Dosbarthiad am ddim ar gael yn Ardal De Cymru - Abertawe - Castell-nedd - Port Talbot - Llanelli - Pontardawe - Gwyr - Gorseinon - Pontarddulais - Swmp bagiau am brisiau anghredadwy tra bod stociau'n para. Ar gyfer llosgwyr boncyffion, pyllau tân, tanau agored, gwersylla a mwy.

FFÔN: +44 (0)1792 946 421 neu E-BOST: RHODRI@HSWF.CO.UK

Gostyngiad Croeso

Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF
Managing moisture content in various wood types during kiln drying.

Rheoli Cynnwys Lleithder mewn Coedwigoedd Gwahanol

Rhodri Evans |

Deall Cynnwys Lleithder Pren

Hanfodion Cynnwys Lleithder Pren

O ran gwaith coed, crefftio dodrefn, neu hyd yn oed baratoi pren ar gyfer gwresogi'ch cartref, mae cynnwys lleithder (MC) pren yn ffactor hanfodol i'w ystyried. Mae cynnwys lleithder yn cyfeirio at faint o ddŵr sy'n bresennol mewn pren, wedi'i fynegi fel canran o bwysau popty-sych y pren. Mae'n werth deinamig sy'n newid gyda'r amgylchedd; wrth i leithder a thymheredd yr aer amgylchynol newid, felly hefyd y mae cynnwys lleithder y pren.

Ond pam yn union mae hyn yn bwysig? Mae pren yn ddeunydd hygrosgopig, sy'n golygu ei fod yn amsugno ac yn rhyddhau lleithder yn naturiol nes iddo gyrraedd cydbwysedd â'r awyrgylch o'i gwmpas. Gall y cyfnewid lleithder hwn achosi pren i ehangu neu grebachu, gan effeithio ar ei faint, siâp a chryfder. Mae deall a rheoli MC pren yn hanfodol i gynnal ansawdd a gwydnwch cynhyrchion pren.

Pam Mae Cynnwys Lleithder yn Bwysig

Mae rheoli'r MC mewn pren yn hanfodol am sawl rheswm:

 • Sefydlogrwydd Dimensiwn : Gall pren nad yw wedi'i sychu'n iawn ystof, troelli neu gracio gan ei fod yn rhyddhau lleithder yn anwastad. Gall hyn ddifetha cyfanrwydd esthetig a strwythurol darn gorffenedig.

 • Pwysau : Mae pren gwlyb yn sylweddol drymach na phren sych. Ar gyfer prosiectau lle mae pwysau yn ystyriaeth, megis adeiladu neu wneud dodrefn, gall y pwyllgor rheoli gael effaith fawr.

 • Cryfder a Gwydnwch : Mae cynnwys lleithder pren yn effeithio ar briodweddau cryfder pren. Yn gyffredinol, wrth i bren sychu, mae ei gryfder yn cynyddu nes iddo gyrraedd cynnwys lleithder o tua 15-20%.

 • Hylosgi : Os ydych chi'n defnyddio pren ar gyfer llosgi, boed mewn lle tân, stôf, neu bwll tân awyr agored, gall yr MC ddylanwadu'n fawr ar nodweddion llosgi'r pren. Mae pren wedi'i sychu mewn odyn, fel y rhai a geir yn HSWF , yn sicrhau llosgiad glanach, mwy effeithlon o'i gymharu â phren gwlyb.

Mathau o Goed a'u Priodweddau

Pren Meddal a'u Nodweddion Lleithder

Mae coed meddal fel arfer yn goed bytholwyrdd fel pinwydd, sbriws a chedrwydd. Mae'r coedwigoedd hyn yn tueddu i amsugno a rhyddhau lleithder yn gyflymach na phren caled. Mae hyn oherwydd eu strwythur cellog llai trwchus a phresenoldeb camlesi resin, a all effeithio ar y broses sychu.

