Dosbarthiad am ddim ar gael yn Ardal De Cymru - Abertawe - Castell-nedd - Port Talbot - Llanelli - Pontardawe - Gwyr - Gorseinon - Pontarddulais - Swmp bagiau am brisiau anghredadwy tra bod stociau'n para. Ar gyfer llosgwyr boncyffion, pyllau tân, tanau agored, gwersylla a mwy.

FFÔN: +44 (0)1792 946 421 neu E-BOST: RHODRI@HSWF.CO.UK

Gostyngiad Croeso

Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF
What Charcoal Do Chefs Use?

Pa siarcol Mae Cogyddion yn ei Ddefnyddio?

Rhodri Evans |

Mae ffyrnau siarcol yn stwffwl mewn ceginau proffesiynol, sy'n cael eu gwerthfawrogi am eu gallu i gyrraedd tymereddau uchel a rhoi blas myglyd i seigiau. Mae'r erthygl hon yn archwilio'r gwahanol fathau o siarcol a ddefnyddir gan gogyddion, nodweddion siarcol lwmp bren gradd bwyty, a'r gwahanol fodelau popty siarcol sydd ar gael. Rydym hefyd yn ymchwilio i'r broses brynu, gan gynnwys polisïau gwarant a chludo, ac yn darparu mewnwelediad i feistroli technegau coginio siarcol.

Tecaweoedd Allweddol

 • Mae'n well gan gogyddion ffyrnau siarcol i reoli eu tymheredd a'r blas myglyd unigryw y maent yn ei ychwanegu at fwyd.
 • Mae siarcol lwmp bren gradd bwyty, wedi'i wneud o gymysgedd o goedwigoedd fel Castanwydd, Onnen a Bedw, yn cael ei ffafrio oherwydd ei gynnwys carbon uchel a'i losgi poeth glân.
 • Wrth ddewis siarcol, ystyriwch ffactorau fel maint y darnau, rhwyddineb goleuo, hyd y llosgi, a'r math o bren a ddefnyddir.
 • Mae modelau popty siarcol fel Cabinet Charlie Island a'r Ffwrn Golosg Charlie Broffesiynol yn cynnig hyblygrwydd ar gyfer coginio dan do ac awyr agored.
 • Mae prynu siarcol yn dod ag ystyriaethau megis telerau gwarant, argaeledd llongau, a'r opsiwn ar gyfer dychwelyd o fewn cyfnod penodol.

Deall Ffyrnau Golosg

popty siarcol mewn cegin broffesiynol

Hanfodion Ffyrnau Golosg

Pan fyddwn yn siarad am ffyrnau siarcol, rydym yn cyfeirio at declyn coginio amlbwrpas sy'n defnyddio siarcol fel ei brif ffynhonnell tanwydd. Mae'r poptai hyn yn enwog am eu gallu i gyrraedd tymereddau uchel a rhoi blas myglyd nodedig i'r bwyd, y mae galw mawr amdano gan selogion coginio a chogyddion proffesiynol fel ei gilydd.

Daw ffyrnau siarcol mewn gwahanol ddyluniadau, ond maent i gyd yn rhannu nodwedd gyffredin: gosodir y siarcol ar gratiau yn y popty. Mae hyn yn caniatáu grilio uniongyrchol dros y fflamau a choginio anuniongyrchol, gan ddefnyddio'r gwres a gedwir yn siambr y popty. Mae rheoli tymheredd yn fantais sylweddol, gan alluogi amodau coginio manwl gywir ar gyfer amrywiaeth o brydau.

Mae harddwch popty siarcol yn gorwedd yn ei symlrwydd a'i effeithlonrwydd. Nid yw'n ymwneud â'r gwres yn unig; mae'n ymwneud â'r blas a'r profiad o goginio â thân.

