Dosbarthiad am ddim ar gael yn Ardal De Cymru - Abertawe - Castell-nedd - Port Talbot - Llanelli - Pontardawe - Gwyr - Gorseinon - Pontarddulais - Swmp bagiau am brisiau anghredadwy tra bod stociau'n para. Ar gyfer llosgwyr boncyffion, pyllau tân, tanau agored, gwersylla a mwy.

FFÔN: +44 (0)1792 946 421 neu E-BOST: RHODRI@HSWF.CO.UK

Gostyngiad Croeso

Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF
fa cup final bbq party

Parti Barbeciw Rownd Derfynol Cwpan FA Lloegr: Syniadau Grilio i Gefnogwyr Pêl-droed

Rhodri Evans

Oeddech chi'n gwybod bod rownd derfynol Cwpan FA Lloegr yn denu dros 700 miliwn o wylwyr ledled y byd? Mae’n ddigwyddiad enfawr sy’n dod â phobl ynghyd ac mae dathlu gyda barbeciw yn gymysgedd perffaith o gariad pêl-droed a grilio Prydeinig blasus. Rydym wrth ein bodd yn trefnu partïon cyffrous Cwpan FA Lloegr . Maent yn cyfateb i wefr y gêm. Bydd y canllaw hwn yn eich helpu i gynllunio dathliad gwych. O barthau cefnogwyr adar cynnar i'ch barbeciw, byddwn yn sicrhau bod eich parti yn boblogaidd. Mae'n ymwneud â mwy na dim ond y gêm. Mae'n creu atgofion, rhannu straeon, a mwynhau pob eiliad. P'un a ydych yn Wembley neu'ch iard gefn, taniwch y gril a bloeddiwch yn uchel. Dyma uchafbwynt hwyl pêl-droed Prydain!

Cofleidio dathliadau Rownd Derfynol Cwpan yr FA gyda Barbeciw iard Gefn

Dewch â ffrindiau a theulu ynghyd ar gyfer parti barbeciw terfynol cwpan fa . Mae'n bryd gwneud ein iardiau cefn y parthau cefnogwyr eithaf. Mae cynulliad awyr agored llwyddiannus yn golygu mwy na dim ond y gêm. Ein nod yw creu digwyddiad bythgofiadwy gyda chwerthin, lloniannau a chyffro. Cofiwch barchu cyffiniau Stadiwm Wembley a’u polisi dim yfed ar y stryd. Mae'n well dechrau parti o fewn lleoliadau trwyddedig. Ac eto, mae'r iard gefn yn lle perffaith i'r rhai na allant fynd i'r tiroedd. Mae’n dod yn barti gwylio terfynol ‘cwpan’ sy’n dal ysbryd y stadiwm. Bydd ein ffan olaf yn dod at ei gilydd yn fwrlwm o arogl ffefrynnau wedi'u grilio. Mae seiniau anthemau a lloniannau yn llenwi'r awyr. Wrth wylio'r gêm ar sgrin fawr yn ein gardd, byddwn yn teimlo mor unedig â chefnogwyr Wembley. Mae Tap Bar Stadiwm Wembley a chyfleusterau eraill yn wych. Ond, bydd ein bwydlen barbeciw a diodydd yn siŵr o wneud ein gwesteion yn hapus. Bydd pawb yn teimlo fel VIP, gyda danteithion a diodydd blasus gerllaw.
 1. Sicrhewch fod digon o seddi a golygfa glir o'r gêm i bawb.
 2. Cynigiwch fwydlen amrywiol sy'n darparu ar gyfer pob dewis dietegol.
 3. Trefnu adloniant rhyngweithiol i gadw ysbryd yn uchel yn ystod hanner amser.

Cofleidiwch y rownd derfynol gydag egni cefnogwyr Wembley, ond yng nghysur eich iard eich hun. Wedi'i amgylchynu gan ffrindiau , dyma hanfod profiad parti bbq terfynol cwpan ffa heb ei ail.