Dyma gip cyflym ar sut mae MC yn effeithio ar wahanol bren meddal:

Math o Bren Meddal Nodweddion Lleithder
Pinwydd Gellir ei sychu mewn odyn yn gyflym ond yn dueddol o gael problemau resin
Sbriws Yn sychu'n gyfartal heb fawr o afluniad
Cedar Yn cynnwys olewau a all arafu sychu

Pren Caled a'u Nodweddion Lleithder

Mae pren caled, fel derw, masarn, a cheirios, yn goed collddail sydd yn gyffredinol yn amsugno ac yn rhyddhau cyfradd arafach ar gyfer lleithder. Mae ganddynt strwythur cellog mwy cymhleth, a all wneud y broses sychu yn hirach ac yn fwy heriol.

Isod mae rhai pren caled cyffredin a'u nodweddion:

Math Pren Caled Nodweddion Lleithder
Derw Trwchus ac araf i sychu ond mae'n cynnig sefydlogrwydd rhagorol
Masarnen Yn gallu sychu'n anwastad, gan achosi posibilrwydd o ddiffygion
Ceirios Yn sychu'n dda ond yn sensitif i dymheredd a lleithder

Ystyriaethau Unigryw ar gyfer Coedwigoedd Trofannol

Mae coedwigoedd trofannol, sy'n dod o ranbarthau â lefelau lleithder uchel, wedi esblygu i ddelio ag amgylchedd llaith. Gall fod gan goedwigoedd fel teak, mahogani ac iroko gynnwys lleithder cychwynnol uchel iawn a gallant fod yn fwy ymwrthol i sychu.

Dyma sut mae coedwigoedd trofannol yn ymddwyn yn gyffredinol:

Pren Trofannol Nodweddion Lleithder
Tec Yn olewog ac yn drwchus, mae angen monitro sychu'n ofalus
Mahogani Yn sychu'n araf, yn agored i staenio wrth sychu
Iroko Gall fod â grawn cyd-gloi sy'n cymhlethu sychu

Mae coedwigoedd trofannol yn aml yn gofyn am amserlenni sychu penodol a thrin gofalus i atal diffygion fel cracio ac ysbeilio. I gael cipolwg manylach ar sychu coedwigoedd trofannol, edrychwch ar yr erthygl hon ar sychu odynau coed egsotig .

Ym myd gwaith coed a thanwydd coed, mae'r MC o bren yn ffactor sylfaenol sy'n dylanwadu ar bron bob agwedd ar ddefnyddio a thrin pren. P'un a ydych yn bwriadu creu dodrefn cain neu angen y llosg perffaith o'ch boncyffion lludw pren caled (fel y rhai yn HSWF ), deall cynnwys lleithder pren yw'r cam cyntaf i sicrhau ansawdd a pherfformiad.

Egwyddorion Sychu Odyn

Mae sychu odyn yn broses hanfodol i sicrhau bod pren wedi'i gyflyru'n briodol ar gyfer y defnydd a fwriedir. Y nod sylfaenol yw lleihau cynnwys lleithder y pren i lefel sy'n cyfateb yn agos i'r cynnwys lleithder ecwilibriwm (EMC) y bydd yn ei wynebu yn ystod y gwasanaeth.

Sut Mae Sychu Odyn yn Gweithio

Mae sychu odyn yn golygu defnyddio amgylchedd rheoledig i gyflymu proses sychu naturiol pren. Cynhelir y broses mewn siambr lle gellir rheoli gwres, lleithder a chylchrediad aer yn fanwl gywir. Trwy drin y ffactorau hyn, gallwch leihau cynnwys lleithder y pren heb achosi'r diffygion sy'n gysylltiedig â sychu heb ei reoli.

Dyma amlinelliad sylfaenol o sut mae sychu odyn yn gweithio:

 1. Gwresogi : Mae'r pren yn cael ei gynhesu, sy'n annog lleithder i symud o'r tu mewn i'r pren i'w wyneb.
 2. Rheoli Lleithder : Trwy reoli'r lefelau lleithder yn yr odyn, gellir rheoli'r gyfradd y mae lleithder yn cael ei ryddhau o'r pren.
 3. Cylchrediad Aer : Defnyddir ffaniau i gylchredeg yr aer o amgylch yr odyn. Mae hyn yn helpu i gludo lleithder sy'n cael ei ryddhau o'r pren a rhoi aer sychach yn ei le, sy'n amsugno mwy o leithder.

