Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF
Discussing how humidity affects wood during kiln drying.

Lleithder a'i Rôl mewn Sychu Pren

Rhodri Evans |

Deall Lleithder

Hanfodion Lleithder

Mae'r term 'lleithder' yn cyfeirio at faint o anwedd dŵr sy'n bresennol yn yr aer. Mae'n ffactor allweddol yn yr atmosffer sy'n effeithio nid yn unig ar batrymau tywydd ond hefyd ar gyflwr deunyddiau fel pren. Mae lleithder fel arfer yn cael ei fynegi fel canran a'i alw'n lleithder cymharol (RH). Mae'r ganran hon yn nodi faint o leithder yn yr aer o'i gymharu â'r hyn y gall yr aer ei ddal ar dymheredd penodol.

Pan fydd tymheredd yr aer yn codi, mae ei allu i ddal anwedd dŵr yn cynyddu, sy'n golygu bod canran y lleithder cymharol yn gostwng os yw maint y lleithder yn aros yn gyson. I'r gwrthwyneb, pan fydd y tymheredd yn gostwng, gall yr aer ddal llai o leithder, ac mae'r lleithder cymharol yn cynyddu.

Mae deall lleithder yn hanfodol, yn enwedig os ydych yn y busnes o baratoi pren i'w ddefnyddio mewn adeiladu, gwneud dodrefn, neu hyd yn oed i'w ddefnyddio fel tanwydd, fel odyna pren sych neu Boncyffion tân Sweden.

I'w gadw'n syml, cofiwch:

 • Lleithder uchel yn golygu bod yr aer yn dirlawn ag anwedd dŵr, gan arwain at deimlad llaith ac amseroedd sychu deunyddiau yn arafach.
 • Lleithder isel yn golygu bod yr aer yn sych, a all gyflymu'r broses sychu ond hefyd arwain at or-sychu a difrod materol posibl.

Sut Mae Lleithder yn Effeithio ar Ddeunyddiau

Mae deunyddiau fel pren yn hygrosgopig, sy'n golygu eu bod yn amsugno ac yn rhyddhau lleithder o'r aer. Mae cynnwys lleithder pren yn addasu nes ei fod mewn cydbwysedd â'r lleithder amgylchynol, pwynt a elwir yn gynnwys lleithder ecwilibriwm (EMC).

Pan fo lleithder cymharol yr aer yn uchel, mae pren yn amsugno lleithder ac yn chwyddo. Ar y llaw arall, mewn amodau lleithder isel, mae pren yn rhyddhau lleithder ac yn crebachu. Gall y newidiadau hyn o bosibl achosi ystumio, cracio, neu fathau eraill o afluniad os na chânt eu rheoli'n ofalus, gan wneud dealltwriaeth o leithder yn hanfodol mewn gwaith coed a phrosesu lumber.

Gwyddor Sychu Pren

Y Broses Sychu Naturiol

Mae sychu pren, a elwir hefyd yn sesnin, yn broses lle mae lleithder yn cael ei dynnu o'r pren i'w baratoi ar gyfer ei ddefnydd terfynol. Mae'r broses sychu naturiol yn digwydd pan fydd pren yn agored i'r aer a chaniateir iddo sychu dros amser. Mae'r gyfradd y mae pren yn sychu'n naturiol yn dibynnu ar amrywiaeth o ffactorau gan gynnwys y rhywogaeth o bren, y cynnwys lleithder cychwynnol, trwch y toriad, a'r amodau amgylcheddol megis tymheredd, llif aer ac, yn bwysig, lleithder.

Yn y broses sychu naturiol, bydd pren a adawyd y tu allan yn cyrraedd EMC yn y pen draw gyda'r amodau awyr agored. Fodd bynnag, gall y broses hon gymryd misoedd neu hyd yn oed flynyddoedd, ac mae amrywioldeb y tywydd yn ei gwneud yn anodd rhagweld neu reoli'r canlyniad.

Esboniad o Sychu Odyn

Mae sychu odyn yn broses reoledig o leihau'r cynnwys lleithder mewn pren. Mewn odyn, gellir rheoleiddio'r tymheredd, y lleithder a'r llif aer i gyflymu'r broses sychu a chyflawni cynnwys lleithder penodol ac unffurf. Gall y broses hon gymryd dyddiau neu wythnosau yn hytrach na misoedd neu flynyddoedd, gan ddarparu dull mwy effeithlon a rhagweladwy o sychu pren.

