Dosbarthiad am ddim ar gael yn Ardal De Cymru - Abertawe - Castell-nedd - Port Talbot - Llanelli - Pontardawe - Gwyr - Gorseinon - Pontarddulais - Swmp bagiau am brisiau anghredadwy tra bod stociau'n para. Ar gyfer llosgwyr boncyffion, pyllau tân, tanau agored, gwersylla a mwy.

FFÔN: +44 (0)1792 946 421 neu E-BOST: RHODRI@HSWF.CO.UK

Gostyngiad Croeso

Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF
Kindling 101: Choosing the Right Wood for Quick and Efficient Lighting

Kindling 101: Dewis y Pren Cywir ar gyfer Goleuadau Cyflym ac Effeithlon

Rhodri Evans |

Cyflwyniad i Kindling

Mae cynnau, term mor glyd ag aelwyd sy'n clecian, yn cyfeirio at y darnau bach o bren a ddefnyddir i gynnau tân. Ond, a oeddech chi'n gwybod nad yw pob math o dân yn cael ei greu'n gyfartal? Yn aml, gellir olrhain y gwahaniaeth rhwng tân rhuo a ffiol yn ôl i'r dewis o bren. Gall deall nodweddion gwahanol fathau o bren eich helpu i ddewis y cynnau perffaith ar gyfer eich tân.

Mae dewis y cynnau cywir yn bwysig am sawl rheswm. Dyma asgwrn cefn tân sydd wedi'i oleuo'n dda, sy'n caniatáu iddo gynnau'n gyflym, llosgi'n effeithlon a thrawsnewid yn esmwyth i ddarnau mwy o bren. Mae fel yr act gynhesu i'r prif berfformiwr; hebddo, ni fydd y perfformiad yr un peth.

Mathau o Bren i'w Gynneuo

Pren meddal

Daw prennau meddal, fel y mae'r enw'n awgrymu, o goed llai trwchus fel pinwydd, cedrwydd, a sbriws. Maent yn ysgafnach, yn aml yn cynnwys resin sy'n tanio'n gyflym ac yn llosgi'n llachar, gan eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer cynnau. Fodd bynnag, maent yn llosgi'n gyflym, felly bydd angen cryn dipyn arnoch i sefydlu sylfaen tân solet.

Wrth ddod o hyd i bren meddal, chwiliwch am bren profiadol, sef pren sydd wedi'i sychu ers o leiaf chwe mis. Dylid hollti pren meddal hefyd yn fân er mwyn sicrhau y caiff ei danio'n gyflym. Gallwch bori trwy ein casgliad o bren wedi'i sychu mewn odyn am rai opsiynau pren meddal o'r radd flaenaf.

Pren caled

Mae pren caled, fel derw, masarn, a bedw, yn ddwysach ac yn drymach na phren meddal. Maent yn cymryd mwy o amser i danio, ond unwaith y gwnânt, maent yn llosgi'n araf ac yn gyson, gan ddarparu ffynhonnell wres hir-barhaol.

Yn ddelfrydol, dylid dod o bren wedi'i sesno hefyd i danio pren caled, gan sicrhau ei fod yn sych ac yn tanio'n haws. Wrth baratoi cynnau pren caled, gwnewch yn siŵr ei rannu'n ddarnau digon bach i fynd ar dân yn hawdd. Gallai ein casgliad boncyffion lludw pren caled fod yn fan cychwyn gwych ar gyfer cyrchu pren caled.

Ffactorau i'w Hystyried Wrth Ddewis Pren Tanio

Sychder

Mae sychder eich cynnau yn hollbwysig i dân llwyddiannus. Mae pren gwlyb neu laith yn anodd ei danio ac yn creu gormod o fwg. Felly, mae'n hanfodol cadw'ch cynnau mewn man sych, wedi'i awyru, i ffwrdd o gysylltiad uniongyrchol â'r ddaear. Pan fyddwch yn ansicr, defnyddiwch fesurydd lleithder i sicrhau bod eich pren yn ddigon sych.

Maint a Siâp

Mae maint yn bwysig o ran cynnau. Mae darnau llai, teneuach yn mynd ar dân yn haws na darnau mwy. Yn ddelfrydol, dylai eich cynnau fod yn gymysgedd o feintiau, gyda'r darnau lleiaf heb fod yn fwy trwchus na phensil.

O ran siâp, mae darnau syth yn haws i'w stacio, ond gall siapiau afreolaidd greu pocedi aer sy'n helpu'r tân i anadlu. Yn aml, cymysgedd o ddarnau siâp syth ac afreolaidd yw'r dull gorau.

