Dosbarthiad am ddim ar gael yn Ardal De Cymru - Abertawe - Castell-nedd - Port Talbot - Llanelli - Pontardawe - Gwyr - Gorseinon - Pontarddulais - Swmp bagiau am brisiau anghredadwy tra bod stociau'n para. Ar gyfer llosgwyr boncyffion, pyllau tân, tanau agored, gwersylla a mwy.

FFÔN: +44 (0)1792 946 421 neu E-BOST: RHODRI@HSWF.CO.UK

Gostyngiad Croeso

Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF
game day bbq etiquette

Meistrolaeth Barbeciw Diwrnod Gêm: Gril Hanfodol a Moesau Parti ar gyfer Cogyddion Digwyddiadau Chwaraeon

Rhodri Evans |

Onid yw meistroli barbeciw diwrnod gêm yn sgil enwog i ddilynwyr chwaraeon Prydain? Mae hollt y siarcol ac arogl y stêcs chwil yn uno ffrindiau, teulu a chefnogwyr. Mae cariad y DU at farbeciw yn disgleirio wrth i werthiant gynyddu 74% y flwyddyn. Sut mae cyfuno ein cariad at bêl-droed ac arbenigedd grilio?

Mae bod yn westeiwr yn golygu creu awyrgylch arbennig, nid dim ond gweini bwyd. Mae cyrraedd cyn i'r gêm 2.30 pm ddechrau yn tanio cyfeillgarwch a chyffro coginio. O fflipio byrgyrs i ddeall moesau barbeciw, mae gwybod rheolau cymdeithasol yn hollbwysig.

Ychwanegu blasau newydd fel kimchi yn gallu dechrau sgyrsiau a dathlu chwaeth amrywiol y DU. Gyda phecynnau barbeciw yn cynyddu gwerthiant 447%, mae'n amlwg bod amrywiaeth yn gwella'r profiad barbeciw.

Mae moesau barbeciw diwrnod gêm yn fwy na grilio. Cadwch blant yn ddiogel rhag y gril a chynigiwch opsiynau llysieuol i gynnwys pawb.

Ar ôl y gêm, mae'n amser ymlacio, mwynhau mwy o fwyd, a chymryd rhan mewn gweithgareddau. Mae'n ymwneud â gwneud atgofion parhaol. Mae cyfranogiad pawb yn gwneud y profiad yn fwy na phêl-droed yn unig.

Gadewch i ni anelu at arferion barbeciw diwrnod gêm ardderchog ar gyfer diwrnod o sbortsmonaeth a swyn barbeciw blasus. Barod i fod yn fwy na gwyliwr yn unig?

Gwahodd Gwesteion ag Ystyriaeth

Mae cynnal barbeciw diwrnod gêm cofiadwy yn ymwneud â'r holl fanylion. Mae hyn yn cynnwys y canlynol impeccable moesau bbq diwrnod gêm. Rhan allweddol yw gwahodd gwesteion yn feddylgar i greu rhestr westai gynhwysol. Mae'n fwy na dim ond cael llawer o fwyd neu ddiodydd.

Mae'n ymwneud â meddwl ymlaen llaw am yr hyn y bydd ei angen ar eich gwesteion. Mae hyn yn sicrhau bod pawb yn teimlo bod croeso iddynt ac yn cael amser da.

Creu Rhestr Gwesteion Gynhwysol

Da moesau barbeciw diwrnod gêm yn dechrau gyda rhestr westai gynhwysol. Meddyliwch sut y bydd gwesteion gwahanol yn cyd-dynnu. Anelwch at gymysgedd a fydd yn mwynhau'r gêm a chwmni'ch gilydd gyda'i gilydd. Cofiwch ystyried hoffterau bwyd ac anghenion dietegol pawb i gadw'r hwyl i bawb.

Rheoli RSVPs ar gyfer Cyfrif Pennau Cywir

Trin RSVPs wel yn allweddol ar gyfer cyfrif pennau cywir. Mae hyn yn helpu i gynllunio'r swm cywir o fwyd a seddi. Defnyddiwch system syml i westeion gadarnhau a ydynt yn dod. Efallai y byddwch am anfon nodyn atgoffa wrth i'r digwyddiad agosáu.