Yn ei hanfod, popty mawr a ddefnyddir ar gyfer sychu pren yw odyn. Mae'r pren wedi'i bentyrru y tu mewn i'r odyn, ac mae'r gweithredwr yn gosod yr amodau a ddymunir i ddechrau'r cylch sychu. Gellir teilwra sychu odyn i'r math penodol o bren sy'n cael ei sychu; er enghraifft, pren caled fel derwen neu lludw yn aml mae angen amodau odyn gwahanol na phren meddal.

Trwy ddeall sut mae lleithder yn effeithio ar y broses sychu, gall gweithredwyr odynau greu amserlenni i wneud y gorau o amser sychu tra'n lleihau'r risg o niweidio'r pren. Mae hyn yn arbennig o berthnasol wrth gynhyrchu cynhyrchion pren o ansawdd uchel fel y rhai a geir yn y Boncyffion Onnen Pren Caled casgliad.

Mae gan sychu odyn sawl mantais dros sychu naturiol, megis:

 • Cysondeb: Mae amgylchedd rheoledig odyn yn darparu canlyniadau cyson.
 • Cyflymder: Mae sychu odyn yn llawer cyflymach, gan alluogi busnesau i droi eu cynnyrch o gwmpas yn gyflymach.
 • Ansawdd: Mae rheoli'r broses sychu yn lleihau'r siawns o ddiffygion yn y pren.
 • Rheoli plâu: Gall sychu odyn ar dymheredd uchel ladd pryfed a ffyngau yn y goedwig.

Trwy gyfuno egwyddorion lleithder â thechnoleg sychu odyn, gall y diwydiannau lumber a gwaith coed gyflawni cynhyrchion o ansawdd uchel sy'n addas at eu dibenion bwriadedig, o adeiladu i greu dodrefn hardd.

Rôl Lleithder mewn Sychu Pren

Cydbwysedd Lleithder mewn Sychu Odyn

O ran sychu pren yn effeithiol, mae deall a rheoli lleithder yn hanfodol. Mae lleithder yn cyfeirio at faint o anwedd dŵr sy'n bresennol yn yr aer. Wrth sychu mewn odyn, y nod yw lleihau cynnwys lleithder y pren i lefel sy'n addas ar gyfer ei ddefnydd arfaethedig, sydd fel arfer tua 6-8% ar gyfer cymwysiadau dan do yn y DU.

Y rheswm pam mae lleithder mor bwysig wrth sychu odyn yw bod pren yn ddeunydd hygrosgopig, sy'n golygu ei fod yn amsugno neu'n rhyddhau lleithder nes iddo gyrraedd cydbwysedd â'r awyrgylch o'i amgylch. Mae'r eiddo hwn yn ei gwneud yn hanfodol rheoli'r lleithder yn yr odyn. Os yw'r aer yn rhy llaith, bydd y pren yn amsugno lleithder, gan arafu'r broses sychu neu hyd yn oed achosi'r pren i ennill lleithder. Ar y llaw arall, os yw'r aer yn rhy sych, gall arwain at wirio a hollti wrth i'r pren sychu'n rhy gyflym.

Mae cynnal y cydbwysedd cywir o leithder yn yr odyn yn broses dyner. Rhaid i weithredwr yr odyn reoli'r lefelau lleithder yn ofalus i sicrhau proses sychu gyfartal a graddol. Mae hyn yn cynnwys cyflwyno stêm neu niwl i gynyddu lleithder neu ddefnyddio gwresogyddion ac awyru i'w leihau. Gall lefel y lleithder penodol amrywio yn dibynnu ar y rhywogaeth o bren a'r cynnwys lleithder cychwynnol.

Effeithiau ar Ansawdd Pren

Mae ansawdd y cynnyrch terfynol yn cael ei effeithio'n uniongyrchol gan ba mor dda y rheolir y lleithder yn ystod y broses sychu. Bydd pren sydd wedi'i sychu'n iawn yn sefydlog ac yn llai agored i ysbïo, crebachu a chwyddo. Mae hyn yn arbennig o bwysig ar gyfer cynhyrchion fel pren odyn-sych y disgwylir iddynt berfformio'n dda o dan amrywiaeth o amodau dan do.

