Dosbarthiad am ddim ar gael yn Ardal De Cymru - Abertawe - Castell-nedd - Port Talbot - Llanelli - Pontardawe - Gwyr - Gorseinon - Pontarddulais - Swmp bagiau am brisiau anghredadwy tra bod stociau'n para. Ar gyfer llosgwyr boncyffion, pyllau tân, tanau agored, gwersylla a mwy.

FFÔN: +44 (0)1792 946 421 neu E-BOST: RHODRI@HSWF.CO.UK

Gostyngiad Croeso

Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF
swansea fc tailgate grilling

Arweinlyfr Cynffon Clwb Pêl-droed Abertawe: Dewisiadau Golosg Lumpwood Gorau a Chynghorion Grilio Arbenigol

Raymond Davies |

“Mae'r gril fel lle tân haf; mae’n tynnu pawb yn agos.” – Katie Lee. Pawb yn hel o gwmpas barbeciw poeth cyn y gem yn arbennig. Nid yw'n ymwneud â bwyta'n unig. Mae'n ymwneud â chefnogwyr Clwb Pêl-droed Abertawe yn teimlo'n unedig gan eu cariad at bêl-droed a bwyd blasus. Mae troi grilio tinbren Clwb Pêl-droed Abertawe yn seren y sioe yn allweddol.

O glec y glo i hwyl y cefnogwyr, mae tinbren bêl-droed Abertawe yn gofiadwy. Mae fel yr union ddramâu ar y cae, mae angen sgil a chalon ar grilio hefyd. Mae'r canllaw hwn yn cynnig popeth ar gyfer llwyddiant grilio. Mwynhewch y cyfeillgarwch a gadewch i gyffro'r gêm a'r gril eich symud. Byddwn yn archwilio'r pethau hanfodol a'r awgrymiadau i'ch gwneud chi'n feistr ar y gril yn tinbren Clwb Pêl-droed Abertawe.

Cychwyn ar Barti Porth yr Elyrch: Y Rhestr Wirio Olaf

Ydych chi'n newydd neu'n berson rheolaidd yng nghymuned cefnogwyr yr Elyrch? Mae gwybod sut i gynnal parti grilio tinbren Clwb Pêl-droed Abertawe yn allweddol. Defnyddiwch y rhestr wirio hon i gynllunio parti grilio bythgofiadwy Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe . Gwnewch eich tinbren yr un mae pawb yn ei gofio.

Dechreuwch trwy gyfrif eich gwesteion. Mae hyn yn helpu i gynllunio bwyd a seddi. Dywedwch wrth bawb am wisgo eu lliwiau Abertawe ar gyfer ysbryd tîm.

 • Gwahoddiadau i gyd-gefnogwyr yr Elyrch
 • Crysau, fflagiau a sgarffiau Clwb Pêl-droed Abertawe

Mae bwyd da yn hanfodol ar gyfer tinbren wych. Cymysgwch opsiynau traddodiadol a llysieuol fel bod pawb yn mwynhau. Dylai pawb deimlo eu bod yn cael eu cynnwys yn yr hwyl.

 1. Detholiad o gigoedd - selsig, byrgyrs, stêcs
 2. Dewisiadau llysieuol eraill - sgiwerau llysieuol, halloumi wedi'i grilio
 3. Cynfennau a sesnin

Peidiwch ag anghofio diodydd i godi eu calon. Cynigiwch gwrw, diodydd meddal a dŵr. Mae hyn yn cadw pawb yn hapus ac yn hydradol.

 • Cwrw a seidr lleol i oedolion
 • Diodydd meddal i yrwyr a phlant
 • Digon o ddŵr ar gyfer hydradiad

Mae cysur yn allweddol wrth tinbren. Sicrhewch fod gan bawb le i eistedd a sgwrsio. Mae cadeiriau a phebyll cludadwy yn gwneud unrhyw fan yn glyd.

 1. Pebyll dros dro neu ganopïau ar gyfer lloches
 2. Cadeiriau a blancedi y gellir eu cwympo ar gyfer seddi
 3. Llestri bwrdd a napcynnau ar thema CPD Abertawe
“Y gril yw calon tinbren, ond y bobl yw ei enaid. Darparu ar gyfer y dorf bob amser.” – Elyrch yn Cynffonnog Maxim

Peidiwch ag anghofio adloniant. Mae gweithgareddau i bawb yn cadw'r parti yn fyw. Mae'n ychwanegu hwyl at aros am y gêm.