Dewis y Golosg Cywir ar gyfer Eich Parti Barbeciw Terfynol Cwpan FA Lloegr

I gefnogwyr sy'n gyffrous am farbeciw terfynol Cwpan FA bythgofiadwy , mae'r offer cywir yn allweddol. Dychmygwch yr arogleuon deniadol yn eich iard gefn. Dyna pam mae dewis y siarcol bbq cywir yn hanfodol ar gyfer ein llwyddiant yn y barbeciw. Byddwn yn archwilio'r opsiynau tanwydd gorau ar gyfer profiad grilio o'r radd flaenaf.
Rydym yn ymroddedig i ddefnyddio siarcol lwmp bren o'r safon uchaf ar gyfer barbeciw go iawn. Dewch i ni ddathlu digwyddiad mawreddog pêl-droed mewn steil, gan sicrhau bod ein griliau yn cyd-fynd â chyffro'r rownd derfynol.
 • Dewiswch siarcol lwmpbren ar gyfer ei wresogi cyflym a'i naws barbeciw go iawn. Mae ei holltau a'i gynhesrwydd yn hanfodol ar gyfer profiad barbeciw ym Mhrydain.
 • Ewch am siarcol barbeciw o safon sy'n llosgi'n gyfartal. Mae fflam sefydlog yn helpu i goginio pob pryd yn berffaith, gan anrhydeddu'r digwyddiad.
 • Mae'r siarcol bbq cywir yn golygu llai o ludw a mwy o amser grilio. Mae'n gadael i ni ganolbwyntio ar goginio bwyd gwych heb golli'r gêm.
 • Peidiwch ag anghofio y blas myglyd! Mae siarcol o'r radd flaenaf yn darparu'r blas hanfodol hwnnw ar gyfer barbeciw terfynol cwpan fa . Mae'n ychwanegu at wefr y dydd, gan gyd-fynd â chyffro'r gêm.

Waeth pwy fydd yr enillydd, bydd ein barbeciw terfynol Cwpan FA Lloegr yn gofiadwy, yn llawn blas a thraddodiad. Wrth i ni anrhydeddu etifeddiaeth Cwpan FA Lloegr, gadewch i ni roi'r gril siarcol hwnnw ar waith. Mae'n amser gêm!

Paratoi'r Ddewislen Gril Perffaith ar gyfer Cefnogwyr Pêl-droed

Wrth i ni baratoi ar gyfer Parti Barbeciw Rownd Derfynol Cwpan FA Lloegr , gadewch i ni greu bwydlen y bydd cefnogwyr pêl-droed yn ei charu . Dychmygwch y gril yn cynhesu gyda dewisiadau o'r radd flaenaf. Y sêr yw Deluxe Ultimate British Burgers a Byrgyrs Cig Eidion Prydeinig Birchwood suddlon. Deluxe Ultimate British Burgers on the Grill Ond mae mwy na chig eidion ar ein bwydlen. Plymiwch i fyd o flas gyda'n Cebabiau Cig Oen Harissa . Maen nhw'n dod â naws marchnadoedd bywiog Gogledd Affrica i'ch iard gefn. Hyn i gyd wrth i chi fwynhau'r gêm gyda ffrindiau.
 • Dechreuwch gyda Byrgyrs Cig Eidion Prydeinig Birchwood, wedi'u sesno a'u grilio'n iawn.
 • Ychwanegwch Gebabs Cig Oen Harissa am dro sbeislyd.
 • Gwnewch yn siŵr mai'r Deluxe Ultimate British Burgers yw'r uchafbwynt.
 • Cynhwyswch Byrgyrs Juicy Vemondo Vegan ar gyfer y llysieuwyr hefyd.
Mae amrywiaeth yn allweddol i'n bwydlen, yn union fel ein cariad at bêl-droed. Mae pob tamaid, boed yn flasus neu'n sbeislyd, yn dathlu pŵer bwyd Prydain a phêl-droed i'n huno.
Felly, gadewch i ni grilio ag angerdd wrth i rownd derfynol Cwpan yr FA gychwyn. Boed i'n barbeciw fod mor gyffrous â'r gêm!