Rheoli Lleithder a Thymheredd

Y ddau baramedr critigol mewn sychu odyn yw lleithder a thymheredd. Mae'r rhain fel arfer yn cael eu rheoli trwy gyfuniad o chwistrelliad stêm, awyru gydag aer allanol, a defnyddio gwresogyddion.

 • Rheoli lleithder : Mae'r lleithder cymharol yn yr odyn fel arfer yn cael ei reoli trwy gyflwyno stêm neu drwy awyru gydag aer allanol. Gall lleithder cymharol uchel arafu'r broses sychu, tra gall lleithder isel achosi i'r pren sychu'n rhy gyflym, gan arwain at gracio a hollti.
 • Rheoli tymheredd : Rheolir y tymheredd gan ddefnyddio gwresogyddion. Gall tymheredd uchel gyflymu'r broses sychu ond hefyd gynyddu'r risg o ddiffygion.

Amserlenni a Sychu

Bydd amseriad sychu'r odyn a'r amserlen sychu benodol yn dibynnu ar y rhywogaeth bren, ei gynnwys lleithder cychwynnol, a'r defnydd terfynol a ddymunir o'r cynnyrch. Mae amserlen sychu fel arfer yn cynnwys cyfnod cynyddu lle mae tymheredd a lleithder yn cynyddu'n raddol, cyfnod sychu cyson, a chyfnod cyflyru i leddfu straen a chydraddoli'r cynnwys lleithder ledled y coed.

Paratoi Pren ar gyfer Sychu Odyn

Mae paratoi pren yn iawn cyn sychu odyn yn hanfodol i gyflawni cynnyrch terfynol o ansawdd. Mae'r paratoad hwn yn cynnwys sawl cam:

Mesur Cynnwys Lleithder Cychwynnol

Rhaid mesur cynnwys lleithder cychwynnol y pren cyn ei sychu. Bydd hyn yn pennu man cychwyn y broses sychu ac yn dylanwadu ar yr amserlen sychu y dylid ei defnyddio. Gellir defnyddio nifer o offer, fel mesuryddion lleithder, at y diben hwn.

Technegau Didoli a Phentyrru

Dylai pren gael ei ddidoli a'i bentyrru mewn ffordd sy'n caniatáu ar gyfer sychu'n gyfartal. Gellir didoli yn seiliedig ar rywogaethau, maint, a chynnwys lleithder cychwynnol. Dylai pentyrru sicrhau bod llif aer unffurf o amgylch pob bwrdd.

Dyma rai awgrymiadau pentyrru:

 • Defnyddiwch sticeri rhwng pob haen o fyrddau i ganiatáu i aer lifo o amgylch pob ochr i'r pren.
 • Sicrhewch fod sticeri wedi'u halinio'n fertigol i atal ystof.
 • Gadewch le priodol rhwng y pentyrrau y tu mewn i'r odyn ar gyfer cylchrediad aer.

Cyflyru Cyn-Odyn

Mae cyflyru cyn odyn yn helpu i gydraddoli'r cynnwys lleithder ar draws yr holl ddarnau o bren a lleihau tensiynau a allai fod wedi'u hachosi gan sychu anwastad. Gwneir hyn trwy adael y pren mewn amgylchedd rheoledig gyda lefelau tymheredd a lleithder penodol cyn sychu'r odyn.

I gael cipolwg manylach ar baratoi pren yn gywir ar gyfer sychu mewn odyn, efallai y byddwch am gyfeirio at ganllawiau ac adnoddau ar sychu pren fel y rhai a geir yma .

Mae egwyddorion sychu odyn, o'u dilyn yn gywir, yn arwain at bren o ansawdd uchel sy'n barod ar gyfer cymwysiadau amrywiol. P'un a ydych am ddefnyddio pren wedi'i sychu mewn odyn ar gyfer crefftio dodrefn neu fel pren wedi'i sychu mewn odyn i'w losgi , mae deall yr egwyddorion hyn yn hanfodol ar gyfer cyflawni'r canlyniadau gorau.