Os na chaiff y lleithder ei reoli'n iawn, gall nifer o ddiffygion ddigwydd:

 • Achos caledu: Cyflwr lle mae'r gragen allanol yn sychu'n gyflymach na'r craidd, gan arwain at bwysau a hollti posibl pan fydd y pren yn cael ei beiriannu'n ddiweddarach.
 • Cribo mêl: Gall gwiriadau a chraciau mewnol nad ydynt yn weladwy ar yr wyneb gael eu hachosi gan sychu'n rhy gyflym.
 • Cwymp: Gall sychu'n rhy gyflym achosi i'r celloedd pren gywasgu, gan arwain at gyflwr a elwir yn gwymp, lle mae'r pren mewn gwirionedd yn ymddangos yn ddwysach ac mae ganddo wyneb crychlyd.

Monitro Lefelau Lleithder

Offer ac Offer

Er mwyn sicrhau bod yr amodau cywir yn cael eu cynnal yn yr odyn, defnyddir offer ac offer amrywiol i fonitro lefelau lleithder:

 • Hygrometers: Mae'r rhain yn mesur y lleithder cymharol o fewn yr odyn.
 • Mesuryddion lleithder: Defnyddir y rhain i fesur cynnwys lleithder y pren yn uniongyrchol.
 • Thermomedrau bylbiau sych a bylbiau gwlyb: Gellir defnyddio'r gwahaniaeth mewn darlleniadau rhwng y ddau hyn i gyfrifo lleithder cymharol.
 • Mesuryddion Cynnwys Lleithder Ecwilibriwm (EMC).: Mae'r dyfeisiau hyn wedi'u cynllunio i ragweld y cynnwys lleithder y bydd pren yn ceisio ei gyflawni o dan amodau tymheredd a lleithder penodol.

Mae'n hanfodol defnyddio'r offerynnau hyn yn rheolaidd ac yn gywir i gadw llygad barcud ar y broses sychu. Drwy wneud hynny, gall gweithredwyr odyn wneud addasiadau i amgylchedd yr odyn yn ôl yr angen i wneud y gorau o'r broses sychu.

Dehongli Mesuriadau

Nid yw dehongli'r data o'r offerynnau hyn bob amser yn syml ac mae angen dealltwriaeth dda o'r broses sychu a phriodweddau'r math penodol o bren sy'n cael ei sychu. Er enghraifft, mae'r EMC yn arbennig o ddefnyddiol oherwydd ei fod yn rhoi syniad i'r gweithredwr o'r cynnwys lleithder targed ar gyfer amodau penodol. Mae EMC uwch yn nodi y bydd y pren yn cadw cynnwys lleithder uwch, tra bod EMC is yn golygu y bydd y pren yn sychu mwy.

Rhaid i weithredwyr hefyd allu deall y berthynas rhwng lleithder cymharol, tymheredd, a chynnwys lleithder pren. Er enghraifft, wrth i'r lleithder cymharol leihau, gall yr aer dderbyn mwy o leithder o'r pren, gan gyflymu'r broses sychu.

Gall darlleniadau a dehongliadau cywir helpu i atal gor-sychu a than-sychu, sy'n heriau cyffredin wrth sychu pren. Adnoddau fel y blogbost ar fonitro lleithder mewn odynau yn gallu rhoi cipolwg dyfnach ar ddehongli'r mesuriadau hollbwysig hyn.

I grynhoi, mae Adran 2 yn pwysleisio rôl ganolog lleithder yn y broses sychu pren. Mae cynnal lefel lleithder cytbwys mewn sychu odyn yn hanfodol ar gyfer cynhyrchu cynhyrchion pren o ansawdd uchel. Mae offer monitro a dehongliad cywir o'u darlleniadau yn sicrhau bod y pren yn sychu'n gyfartal ac yn cyrraedd y cynnwys lleithder a ddymunir, gan liniaru diffygion pren cyffredin a sicrhau cywirdeb y cynnyrch terfynol.

Optimeiddio'r Broses Sychu

Rheoli Amodau Odyn

Mae optimeiddio'r broses sychu pren yn hanfodol ar gyfer cynhyrchu pren o ansawdd uchel tra'n lleihau gwastraff a'r defnydd o ynni. Un o'r ffactorau pwysicaf yn y broses hon yw rheoli'r amodau yn yr odyn, yn enwedig y lefelau lleithder.

