Dosbarthiad am ddim ar gael yn Ardal De Cymru - Abertawe - Castell-nedd - Port Talbot - Llanelli - Pontardawe - Gwyr - Gorseinon - Pontarddulais - Swmp bagiau am brisiau anghredadwy tra bod stociau'n para. Ar gyfer llosgwyr boncyffion, pyllau tân, tanau agored, gwersylla a mwy.

FFÔN: +44 (0)1792 946 421 neu E-BOST: RHODRI@HSWF.CO.UK

Gostyngiad Croeso

Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF
Comparing Different Types of Charcoal: Taste, Burn, and Cost

Cymharu Gwahanol Fathau o Golosg: Blas, Llosgiad, a Chost

Rhodri Evans |

Rhagymadrodd

Y chwyddwydr o stêc wedi'i brofi'n berffaith ar gril poeth, yr arogl myglyd yn gwibio drwy'r awyr, a blas unigryw, blasus pryd wedi'i grilio'n dda - dyma rai o bleserau barbeciw. Mae grilio siarcol, yn arbennig, wedi dod yn boblogaidd ymhlith y rhai sy'n hoff o fwyd a fforwyr coginio fel ei gilydd. Fodd bynnag, mae mwy i'r grefft o grilio na dim ond taflu slab o gig ar y grât. Un o'r agweddau pwysicaf yw dewis y math cywir o siarcol. Gall y math a ddewiswch ddylanwadu'n fawr nid yn unig ar flas eich bwyd ond hefyd ar effeithlonrwydd eich profiad coginio.

Yn y byd grilio, mae tri phrif ffactor i'w hystyried wrth gymharu gwahanol fathau o siarcol: blas, llosgi a chost. Ond sut mae gwahanol fathau o siarcol yn cymharu ar yr agweddau hyn? Gadewch i ni blymio i mewn a darganfod.

Blas: Proffiliau Blas ac Arogl

Gall y math o siarcol a ddefnyddiwch gael effaith sylweddol ar flas ac arogl eich bwyd wedi'i grilio. Gall golosg gwahanol roi proffiliau blas ac aroglau gwahanol, gan wella neu ategu blasau sylfaenol eich bwyd. P'un a ydych chi'n grilio stêc llawn sudd, pysgodyn cain, neu amrywiaeth o lysiau lliwgar, gall y dewis cywir o siarcol fynd â'ch pryd i'r lefel nesaf. Gadewch i ni gymharu proffiliau blas tri math poblogaidd o siarcol: siarcol pren caled, siarcol lwmp, a brics glo.

1. Golosg Pren Caled

Mae siarcol pren caled, fel mae'r enw'n awgrymu, wedi'i wneud o goed pren caled. Mae'n cael ei gynhyrchu trwy wresogi'r pren mewn amgylchedd di-ocsigen, proses a elwir yn garboneiddio, gan arwain at gynnyrch sydd bron yn garbon pur. Mae ein boncyffion lludw pren caled yn enghraifft wych o'r math hwn o siarcol.

Mae siarcol pren caled yn adnabyddus am ei broffil blas cadarn a myglyd. Gall y dewis o bren caled, fel derw, hickory, neu fasarnen, hefyd ychwanegu tro unigryw i'r arogl. Prif fantais defnyddio siarcol pren caled yw ei allu i drwytho'ch bwyd wedi'i grilio â blas cyfoethog, myglyd. Fodd bynnag, mae'n llosgi'n gyflymach na mathau eraill o siarcol, sy'n golygu efallai y bydd angen i chi ei ailgyflenwi'n amlach.

2. Golosg Lwmp

Nesaf i fyny mae lwmp siarcol. Pren sydd wedi'i losgi'n dalpiau yw siarcol lwmp yn ei hanfod. Mae'n debyg iawn i siarcol pren caled ond fe'i cynhyrchir o amrywiaeth o fathau o bren, nid pren caled yn unig. Os oes gennych ddiddordeb mewn rhoi cynnig ar lwmp siarcol, edrychwch ar ein siarcol lwmpwood casgliad.

Mae siarcol lwmp yn rhoi blas mwynach o'i gymharu â siarcol pren caled ond mae'n dal yn eithaf nodedig. Gall y dewis o bren ddylanwadu ar y proffil blas, gyda rhai coedwigoedd yn cynhyrchu mwg melysach neu fwy aromatig. Mae lwmp siarcol yn llosgi'n boethach na siarcol pren caled, sy'n ei wneud yn ddewis da ar gyfer serio cigoedd. Fodd bynnag, gall hefyd losgi'n anghyson, gyda rhai darnau yn llosgi allan yn gyflymach nag eraill.

3. Brics glo

Yr olaf ar ein rhestr yw brics glo. Yn wahanol i'r ddau fath arall, gwneir brics glo o gymysgedd o siarcol, rhwymwyr, ac yn aml, llenwyr eraill. Maent yn cael eu mowldio i siâp a maint unffurf, gan sicrhau llosgi cyson.