Dyma gipolwg cyflym ar yr hyn sy'n gwneud ffyrnau siarcol yn stwffwl mewn llawer o geginau proffesiynol:

 • Y gallu i gyrraedd tymereddau uwch na ffyrnau domestig safonol
 • Opsiwn i ddefnyddio pren ochr yn ochr â siarcol ar gyfer blas a gwres ychwanegol
 • Amlochredd mewn dulliau coginio: grilio, ysmygu, pobi, a rhostio

P'un a ydych am wella'ch trefn coginio awyr agored neu ddod â blasau cadarn siarcol i'ch cegin broffesiynol, deall hanfodion ffyrnau siarcol yw'r cam cyntaf tuag at feistroli'r dechneg goginio hynafol hon.

Manteision Coginio gyda siarcol

Pan fyddwn yn coginio gyda siarcol, rydym yn cofleidio traddodiad sydd wedi sefyll prawf amser mewn ceginau proffesiynol. Mae'r gallu i reoli tymheredd yn fantais sylweddol, sy'n ein galluogi i gyflawni'r sear perffaith neu fwg ysgafn. Mae'r blas myglyd y mae siarcol yn ei roi i fwyd yn ddigyffelyb, ac mae'n flas na ellir ei ailadrodd â dulliau coginio eraill.

 • Mae siarcol gradd bwyty yn cynnig allbwn gwres uwch , amser llosgi hirach, a llai o ludw.
 • Mae'n gweithio gydag unrhyw gril, yn rhagori mewn serio gwres uchel, ac nid yw'n cael ei argymell ar gyfer defnydd dan do.
 • Mae cyrchu cynaliadwy yn hanfodol i atal datgoedwigo.

Mantais allweddol arall yw amlbwrpasedd ffyrnau siarcol. Nid yn unig y gallwn ni grilio'n uniongyrchol dros y tân ar gyfer y blas gwefru clasurol hwnnw, ond gallwn hefyd goginio'n anuniongyrchol, gan ddefnyddio'r gwres a gedwir yn y popty i bobi neu rostio. Mae'r amlochredd hwn yn ymestyn i'r mathau o danwydd y gallwn eu defnyddio; tra mai siarcol yw'r brif ffynhonnell, gall ychwanegu pren gyflwyno blasau newydd a gwres ychwanegol.

Mae'r tymereddau uchel y gellir eu cyflawni mewn ffyrnau siarcol yn eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer amrywiaeth o arddulliau coginio, o grilio cyflym i rostio'n araf, gan sicrhau bod pob pryd wedi'i goginio i berffeithrwydd.

Yn olaf, mae cynaliadwyedd ein harferion coginio yn hollbwysig. Trwy ddewis siarcol sy'n dod yn gyfrifol o goetiroedd a reolir, rydym yn cyfrannu at warchod coedwigoedd ac iechyd cyffredinol ein planed.

Amrywiaethau Ffwrn Golosg

Pan fyddwn yn archwilio byd ffyrnau siarcol, rydym yn dod o hyd i amrywiaeth hyfryd sy'n darparu ar gyfer gwahanol anghenion a hoffterau coginio. O'r Ffwrn Bwrdd Bwrdd Charlie Cheeky gryno i'r popty cadarn Charlie Professional , mae yna opsiwn i bob cogydd a lleoliad. Mae Cabinet Charlie Island, er enghraifft, yn ddewis amlbwrpas ar gyfer ceginau awyr agored, gan gyfuno ymarferoldeb ag estheteg yn ddi-dor.

 • Cabinet Charlie Island - Perffaith ar gyfer ceginau awyr agored
 • Cabinet Sylfaen Pen Bwrdd - Delfrydol ar gyfer lleoedd llai
 • Cheeky Charlie Oven Tabletop - Compact a chyfleus
 • Ffwrn Golosg Charlie - Dewis clasurol
 • Ffwrn Golosg Charlie Broffesiynol - Ar gyfer y cogydd difrifol

Mae pob model yn cynnig nodweddion unigryw, megis y gallu i ddyblu fel popty pizza neu ysmygwr, gan roi hyblygrwydd i gogyddion greu ystod eang o brydau. Boed yn flas golosg clasurol o farbeciw siarcol neu flas myglyd brisged wedi'i goginio'n araf, mae'r poptai hyn wedi'u cynllunio i gyfoethogi'r profiad coginio.