Odyn Sychu Gwahanol Goedwigoedd

O ran sychu pren, mae gan bob rhywogaeth ei set ei hun o reolau. Mae dwysedd, grawn, a chynnwys olew naturiol y pren yn dylanwadu ar sut y dylid ei drin yn yr odyn. Mae'n hanfodol teilwra'r broses sychu yn ôl y math o bren rydych chi'n delio ag ef er mwyn sicrhau'r canlyniad gorau posibl.

Addasu Gosodiadau Odyn ar gyfer Pren Meddal

Yn gyffredinol, mae gan bren meddal, fel pinwydd, cedrwydd, a sbriws, ddwysedd is na phren caled a gallant sychu'n gyflymach. Fodd bynnag, gall y sychu cyflym hwn arwain at straen yn y coed os na chaiff ei reoli'n ofalus. Er mwyn osgoi problemau fel warping neu gracio, dylid gwneud yr addasiadau gosodiadau odyn canlynol:

 • Tymheredd: Dechreuwch gyda thymheredd is er mwyn osgoi dychryn y pren. Cynyddwch y gwres yn raddol wrth i'r pren ddechrau sychu. Gall tymheredd cychwyn nodweddiadol fod tua 38°C, gan godi'n araf i tua 60°C tua diwedd y cylch.
 • Lleithder: Mae lefelau lleithder cymharol uchel (RH) yn hanfodol ar y dechrau i atal yr wyneb rhag sychu'n rhy gyflym. Dechrau ar tua 85-90% RH a gostwng yn raddol wrth i'r pren sychu.
 • Llif aer: Mae sicrhau llif aer cyfartal ar draws y pentyrrau o bren yn hanfodol ar gyfer sychu unffurf. Dylid addasu cyflymder yr aer fel nad yw'n rhy rymus i atal yr arwynebau pren meddalach rhag mynd yn rhy sych.

Mae cysondeb yn allweddol wrth sychu pren meddal. Mae'n bwysig monitro'r pren trwy gydol y broses ac addasu'r gosodiadau os gwelir unrhyw adweithiau niweidiol. I gael canllaw manylach ar sychu pren meddal, ystyriwch edrych ar y blogbost hwn .

Ystyriaethau Arbennig ar gyfer Sychu Pren Caled

Mae gan bren caled, fel derw, ynn a masarn, ddwysedd uwch sy'n golygu eu bod fel arfer yn cymryd mwy o amser i sychu na phren meddal. Mae angen ymagwedd fwy ysgafn arnynt trwy gydol y broses sychu odyn er mwyn osgoi gwirio mewnol a diffygion eraill. Dyma sut i fynd at sychu pren caled yn yr odyn:

 • Tymheredd: Dechreuwch y broses sychu ar dymheredd is, o bosibl tua 35 ° C, a'i gynyddu'n araf iawn dros amser i beidio â bod yn fwy na 80 ° C i atal cwymp celloedd.
 • Lleithder: Mae pren caled yn elwa o ostyngiad a reolir yn ofalus mewn RH, gan ddechrau ar tua 80% ac yn gostwng yn araf i tua 40% tua diwedd y cylch.
 • Llif aer: Mae llif aer ysgafn a chyson yn bwysig. Gallai unrhyw bigau mewn llif aer arwain at sychu anwastad a diffygion yn y coed.

Mae amynedd yn rhinwedd wrth sychu pren caled. Ni ellir rhuthro'r broses heb beryglu difrod i'r pren. Ar gyfer canllawiau sy'n benodol i rywogaethau, megis derw sy'n sychu mewn odyn , mae adnoddau pellach ar gael.