Offer Hanfodol ar gyfer Barbeciw Rownd Derfynol Cwpan FA Lloegr

Mae paratoi ar gyfer parti barbeciw terfynol Cwpan yr FA yn golygu bod gosod y drefn gywir yr un mor bwysig â'r blaid ei hun. Nid yw'n ymwneud â'r gril siarcol yn unig. Mae hefyd yn ymwneud â chreu amgylchedd lle mae bwyd blasus yn chwilboeth ynghyd â chyffro'r rownd derfynol. I baratoi ar gyfer cyfarfod o gefnogwyr pêl-droed brwd a chariadon bbq, mae'n rhaid i chi feddwl am bopeth. Gan rannu ein hawgrymiadau ar gyfer dathliad Rownd Derfynol Cwpan yr FA o'r radd flaenaf , mae'n allweddol cofio gwerth offer o'r radd flaenaf. Dyma restr wirio i wneud yn siŵr bod eich barbeciw mor wefreiddiol â’r gêm olaf:
 • Gril siarcol cadarn, dibynadwy, yn barod ar gyfer yr holl fyrgyrs, selsig a ffefrynnau bbq.
 • Gefel â handlen hir a sbatwla ar gyfer fflipio a gweini prydau blasus wedi'u grilio'n ddiogel.
 • Brwshys gril sy'n gwisgo'n galed i gadw'r ardal goginio yn lân, yn bwysig iawn ar gyfer hylendid a chanlyniadau gril gwych.
 • Y math gorau o siarcol, gan fod ansawdd y tanwydd yn newid blas eich bwyd.
Mae'r offer ar gyfer cynnal rownd derfynol Cwpan FA Lloegr yn mynd y tu hwnt i'r pethau sylfaenol. Meddyliwch hefyd am:
 1. Thermomedr cig manwl gywir, sy'n hanfodol ar gyfer coginio cigoedd yn union ar gyfer eich gwesteion.
 2. Amrywiaethau o sesnin beiddgar a marinadau sy'n cyffroi'r blasbwyntiau ac yn codi ysbryd, beth bynnag fo canlyniad y gêm.

I ni, mae'n fwy na grilio; mae'n ymwneud ag adeiladu profiad sy'n adlewyrchu angerdd y rownd derfynol. Felly, codwch eich offer, goleuwch y gril siarcol , a gadewch i ni nodi'r gêm hyfryd gyda hapusrwydd digymar parti cymunedol bbq Rownd Derfynol Cwpan yr FA .

Syniadau Addurno i Arddangos Cefnogaeth Tîm yn Eich Parti Barbeciw

Cynllunio parti barbeciw terfynol Cwpan FA Lloegr ? Byddwch chi eisiau gosod naws fywiog o'r cychwyn cyntaf. I wneud hyn, addurnwch ag eitemau sy'n dangos eich ysbryd tîm. Hongian sgarffiau a baneri eich tîm o amgylch yr ardal. Bydd y symudiad syml hwn yn rhoi gwybod i bawb pwy rydych chi'n ei gefnogi. Mae'n ffordd wych o fywiogi unrhyw un o gefnogwyr rownd derfynol Cwpan yr FA gyda'i gilydd . Meddyliwch am ddefnyddio lliain bwrdd, napcynnau, a balwnau yn lliwiau eich tîm hefyd. Mae'r manylion hyn yn ychwanegu dawn broffesiynol at drefniant eich parti . Maen nhw'n gwneud rownd derfynol Cwpan yr FA yn yr awyr agored yn bleser gweledol, yn llawn lliwiau eich clwb. Mae'r dull hwn yn troi'r digwyddiad yn brofiad gweledol syfrdanol a bythgofiadwy i'ch gwesteion.
 • Mae sgarffiau a baneri yn ychwanegu awyrgylch
 • Mae gosodiad bwrdd lliw tîm yn dangos eich balchder
 • Mae balŵns yn gwella ysbryd yr ŵyl
Mae manylion yn bwysig. Er enghraifft, mae sgarff olaf Cwpan Carabao wedi'i gorchuddio â chadair neu wedi'i chlymu i'r ffens yn tanio sgyrsiau. Mae'n dangos angerdd dwfn cefnogwyr ac yn dod yn eitem werthfawr.