Pam Mae Rheoli Cyflyrau Odyn yn Hanfodol

 • Ansawdd: Mae amodau odyn priodol yn sicrhau bod y pren yn sychu'n gyfartal, gan leihau'r risg o warping, cracio, neu ddiffygion eraill.
 • Effeithlonrwydd: Gall amodau rheoledig gyflymu'r broses sychu, gan ei gwneud yn fwy ynni-effeithlon.
 • Cost-effeithiolrwydd: Mae sychu wedi'i optimeiddio yn lleihau'r risg o golli cynnyrch oherwydd ansawdd gwael, gan arbed costau deunydd.

Paramedrau i Reoli mewn Odyn

 1. Tymheredd: Po uchaf yw'r tymheredd, y cyflymaf yw'r gyfradd anweddu. Fodd bynnag, gall tymheredd rhy uchel achosi straen yn y coed.
 2. Lleithder: Mae'r lefel lleithder gywir yn hanfodol i atal y pren rhag sychu'n rhy gyflym a datblygu craciau.
 3. Awyru: Mae llif aer priodol yn helpu i gael gwared ar yr aer llaith o'r odyn a rhoi aer sychach yn ei le, gan gynorthwyo yn y broses sychu gyffredinol.

Sut i Reoli Amodau Odyn

 • Rheolwyr Odyn: Dyfeisiau electronig yw'r rhain sy'n addasu amgylchedd mewnol yr odyn yn awtomatig yn seiliedig ar fewnbynnau megis lleithder dymunol a lefelau tymheredd.
 • Addasiadau â Llaw: Yn dibynnu ar y math o odyn a'r pren sy'n cael ei sychu, weithiau efallai y bydd angen addasiadau llaw i addasu'r amodau y tu mewn i'r odyn.
 • Rhaglenni Sychu Wedi'u Trefnu: Gellir defnyddio atodlenni rhagosodedig i newid yr amodau yn yr odyn yn raddol, gan addasu i'r gwahanol gamau o sychu y mae'r pren yn gofyn amdanynt.

Atodlenni a Rheoleiddio Lleithder

Mae amserlen sychu wedi'i chynllunio'n dda, sy'n ystyried y rhywogaeth o bren a'i gynnwys lleithder cychwynnol, yn hanfodol ar gyfer rheoli lleithder yn effeithiol yn yr odyn. Yn nodweddiadol mae sawl cam mewn amserlen sychu odyn:

 1. Cyfnod Sychu Cychwynnol: Mae'r cam hwn yn golygu gwresogi'r pren yn araf er mwyn osgoi creu gwiriadau arwyneb. Cedwir y lleithder yn uchel i atal colli lleithder cyflym o'r wyneb.
 2. Cyfnod Sychu Canolradd: Wrth i'r pren ddechrau sychu, efallai y bydd y tymheredd a'r llif aer yn cynyddu er mwyn annog mwy o leithder i gael ei dynnu.
 3. Cyfnod Sychu Terfynol: Tua diwedd y broses sychu, mae'r lleithder yn cael ei leihau i gyrraedd y cynnwys lleithder targed. Cymerir gofal i osgoi gor-sychu.

Strategaethau ar gyfer Rheoleiddio Lleithder

 • Systemau Lleithiad: Gall y systemau hyn ychwanegu lleithder yn ôl i'r odyn os yw'r aer yn mynd yn rhy sych.
 • Dadleithyddion: I'r gwrthwyneb, pan fydd y lleithder yn rhy uchel, gall dadleithyddion helpu i dynnu lleithder allan o'r aer.
 • Sychu Aer Cyn Sychu Odyn: Gall caniatáu i'r pren sychu aer i ryw raddau cyn sychu odyn leihau'r straen ar y pren a'r egni sydd ei angen ar gyfer sychu odyn.

Heriau Cyffredin mewn Sychu Pren

Delio â Gor-Sychu

Gall gor-sychu wneud y pren yn frau ac yn dueddol o gracio. Er mwyn osgoi hyn:

 • Monitro Cynnwys Lleithder y Pren: Defnyddiwch fesuryddion lleithder yn rheolaidd i sicrhau nad yw'r pren yn disgyn yn is na'r cynnwys lleithder a ddymunir.
 • Addasu Atodlenni Odyn: Os yw'r pren yn sychu'n rhy gyflym, addaswch amserlen yr odyn i ostwng y tymheredd neu gynyddu'r lleithder.
 • Defnyddiwch Ddiystyru Amodol: Daw odynau modern gyda systemau a all ddiystyru'r amserlenni rhagosodedig os ydynt yn canfod amodau a allai arwain at or-sychu.