Heriau gyda Choedwigoedd Trofannol ac Atebion

Yn aml mae gan goedwigoedd trofannol ddwysedd uchel a gallant gynnwys llawer iawn o olewau a resinau naturiol. Gall y nodweddion hyn achosi i'r pren adweithio'n wahanol yn yr odyn o'i gymharu â phren meddal a phren caled nad yw'n drofannol. Mae’r heriau a’r atebion allweddol ar gyfer sychu coed trofannol mewn odyn yn cynnwys:

 • Cynnwys Resin ac Olew: Gall tymheredd uchel achosi i'r resinau a'r olewau ollwng o'r pren, gan greu arwyneb gludiog. Er mwyn atal hyn, dylid rheoli'r tymheredd yn ofalus, fel arfer heb fod yn uwch na 50-55 ° C.
 • Materion Dwysedd: Mae dwysedd uchel coedwigoedd trofannol yn golygu bod ganddynt fàs thermol uchel, sy'n gofyn am amseroedd sychu hirach. Mae angen amserlenni gwresogi graddol a sychu am gyfnod hir.
 • Perygl o bydredd: Mae llawer o goedwigoedd trofannol yn dueddol o ddioddef ymosodiad ffwngaidd neu bryfed os na chânt eu sychu'n iawn. Mae angen rheolaeth lem ar y lleithder i sicrhau bod y pren yn sychu heb fod yn agored i bydredd.

O ystyried priodweddau unigryw coedwigoedd trofannol, mae'n hanfodol cael dull wedi'i deilwra, sy'n aml yn cynnwys dull prawf a chamgymeriad i fireinio'r amserlen sychu berffaith. I'r rhai sy'n gweithio gyda phren trofannol, gall darllen pellach ar sychu odynau coed egsotig fod yn ddefnyddiol iawn.

Monitro Cynnwys Lleithder Yn ystod Sychu

Mae llwyddiant sychu odyn yn dibynnu i raddau helaeth ar y gallu i fonitro a rheoli cynnwys lleithder (MC) y pren yn gywir yn ystod y broses sychu. Dyma sut gallwch chi gadw llygad ar yr MC a gwneud yn siŵr ei fod ar y trywydd iawn:

Offer ac Offer ar gyfer Monitro

Mae nifer o offer ar gael i fonitro cynnwys lleithder pren:

 • Mesuryddion Lleithder Math Pin: Mae'r dyfeisiau hyn yn mesur y gwrthiant trydanol rhwng dau binnau a fewnosodir yn y pren, sy'n cyfateb i gynnwys lleithder y pren.
 • Mesuryddion Lleithder Di-pin: Mae'r rhain yn defnyddio signalau electromagnetig i ddarllen lefelau lleithder o dan wyneb y pren heb fod angen treiddiad.
 • Systemau Monitro Lleithder Mewn Odyn: Mae gan rai odynnau systemau sy'n mesur cynnwys lleithder pren yn ystod y broses sychu, gan ddarparu gwybodaeth amser real.

Dehongli'r Data

Mae deall y data o'r offer hyn yn hanfodol:

 • Cynnwys Lleithder Ecwilibriwm (EMC): Dyma pan fydd MC y pren mewn cydbwysedd â'r aer o'i amgylch. Mae adnabod yr EMC yn helpu i nodi pryd i addasu gosodiadau odyn.
 • Cromliniau Sychu: Mae'r rhain yn graffiau sy'n dangos cyfradd colli lleithder dros amser. Trwy ddarllen y cromliniau hyn, gallwch weld anomaleddau sychu ac addasu amodau'r odyn yn unol â hynny.

Gwneud Addasiadau ar Ganol y Broses

 • Ymateb i Sychu Rhy Gyflym: Os yw'r cynnwys lleithder yn gostwng yn rhy gyflym, efallai y bydd angen i chi ostwng y tymheredd neu gynyddu'r lleithder i arafu'r broses.
 • Cyfeiriad Tan-Sychu: Os nad yw'r pren yn sychu yn ôl y disgwyl, efallai y bydd angen addasiadau megis cynyddu'r tymheredd neu leihau lleithder.
 • Gwiriadau Unffurfiaeth: Dylech hefyd wirio byrddau gwahanol o wahanol rannau o'r odyn yn rheolaidd i sicrhau bod y pren yn sychu'n unffurf.

Mae monitro ac addasu'r broses sychu odyn yn gofyn am wyliadwriaeth gyson. I'r rhai sydd am blymio'n ddyfnach i naws cynnwys lleithder, mae adnoddau pwrpasol fel monitro lleithder mewn odynau a all ddarparu mewnwelediadau gwerthfawr.

