Dosbarthiad am ddim ar gael yn Ardal De Cymru - Abertawe - Castell-nedd - Port Talbot - Llanelli - Pontardawe - Gwyr - Gorseinon - Pontarddulais - Swmp bagiau am brisiau anghredadwy tra bod stociau'n para. Ar gyfer llosgwyr boncyffion, pyllau tân, tanau agored, gwersylla a mwy.

FFÔN: +44 (0)1792 946 421 neu E-BOST: RHODRI@HSWF.CO.UK

Gostyngiad Croeso

Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF
Exploring the methods and benefits of kiln drying ash wood.

Odyn Sychu Pren Ynn: Dulliau a Manteision

Rhodri Evans |

Deall Hanfodion Coed Ynn

Mae pren onnen yn bren caled poblogaidd sy'n adnabyddus am ei amlochredd a'i briodweddau ffisegol rhagorol. Dyma'r math o ddeunydd y gellir ei ddefnyddio mewn amrywiaeth o gymwysiadau, a dyna pam ei bod yn hanfodol deall ei nodweddion a'i ddefnyddiau cyffredin.

Priodweddau Ash Wood

Un o nodweddion amlwg pren ynn yw ei gryfder a'i elastigedd. Dyma grynodeb cyflym o'i briodweddau allweddol:

 • Gwydnwch : Mae onnen yn bren caled caled a all wrthsefyll effeithiau a siociau, gan ei wneud yn addas ar gyfer eitemau sydd angen gwydnwch.
 • Hyblygrwydd : Mae ei hyblygrwydd yn arbennig o enwog ymhlith pren caled, a dyna pam y caiff ei ddefnyddio'n aml mewn offer chwaraeon.
 • Grawn : Fel arfer mae gan onnen raen syth, sydd nid yn unig yn ddeniadol yn esthetig ond sydd hefyd yn cyfrannu at ei gyfanrwydd strwythurol.
 • Lliw : Gall rhuddin yr onnen amrywio o liw haul ysgafn i frown tywyll, tra bod y sapwood yn tueddu i fod yn ysgafnach ei liw. Mae'r harddwch naturiol hwn yn ei gwneud yn ddymunol ar gyfer dodrefn a lloriau.

Defnydd Cyffredin o Goed Ynn

Oherwydd ei briodweddau, mae pren ynn yn ddeunydd dewisol ar gyfer ystod o gynhyrchion. Mae rhai defnyddiau cyffredin yn cynnwys:

 • Dodrefn: Mae grawn a chryfder deniadol Ash yn ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer dodrefn o ansawdd uchel.
 • Offer chwaraeon: Mae ei hydwythedd yn berffaith ar gyfer gwneud dolenni ar gyfer offer ac offer, yn ogystal ag offer chwaraeon fel ystlumod pêl fas a ffyn hoci.
 • Lloriau: Mae gwydnwch ac ymddangosiad dymunol pren onnen yn creu lloriau hardd, hirhoedlog.
 • Offerynnau cerdd: Weithiau defnyddir lludw i greu cyrff gitarau trydan ac offerynnau cerdd eraill oherwydd ei briodweddau acwstig da.

Pwysigrwydd Sychu Pren Priodol

Er mwyn i bren ynn berfformio ar ei orau mewn unrhyw gais, rhaid ei sychu'n iawn. Mae sychu pren yn hanfodol i'w sefydlogi a'i baratoi i'w ddefnyddio. Mae'r broses hon yn cynnwys lleihau cynnwys lleithder y pren i gyd-fynd â'r amgylchedd lle caiff ei ddefnyddio, gan leihau'r risg o newidiadau dimensiynol neu ystof ar ôl ei weithgynhyrchu.

Pam Sychu Odyn?