Mae harddwch ffyrnau siarcol yn gorwedd yn eu gallu i roi blas myglyd unigryw tra'n cynnig rheolaeth tymheredd manwl gywir. Dyma sy'n eu gwneud yn stwffwl mewn ceginau proffesiynol, lle mae cyflawni'r cogydd perffaith yn hollbwysig.

Dewis y Golosg Cywir

agos i fyny o lympiau bach o siarcol yn llaw cogydd

Ffactorau i'w Hystyried Wrth Ddewis Golosg

Pan fyddwn yn chwilio am y siarcol perffaith, mae sawl ffactor y mae'n rhaid i ni eu hystyried i sicrhau bod ein creadigaethau coginio o'r radd flaenaf. Mae amser llosgi a thymheredd yn hollbwysig; rydym eisiau siarcol sy'n tanio'n hawdd ac sy'n cynnal gwres cyson. Mae'r proffil blas hefyd yn bwysig, oherwydd gall gwahanol goedwigoedd roi arlliwiau cynnil i'n prydau.

 • Maint ac Ansawdd : Chwiliwch am gymysgedd da o ddarnau mawr a bach. Mae darnau mawr yn llosgi'n hirach, tra bod rhai llai yn goleuo'n haws.
 • Cynaladwyedd : Dewiswch siarcol a ddaw o goetiroedd a reolir yn gyfrifol.
 • Heb gemegau : Mae golosg naturiol 100% yn gwella blas heb y risg o ychwanegion cemegol.
Dylem bob amser flaenoriaethu siarcol sy'n llosgi'n lân ac yn boeth, gan ddarparu'r blas barbeciw clasurol hwnnw heb orlethu blas naturiol y bwyd.

Cofiwch, gall pwysau siarcol fod yn dwyllodrus oherwydd dwyseddau amrywiol; nid yw bag ysgafnach o reidrwydd yn golygu llai o siarcol. Mae'n ymwneud â dod o hyd i'r cydbwysedd cywir ar gyfer ein hanghenion.

Mathau o Olosg a Ddefnyddir gan Gogyddion

Yn ein hymgais i ddarparu'r profiad barbeciw perffaith, rydym wedi archwilio gwahanol fathau o siarcol i ddeall eu priodweddau unigryw a'u defnydd gorau. Mae siarcol lwmp yn ffefryn ymhlith cogyddion am ei allu i oleuo'n gyflym a llosgi'n boeth, gan ddarparu blas naturiol a chadarn. Mae ar gael mewn ystod o brisiau, o'r darbodus i'r premiwm, ac mae ei siapiau lwmp afreolaidd yn sicrhau profiad grilio mwy dilys.

Dewis poblogaidd arall yw brics glo siarcol , sy'n adnabyddus am eu maint a'u siâp unffurf, sy'n caniatáu dosbarthiad gwres cyson. Mae brics glo pren caled yn gam i fyny, gan gynnig amser llosgi hirach a phwynt pris ychydig yn uwch. Dyma ddadansoddiad cyflym o'r mathau o gogyddion siarcol y mae'n well ganddynt:

 • Lwmp siarcol - Goleuadau cyflym, gwres uchel, blas naturiol
 • Brics glo siarcol - Gwres unffurf, cyfeillgar i'r gyllideb
 • Brics glo pren caled - Llosgiad hir, ansawdd premiwm
Rydym bob amser yn argymell siarcol lwmp bren gradd bwyty ar gyfer ei ddarnau mawr a'i losgi cyson, gan ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer barbeciws cartref ac arlwyo proffesiynol.

O ran hybu blas , mae gan gogyddion amrywiaeth o opsiynau i ddewis ohonynt, pob un â'i set ei hun o fuddion. Boed yn flas clasurol barbeciw o siarcol cynnwys carbon uchel neu hwylustod brics glo, gall y dewis cywir ddyrchafu unrhyw greadigaeth coginiol.