Wedi'r Odyn: Acclimatizing Wood

Unwaith y bydd y pren wedi'i sychu'n drylwyr yn yr odyn, nid yw'n hollol barod i'w ddefnyddio yn syth ar ôl gadael y sychwr. Y cam hanfodol nesaf yw ymgynefino, sef y broses o ganiatáu i'r pren addasu i amodau lleithder a thymheredd amgylchynol ei amgylchedd terfynol.

Pam Mae Ymaddasu yn Bwysig

Mae pren yn ddeunydd hygrosgopig, sy'n golygu ei fod yn amsugno ac yn rhyddhau lleithder yn naturiol i gydbwyso â'r amgylchedd o'i gwmpas. Ar ôl bod yn destun amodau rheoledig odyn, mae angen amser ar bren i ymgynefino er mwyn atal ysfa, cracio, neu faterion eraill sy'n ymwneud â lleithder pan fydd yn rhyngweithio â'r amgylchedd y caiff ei ddefnyddio neu ei storio ynddo.

Er enghraifft, rhaid i bren wedi'i sychu mewn odyn a fwriedir ar gyfer dodrefn dan do ymgynefino â'r hinsawdd gymharol sych a sefydlog dan do, tra bod yn rhaid i bren i'w ddefnyddio yn yr awyr agored addasu i amgylchedd mwy amrywiol ac yn aml yn fwy llaith. Mae'r broses hon yn arbennig o bwysig pan ystyriwch fod y tu mewn i gartrefi yn y DU yn nodweddiadol â lefel lleithder cymharol rhwng 40% a 60%.

Arferion Gorau ar gyfer Cynefino Gwahanol Goedwigoedd

Mae'r broses ymgynefino yn amrywio yn dibynnu ar y math o bren a'r defnydd y bwriedir ei wneud ohono. Dyma rai arferion gorau wedi'u teilwra i wahanol fathau o bren:

 • Pren meddal : Yn cael ei ddefnyddio fel arfer mewn adeiladu, dylid storio pren meddal fel pinwydd neu sbriws mewn ardal dan do sy'n caniatáu i aer gylchredeg yn rhydd o amgylch pob darn. Mae'n bwysig eu pentyrru oddi ar y ddaear a defnyddio sticeri (stribedi bach o bren) i wahanu'r haenau a hyrwyddo dosbarthiad aer gwastad.

 • Pren caled : Yn cael ei ddefnyddio'n aml ar gyfer dodrefn neu loriau, mae angen amgylchedd mwy rheoledig ar bren caled fel derw neu onnen ar gyfer ymgynefino. Storiwch nhw mewn ardal sydd â lefel tymheredd a lleithder cyson sy'n debyg i'r man lle bydd y cynnyrch gorffenedig yn byw. Gall pren caled gymryd mwy o amser i ymgynefino, yn aml sawl wythnos, yn dibynnu ar drwch a rhywogaeth y pren.

 • Coedwigoedd Trofannol : Mae coedwigoedd egsotig o hinsoddau trofannol fel arfer yn ddwysach ac mae ganddynt gydbwysedd lleithder gwahanol na choedwigoedd domestig. Efallai y bydd angen cyfnod ymgynefino hirach arnynt mewn gofod sydd wedi'i awyru'n dda. Mae'n hanfodol osgoi newidiadau cyflym mewn tymheredd neu leithder, a all achosi straen i'r pren.

Wrth ymgynefino, gwiriwch gynnwys lleithder y pren yn rheolaidd i sicrhau ei fod yn agosáu at y cynnwys lleithder ecwilibriwm (EMC) ar gyfer yr amgylchedd arfaethedig. Gallwch ddod o hyd i dabl EMC ar-lein neu ymgynghori ag adnoddau gan arbenigwyr gwaith coed.