Mae cael y cyfrif pennau cywir yn golygu y bydd eich digwyddiad yn rhedeg yn esmwyth. Bydd gennych yr hyn sydd ei angen arnoch heb wastraffu pethau na rhedeg yn fyr.

Meistroli moesau bbq diwrnod gêm yn golygu cydbwyso cynllunio da gyda naws hwyliog, hamddenol. Gwahoddiadau meddylgar a rhestr westai gynhwysol gwneud byd o wahaniaeth. Ynghyd â rheolaeth ofalus RSVP, mae'r camau hyn yn arwain at farbeciw gwych y bydd pawb yn ei fwynhau.

Rhestr Siopa Barbeciw Hanfodol ar gyfer Diwrnod Gêm

O ran grilio diwrnod gêm, cael rhestr siopa barbeciw hanfodol yn allweddol. Mae'r rhestr hon yn eich helpu i baratoi ar gyfer barbeciw gwych. Mae'n bwysig dewis y siarcol barbeciw gorau am flas. Ffafrir siarcol lwmp-bren oherwydd ei flas cyfoethog, myglyd. Gwnewch yn siŵr bod gennych chi ddigon ar gyfer y gêm gyfan.

Rhestr Siopa Barbeciw Hanfodol

Dylai eich rhestr gynnwys cigoedd amrywiol i fodloni pawb. Mae llysiau fel pupurau, corbwmpenni ac india-corn yn wych ar gyfer grilio. Peidiwch ag anghofio opsiynau ar gyfer gwesteion llysieuol. Gall cynfennau wneud seigiau syml yn arbennig. Yn olaf, mae diodydd a byrbrydau yn hanfodol i gadw gwesteion yn hapus tan y prif bryd. Isod mae rhestr siopa fanwl ar gyfer eich barbeciw.

Categori Eitemau Nodiadau
Golosg Golosg Lumpwood Gorau ar gyfer rheoli blas a gwres
Cigoedd Cig Eidion, Cyw Iâr, Selsig Mae amrywiaeth yn gweddu i wahanol ddewisiadau
Llysiau Pupurau, Courgettes, India-corn Ffres a delfrydol ar gyfer grilio
Cynfennau Sôs coch, Mwstard, Relishes Mae blasau amrywiol yn gwella seigiau
Diodydd a Byrbrydau Diodydd Meddal, Cwrw, Creision Yn cadw gwesteion wedi'u hadfywio ac yn bwyta

Mae barbeciw diwrnod gêm yn fwy na dim ond bwyd. Mae'n ymwneud â chreu awyrgylch cynnes, cyfeillgar. Bydd dilyn yr awgrymiadau hyn yn sicrhau eich bod yn cael diwrnod gwych gyda bwyd blasus a chwmni da.

Llywio Dewisiadau Deietegol: Opsiynau Llysieuol

Mae diwrnod gêm yn dod ag aroglau myglyd a lloniannau. Gwesteiwyr gyda gwybodaeth yn moesau barbeciw diwrnod gêm cynnwys pawb yn y barbeciw. Maen nhw'n cynnig digon o opsiynau llysieuol a meddyliwch ble mae bwyd yn cael ei baratoi.

Mannau Coginio ar Wahân i Lysieuwyr

Yn driw i ysbryd barbeciw diwrnod gêm, mae darparu ar gyfer llysieuwyr yn golygu parchu eu dewisiadau gyda ardaloedd coginio ar wahân. Mae'n bwysig paratoi prydau llysieuol ymhell o gig er mwyn atal croeshalogi. Mae gwesteion llysieuol yn gwerthfawrogi'r ymdrech hon yn fawr.

Mae defnyddio pecynnau ffoil neu fasgedi llysiau yn helpu mewn griliau a rennir, gan ddiogelu bwyd llysieuol. Mae cadw'r syniadau hyn mewn chwarae yn dangos cynnal meddylgar. Mae'n dyrchafu'r barbeciw i bawb.

Amrywiaeth eang o fyrbrydau a dipiau llysieuol blasus

Mewn barbeciw, nid yw'n ymwneud â'r gril yn unig. Cymysgedd o byrbrydau llysieuol blasus a dipiau llysieuol yn ychwanegu at yr hwyl. Mae digon o amrywiaeth i weddu i bob chwaeth a diet, gan wneud yn siŵr nad oes neb yn colli allan.