Nodweddion Golosg Lumpwood Gradd Bwyty

Rydym yn deall pwysigrwydd defnyddio'r siarcol iawn ar gyfer cyflawni'r blas barbeciw perffaith hwnnw. Mae ein siarcol lwmp bren gradd bwyty wedi'i gynllunio i fodloni safonau uchel cogyddion proffesiynol a phobl sy'n frwd dros barbeciw fel ei gilydd. Wedi'i wneud o gymysgedd o goed Castanwydd, Onnen a Bedw, mae'n cynnig cymysgedd da o ddarnau mawr a bach, gan sicrhau golau hawdd a llosgi hir, cyson.

Mae cynnwys carbon uchel ein siarcol yn sicrhau ei fod yn llosgi'n lân ac yn boeth, gan roi blas barbeciw clasurol y mae galw mawr amdano.

Dyma rai o nodweddion allweddol ein siarcol bren lwmp gradd bwyty:

 • Golosg lwmpbren o ansawdd uchel.
 • Darnau mawr o bren caled am hyd at 4 awr o losgi.
 • 100% naturiol a chemegol am ddim ar gyfer gwell blas.
 • Hawdd i'w goleuo ac yn ddi-fwg.
 • Yn dod yn gynaliadwy o goetiroedd a reolir yn gyfrifol.
 • Dosbarthu am ddim (ac eithrio Highlands & Islands).

P'un a ydych chi'n gogydd proffesiynol neu'n aficionado barbeciw cartref, ein siarcol yw'r dewis delfrydol ar gyfer profiad coginio rhagorol.

Gwybodaeth Prynu a Gwarant

Gwybodaeth Prynu a Gwarant

Beth i Edrych amdano Wrth Brynu Golosg

Pan fyddwn ni'n chwilio am siarcol o safon, mae yna nifer o ffactorau allweddol rydyn ni bob amser yn eu hystyried. Mae amser llosgi a chysondeb yn hollbwysig; rydym yn edrych am siarcol sy'n darparu gwres hir a chyson. Mae maint y darnau siarcol hefyd yn bwysig, gan fod talpiau mwy yn tueddu i losgi'n hirach ac yn fwy cyfartal.

Nid yw ansawdd yn agored i drafodaeth. Rydym yn chwilio am siarcol sy'n 100% naturiol a heb gemegau, gan sicrhau bod y bwyd yn cadw ei flas pur. Mae cynaliadwyedd yn agwedd arall yr ydym yn ei blaenoriaethu, sef dewis cynnyrch sy’n dod o goetiroedd a reolir yn gyfrifol.

Dyma restr wirio gyflym i'ch arwain:

 • Amser llosgi hir a gwres cyson
 • Darnau mawr, cyfartal eu maint
 • Heb gemegau ac yn naturiol
 • Ffynonellau cynaliadwy
Cofiwch, gall y siarcol iawn wneud byd o wahaniaeth yn eich profiad coginio. Nid yw'n ymwneud â'r gwres yn unig; mae'n ymwneud â'r blas a'r tawelwch meddwl a ddaw yn sgil defnyddio cynnyrch sy'n dda i'r amgylchedd.

Mae adborth cwsmeriaid, fel adolygiadau gan ein cwsmeriaid, yn aml yn tynnu sylw at arogl ysgafn a melyster ysgafn siarcol o ansawdd uchel, a all wella blas cyffredinol eich prydau barbeciw. Mae dosbarthu am ddim a chymorth i gwsmeriaid yn fanteision ychwanegol a all ddylanwadu ar ein penderfyniad.


Meistroli Technegau Coginio Golosg

Meistroli Technegau Coginio Golosg

Manteision Cynnwys Carbon Uchel mewn Golosg

Rydym yn deall pwysigrwydd cynnwys carbon uchel mewn siarcol, yn enwedig o ran cyflawni'r blas barbeciw clasurol hwnnw. Mae'r cynnwys carbon uchel iawn yn llosgi'n lân ac yn boeth , gan sicrhau bod eich prydau wedi'u trwytho â hanfod myglyd nodedig heb ymyrryd ag arogleuon na chwaeth diangen. Mae hyn yn arbennig o hanfodol i ni fel cogyddion, gan ei fod yn caniatáu inni gynnal cyfanrwydd blasau naturiol ein cynhwysion.