Gadewch i ni anelu at wneud ein parti bbq terfynol Cwpan yr FA yn fwy na barbeciw yn unig. Mae'n gyfle i ddathlu pêl-droed a'r cysylltiadau y mae'n eu meithrin yn ein plith. Ennill neu golli, bydd atgofion ein cefnogwr yn rownd derfynol Cwpan FA Lloegr yn parhau. Byddant yn ein hatgoffa o'r llawenydd ymhell ar ôl i'r gêm ddod i ben.

Paru Diodydd gyda'ch Prydau Barbeciw ar gyfer y Profiad Diwrnod Gêm Gorau

Yn ein parti bbq Rownd Derfynol Cwpan FA Lloegr, mae’r ddiod iawn yr un mor hanfodol â’r bwyd blasus. Mae pob llon a siant yn teimlo'n well gyda diod dda mewn llaw. Mae paru'r diodydd perffaith â seigiau barbeciw yn gwneud yr achlysur yn fythgofiadwy. Bydd cariadon cwrw yn mwynhau ein dewis o gwrw lleol oer. Maent yn paru'n berffaith â'n bwydlen gril. I'r rhai sy'n osgoi alcohol, rydym yn cynnig diodydd meddal, ffuglen grefftus, a dŵr gyda arllwysiadau naturiol. Mae'r rhain yn adnewyddu heb y wefr. Rydyn ni'n gwneud yn siŵr bod pawb yn gallu mwynhau'r parti, waeth beth fo'u dewis o ddiod. Mae ein parti gwylio rownd derfynol Cwpan yr FA yn dilyn rheolau lleol ar gyfer amser diogel, llawn hwyl. Edrychwch trwy ein bwydlen i ddod o hyd i'ch diod diwrnod gêm berffaith. Yma, mae pob sipian a brathiad yn dal ysbryd y gêm.
Wrth i ni ymgynnull, gadewch i bob tost ddangos ein hangerdd am y gêm. Llongyfarchiadau i barbeciw terfynol Cwpan FA Lloegr, lle mae'r llawenydd yn para y tu hwnt i'r chwiban olaf.
 • Cwrw crefft lleol – wedi’u dewis i ategu blasau myglyd ein barbeciw
 • Diodydd meddal artisanal – am dro byrlymus heb y wefr
 • ffuglen greadigol – wedi'u crefftio i gyffroi'r daflod
 • Dyfroedd wedi'u trwytho - sy'n rhoi cyffyrddiad hydradol i foddhad y dydd
Dewch i ni dostio i'r timau rydyn ni'n eu caru, y ffrindiau sydd bob amser yno, a rownd derfynol Cwpan FA sy'n fwy na phêl-droed yn unig. Mae'n ymwneud â chymuned, bwyd blasus, a'r llawenydd o fod gyda'n gilydd. fa cup final bbq party drinks selection

Ymgysylltu â Gemau a Gweithgareddau i Ddiddanu Gwesteion

Mae cyffro ein parti bbq rownd derfynol Cwpan FA Lloegr yn fwrlwm hyd yn oed cyn i'r gêm ddechrau. Rydyn ni wedi dewis rhai gemau a gweithgareddau hwyliog i wneud y dathliad terfynol cwpan fa hyd yn oed yn fwy gwefreiddiol. Mae'n ymwneud â dod â phobl ynghyd a mwynhau'r gystadleuaeth gyfeillgar sy'n troi rownd derfynol cwpan ffa yn ddigwyddiad awyr agored yn ddigwyddiad gwych.
 • Rhowch hwb i bethau gyda rownd o ddibwysau pêl-droed. Mae cwestiynau am eiliadau enwog a chwaraewyr o Gwpanau FA y gorffennol yn tanio cyffro a thaith i lawr lôn atgofion. Mae'n berffaith ar gyfer cynhesu ac ysgogi ychydig o gystadleuaeth.
 • Yna, gall twrnamaint pêl-droed bwrdd mini roi'r ysbryd pêl-droed i fynd. Mae'n boblogaidd gyda gwesteion hen ac ifanc, gan roi cyfle i bawb ennill eu Cwpan FA bach eu hunain.
 • A beth yw parti bbq terfynol cwpan fa heb gic o'r smotyn? Rhowch gôl yn yr ardd, a gwyliwch westeion yn ceisio sgorio. Mae bob amser yn plesio torf.
Does dim byd yn rhoi hwb i'r naws fel cerddoriaeth, felly rydyn ni'n gwneud rhestr chwarae yn llawn anthemau pêl-droed. Mae cyd-ganu gyda'r clasuron hyn wir yn dal ysbryd dathliad terfynol cwpan fa .
Gall ychwanegu cystadleuaeth rhagfynegi gêm gyda gwobrau hwyliog wneud pethau hyd yn oed yn fwy cyffrous. Mae'n annog pawb i ddyfalu'r canlyniad a chymryd rhan yn hwyl y gêm.