Mae brics glo yn cynnig blas mwy niwtral o gymharu â phren caled a siarcol lwmp. Gall hyn fod yn fantais os ydych am i flasau naturiol eich bwyd ddisgleirio heb amharu ar flas y siarcol. Ar yr anfantais, gall rhai brics glo gynnwys ychwanegion a all gynhyrchu blasau diangen. Felly, mae'n hanfodol dewis brics glo o ansawdd uchel, fel y rhai a geir yn ein siarcol gradd bwyty casgliad.

Llosgi: Allbwn Gwres ac Amser Llosgi

Y tu hwnt i flas, gall nodweddion llosgi eich siarcol - hynny yw, ei allbwn gwres a'i amser llosgi - ddylanwadu'n fawr ar eich effeithlonrwydd grilio. Mae gwahanol fathau o siarcol yn llosgi ar dymheredd gwahanol ac am gyfnodau amrywiol o amser, gan effeithio ar ba mor dda y mae eich bwyd yn coginio.

1. Golosg Pren Caled

Mae gan siarcol pren caled allbwn gwres uchel, gan gyrraedd tymereddau sy'n ddelfrydol ar gyfer serio cig a rhoi crwst hyfryd. Fodd bynnag, mae'n tueddu i losgi'n gyflymach na mathau eraill o siarcol. Gall ffactorau megis dwysedd y pren a'i gynnwys lleithder effeithio ar y nodweddion llosgi hyn. Er mwyn cael y gorau o'ch siarcol pren caled, sicrhewch ei fod wedi'i oleuo'n iawn a'i drefnu yn y ffordd orau bosibl i ddarparu llosgiad poeth cyson.

2. Golosg Lwmp

Mae lwmp siarcol, gyda'i siapiau a meintiau afreolaidd, yn llosgi'n boethach na siarcol pren caled. Mae hyn yn ei gwneud yn ardderchog ar gyfer dulliau coginio gwres uchel fel serio. Fodd bynnag, gall ei faint anghyson hefyd arwain at losg anwastad, gyda darnau llai yn llosgi allan yn llawer cyflymach na rhai mwy. Er mwyn gwneud y gorau o amser llosgi siarcol lwmp, mae'n well trefnu'r darnau yn strategol, gan osod y darnau mwy yng nghanol y gril a'r rhai llai o'u cwmpas.

3. Brics glo

O ran amser llosgi a chysondeb, mae brics glo yn teyrnasu'n oruchaf. Mae eu maint a'u cyfansoddiad unffurf yn caniatáu llosgi cyson, hirhoedlog. Fodd bynnag, mae eu hallbwn gwres yn gyffredinol is na phren caled neu lwmp siarcol. Er mwyn rheoli'r amser gwres a llosgi wrth ddefnyddio brics glo, rhowch sylw i'w trefniant a'u hawyru. Mae trefniant pyramid yn caniatáu gwell llif aer a llosgiad poethach.

Cost: Gwerth am Arian

Yn olaf, mae cost golosg yn ffactor pwysig i'w ystyried. Er nad yw cost bob amser yn ddangosydd ansawdd uniongyrchol, gall adlewyrchu ffactorau megis y broses gynhyrchu, ansawdd pren a pherfformiad.

1. Golosg Pren Caled

Mae siarcol pren caled, o ystyried ei broses gynhyrchu ac ansawdd y pren a ddefnyddir, yn tueddu i fod yn ddrutach na mathau eraill o siarcol. Fodd bynnag, gall y blas cyfoethog, myglyd y mae'n ei roi fod yn werth y gost ychwanegol, yn enwedig i'r rhai sy'n cymryd eu grilio o ddifrif.

2. Golosg Lwmp

Gall cost golosg lwmp amrywio'n fawr, yn dibynnu i raddau helaeth ar y math o bren a ddefnyddir a'r dull cynhyrchu. Er ei fod yn gyffredinol yn fwy fforddiadwy na siarcol pren caled, mae lwmp siarcol yn cynnig proffil blas unigryw ac allbwn gwres uchel, gan gynnig gwerth da am arian.

3. Brics glo

Yn gyffredinol, brics glo yw'r rhai mwyaf fforddiadwy o'r tri math. Mae eu hamser llosgi hir a chysondeb gwres yn eu gwneud yn ddewis cost-effeithiol ar gyfer sesiynau grilio hir, araf. Fodd bynnag, mae'n hanfodol dewis brics glo heb unrhyw ychwanegion diangen er mwyn osgoi unrhyw gyfaddawdu ar flas.

Casgliad

Gall dewis y math cywir o siarcol wneud byd o wahaniaeth i'ch profiad grilio. Boed yn flas myglyd siarcol pren caled, y gwres uchel o siarcol lwmp, neu gost-effeithiolrwydd a chysondeb brics glo, mae gan bob un ei fanteision unigryw.

Cofiwch, mae'r siarcol gorau i chi yn dibynnu ar eich taflod, arddull grilio, a chyllideb. Rydym yn eich annog i arbrofi gyda gwahanol fathau o siarcol o'n tanwydd coed casgliad i ddod o hyd i'r un sy'n gweddu orau i'ch dewis. grilio hapus!