Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF

Am ba mor hir mae lludw sych mewn odyn yn llosgi?

How long does kiln dried ash burn for?

Jonathan Hill |

Ah, swyn melys, cysurus tân sy'n fflachio. Un eiliad rydych chi'n eistedd yno, yn torheulo yn y cynhesrwydd a'r eiliad nesaf, rydych chi'n ystyried dirgelion y bydysawd, fel "Am ba hyd y mae lludw sych wedi'i odyn yn llosgi?" Mae'n gwestiwn mor hen â'r pecyn bisgedi hanner bwyta hwnnw y daethoch o hyd iddo y tu ôl i'r soffa yr wythnos diwethaf. Gadewch i ni blymio i mewn a darganfod y gwir llosg am hyd llosgi lludw wedi'i sychu mewn odyn.

Pam Lludw Odyn-Sych?

Yn gyntaf, gadewch i ni fynd i'r afael â'r eliffant mudlosgi yn yr ystafell. Pam rydyn ni hyd yn oed yn siarad am lludw wedi'i sychu mewn odyn? Mae'n gwestiwn teg. Mae onnen yn adnabyddus fel opsiwn coed tân serol. Mae'n meddu ar rinweddau llosgi rhagorol, heb sôn am arogl eithaf hyfryd wrth ei oleuo. Mae sychu odyn, ar y llaw arall, yn broses sy'n lleihau'r cynnwys lleithder mewn coed tân, gan ei gwneud hi'n haws tanio a darparu llosgiad glanach, mwy effeithlon.

Ond nid ydych chi yma am ddarlith ar Goed Tân 101. Rydych chi eisiau gwybod am ba mor hir mae'r stwff hwn yn llosgi. Felly, gadewch i ni gyrraedd ato.

Y Conundrum Hyd y Lludw

Mae'n bwysig cofio nad yw rhagweld union hyd llosgi coed tân yn wyddor fanwl. Mae'n debycach i ddarogan tywydd Prydain. Yn sicr, gallwch chi wneud dyfalu addysgiadol yn seiliedig ar brofiadau'r gorffennol ac ychydig o fanylion technegol, ond mae lle i syndod neu ddau bob amser.

Gall llawer o ffactorau ddylanwadu ar hyd y llosgi, gan gynnwys maint y pren, ei gynnwys lleithder, yr amodau y caiff ei losgi, a'r math o le tân neu stôf rydych chi'n ei ddefnyddio. Wedi dweud hynny, mae lludw wedi'i sychu mewn odyn yn hysbys am ei amser llosgi hir, yn enwedig o'i gymharu â choedydd meddalach.

Yn gryno, gallwch ddisgwyl i'ch lludw wedi'i sychu mewn odyn gadw'r tanau cartref rhag llosgi am tua 3-5 awr. Mae hwn, wrth gwrs, yn ffigwr amlwg. Os oes gennych chi dân arbennig o gynhyrfus, efallai y byddwch chi'n gweld yr amser hwnnw'n lleihau ychydig. Ar y llaw arall, os ydych chi wedi meistroli'r grefft o losgi'n araf, sy'n mudferwi, fe allech chi gael hyd yn oed mwy o amser allan o'ch logiau.

Yr Odyn-Effaith Sychu ar Hyd Llosgiadau

Beth yw'r hud y tu ôl i amser llosgi trawiadol lludw wedi'i sychu mewn odyn? Mae'r cyfan yn y sychu. Mae sychu odyn yn broses reoledig sy'n lleihau'r cynnwys lleithder yn y pren i tua 15-20%. Mae hyn yn arwain at losgiad mwy effeithlon, sy'n golygu eich bod chi'n cael mwy o wres ar gyfer eich boncyffion ac amser llosgi hirach yn gyffredinol.

A yw'n werth y buddsoddiad ychwanegol? Wel, dim ond cwestiwn y gallwch chi ei ateb yw hwnnw. Ond, os mai llosg hir, cynnes ac effeithlon yw eich ôl, pren odyn-sych efallai mai dim ond eich ffrind gorau newydd yw hwn.

Gwneud y Gorau o'ch Lludw Wedi'i Sych Odyn

Er mwyn gwneud y mwyaf o'ch amser llosgi, mae'n hanfodol storio'ch lludw wedi'i sychu mewn odyn yn iawn. Cadwch ef mewn lle sych, wedi'i awyru i atal amsugno lleithder. A chofiwch, gall hyd yn oed pren wedi'i sychu mewn odyn wlychu. Felly, os ydych chi'n ei storio yn yr awyr agored, gwnewch yn siŵr ei fod wedi'i orchuddio'n dda i'w amddiffyn rhag y glaw.

O ran llosgi, cofiwch y gall maint eich tân a'r cyflenwad aer effeithio'n sylweddol ar ba mor hir y mae'ch boncyffion yn para. Mae tân llai, wedi'i reoli'n dda gyda chyflenwad aer wedi'i reoli yn debygol o roi amser llosgi hirach i chi na thân rhuo.

Lapio'r Lludw

Beth yw'r dyfarniad terfynol? Er ei bod yn anodd nodi'r union ffigwr, mae tua 3-5 awr yn fesurydd da ar gyfer llosgi lludw wedi'i sychu mewn odyn. Cofiwch y gall hyn amrywio yn seiliedig ar nifer o ffactorau, ond gyda'r amodau cywir ac ychydig o reolaeth tân, fe allech chi fod yn torheulo yn y cynhesrwydd am gryn amser.

Pwy a wyddai y gallai'r lludw diymhongar ddal y fath gynllwyn llosgi? Nawr eich bod yn arfog gyda'r wybodaeth, beth am edrych ar ein casgliad o boncyffion wedi'u sychu mewn odyn a phrofwch y llosg parhaol o ludw wedi'i sychu mewn odyn i chi'ch hun? Llosgi hapus!