Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF

A all Odyn Coed Tân Sych Wlychu?

Can Kiln Dried Firewood Get Wet?

Jonathan Hill |

Gadewch i ni wynebu'r peth, does dim byd tebyg i gynhesrwydd, golau, a swn clecian tân i ennyn ymdeimlad o gysur neu i osod y llwyfan ar gyfer noson glyd i mewn. Fodd bynnag, er mwyn sicrhau llosg parhaol ar y nosweithiau hir o aeaf, angen y math cywir o goed tân. Rhowch goed tân wedi'u sychu mewn odyn. Coed tân wedi'u sychu mewn odyn yw'r gwestai VIP mewn unrhyw barti lle tân, ond mae angen rhai ystyriaethau ychwanegol i'w gynnal. Un o’r pryderon mwyaf cyffredin yw a all coed tân wedi’u sychu mewn odyn wlychu ac, os felly, beth allai’r goblygiadau fod.

Felly, a all coed tân wedi'u sychu mewn odyn wlychu? Yr ateb byr yw ydy, ond... Wel, gadewch i ni ymchwilio i'r rhan 'ond'.

A all Odyn Coed Tân Sych Wlychu?

Y Wyddoniaeth y Tu Ôl i Goed Tân Sych Odyn

Mae coed tân wedi'u sychu mewn odyn yn gynnyrch proses a elwir yn sychu mewn odyn, lle mae coed tân yn cael eu rhoi mewn odyn ac yn destun tymheredd uchel i ddileu lleithder. Y canlyniad yw pren hynod o sych gyda chynnwys lleithder o lai nag 20%, gan ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer llosgi oherwydd ei effeithlonrwydd ynni uchel. Mae'n llosgi'n lanach, yn boethach ac yn hirach na phren heb ei drin, gan ei wneud yn Rolls Royce o goed tân.

Ond erys y cwestiwn, beth fydd yn digwydd os bydd y coed tân hwn sydd wedi'u sychu'n ofalus yn gwlychu? Fel y trafodwyd yn ein herthygl a yw coed tân wedi'u sychu mewn odyn yn well, prif fantais coed tân wedi'u sychu mewn odyn yw ei gynnwys lleithder isel. Os yw'n agored i leithder, bydd y pren yn ei amsugno, gan negyddu llawer o fanteision sychu odyn.

Peryglon Coed Tân Odyn Llaith Sych

Os bydd eich coed tân wedi'u sychu mewn odyn yn gwlychu, bydd yn amsugno'r lleithder, a bydd ei gynnwys lleithder yn codi. Gall hyn arwain at nifer o faterion, megis cynhyrchu mwy o fwg wrth losgi, fel yr amlinellir yn a yw odyn wedi'i sychu yn llosgi coed gyda llai o fwg. Gall cynnydd mewn cynnwys lleithder hefyd arwain at leihad yn allbwn gwres a hyd llosgi coed tân, fel y manylir yn ein hyd llosgi coed wedi'i sychu mewn odyn erthygl.

Ar ben hynny, gall coed tân wedi'u sychu mewn odyn gwlyb ddod yn fagwrfa ar gyfer llwydni a ffyngau, sydd nid yn unig yn difetha'r coed tân ond hefyd yn gallu achosi risgiau iechyd pan gânt eu llosgi, fel y crybwyllwyd yn ein post blaenorol yw odyn sychu pren yn iachach.

Cadw Coed Tân Odyn Sych yn Sych

A all Odyn Coed Tân Sych Wlychu?

Er mwyn cynnal y perfformiad gorau posibl o'ch coed tân wedi'u sychu mewn odyn, mae'n hanfodol ei gadw'n sych. Mae hyn yn golygu ei storio dan orchudd, yn ddelfrydol mewn storfa bren neu sied, ac ar lwyfan uwch i atal lleithder y ddaear rhag treiddio i fyny. Mae hefyd yn syniad da ei gadw mewn man sydd wedi'i awyru'n dda i atal unrhyw anwedd rhag cronni. Mae'r pren wedi'i sychu mewn odyn hyd oes awyr agored erthygl yn rhoi awgrymiadau ardderchog ar sut i storio coed tân odyn sych yn gywir.

Yn Grynodeb

I gloi, er y gall coed tân wedi'u sychu mewn odyn wlychu, yn sicr nid yw'n ddoeth gadael iddo wneud hynny. Bydd yr amsugno lleithder yn dadwneud manteision y broses sychu odyn, gan arwain at losgi llai effeithlon, peryglon iechyd posibl, ac yn y pen draw tân llai boddhaol. Er mwyn atal hyn, mae storio priodol yn hanfodol.

Cofiwch, mae coed tân wedi'u sychu mewn odyn fel y gwestai VIP hwnnw yn eich parti lle tân. Mae'n haeddu triniaeth arbennig. Os byddwch chi'n gofalu'n iawn, bydd yn eich gwobrwyo â llosgiad glanach, poethach a hirach, gan wneud y nosweithiau clyd hynny ger y tân hyd yn oed yn fwy cofiadwy.

Felly, y tro nesaf y bydd y nefoedd yn agor a'r glaw yn bygwth lleithio'ch coed tân, cofiwch yr erthygl hon a gwnewch yr hyn sydd ei angen i gadw'ch coed tân odyn wedi'u sychu'n sych. Wedi'r cyfan, fel y dywed yr hen ddywediad, "Cadwch eich ffrindiau yn agos, eich gelynion yn nes, a'ch asgwrn coed tân yn sych!" Nawr, mae hynny'n ddywediad y gallwn ni i gyd gynhesu ato, onid ydyw?