddi ar eich gril a thaflu'r lludw yn ddiogel mewn bin metel. Yna, cliriwch unrhyw ludw a thameidiau sydd ar ôl. Defnyddiwch frwsh gril arbennig i lanhau'r gratiau. Os ydych chi eisiau glanhau trylwyr, tynnwch y gril ar wahân. Mwydwch ei ddarnau mewn dŵr â sebon, yna rinsiwch a sychwch nhw cyn ei roi yn ôl at ei gilydd.

Grill Cleaning Practices

Atebion Storio ar gyfer Coedwigoedd Sefyllfaol ac Odyn-Sych

Mae'r un mor bwysig storio'ch pren yn gywir i'w gadw'n sych ac effeithiol. Dylid cadw eich pren mewn lle sych ac awyrog i atal llwydni a phydredd. Os ydych chi'n cadw pren y tu allan, defnyddiwch sied bren neu rac wedi'i orchuddio. Gwnewch yn siŵr nad yw'ch pren yn cyffwrdd â'r pridd i atal lleithder rhag mynd i mewn.

 • Cadwch bren profiadol ar wahân i ddarnau wedi'u sychu mewn odyn i gadw eu lefelau lleithder gwahanol.
 • Gwiriwch eich cyflenwad pren o bryd i'w gilydd am blâu, a'i aildrefnu i gynnal llif aer da.
 • Defnyddiwch orchuddion sy'n gallu anadlu yn hytrach na tharps plastig sy'n gallu dal lleithder.

Trwy ddilyn y camau hyn ar gyfer cael gwared â lludw, glanhau'ch gril, a storio'ch pren, rydych chi'n sicrhau bod eich gril bob amser yn barod. Mae gofal da o'ch gril yn gosod y llwyfan ar gyfer barbeciws blasus yn y dyfodol.

Sicrhau Diogelwch Bwyd gyda Pharatoi Pren Cywir

Pan fyddwch chi'n cael barbeciw, mae sicrhau bod y bwyd yn ddiogel yr un mor bwysig â chael y blas myglyd hwnnw'n iawn. Mae'n dechrau gyda pharatoi eich pren y ffordd iawn. Mae hwn yn gam allweddol y gallai rhai pitmasters newydd ei golli. Mae'r prep pren cywir yn sicrhau fflam cyson ac yn cadw'ch bwyd yn rhydd o facteria a chemegau drwg.

Monitro Tymheredd Coginio gyda Thermomedrau Ansawdd

Mae cadw llygad ar y tymheredd coginio yn allweddol ar gyfer prydau barbeciw diogel. Mae thermomedr da yn sicrhau bod eich cigoedd wedi'u coginio'n llawn. Mae'n dangos eich bod wedi cyrraedd y tymheredd angenrheidiol i ladd unrhyw germau. Gadewch i ni edrych ar sut mae defnyddio'r thermomedrau cywir yn gwneud eich barbeciw yn ddiogel ac yn hwyl:

 • Rhowch y thermomedr yn y rhan fwyaf trwchus o'r cig, i ffwrdd o esgyrn a braster.
 • Defnyddiwch thermomedrau darllen ar unwaith ar gyfer gwiriadau cyflym a thermomedrau gadael i mewn ar gyfer monitro parhaus.
 • Calibro thermomedrau yn rheolaidd i sicrhau cywirdeb a manwl gywirdeb.

Dehongli Arwyddion Cig Wedi'i Goginio'n Berffaith

Mae cael cigoedd yn iawn yn golygu mwy na chyrraedd tymheredd penodol. Mae angen inni wylio sut mae'r cig yn newid. Chwiliwch am newidiadau mewn gwead, lliw a lleithder i weld a yw wedi'i wneud. Dyma ganllaw:

Math o Gig Ciw Gweledol Tymheredd Mewnol
Stecen Cig Eidion Crwst brown dwfn, canol cynnes a phinc 52-57°C ar gyfer Canolig Prin
Fron Cyw Iâr Afloyw drwyddo draw, sudd yn rhedeg yn glir O leiaf 74°C
Asennau Porc Cig yn crebachu yn ôl o esgyrn 63-71°C ar gyfer Da iawn

I gloi, daw barbeciw o'r radd flaenaf trwy baratoi pren yn ofalus a gwylio coginio'n ofalus. Mae cadw diogelwch mewn cof a defnyddio thermomedrau yn dda yn gwneud barbeciw buddugol. Mae'n flasus ac yn ddiogel.

Casgliad

Mae hanes coginio wedi dylanwadu'n fawr ar gymdeithas a diwylliant. Mae paratoi pren ar gyfer barbeciw yn chwarae rhan hanfodol wrth goginio. Rydyn ni wedi gweld sut mae coginio wedi datblygu o fodau dynol cynnar yn defnyddio tân i farbeciw heddiw.

Mae dewis pren yn allweddol ar gyfer llwyddiant barbeciw. Mae'n ein cysylltu â'n hanes, yn union fel y gwnaeth y tanau cyntaf. Mae barbeciw modern yn dod â blasau anhygoel allan diolch i'r pren cywir.

Bydd technegau barbeciw yn y dyfodol yn canolbwyntio ar flas, gwead a maeth. Mae dewis a pharatoi pren barbeciw yn gywir yn hanfodol. Mae'n parchu ein gorffennol coginiol. Nod y canllaw hwn yw gwella eich sgiliau barbeciw a dyfnhau eich cariad at goginio.