 • Sgiwerau llysiau wedi'u grilio wedi'u taflu mewn marinadau herby
 • Madarch wedi'u stwffio neu bupurau cloch gydag amrywiaeth o lenwadau
 • Nachos cartref gyda guacamole, salsa a hwmws
 • Caws a chracyrs amrywiol, gydag opsiynau llaeth a fegan

Mae'r byrbrydau hyn yn creu bwydlen sy'n plesio pawb, nid dim ond meddwl ychwanegol. Mae'n dangos sgil y gwesteiwr yn moesau barbeciw diwrnod gêm. Mae'n arwydd o gynnal ystyriol.

Mae lletya gydag amrywiaeth o fwydydd ac ardaloedd ar wahân i lysieuwyr yn gosod safon barbeciw buddugol. Fel gwesteiwyr, rydym yn gwneud y diwrnod yn gofiadwy i'r holl westeion. Fel hyn, mae ein barbeciws yn cyrraedd uchelfannau newydd o feddylgarwch a llawenydd.

Awgrymiadau Paratoi Bwyd Cyn-BBQ

Mae edrych ymlaen at ddiwrnod gêm barbeciw yn golygu cynllunio ymlaen llaw. Mae'r gyfrinach i ddigwyddiad gwych i gyd yn y paratoi bwyd cyn-BBQ. Dilynwch yr awgrymiadau allweddol hyn ar marinadu cigoedd, paratoi llysiau, a trefnu bwyd a diod. Fel hyn, gall eich gwesteion fwynhau lledaeniad gwych gyda mynediad hawdd.

Etiquette Barbeciw Diwrnod Gêm

Marinadu cigoedd a pharatoi llysiau

Mae marinadu cigoedd yn gynnar yn eu trwytho â blasau blasus. P'un a ydych yn cynnal barbeciw clasurol neu fwydlen arbennig, mae'r marinâd cywir yn gwneud cig yn dendr ac yn flasus. Yn ôl moesau barbeciw diwrnod gêm, mae'n well marinate am o leiaf dwy awr neu hyd yn oed dros nos i gael y blas gorau.

 • Cig Eidion: Mae cyfuniad o olew olewydd, saws Swydd Gaerwrangon, a finegr balsamig yn berffaith.
 • Cyw iâr: Rhowch gynnig ar sudd lemwn, garlleg, a pherlysiau i gael blas ffres.
 • Opsiynau llysieuol: Bydd paprica mwg a surop masarn yn rhoi hwb i'ch prydau llysieuol.

Ar gyfer llysiau, defnyddiwch olew olewydd, halen, pupur a pherlysiau. Gwnewch yn siŵr eu sleisio'n gyfartal ar gyfer coginio cyson.

Trefnu Bwyd a Diod ar gyfer Mynediad Hawdd

Mae gwneud diodydd yn hygyrch yn allweddol. Defnyddiwch oeryddion neu fwcedi gyda labeli ar gyfer gwahanol ddiodydd - fel diodydd meddal, cwrw, gwinoedd a dŵr. Cadwch ddiodydd yn oer bob amser, yn enwedig ar ddiwrnodau poeth.

 1. Sefydlwch 'orsaf ddiod' gyda'r holl hanfodion.
 2. Cael 'cornel byrbrydau' i westeion ei mwynhau cyn y pryd bwyd.
 3. Ac ar gyfer paratoi llysiau, cael man arbennig ar eich bwrdd ar eu cyfer.

Trwy ddilyn yr awgrymiadau hyn, bydd eich barbeciw yn gofiadwy. Bydd yn dal calon barbeciw glasurol iard gefn a llawenydd parti lleol.

Etiquette Barbeciw Diwrnod Gêm: Meistrolaeth Gril a Diogelwch

Mae gwefr diwrnod gêm yn paru'n berffaith ag arogl barbeciw. Ond, mae barbeciw llwyddiannus yn dilyn rheolau pwysig ar gyfer meistrolaeth gril a diogelwch. Mae gwybod y rheolau hyn yn sicrhau gwledd flasus ac yn cadw pawb yn ddiogel.