 • Siaradwyr cludadwy ar gyfer anthemau diwrnod gêm
 • Pêl-droed a gemau ar gyfer adloniant hanner amser
 • Cardiau trivia gyda hanes Clwb Pêl-droed Abertawe i'r cefnogwyr gwych

Cofiwch, mae parti grilio tinbren Clwb Pêl-droed Abertawe yn ymwneud â chreu atgofion. Gyda'r canllaw hwn, byddwch yn cynnal parti grilio Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe y bydd pawb yn ei gofio. Gadewch i ni gefnogi'r Elyrch gyda pharti gwych!

Creu'r Awyrgylch Diwrnod Gêm Perffaith ar gyfer Partïon Grilio Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe

Yn nigwyddiadau grilio tinbren Clwb Pêl-droed Abertawe, mae arogl blasus y bwyd yn llenwi'r awyr. Mae'r digwyddiadau hyn yn ffordd wych o ddangos eich cefnogaeth a mwynhau amser gyda chefnogwyr eraill. Mae creu'r awyrgylch iawn yn allweddol. Mae'n troi cynulliad rheolaidd yn ddathliad o chwaraeon a chyfeillgarwch.

Ysbryd Tîm gydag Addurniadau Thema Clwb Pêl-droed Abertawe

Mae addurno'ch tinbren gyda themâu Clwb Pêl-droed Abertawe yn rhoi hwb i ysbryd y tîm. Mae hefyd yn denu cefnogwyr sy'n chwilio am amser llawn hwyl. Defnyddiwch faneri, bynting, a balŵns yn lliwiau'r clwb i gael yr effaith fwyaf. Mae addurniadau o'r fath yn gwneud y gofod grilio yn wahoddiad ac yn cryfhau cwlwm cymunedol yr Elyrch.

swansea city FC grilling party atmosphere

Mae defnyddio nwyddau swyddogol fel lliain bwrdd a phlatiau papur yn ychwanegu dawn. Gall arwyddion cartref wneud y lleoliad hyd yn oed yn fwy personol. Hefyd, mae gwisgo crysau tîm, sgarffiau, a hetiau yn dangos balchder ac undod.

Sefydlu Eich Parth Grilio: Canopïau, Cadeiriau, a Llestri Coginio

Mae parth grilio wedi'i osod yn dda yn hanfodol ar gyfer parti tinbren elyrch sy'n para am ddiwrnod. Mae canopïau yn amddiffyn rhag y tywydd anrhagweladwy, ac mae cadeiriau yn sicrhau bod pawb yn gyfforddus. Mae'r gosodiad hwn yn helpu gwesteion i ymlacio a mwynhau.

Mae creu ardal goginio dda yn hanfodol: Dylai'r gril fod yn ganolog. Gosodwch orsaf gyda'r holl offer coginio ac offer angenrheidiol gerllaw. Mae'r sefydliad hwn yn cadw popeth i redeg yn esmwyth ac yn osgoi damweiniau.

Mae'n bwysig peidio ag anghofio unrhyw beth sydd ei angen ar gyfer profiad grilio da. Gwnewch restr wirio i osgoi unrhyw broblemau:

 • Canopi: Cysgodwch eich gwesteion a'ch gorsaf grilio rhag glaw neu hindda.
 • Cadeiriau: Darparwch ddigon o seddi ar gyfer cysur a rhyngweithio cymdeithasol.
 • Hanfodion llestri coginio: Griliau, gefel, sbatwla, ac wrth gwrs, digon o lo.
 • Offer bwyta a llestri gweini: Sicrhewch fod pawb yn gallu mwynhau'r wledd rydych chi wedi'i pharatoi.
 • Pecyn glanhau: Rhagwelwch y canlyniad gyda bagiau sbwriel a chyflenwadau glanhau yn tynnu.

Mae pob parti tinbren Clwb Pêl-droed dinas Abertawe yn dangos ein hymroddiad a'n hysbryd. Boed yn fyrgyrs gourmet neu’n gŵn poeth syml, gwnewch eich parti nesaf yn gofiadwy!

Grilio Tailgate Clwb Pêl-droed Abertawe: Dewis Eich Tanwydd Barbeciw

Mae grilio tinbren Clwb Pêl-droed Abertawe yn ymwneud â mwy na byrbrydau blasus a chariad pêl-droed. Mae'n ymwneud â'r blas golosg perffaith hwnnw. Daw'r blas hwn yn uchafbwynt ymhell ar ôl y gêm. Mae dewis y tanwydd barbeciw cywir yn hanfodol ar gyfer yr arogl myglyd hwnnw. Mae'n gwneud yr awyrgylch yn ddiguro. Heddiw, rydym yn edrych ar siarcol lwmpbren yn erbyn siarcol arferol. Mae gan y ddau fudd unigryw o ran gwres a blas eich bwyd wedi'i grilio.