Wrth wraidd ein cyfarfod awyr agored terfynol cwpan ffa , y cariad a rennir at y gêm sy'n bwysig. Mae'r gweithgareddau a ddewiswyd yn ymwneud â mwy na threulio amser yn unig. Maen nhw ar gyfer creu atgofion parhaol, rhannu chwerthin, a dathlu gallu pêl-droed i ddod â ni at ein gilydd.

Rheoli Logisteg ar gyfer Profiad Parti Barbeciw Terfynol Cwpan yr FA Ddi-dor

Fel cefnogwyr brwd digwyddiad diwrnod gêm Rownd Derfynol Cwpan FA Lloegr , rydym yn gwybod bod cynllunio yn allweddol. Mae angen logisteg dda ar barti bbq terfynol Cwpan FA gwych. Yn gyntaf, rydym yn cadarnhau faint o westeion sy'n dod. Mae hyn yn helpu gyda pharatoi bwyd. Mae hefyd yn sicrhau bod digon o le i bawb fwynhau'r gêm. Nesaf, rydym yn canolbwyntio ar y prif atyniad: ein gril siarcol. Mae'n hollbwysig ei baratoi ymlaen llaw. Bydd gennym ddigon o danwydd a deunyddiau goleuo. Hefyd, rydym yn sicrhau bod y gril yn lân ac wedi'i osod yn ddiogel. Mae hyn yn gadael i ni ymhyfrydu yn arogleuon a synau bendigedig y bwyd heb boeni. Ond mae mwy i gynulliad awyr agored rownd derfynol Cwpan FA na dim ond y gril. Rydym yn cynllunio cynllun y parti yn ofalus. Bydd lleoedd i fwyta, ymlacio a gwylio'r gêm. Mae cynllun da yn golygu llai o drafferth a mwy o hwyl i bawb.
Cofiwch, gall tywydd Prydain fod mor anrhagweladwy â'r sgôr terfynol. Felly, rhaid inni ystyried strategaethau wrth gefn—boed yn bebyll mawr neu’n ymbarelau—i sicrhau, boed law neu hindda, fod ysbryd y blaid yn parhau heb ei difetha.
 • Cadarnhewch niferoedd gwesteion ar gyfer trefniadau bwyd a seddi priodol.
 • Paratowch y gril siarcol ymlaen llaw i osgoi brwyn munud olaf.
 • Sicrhewch lif cyfforddus rhwng mannau coginio, bwyta a gwylio.
 • Gweithredu cynlluniau tywydd wrth gefn ar gyfer cynulliad di-dor.

Trwy ddilyn y camau hyn, rydyn ni'n creu mwy na pharti yn unig. Rydym yn creu profiad cofiadwy. Mae ein cynllunio gofalus yn dangos y gorau o letygarwch Prydain. Mae'n dangos ein cariad at y gêm hardd hefyd.