Mae sychu odyn yn broses reoledig o leihau cynnwys lleithder pren. Dyma pam ei fod yn hollbwysig:

 • Cyflymder : Mae sychu odyn yn llawer cyflymach na sychu aer, gan alluogi paratoi mwy o bren mewn amser byrrach.
 • Rheolaeth : Gall gweithredwr yr odyn reoli'r amodau sychu, sy'n lleihau'r risg o ddiffygion.
 • Unffurfiaeth : Mae'r dull hwn yn helpu i sicrhau sychu unffurf o fewn pob darn o bren ac o un darn i'r llall.
 • Dileu Plâu : Gall sychu odyn yn iawn ddileu plâu pren a ffyngau, a allai fel arall ffynnu yn y coed.

Ceir trafodaeth fanylach am fanteision a dulliau sychu odyn yn Basics of Kiln Drying .

Risgiau o Goed Wedi'i Sychu'n Anaddas

Gall sychu pren yn anghywir gael nifer o ganlyniadau negyddol:

 • Warping a Chracio : Heb sychu'n iawn, gall pren ystof, cracio, neu wirio gan ei fod yn rhyddhau lleithder yn anwastad.
 • Ansefydlogrwydd Dimensiwn : Gall pren nad yw wedi'i sychu i'r cynnwys lleithder priodol newid siâp neu faint wrth iddo gynefino â'i amgylchedd, gan achosi problemau wrth ei ddefnyddio.
 • Tueddiad i Blâu : Gall pren sy'n cadw gormod o leithder fod yn fwy agored i blâu a phydredd gan bryfed.

Er mwyn osgoi'r peryglon hyn, mae technegau sychu odyn priodol yn hanfodol. Gallwch ddarllen mwy am y risgiau sy'n gysylltiedig â phren wedi'i sychu'n amhriodol yn ein herthygl ar osgoi diffygion sychu mewn odyn .

Trwy ddeall priodweddau pren ynn a phwysigrwydd sychu'n iawn, gallwch werthfawrogi pam mae'r broses sychu odyn mor hanfodol ar gyfer cynnal ansawdd a hirhoedledd cynhyrchion pren ynn.

Esboniad o Sychu Odyn

Beth Mae Odyn yn Sychu?

Mae sychu odyn yn broses reoledig o leihau'r cynnwys lleithder mewn pren, ac mae'n gam hanfodol mewn prosesu pren i sicrhau sefydlogrwydd a defnyddioldeb deunydd. I'w roi yn syml, mae fel defnyddio popty anferth ar gyfer pren. Pwrpas sychu odyn yw cyflymu'r broses sychu naturiol o bren a lleihau'r risgiau sy'n gysylltiedig â lleithder gormodol, megis warping, crebachu, a thwf ffwngaidd. Mae sychu odyn yn caniatáu rheolaeth fanwl gywir dros y tymheredd, y lleithder a'r cylchrediad aer yn y siambr lle mae'r pren yn cael ei osod.

Y Broses Sychu Odyn

Gall y broses o sychu odyn amrywio o ran hyd a thechneg yn dibynnu ar y rhywogaeth o bren, y cynnwys lleithder cychwynnol, a'r defnydd terfynol a ddymunir o'r pren. Yn gyffredinol, mae'r broses yn dilyn y camau hyn:

 1. Llwytho : Mae pren onnen yn cael ei bentyrru a'i lwytho i'r odyn. Mae pentyrru priodol yn hanfodol i sicrhau llif aer cyfartal trwy'r coed.
 2. Gwresogi : Mae'r odyn yn cael ei gynhesu'n araf i'r tymheredd priodol, sydd yn aml rhwng 65 ° C a 90 ° C ar gyfer pren ynn.
 3. Lleihau Lleithder : Dros amser, mae lleithder yn cael ei dynnu allan o'r pren. Mae synwyryddion a gwiriadau â llaw yn helpu i fonitro'r lefelau lleithder.
 4. Cyflyru : Unwaith y cyrhaeddir y lefel lleithder a ddymunir, mae'r pren yn mynd trwy gyfnod cyflyru i leddfu unrhyw straen a achosir gan sychu.
 5. Oeri : Daw'r cylch sychu i ben gyda chyfnod oeri, gan ganiatáu i'r pren addasu i'r tymheredd amgylchynol cyn ei symud.

Mae pob cam yn hanfodol i sicrhau ansawdd a sefydlogrwydd y pren.