Datrys Problemau Cyffredin

Hyd yn oed gyda'r prosesau sychu a chyfaddasu mwyaf gofalus, gall problemau godi. Dyma sut i ddelio â rhai o'r problemau mwyaf cyffredin:

Ymdrin â Choed sy'n Gor-Sych

Os yw pren wedi'i or-sychu, gall ddod yn frau ac yn fwy tueddol o gracio neu hollti. I liniaru hyn, gallwch ailgyflwyno lleithder yn araf trwy ei storio mewn amgylchedd mwy llaith neu ddefnyddio lleithydd. Yr hyn sy'n allweddol yw gwneud hyn yn raddol i atal y pren rhag ystof.

Trin Pren Tan-Sych

Gall pren nad yw wedi'i sychu'n ddigonol ystof neu chwyddo pan fydd yn amsugno lleithder o'r aer. Os ydych yn amau ​​nad yw'r pren wedi'i sychu'n ddigonol, efallai y bydd angen iddo ddychwelyd i'r odyn i'w sychu ymhellach. Fel arall, gallwch ei storio mewn amgylchedd sychach a monitro ei gynnwys lleithder nes iddo gyrraedd y lefel a ddymunir.

Atal a Rheoli Diffygion

Mae diffygion cyffredin sy'n deillio o sychu neu ymgynefino amhriodol yn cynnwys warping, cwpanu, a gwirio. Er mwyn atal y materion hyn:

 • Sicrhewch fod arferion sychu odyn yn cael eu dilyn, gan roi sylw gofalus i dymheredd, lleithder a llif aer.
 • Cynefino'r pren yn raddol er mwyn osgoi newidiadau sydyn yn y cynnwys lleithder.
 • Trin a storio'r pren yn gywir, gan ddefnyddio technegau pentyrru a storio priodol.

Os bydd diffygion yn digwydd, efallai y byddwch yn gallu eu cywiro gyda thechnegau gwaith coed fel plaenio neu sandio, er mewn rhai achosion, efallai na fydd modd defnyddio'r pren at y diben a fwriadwyd.

Adnoddau a Dysgu Pellach

Ar gyfer unigolion sydd am ehangu eu gwybodaeth am sychu pren a chynefino, mae amrywiaeth o adnoddau ar gael:

Llyfrau a Chanllawiau ar Sychu Pren

Mae nifer o destunau ar gael sy'n manylu ar y broses o sychu pren a gofalu am ôl-odyn. Chwiliwch am lyfrau sy'n benodol i'r math o bren rydych chi'n gweithio gyda nhw neu sy'n canolbwyntio ar wyddoniaeth lleithder pren a'i effaith ar briodweddau deunyddiau.

Cyrsiau a Gweithdai Ar-lein

Gall cyrsiau a gweithdai ar-lein fod yn ffordd wych o gael profiad ymarferol a dysgu gan weithwyr proffesiynol. Gallant amrywio o ddechreuwyr i lefelau uwch ac yn aml maent yn caniatáu ichi ofyn cwestiynau sy'n benodol i'ch sefyllfa unigryw.

Fforymau a Chymunedau Arbenigol

Gall ymuno â fforymau neu gymunedau ar-lein sy'n canolbwyntio ar waith coed a phrosesu pren roi mynediad i chi at gyfoeth o wybodaeth gan unigolion profiadol. Gall hefyd fod yn llwyfan ar gyfer rhannu eich profiadau a dysgu o'r heriau y mae eraill wedi'u hwynebu.

Er enghraifft, gall cymryd rhan mewn trafodaethau ar flogiau fel Humidity in Wood Drying eich helpu i ddeall sut mae gwahanol lefelau lleithder yn effeithio ar bren. Neu, os ydych chi'n chwilio am gyngor penodol ar fathau o bren, gall archwilio erthyglau fel Pren Caled Sychu Kiln gynnig cipolwg ar gymhlethdodau sychu coed pren caled. I'r rhai sydd â diddordeb mewn cynhyrchion tanwydd, mae gwefannau fel HSWF.co.uk yn cynnig amrywiaeth o danwyddau pren sydd wedi'u sychu'n iawn ac sy'n barod i'w defnyddio.

Gall cadw at y canllawiau hyn a defnyddio'r adnoddau sydd ar gael eich helpu i gyflawni'r canlyniadau gorau wrth sychu a chynefino pren, gan sicrhau cynnyrch terfynol o ansawdd uchel sy'n sefyll prawf amser.