Perffeithio Eich Techneg Grilio ar gyfer Danteithion Blasus Olaf Cwpan yr FA

Wrth i Rownd Derfynol Cwpan FA Lloegr agosau, mae cyffro'n cynyddu. Rydym nid yn unig yn awyddus am y gêm ond am ein parti barbeciw Rownd Derfynol Cwpan FA Lloegr hefyd. Mae'n hanfodol bod ein griliau mor barod ag yr ydym ni. Dyma rai awgrymiadau grilio hanfodol i hybu ein sgiliau. Byddant yn gwneud argraff ar ein gwesteion gyda barbeciw anhygoel Rownd Derfynol Cwpan yr FA . Mae dysgu dulliau grilio uniongyrchol ac anuniongyrchol yn hanfodol. Mae grilio uniongyrchol yn wych ar gyfer byrgyrs a stêcs sydd angen gwres uchel . Mae grilio anuniongyrchol orau ar gyfer bwydydd fel asennau sydd angen coginio'n araf. Mae gwybod y dulliau hyn yn ein gwneud ni'n feistri gril y gellir eu haddasu.
 • Cadwch lygad ar dymheredd y siarcol i wybod pryd i serio neu goginio'n araf.
 • Mae defnyddio caead y gril yn helpu i osgoi fflachiadau, gan gadw bwyd yn myglyd ac yn llawn sudd.
 • Mae ychwanegu sglodion pren at y glo yn rhoi blas myglyd unigryw i gigoedd, gan wneud i'n parti barbeciw Rownd Derfynol Cwpan yr FA sefyll allan.
Cofiwch, mae ymarfer yn berffaith, felly daliwch ati i roi cynnig ar dechnegau grilio newydd. Mae'r cyffyrddiadau clyfar a ychwanegwn yn gwneud ein barbeciw Rownd Derfynol Cwpan FA Lloegr yn gofiadwy ymhell ar ôl y gêm.

I gloi, mae meistroli sgiliau grilio yn allweddol ar gyfer Barbeciw Rownd Derfynol Cwpan FA gwych. Gadewch i ni danio'r gril a dathlu'r diweddglo gyda dawn!

Ar ôl y Gêm: Parhau â'r Dathlu neu Dirwyn i Ben

Pan fydd y chwiban olaf yn chwythu, efallai y bydd barbeciw Rownd Derfynol Cwpan FA Lloegr yn dal i fynd yn gryf. I'r rhai sy'n dathlu buddugoliaeth neu ddim ond eisiau cadw'r parti yn fyw, mae mwy o hwyl i'w gael. Dyma'r amser gorau ar gyfer danteithion ychwanegol wedi'u grilio a diod arall i godi ei galon ar gyfer diwrnod gwefreiddiol y gêm. Rydym hefyd yn mwynhau trafod eiliadau gorau'r gêm, sy'n dod â ni'n agosach trwy ein cariad at bêl-droed. Ond yn y pen draw, mae angen i ni ddechrau dirwyn i ben ar ôl diwrnod llawn cyffro. Mae gwneud yn siŵr ein bod yn dod â’r dathliad i ben yn ddidrafferth yn hanfodol. Mae gofalu am y gril, glanhau, a helpu ein ffrindiau i fynd adref yn sicrhau ein bod yn gorffen ar nodyn uchel. Yr ymdrechion olaf hyn sy'n dangos ein sgiliau fel gwesteiwyr ac yn gadael argraff dda. Dim ots os ydym yn parhau â'r noson neu'n dod â hi i ben yn gynnar, mae ysbryd rownd derfynol Cwpan FA Lloegr yn aros gyda ni. Mae'r diwrnod yn cryfhau ein bondiau ac yn adeiladu cyffro ar gyfer gemau'r dyfodol. Yn y pen draw, y chwerthin a'r atgofion a rennir sy'n gwneud ein barbeciw Rownd Derfynol Cwpan FA Lloegr yn fythgofiadwy.

FAQ

C: Faint o'r gloch ddylen ni gyrraedd Stadiwm Wembley ar gyfer Rownd Derfynol Cwpan FA Lloegr?

A: Mae mynediad cyffredinol i Stadiwm Wembley yn dechrau am 1pm, a Chlwb Wembley am hanner dydd. Anelwch at gyrraedd yno'n gynnar i fwynhau hwyl cyn y gêm cyn dechrau am 3pm.