Mynd i'r afael â Tan-Sychu

Gall pren wedi'i dansychu arwain at faterion fel tyfiant llwydni neu symudiad pren ar ôl adeiladu. I frwydro yn erbyn tan-sychu:

 • Sicrhau Llif Awyr Priodol: Gwnewch yn siŵr bod yr odyn wedi'i awyru'n iawn fel bod aer llaith yn gallu dianc a chael aer sychach yn ei le.
 • Adolygu Atodlenni Odyn: Efallai y bydd angen ymestyn yr amser sychu neu addasu'r gosodiadau tymheredd a lleithder i sicrhau bod y pren yn cyrraedd y lefel lleithder a ddymunir.
 • Atgyweirio: Mewn rhai achosion, efallai y bydd angen adnewyddu pren nad yw wedi sychu'n gyfartal trwy gyflwyno stêm neu leithder yn ôl i'r odyn i wasgaru'r cynnwys lleithder cyn gorffen y broses sychu.

I gael rhagor o wybodaeth am gynnwys lleithder a mathau o bren, efallai y byddwch am ddarllen ein canllawiau manwl ar cynnwys lleithder mathau o bren a monitro lleithder yn yr odyn. Mae'r adnoddau hyn yn darparu gwybodaeth ychwanegol ar reoli'r heriau sy'n gysylltiedig â sychu coed a sicrhau bod eich odyn yn gweithredu ar yr effeithlonrwydd brig.

Arferion Gorau ar gyfer Gweithredu Odyn

Mae cysondeb ac effeithlonrwydd gweithrediad odyn yn allweddol i gynhyrchu pren sych o ansawdd uchel. Er mwyn cyflawni hyn, mae nifer o arferion gorau y dylai gweithredwyr odynau eu dilyn. Mae gweithredu'r arferion hyn yn sicrhau bod y broses sychu coed yn effeithiol ac yn ddiogel.

Cynnal a Chadw Offer Odyn

Mae cynnal a chadw offer odyn yn briodol yn hanfodol ar gyfer gweithrediad llyfn y broses sychu. Dyma rai awgrymiadau cynnal a chadw pwysig:

 • Arolygiadau Rheolaidd: Dylid archwilio odynau yn rheolaidd am unrhyw arwyddion o draul. Mae angen gwirio cydrannau fel gwyntyllau, elfennau gwresogi, a systemau rheoli i sicrhau eu bod yn gweithio'n gywir.
 • Glendid: Gall blawd llif a malurion gronni mewn odyn, a all fod yn berygl tân ac effeithio ar berfformiad yr odyn. Felly, mae cadw'r odyn yn lân yn hanfodol.
 • Diweddariadau System Reoli: Mae gan odynau modern systemau rheoli soffistigedig. Gall diweddaru'r feddalwedd wella effeithlonrwydd a darparu nodweddion newydd sy'n gwneud yr odyn yn haws i'w gweithredu.
 • Uniondeb Sêl: Dros amser, gall y morloi mewn odyn ddiraddio, gan arwain at ollyngiadau aer a all effeithio ar y lefelau lleithder. Mae gwirio ac ailosod morloi pan fo angen yn bwysig i gynnal amgylchedd yr odyn.
 • Calibradu: Dylai offerynnau megis mesuryddion lleithder a hygrometers gael eu graddnodi'n rheolaidd i sicrhau darlleniadau cywir. Mae hyn yn hanfodol ar gyfer rheoli lleithder yn fanwl gywir.