Mathau o Odynau a Ddefnyddir ar gyfer Sychu Pren Ynn

Odynau confensiynol

Odynnau confensiynol yw'r math mwyaf cyffredin a ddefnyddir wrth sychu pren. Maent yn gweithredu trwy wresogi aer gyda boeler a'i gylchredeg trwy'r siambr. Mae'r odynau hyn yn aml yn cael eu gweithredu ar system swp - llwytho'r pren, ei sychu, ac yna ei ddadlwytho. Dyma rai nodweddion:

 • Tymheredd : Gall amrywio o 65 ° C i 90 ° C, yn dibynnu ar yr amserlen sychu.
 • Llif aer : Mae cefnogwyr yn cylchredeg aer trwy'r siambr i sicrhau eu bod yn sychu'n gyfartal.
 • Lleithder : Mae stêm yn aml yn cael ei ychwanegu i reoli lefelau lleithder.

Odynau Dehumidification

Mae odynau dad-leitheiddiad yn gweithredu trwy gyddwyso lleithder o'r aer o fewn yr odyn a'i ddiarddel y tu allan i'r siambr. Mae'r odynau hyn yn effeithlon o ran ynni ac fe'u defnyddir yn aml mewn gweithrediadau llai neu ar gyfer prosesau sychu arbenigol.

 • Tymheredd : Tueddol i fod yn is nag odynau confensiynol, yn aml tua 50°C i 70°C.
 • Llif aer : Yn debyg i odynau confensiynol, gan ychwanegu dadleithydd sy'n tynnu lleithder o'r aer.
 • Lleithder : Wedi'i reoli gan y broses dehumidification, sy'n cynnal cydbwysedd i sychu'r pren i'r eithaf.

Odynau gwactod

Mae odynau gwactod yn sychu pren trwy leihau'r pwysau atmosfferig o amgylch y pren, sy'n caniatáu i leithder anweddu ar dymheredd is. Gall y dull hwn gyflymu amseroedd sychu a lleihau diffygion.

 • Tymheredd : Yn sylweddol is nag odynau traddodiadol, yn aml rhwng 40°C a 60°C.
 • Llif aer : Ddim yn berthnasol yn yr un modd ag odynau confensiynol gan fod y pren dan wactod.
 • Lleithder : Wedi'i reoli gan y pwysau a'r tymheredd yn y siambr gwactod.

Mae gan bob math o odyn ei set ei hun o fanteision a gellir eu dewis yn seiliedig ar ffactorau fel maint y cynhyrchiad, gofynion penodol y pren sy'n cael ei sychu, ac ystyriaethau effeithlonrwydd ynni. I gael rhagor o wybodaeth am fathau o odynau a'u defnydd, efallai y byddwch am ddarllen mwy am y pethau sylfaenol o sychu odyn a sychu odyn sy'n defnyddio ynni'n effeithlon .

Mae dewis yr odyn gywir ar gyfer sychu pren lludw yn benderfyniad a ddylai fod yn seiliedig ar anghenion a nodau penodol y llawdriniaeth. Fodd bynnag, ni waeth pa fath o odyn a ddefnyddir, y nod bob amser yw cynhyrchu pren wedi'i sychu'n gyfartal sy'n bodloni'r gofynion ar gyfer ei ddefnydd arfaethedig.

Camau Odyn Sychu Coed Ynn

Mae sychu odyn yn wyddoniaeth ysgafn sy'n cynnwys sawl cam i sicrhau bod y pren ynn yn cyrraedd ei lefel sychder gorau posibl heb ddatblygu diffygion na cholli ei gyfanrwydd strwythurol. Gadewch i ni ymchwilio i gamau hanfodol y broses sychu odyn ar gyfer pren ynn.

Cam Sychu Cychwynnol

Y cam cyntaf o sychu odyn yw'r cam sychu cychwynnol, a'r nod yw tynnu'r dŵr rhydd o'r celloedd pren. Dŵr rhydd yw'r lleithder sy'n bresennol yn y ceudodau celloedd ac mae'n haws ei dynnu o'i gymharu â dŵr wedi'i rwymo sy'n cael ei ddal yn dynn o fewn y cellfuriau.

