Dosbarthiad am ddim ar gael yn Ardal De Cymru - Abertawe - Castell-nedd - Port Talbot - Llanelli - Pontardawe - Gwyr - Gorseinon - Pontarddulais - Swmp bagiau am brisiau anghredadwy tra bod stociau'n para. Ar gyfer llosgwyr boncyffion, pyllau tân, tanau agored, gwersylla a mwy.

FFÔN: +44 (0)1792 946 421 neu E-BOST: RHODRI@HSWF.CO.UK

Gostyngiad Croeso

Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF

Pa mor hir y mae Odyn Sych Derw yn Llosgi? Dad-fagu'r Cwestiwn Llosgi

How Long Does Kiln Dried Oak Burn For? Unmasking The Burning Question

Jonathan Hill |

Y mae pob un sy'n hoff o foncyffion ac yn hoff o dân wedi llosgi eu cyfran deg o foncyffion, o'r lludw gostyngedig i'r dderwen nerthol. Ond a wyt ti erioed wedi eistedd wrth y tân, yn gwylio'r fflamau'n dawnsio ac yn rhyfeddu, yn union pa mor hir mae odyn sych derw llosgi am? Os felly, rydych chi yn y lle iawn.

Heddiw, rydym yn mynd i'r afael â'r ymholiad cyffredin hwn, gan ddarparu archwiliad manwl o hyd llosgi derw wedi'i sychu mewn odyn. Erbyn diwedd yr erthygl hon, byddwch yn arbenigwr bona fide ar y pwnc, yn gallu cynnal eich dadl eich hun ar goed tân sydd â llawer o arian.

Yr Hanfodion: Odyn Derw Sych

Cyn i ni ymchwilio i fyd cymhleth amseroedd llosgi, gadewch i ni sefydlu dealltwriaeth sylfaenol o dderw wedi'i sychu mewn odyn. Mae derw yn bren caled, sy'n adnabyddus am ei wydnwch a'i amser llosgi hir. Pan fydd derw yn cael ei sychu mewn odyn, mae'n dod yn ffynhonnell tanwydd hyd yn oed yn fwy effeithlon, gan ddarparu allbwn gwres uchel hirhoedlog. Mae'r math hwn o goed tân yn ddewis poblogaidd ymhlith defnyddwyr sy'n gwerthfawrogi effeithlonrwydd a chynaliadwyedd, o ystyried ei manteision dros fathau eraill o bren.

Dadansoddiad Hyd y Llosgiadau

Fel unrhyw ddirgelwch da, nid yw hyd llosgi derw wedi'i sychu mewn odyn yn stori syml. Mae sawl ffactor yn dylanwadu arno, o faint a chyflwr y boncyffion, i effeithlonrwydd y stôf neu'r lle tân. Er y gellir rheoli rhai agweddau, mae eraill yn ddarostyngedig i fympwyon natur a thechnoleg.

Mae Maint yn Bwysig

Mae maint eich boncyffion derw wedi'u sychu mewn odyn yn chwarae rhan hanfodol wrth benderfynu pa mor hir y byddant yn llosgi. Mae boncyffion mwy yn tueddu i losgi'n hirach na rhai llai, oherwydd eu màs mwy. O ran derw wedi'i sychu mewn odyn, gallai boncyff mawr ddarparu 2-3 awr dda o amser llosgi. Fodd bynnag, os oes gennych foncyffion maint babi, disgwyliwch gyfnod llosgi byrrach.

Sych Fel Asgwrn

Mae cyflwr eich logiau yn ffactor pennu arall. Os ydych chi wedi bod yn gofyn i chi'ch hun, "A all coed tân odyn sych wlychu?", mae'n bryd rhoi'r cwestiwn hwnnw i orffwys. Yn wir, gall coed tân wedi'u sychu mewn odyn wlychu, ond bydd pren llaith yn llosgi am gyfnod byrrach ac yn rhyddhau llai o wres na'i gymheiriaid sych.

Mae'r Gwres Ymlaen

Mae effeithlonrwydd eich stôf neu le tân hefyd yn effeithio ar amser llosgi. Bydd stôf effeithlonrwydd uchel sydd wedi'i chynnal a'i chadw'n dda yn gwneud y gorau o'ch derw wedi'i sychu mewn odyn, gan dynnu ei amser llosgi allan yn hirach na model llai effeithlon.

Y Rheithfarn

O ystyried y newidynnau hyn, mae'n anodd darparu un ateb sy'n addas i bawb i'r cwestiwn am ba mor hir y mae derw wedi'i sychu mewn odyn yn llosgi. Fodd bynnag, ar gyfartaledd, gallwch ddisgwyl i ddarn safonol o dderw wedi'i sychu mewn odyn ddarparu rhwng 2-3 awr o amser llosgi.

Mwyhau'ch Amser Llosgi Derw Sych Odyn

Nawr ein bod wedi ateb y cwestiwn llosgi, mae'n bryd dysgu sut i wneud y mwyaf o hyd llosgi eich derw wedi'i sychu mewn odyn. Dyma rai awgrymiadau da:

  1. Storiwch eich cofnodion yn gywir: Gall storio priodol gadw'ch odyn sych boncyffion yn y cyflwr gorau, gan sicrhau eu bod yn llosgi cyhyd â phosibl.

  2. Defnyddiwch thermomedr stôf: Gall yr offeryn defnyddiol hwn eich helpu i wneud y gorau o effeithlonrwydd eich stôf, gan adael i chi addasu'r cymeriant aer am amser llosgi hirach.

  3. Llosgwch eich logiau yn olynol: Yn lle llwytho'ch stôf gyda boncyffion i gyd ar unwaith, ceisiwch eu llosgi fesul un. Mae'r dull hwn yn sicrhau bod pob boncyff yn llosgi'n llawn ac yn effeithlon.

Casgliad: Llosgi Gwerth Aros Amdano

Yn y diwedd, y cwestiwn, "Am ba hyd y mae odyn sych derw yn llosgi?" gellir ei ateb gyda chwestiwn arall: "Pa mor dda ydych chi'n gwneud y mwyaf o'ch llosg?" O faint a chyflwr eich boncyffion i effeithlonrwydd eich stôf, mae ffactorau amrywiol yn chwarae rhan wrth bennu hyd llosgi derw wedi'i sychu mewn odyn.

Ond byddwch yn dawel eich meddwl, ni waeth beth fo'r manylion, bydd boncyff derw wedi'i sychu mewn odyn bob amser yn cynnig llosgiad gwerth aros amdano, gan droi pob lle tân sy'n ymgynnull yn ddigwyddiad cynnes, cofiadwy. Nawr, onid ydych chi'n falch eich bod wedi cadw at y diwedd? Y tro nesaf y bydd rhywun yn holi am hyd llosgi derw wedi'i sychu mewn odyn, bydd gennych yr ateb ar flaenau eich bysedd, yn barod i wneud argraff.

Cofiwch, pŵer yw gwybodaeth, ac yn yr achos hwn, mae hefyd yn allweddol i dân hir, clyd. Llosgi hapus!