C: A oes unrhyw gyfyngiadau ar eitemau y gallwn ddod â hwy i Stadiwm Wembley?

A: Oes, mae gan Wembley bolisi bagiau llym. Dim ond bagiau hyd at faint A4 a ganiateir. Cofiwch, mae rheol dim yfed ar y stryd o gwmpas Wembley hefyd.

C: Pa fath o siarcol sydd orau ar gyfer barbeciw Rownd Derfynol Cwpan FA Lloegr?

A: Defnyddiwch siarcol lwmp-bren ar gyfer eich bbq. Mae'n boeth ac yn gadael ychydig o ludw. Perffaith ar gyfer barbeciw siarcol yn eich parti Cwpan FA.

C: Beth yw rhai eitemau bwydlen gril y mae'n rhaid eu cael ar gyfer ein Parti Barbeciw Terfynol Cwpan yr FA?

A: I gael barbeciw gwych, rhowch gynnig ar Deluxe Ultimate British Burgers a Birchwood British Beef Burgers. Mae Cebabs Cig Oen Harissa yn dda hefyd. Peidiwch ag anghofio Byrgyrs Juicy a Selsig Fegan Vemondo Vegan ar gyfer y rhai ar ddeiet sy'n seiliedig ar blanhigion.

C: Pa offer sy'n hanfodol ar gyfer cynnal barbeciw Rownd Derfynol Cwpan yr FA llwyddiannus?

A: Bydd angen gril golosg da arnoch chi. Gwnewch yn siŵr bod gennych gefel, sbatwla, brwsys gril, a thermomedr cig ar gyfer coginio perffaith.

C: Sut allwn ni addurno ein iard gefn ar gyfer Parti Barbeciw Terfynol Cwpan FA?

A: Addurnwch gyda sgarffiau, baneri a baneri eich tîm. Defnyddiwch lliain bwrdd, napcynnau, a balwnau yn lliwiau eich tîm i'w wneud yn Nadoligaidd.

C: A allwch chi awgrymu parau diodydd ar gyfer ein Bwydlen Barbeciw Terfynol Cwpan FA Lloegr?

A: Cynigiwch gymysgedd o gwrw, yn enwedig rhai lleol. Ar gyfer y rhai nad ydynt yn yfed, rhowch gynnig ar ddiodydd meddal, ffug, a dyfroedd wedi'u trwytho. Byddan nhw'n siwr o blesio.

C: Pa fath o gemau a gweithgareddau allwn ni eu cynnwys ar gyfer ein gwesteion yn ystod Parti Barbeciw Rownd Derfynol Cwpan FA Lloegr?

A: Ychwanegwch ychydig o hwyl gyda dibwysau pêl-droed, pêl-droed bwrdd, neu chic gosb. Bydd rhestr chwarae o ganeuon pêl-droed clasurol yn cadw'r naws i fynd.

C: Sut ddylem ni reoli'r logisteg ar gyfer ein Parti Barbeciw Terfynol Cwpan FA?

A: Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod faint o bobl sy'n dod. Paratowch y gril yn gynnar. Cynlluniwch ar gyfer digon o gadeiriau a gwnewch barthau gwahanol ar gyfer coginio, bwyta a gemau. Hefyd, trefnwch gynllun wrth gefn rhag ofn y bydd tywydd gwael.

C: Beth yw rhai technegau grilio y dylem eu meistroli ar gyfer ein barbeciw?

A: Dysgwch sut i grilio'n uniongyrchol ac yn anuniongyrchol. Gwyliwch wres y glo a rheolwch y fflamau gyda'r caead. Gall ychwanegu sglodion pren at eich siarcol hefyd ychwanegu blas braf.

C: Beth ddylem ni ei wneud ar ôl i Rownd Derfynol Cwpan yr FA ddod i ben yn ein Parti Barbeciw?

A: Cadwch y parti i fynd gyda mwy o fwyd a diodydd, neu dechreuwch ddirwyn i ben. Gwnewch yn siŵr bod y gril allan, glanhau, a helpu gwesteion i adael yn gyfforddus.