Yn y cyfnod hwn, gosodir pren ynn yn yr odyn, a chynyddir y tymheredd yn raddol i greu amgylchedd addas ar gyfer anweddu. Cedwir lleithder yn gymharol uchel i atal y pren rhag sychu'n rhy gyflym, a all arwain at warping a hollti. Y paramedrau allweddol yn ystod y cam hwn yw:

 • Tymheredd : Yn nodweddiadol yn dechrau ar ystod is (tua 35 i 45 gradd Celsius) ac yn cynyddu'n raddol
 • Lleithder : Wedi'i reoli i osgoi sychu'n rhy gyflym; gall ddechrau ar tua 70% o leithder cymharol
 • Cylchrediad Aer : Yn sicrhau sychu'n gyfartal ac yn atal datblygiad graddiant lleithder a all achosi diffygion

Mae monitro yn hanfodol yn ystod y cyfnod hwn i sicrhau bod y pren yn sychu'n gyson ac i wneud addasiadau yn ôl yr angen. Mae'r cam hwn yn parhau nes bod y rhan fwyaf o'r dŵr rhydd yn cael ei dynnu, y gellir ei bennu trwy wiriadau cynnwys lleithder cyfnodol.

Cam Sychu Canolradd

Unwaith y bydd y cam cychwynnol wedi'i gwblhau, mae'r cam sychu canolradd yn dechrau. Yn aml, dyma gam hiraf y broses, gan ei fod yn golygu tynnu'r dŵr rhwymedig o'r celloedd pren. Ar y pwynt hwn, mae'r gyfradd sychu yn arafach oherwydd bod angen mwy o egni ar y dŵr rhwymedig i anweddu.

Mae'r amodau yn yr odyn yn cael eu haddasu i annog rhyddhau'r dŵr rhwym hwn:

 • Tymheredd : Cynyddu'n raddol i annog anweddu dŵr rhwymedig heb achosi diraddiad thermol i'r pren
 • Lleithder : Wedi'i ostwng yn gynyddrannol i greu graddiant sy'n tynnu lleithder allan o'r tu mewn i'r pren
 • Cylchrediad Aer : Mae'n parhau i fod yn hanfodol ar gyfer sychu'n gyson ac i gario'r lleithder a ryddheir o'r pren i ffwrdd

Yn ystod y cam canolradd, mae'n hanfodol monitro'r gyfradd sychu a dosbarthiad y cynnwys lleithder yn y pentwr coed. Dylid gwirio tymheredd mewnol a chynnwys lleithder y pren yn rheolaidd i sicrhau bod y broses yn mynd rhagddi'n gywir.

Cam Cyflyru Terfynol

Y cam cyflyru olaf yw pan fydd y pren ynn wedi'i 'gyflyru' neu ei 'gydraddoli' i leddfu unrhyw straen sydd wedi datblygu yn ystod y broses sychu. Mae'r cam hwn yn bwysig ar gyfer sefydlogi'r pren a sicrhau ei fod yn barod i'w ddefnyddio.

Mae'r amodau yn ystod y cam hwn wedi'u mireinio i ganiatáu i'r pren addasu:

 • Tymheredd : Wedi'i ostwng neu ei gynnal ychydig i helpu'r pren i ymlacio
 • Lleithder : Cynyddu os oes angen i ganiatáu i'r haenau allanol o bren adennill rhywfaint o leithder a chydraddoli â'r craidd
 • Cylchrediad Aer : Wedi'i leihau i atal arwyneb y pren rhag sychu

Mae hwn yn gam hollbwysig ar gyfer cyrraedd y targed terfynol o gynnwys lleithder a sicrhau bod y pren yr un mor sych drwyddo draw. Mae'n helpu i leihau datblygiad diffygion fel gwirio neu galedu cas, a all ddigwydd os oes gwahaniaethau lleithder sylweddol yn y pren.