Dewis Rhwng Lumpwood a Charcoal ar gyfer Blas a Gwres

I lawer o gefnogwyr yr Elyrch, mae grilio siarcol yn ffefryn. Fodd bynnag, mae'r math o danwydd a ddefnyddiwch yn newid eich canlyniad grilio. Mae siarcol bren lwmp yn llosgi'n boethach ac yn lanach, gan adael llai o ludw. Mae'n rhoi blas pren go iawn i'ch bwyd. Mae'r blas hwn yn berffaith ar gyfer gwneud darn o gig myglyd a blasus.

Ar y llaw arall, daw siarcol rheolaidd ar ffurf fricsen ac mae'n hawdd dod o hyd iddo. Mae'n darparu gwres cyson. Er ei fod yn llosgi'n oerach na lwmp-bren, mae'n wych ar gyfer coginio'n araf. Mae hyn yn ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer digwyddiadau tinbren hir.

Beth yw'r Golosg Barbeciw Gorau ar gyfer Barbeciw Tailgate Swans Perfect?

Os mai blas yw eich prif flaenoriaeth, efallai y byddai’n well gennych chi siarcol lwmp ar gyfer eich barbeciw tinbren yr Elyrch. Dyma'r ffurf buraf o siarcol ac mae'n adweithio'n dda i ocsigen. Mae'r rheolaeth hon yn allweddol ar gyfer stêcs neu bysgod wedi'u coginio'n berffaith.

P'un a ydych chi'n dewis lwmp bren neu frics glo, dewiswch opsiynau ecogyfeillgar o ansawdd uchel. Mae hyn nid yn unig yn helpu'r blaned ond hefyd yn gwella'ch grilio. Byddwch yn defnyddio tanwydd yn effeithlon ac yn mwynhau blasau gwych.

Felly, paratowch eich gril a mwynhewch flas unigryw parti grilio tinbren Clwb Pêl-droed Abertawe!

Syniadau Grilio a Thriciau ar gyfer Eich Barbeciw Tailgate Clwb Pêl-droed Abertawe

Ydych chi am ddod yn arbenigwr barbeciw ar gyfer eich tinbren Clwb Pêl-droed Abertawe? Gall meistroli rhai awgrymiadau a thriciau grilio droi eich coginio allan yn wledd fythgofiadwy. Sicrhewch fod eich barbeciw yn barod i wneud diwrnod y gêm yn arbennig.

Dechreuwch gyda'r pethau sylfaenol: gril da, offer, a thermomedr cig. Cyn unrhyw beth, cynheswch eich gril ymlaen llaw. Mae'r cam hwn yn allweddol ar gyfer prydau wedi'u coginio'n gyfartal, wedi'u serio'n berffaith.

Mae marineiddio yn allweddol ar gyfer grilio tinbren Clwb Pêl-droed Abertawe . Mae'n ychwanegu blas dwfn na all eich sbeisys yn unig. Mae gadael cig yn gynnes i dymheredd ystafell cyn grilio hefyd yn gwneud gwahaniaeth mawr. Mae'n gam syml sy'n gwella'r canlyniad terfynol.

Addaswch amseroedd coginio yn seiliedig ar faint a thrwch cig. Gwiriwch bob amser gyda thermomedr cig am ganlyniadau perffaith.
 • Cynheswch eich gril i'r tymheredd cywir.
 • Marinatewch eich cig yn gynnar ar gyfer trwyth blas dwfn.
 • Gadewch i gig gyrraedd tymheredd yr ystafell cyn grilio.
 • Defnyddiwch thermomedr cig i sicrhau ei fod yn coginio'n iawn.

Peidiwch ag anghofio y prydau ochr. Griliwch lysiau a ffrwythau gyda'ch prif gwrs. Ceisiwch grilio pupurau, winwns, a thomatos neu rai sleisys pîn-afal. Mae'r rhain yn ychwanegu blas melys i'ch prydau sawrus.

I gwblhau eich barbeciw porth tinbren , cynigiwch amrywiaeth o ddiodydd. Cadwch lager neu ddiodydd meddal yn oer ac yn ddefnyddiol. Byddant yn adnewyddu'ch grŵp wrth iddynt gefnogi'r tîm.