Sicrhau Tymheredd Coginio Cywir

Mae grilio perffaith yn ymwneud â'r tymereddau coginio cywir. Mae'n hanfodol ar gyfer blas a diogelwch. Mae gan bob math o gig ei dymheredd diogel ei hun ar gyfer bwyta ac i'w gadw'n dendr ac yn llawn sudd.

Math o Gig Tymheredd Mewnol (°C) Ciwiau Gweledol
Cig Eidion (Canolig Prin) 60°C Cynnes, canol coch
Dofednod 74°C Sudd clir, dim cig pinc
Porc 63°C Gochi bach yn y canol
Oen 60°C (Canolig Prin) Cynnes, canol coch
Byrgyrs Llysieuol 75°C Poeth drwyddo draw, wyneb brown

Defnyddiwch thermomedr cig i wirio tymheredd bwyd. Mae hyn yn sicrhau bod y bwyd yn ddiogel i'w fwyta ac wedi'i goginio yn ôl dymuniad.

Arferion Trin a Hylendid yn Ddiogel

Mae sgiliau grilio da hefyd yn golygu dilyn rheolau trin yn ddiogel a hylendid. Gyda llawer o bobl o gwmpas, mae'n allweddol atal bacteria a salwch a gludir gan fwyd.

 • Golchwch eich dwylo'n drylwyr cyn ac ar ôl trin cig amrwd.
 • Defnyddiwch offer a byrddau torri ar wahân ar gyfer bwydydd wedi'u coginio a bwydydd amrwd.
 • Cadwch eitemau darfodus yn oer nes eu bod yn barod i gael eu grilio.
 • Gorchuddiwch seigiau a defnyddiwch rwydi bwyd i amddiffyn rhag pryfed.
 • Glanhewch y gril yn rheolaidd i atal fflamychiadau a pheryglon posibl.

Cofiwch, mae bod yn wych mewn barbeciw yn golygu gofalu am hylendid yn ogystal â blas. Mae talu sylw i'r pethau bach hyn yn gwneud eich barbeciw yn flasus ac yn ddiogel i bawb.

Creu awyrgylch barbeciw difyr

Mae meistroli moesau barbeciw diwrnod gêm yn fwy na dim ond grilio. Mae'n golygu creu gofod croesawgar i bob gwestai. Mae awyrgylch bywiog yn hanfodol ar gyfer llwyddiant barbeciw digwyddiad chwaraeon. Gyda'r ymdrech gywir, gall un wneud diwrnod cofiadwy sy'n disgleirio am ei fwyd anhygoel a mwy.

Mae'r gymysgedd o addurniadau â thema, cynllun parti smart, ac adloniant yn dod â bywyd i unrhyw goginio allan. Mae'n troi barbeciw syml yn ddathliad sy'n dal ysbryd diwrnod gêm.

Opsiynau Adloniant i Bob Oedran

Mae'n hanfodol cael adloniant sy'n cadw pawb yn hapus. Lluniwch blant yn chwarae gemau lawnt tra bod oedolion yn mwynhau gêm gyfeillgar o dwll corn. Mae ychwanegu gwahanol orsafoedd gêm a cherddoriaeth yn gosod cyflymder bywiog y dydd. Mae cydbwyso ymlacio â hwyl yn hanfodol ar gyfer arferion barbeciw iawn. Mae'r dull hwn yn gwarantu parti diwrnod gêm pleserus i bawb.

Addurniadau Thema a Chynllun Parti

Mae addurniadau â thema yn newid eich gofod barbeciw yn ddramatig, gan adleisio gwefr y stadiwm. Defnyddiwch liwiau tîm neu fotiffau pêl-droed i godi'r awyrgylch. Dylai cynllun y parti wneud cymdeithasu'n hawdd a chaniatáu symudiad rhydd. Gyda digon o seddi, gorsafoedd bwyd a diod mewn lleoliadau da, a mannau gweithgaredd clir, mae eich barbeciw yn dod yn ymarferol ac yn ddeniadol. Mae hyn yn sicrhau bod eich digwyddiad yn bodloni safonau uchel moesau coginio diwrnod gêm.