Oeri a Chydraddoldeb

Unwaith y bydd y pren wedi'i gyflyru, rhaid ei oeri'n araf i gyd-fynd ag amodau tymheredd amgylchynol cyn y gellir ei dynnu o'r odyn. Mae hyn yn atal unrhyw anwedd ar y pren a all ailgyflwyno lleithder ac o bosibl arwain at dyfiant llwydni.

Mae fentiau'r odyn yn aml yn cael eu hagor ar yr adeg hon i ganiatáu i'r aer llawn lleithder adael ac i gyflwyno aer amgylchynol sy'n oeri'r pren yn raddol. Mae'r pren fel arfer yn cael ei adael yn yr odyn am gyfnod o amser ar ôl i'r gwresogyddion a'r gwyntyllau gael eu diffodd i sefydlogi.

Monitro a Rheoli Amodau Odynau

Mae ansawdd coed ynn wedi'i sychu mewn odyn yn cael ei ddylanwadu'n sylweddol gan ba mor dda y caiff amodau'r odyn eu monitro a'u rheoli trwy gydol y broses sychu.

Rheoli Tymheredd a Lleithder

Mae gweithredwr yr odyn yn defnyddio synwyryddion a rheolyddion i gynnal y lefelau tymheredd a lleithder dymunol o fewn yr odyn. Mae angen addasu'r rhain wrth i'r pren sychu i gyd-fynd â gwahanol gamau'r broses sychu.

Awyru a Chylchrediad Awyr

Mae optimeiddio llif aer o fewn yr odyn yn hanfodol ar gyfer sychu unffurf. Mae lleoliad strategol gwyntyllau ac awyrellau yn helpu yn hyn o beth, a rhaid i weithredwr yr odyn fonitro'r patrymau llif aer i sicrhau nad oes unrhyw 'fannau marw' lle gall pren sychu'n anwastad.

Rôl Gweithredwr Odyn

Mae gweithredwr yr odyn yn hanfodol wrth reoli cydadwaith cymhleth tymheredd, lleithder a llif aer o fewn yr odyn. Nhw sy'n gyfrifol am osod amserlen yr odyn, gwneud addasiadau yn ôl yr angen, a sicrhau bod y pren yn cael ei sychu i'r manylebau cywir. Mae eu profiad a'u dealltwriaeth o'r broses sychu yn hanfodol i gynhyrchu pren ynn o ansawdd uchel wedi'i sychu mewn odyn.

I gael mwy o wybodaeth am sychu pren, gallwch archwilio adnoddau ychwanegol fel hanfodion sychu odyn a lleithder wrth sychu pren . Gall deall yr elfennau hyn effeithio'n sylweddol ar effeithlonrwydd y broses sychu odyn ac ansawdd y cynnyrch pren terfynol.

Manteision Odyn Sychu Coed Ynn

O ran prosesu pren ynn at wahanol ddefnyddiau, mae sychu odyn yn cynnig ystod o fanteision a all wella ansawdd a gwydnwch y cynnyrch terfynol yn sylweddol. Mae deall y manteision hyn yn helpu i werthfawrogi gwerth buddsoddi mewn technegau sychu pren iawn.

Lleihau Diffygion Pren

Gall sychu odyn , o'i wneud yn gywir, leihau diffygion pren cyffredin yn fawr fel:

 • Ystof : Gall pren sy'n sychu'n anwastad droelli neu ystof. Mae sychu odyn yn rheoli'r amgylchedd i sicrhau bod lleithder yn cael ei dynnu'n unffurf.
 • Gwirio a Hollti : Gall sychu'n gyflym achosi i'r pren gracio neu wirio. Mae amgylchedd odyn wedi'i reoli yn lleihau'r risg o'r diffygion hyn.
 • Llwydni a staen : Gall lleithder gormodol arwain at dyfiant llwydni a staenio. Mae odyn sychu pren i gynnwys lleithder priodol yn helpu i atal y problemau hyn.

Mae'r amgylchedd rheoledig mewn odyn yn caniatáu cyfradd sychu gyson, gan leihau'r tebygolrwydd o'r diffygion hyn a sicrhau cynnyrch terfynol o ansawdd uwch.