Tailgate Grilling at Swansea FC Match

Bydd defnyddio'r awgrymiadau grilio a'r triciau hyn yn gwneud eich tinbren Clwb Pêl-droed Abertawe yn boblogaidd. Mae’n sicrhau bod pawb yn cael eu bwydo ac yn barod i gefnogi’r Elyrch. Goleuwch y gril, gwisgwch liwiau eich tîm, a mwynhewch gêm wych gyda bwyd gwych.

Gemau Trên ac Adloniant yn Nigwyddiadau Barbeciw Clwb Pêl-droed Abertawe

Mae arogl bwyd golosg yn llenwi'r awyr o amgylch Stadiwm Liberty. Mae'r arogl hwn yn arwydd mwy na bwyd yn unig; mae'n cyhoeddi profiad diwrnod gêm lawn yng Nghlwb Pêl-droed Abertawe. Mae gemau tinbren ac adloniant yn ychwanegu'r cyffro go iawn. Maent yn creu atgofion parhaol trwy gystadlaethau chwareus a disgwyliad llawen o'r gêm.

Gemau Thema Tyllau Corn a Phêl-droed: Cadw'r Parti'n Fyw

Ewch i mewn i'r ysbryd gyda cornhole, annwyl gan gefnogwyr o bob oed. Mae'n gêm syml lle rydych chi'n taflu bagiau ffa i mewn i dwll. Mae'n boblogaidd iawn mewn digwyddiadau tinbren. Mae ychwanegu themâu Clwb Pêl-droed Abertawe i'ch gemau yn dod â mwy o lawenydd. Meddyliwch am fyrddau arfer gyda alarch neu liwiau'r tîm. Mae'r rhain yn dod â phawb at ei gilydd i gefnogi CPD Abertawe, gan wneud eich barbeciw yn gyffro gyda phêl-droed.

Does dim byd yn dal ysbryd digwyddiad barbeciw Clwb Pêl-droed Abertawe fel pawb yn mwynhau gêm ar thema pêl-droed gyda'i gilydd.

Cadw Sgôr a Rheoli Diod: Offer ar gyfer Profiad Di-drafferth

Mae rheoli'r hwyl mewn gemau tinbren yn gofyn am ychydig o drefnu. Defnyddiwch gadw sgôr yn hawdd i atal unrhyw anghytundebau a chadw'r gemau'n llyfn. Mae rheoli diodydd yn briodol yn golygu bod pawb yn hydradol heb unrhyw ymyrraeth gyson. Gallech ddefnyddio arwyddion bwrdd sialc neu dracwyr ar gyfer sgorau. A chael oeryddion ar gyfer diodydd hunanwasanaeth. Mae hyn yn cadw digwyddiad barbeciw Clwb Pêl-droed Abertawe yn hwyl ac yn hawdd i bawb.

Ein prif nod yw rhoi hwb i’r cyffro cyn y gêm. Ac i fwynhau ysbryd bywiog partïon tinbren Clwb Pêl-droed Abertawe.

Casgliad: Creu Gril Allan o Gefnogwyr Clwb Pêl-droed Abertawe bythgofiadwy

Wrth i'n canllaw ddod i ben, mae'n amlwg bod mwy i grilio tinbren Clwb Pêl-droed Abertawe na dim ond barbeciw. Mae'n brofiad llawn cyfeillgarwch, cyffro, a chariad dwfn at bêl-droed. Mae'r canllaw hwn wedi rhoi awgrymiadau i chi i wneud eich gril-allan yn fythgofiadwy. Mae'n cyfuno bwyd, cariad pêl-droed, ac ysbryd cymunedol.

Dychmygwch eich gril-allan fel taith hwyliog, fel yr un yn Bizarre Foods gydag Andrew Zimmern . Beth am gymysgu rhai bwydydd lleol neu anarferol? Mae hyn yn ychwanegu tro anturus. Mae'n gyfle i archwilio chwaeth newydd wrth ddathlu diwylliant Abertawe. Bydd eich gril-allan yn dod yn wledd i'r synhwyrau.

Defnyddiwch y syniadau hyn i wneud griliwr cefnogwyr Clwb Pêl-droed Abertawe yn arbennig ac yn bleserus. Gall dewis bwyd da, dysgu grilio â siarcol, neu ychwanegu gemau hwyliog greu atgofion parhaol. Gydag arogl mwg a gwefr y gêm, byddwch chi a'ch ffrindiau wrth eich bodd â'r undod a ddaw yn ei sgil.