Cynnwys Resin

Gall cynnwys resin effeithio'n sylweddol ar sut mae tanio yn llosgi. Mae cynnau llawn resin, fel pinwydd a chedrwydd, yn llosgi'n boeth ac yn gyflym, a all fod o gymorth i ddechrau tân. Fodd bynnag, gall pren â llawer o resin hefyd arwain at groniad creosot mewn simneiau, sylwedd a all gynnau ac achosi tanau simnai. Defnyddiwch danau sy'n cynnwys llawer o resin yn gynnil a sicrhewch fod eich simnai'n cael ei glanhau'n rheolaidd.

Cynaladwyedd

Fel unigolion sy'n ymwybodol o'r amgylchedd, mae'n bwysig ystyried cynaliadwyedd wrth ddewis eich meithrinfa. Mae opsiynau pren cynaliadwy fel ein pren cynaliadwy yn helpu i amddiffyn coedwigoedd a chynnal ecosystemau. Cofiwch, mae'r dewisiadau a wnawn heddiw yn cael effaith barhaol ar iechyd ein planed.

Cynhesu Dewisiadau Amgen

Dechreuwyr Tân Masnachol

Mae cychwynwyr tân masnachol, fel ein hystod o oleuadau tân a chynnau tân, yn cynnig dewis cyfleus yn lle cynnau tân traddodiadol. Mae'r cynhyrchion hyn wedi'u cynllunio i danio'n gyflym a chynnal fflam yn ddigon hir i sefydlu tân. Fodd bynnag, byddwch bob amser yn ymwybodol o'r deunyddiau a ddefnyddir yn y peiriant cychwyn tân - dewiswch opsiynau naturiol, diwenwyn pan fo modd.

Dewisiadau Tywyll Naturiol

Os ydych chi'n teimlo'n anturus neu'n dymuno dilyn y llwybr ecogyfeillgar, mae dewisiadau naturiol cynnau yn ddewis gwych. Gall deunyddiau fel brigau sych, dail, conau pinwydd, a rhisgl fod yn ddechreuwyr tân effeithiol. Fodd bynnag, dim ond ar gyfer tanau awyr agored y dylid defnyddio'r rhain oherwydd gallant gynhyrchu lefelau uchel o fwg a gwreichion a allai fod yn beryglus.

Technegau Tanio Priodol

Dull Haenu

Mae'r dull haenu yn dechrau gyda haen o frigau bach, sych neu naddion pren, ac yna haen o danio ychydig yn fwy, a'ch prif bren tanwydd ar ei ben. Y nod yw creu 'ysgol' i'r tân ei dringo. Cofiwch, mae tân yn hoffi dringo i fyny; meddwl am dano fel ei esgyniad naturiol ei hun i fawredd.

Dull Teepee

Mae'r dull teepee yn golygu trefnu eich cynnau mewn siâp tiepee o amgylch eich tinder (deunydd bach, hawdd ei gynnau). Unwaith y caiff ei gynnau, mae'r tân yn ymledu i fyny ac allan, gan ddal darnau mwy o danio. Mae hwn yn ddull gwych ar gyfer tanau awyr agored neu byllau tân, gan ei fod yn caniatáu i'r tân ledaenu'n fwy rhydd.

Technegau Tanio Eraill

Mae technegau eraill yn cynnwys y caban pren a dulliau croes, pob un â'i gryfderau ei hun. Mae'r dull caban pren, er enghraifft, yn cynnig strwythur sefydlog sy'n llosgi'n araf ac yn gyfartal, tra bod y dull darbodus yn darparu ataliad gwynt ar gyfer eich tân.

Mae dewis y dechneg cynnau gywir yn dibynnu ar eich anghenion tân penodol. Er enghraifft, gallai adeilad caban pren fod yn ddelfrydol ar gyfer noson hir a thawel wrth ymyl y tân, tra gallai'r dull teepee fod orau ar gyfer tân cyflym, gwres uchel ar gyfer coginio yn yr awyr agored.

Casgliad

I gloi, mae dewis y cynnau cywir fel dewis y cynhwysion cywir ar gyfer rysáit. Mae'n gofyn am ychydig o wybodaeth, ychydig o brofiad, a phinsiad hael o synnwyr cyffredin. P'un a ydych chi'n dewis pren meddal, pren caled, neu hyd yn oed rhai dewisiadau eraill naturiol, cofiwch mai cynnau sych, wedi'u paratoi'n dda yw'r gyfrinach i dân cyflym, effeithlon a boddhaol.

A chofiwch, fel unrhyw sgil, mae adeiladu tân yn cymryd ymarfer. Felly peidiwch â digalonni os yw eich ychydig ymdrechion cyntaf yn fwy o fwg na fflam. Gyda thipyn o ddyfalbarhad a'r cynnau cywir, buan iawn y byddwch chi'n feistr ar yr aelwyd. Llosgi hapus!