Gwella Cryfder a Gwydnwch

Mae pren ynn wedi'i sychu'n iawn yn tueddu i fod yn gryfach ac yn fwy gwydn. Mae tynnu lleithder i'r lefel optimaidd yn helpu i:

 • Sefydlogi'r Coed : Mae'n dod yn llai agored i newidiadau yn yr amgylchedd, sy'n golygu y bydd yn dal ei siâp a'i faint yn well dros amser.
 • Gwella Capasiti Cludo Llwyth : Gall pren sych ddwyn mwy o bwysau, gan ei wneud yn addas ar gyfer adeiladu a gwneud dodrefn.
 • Atal Pydredd : Gall pren â gormod o leithder bydru. Mae sychu odyn yn lleihau lleithder i lefelau nad ydynt yn ffafriol i organebau sy'n achosi pydredd.

Gwella Gwedd Pren

Mae ymddangosiad pren ynn yn ystyriaeth allweddol, yn enwedig ar gyfer dodrefn a lloriau. Gall sychu odyn wella'r grawn pren a'r lliw, gan ei wneud yn fwy deniadol ar gyfer cymwysiadau esthetig. Yn ogystal, mae gorffeniadau a thriniaethau'n cael eu cymhwyso'n fwy effeithiol i bren gyda'r cynnwys lleithder cywir, gan arwain at orffeniad mwy apelgar a pharhaol.

Gweithredu Arferion Gorau ar gyfer Sychu Odyn

Er mwyn cyflawni'r canlyniadau gorau gyda sychu odyn, mae'n hanfodol dilyn rhai arferion gorau. Gall hyn helpu i sicrhau bod y pren yn cael ei sychu'n effeithiol tra hefyd yn gwneud y defnydd gorau o adnoddau.

Amserlennu a Rheoli Amser

Mae sychu odyn yn effeithlon yn gofyn am amserlennu gofalus i wneud y defnydd gorau o odyn a lleihau'r defnydd o ynni. Mae amserlen wedi'i chynllunio'n dda yn sicrhau bod pob swp o bren yn cael ei sychu am y cyfnod priodol o amser, gan gydbwyso cyflymder ag ansawdd.

Trin a Storio ar ôl Sychu

Unwaith y bydd y pren ynn wedi'i sychu mewn odyn, mae'n bwysig ei drin a'i storio'n gywir i gynnal ei ansawdd. Mae hyn yn cynnwys:

 • Diogelu'r Coed : Rhag adamsugno lleithder o'r aer, a allai olygu ei storio mewn amgylchedd rheoledig neu ddefnyddio rhwystrau lleithder.
 • Trin yn Ysgafn : Er mwyn osgoi niwed corfforol i'r pren sych, a all fod yn fwy brau ac yn fwy agored i dolciau neu grafiadau.

Cynnal a Chadw Odyn ar gyfer y Perfformiad Gorau posibl

Mae cynnal a chadw'r odyn yn rheolaidd yn hanfodol er mwyn sicrhau ei bod yn parhau i berfformio'n effeithlon ac yn effeithiol. Mae hyn yn cynnwys glanhau, archwilio a thrwsio cydrannau fel:

 • Elfennau Gwresogi : Er mwyn sicrhau eu bod yn darparu gwres cyson.
 • Systemau Awyru : Cynnal llif aer a chylchrediad priodol.
 • Systemau Rheoli : Sicrhau monitro cywir ac addasu tymheredd a lleithder.

Trwy weithredu'r arferion gorau hyn, gallwch gael y gorau o'r broses sychu odyn a sicrhau bod y pren ynn yn cynnal ei ansawdd o sychu i ddefnydd terfynol.

I ddysgu mwy am sychu odynau ac agweddau eraill ar danwydd coed a gofal coed, ewch i'n tudalen Boncyffion Onnen Pren Caled yma neu archwiliwch ein hystod o Danwyddau Pren yma . I gael gwybodaeth ychwanegol am y broses sychu, darllenwch ein postiadau blog am y pethau sylfaenol o sychu odyn ac optimeiddio sychu odyn .