Hyfforddiant i Weithredwyr Odynau

Mae gweithredwr odyn wedi'i hyfforddi'n dda yr un mor bwysig â'r odyn ei hun. Dylai hyfforddiant gwmpasu:

 • Deall Priodweddau Pren: Dylai fod gan weithredwyr ddealltwriaeth gadarn o wahanol rywogaethau pren a sut maent yn ymateb i'r broses sychu.
 • Gweithdrefnau Gweithredu: Rhaid i weithredwyr fod yn gyfarwydd â'r gweithdrefnau penodol ar gyfer eu hodyn, gan gynnwys sut i ddechrau ac atal y broses sychu a beth i'w wneud mewn argyfwng.
 • Protocolau Diogelwch: Nid yw gwybodaeth am brotocolau diogelwch yn agored i drafodaeth. Dylid hyfforddi gweithredwyr ar sut i weithio'n ddiogel o amgylch yr odyn a beth i'w wneud rhag ofn y bydd tân neu beryglon eraill.
 • Sgiliau Datrys Problemau: Dylai gweithredwyr allu datrys problemau cyffredin a all godi yn ystod y broses sychu.
 • Addysg Barhaus: Wrth i dechnoleg ddatblygu, dylai gweithredwyr aros yn wybodus am dechnolegau odyn newydd a thechnegau sychu.

Mae gweithredu rhaglen hyfforddi gadarn yn helpu i sicrhau bod gweithredwyr odynau yn gymwys ac yn gallu cynhyrchu'r canlyniadau gorau o'r broses sychu coed.

Astudiaethau Achos ac Enghreifftiau

Gweithrediadau Sychu Odyn Llwyddiannus

Er mwyn dangos pwysigrwydd arferion gorau wrth weithredu odyn, gadewch i ni edrych ar rai enghreifftiau o weithrediadau sychu odyn yn llwyddiannus.

Astudiaeth Achos 1: Sylwodd gweithredwr odyn fod y pren sy'n dod allan o'r odyn yn gyson dan-sychu. Trwy adolygu logiau data'r odyn yn ofalus a gwirio graddnodi'r synwyryddion lleithder, gwelsant fod y synwyryddion yn rhoi darlleniadau anghywir. Ar ôl ailgalibradu'r synwyryddion, cyrhaeddodd y pren y cynnwys lleithder a ddymunir, gan arwain at wella ansawdd y cynnyrch.

Astudiaeth Achos 2: Canfu gweithrediad a newidiodd i odyn mwy ynni-effeithlon fod eu costau ynni wedi gostwng 20%. Gwnaethpwyd hyn yn bosibl trwy hyfforddi'r gweithredwyr ar sut i wneud y gorau o nodweddion yr odyn newydd, megis ei system adfer gwres a gosodiadau rheoli mwy manwl gywir.

Gwersi o Fethiannau Sychu Pren

Mae dysgu o gamgymeriadau yr un mor bwysig ag ailadrodd llwyddiant. Dyma rai gwersi o fethiannau sychu odyn:

Astudiaeth Achos 1: Roedd un gweithredwr odyn wedi esgeuluso gwiriadau cynnal a chadw rheolaidd, a arweiniodd at groniad difrifol o flawd llif ac yn y pen draw tân yn yr odyn. Mae'r digwyddiad hwn yn amlygu natur hollbwysig glanweithdra ac archwiliadau rheolaidd.

Astudiaeth Achos 2: Roedd gan weithredwr arall broblemau cyson gyda phren a oedd wedi'i or-sychu, a oedd yn ei wneud yn frau ac yn llai gwerthfawr. Darganfuwyd nad oedd system wresogi'r odyn yn diffodd yn gywir ar y pwyntiau gosod. Cafodd y mater ei unioni gan adolygiad o'r gweithdrefnau gweithredu ac ailhyfforddi ar y systemau rheoli.

Trwy ddysgu o'r achosion hyn, gall gweithredwyr odynau osgoi peryglon cyffredin ac ymdrechu i gael y canlyniadau gorau yn eu prosesau sychu pren.

Mae cadw at yr arferion gorau hyn wrth weithredu odynau a dysgu o astudiaethau achos yn helpu i sicrhau proses sychu pren o ansawdd uchel, effeithlon a diogel. I gael mwy o wybodaeth am danwydd pren a phren wedi'i sychu mewn odyn, archwiliwch opsiynau fel Logiau Tân Sweden a Boncyffion Onnen Pren Caled, a deall pwysigrwydd sychu pren yn iawn. Am adnoddau ychwanegol ar gynnwys lleithder a mathau o bren, neu i dreiddio'n ddyfnach i bynciau sychu odyn, ewch i'n hadran blog am erthyglau fel "Monitro Lleithder mewn Odyn" a "Optimeiddio Sychu Odyn".