Mae cynnwys carbon uchel hefyd yn golygu llosgi mwy effeithlon. Mae siarcol â chynnwys carbon uchel yn dueddol o fod yn ysgafn ond yn bwerus, gan ddarparu ffynhonnell wres hir-barhaol. Er enghraifft, mae bag 30 litr o siarcol lwmp bren gradd bwyty yn pwyso tua 10kg, ond mae ei gyfaint yn cyfateb i tua 7kg o siarcol arferol, gan ei wneud yn ddewis twyllodrus ond effeithiol ar gyfer coginio proffesiynol.

Wrth ddewis siarcol, rydym bob amser yn ystyried maint ac ansawdd. Mae siarcol gradd bwyty bron bob amser yn fwy, a gall maint fod yn bwysig iawn wrth goginio. Mae darnau mwy yn sicrhau amser llosgi cyson ac estynedig, sy'n hanfodol ar gyfer prydau cymhleth sy'n gofyn am dymheredd cyson.

Dyma restr gyflym o fuddion y mae siarcol cynnwys carbon uchel yn eu darparu:

 • Llosgi glân a poeth ar gyfer blas barbeciw clasurol
 • Ysgafn am ei gyfaint, gan gynnig effeithlonrwydd twyllodrus
 • Mae darnau mawr yn sicrhau hyd at 4 awr o amser llosgi
 • 100% naturiol a heb gemegau, gan wella blas cyffredinol y bwyd
 • O ffynonellau cynaliadwy, gan adlewyrchu ein hymrwymiad i arferion coginio cyfrifol

Adolygiadau Cwsmeriaid a Thystebau

Rydym wedi casglu tystebau di-rif gan gwsmeriaid bodlon sydd wedi profi pŵer trawsnewidiol coginio siarcol. Boddhad cwsmeriaid yw ein prif flaenoriaeth , ac mae'r adborth a gawn yn dyst i ansawdd ein cynnyrch. Mae Gower Charcoal , yn arbennig, wedi cael ei ganmol am ei siarcol pur, naturiol lwmp-bren , sy'n enwog am ei burdeb, ei losgi'n well, a'r blasau naturiol y mae'n eu rhoi i fwyd. Mae hefyd yn cael ei ddathlu am ei eco-gyfeillgarwch, gan ei wneud yn ffefryn ymhlith cogyddion sy'n ymwybodol o'r amgylchedd.

O ran gwneud penderfyniad gwybodus, nid oes dim yn siarad yn uwch na lleisiau'r rhai sydd eisoes wedi cerdded y llwybr. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â rhengoedd cogyddion bodlon a chogyddion cartref trwy ddewis ein siarcol o'r radd flaenaf ar gyfer eich antur grilio nesaf.

Archwilio Modelau Ffwrn Golosg

Archwilio Modelau Ffwrn Golosg

Cabinet a Ffwrn Golosg Ynys Charlie

Rydym wedi gweld ymchwydd mewn poblogrwydd i Gabinet Ynys Charlie, conglfaen cysyniad cegin awyr agored . Mae'r uned hon nid yn unig yn ymarferol ond hefyd yn amlbwrpas, gan gydweddu ag estheteg ein ffyrnau siarcol. Mae'r Ffwrn Charlie yn epitome o bleser coginio awyr agored pur , wedi'i gynllunio i ddarparu ar gyfer anghenion amrywiol selogion grilio a chogyddion proffesiynol fel ei gilydd.

Mae ein Cabinet yn Ynys Charlie wedi’i adeiladu i ddarparu ar gyfer y siarcol bren brith gradd bwyty , sy’n arbennig o ddelfrydol ar gyfer y rheini yn Llandeilo Ferwallt ac ardal ehangach De Cymru. Mae danfoniad lleol ar gael, gan sicrhau mai dim ond archeb i ffwrdd ar gyfer eich anghenion barbeciw proffesiynol neu gartref yw siarcol haen uchaf.

Mae The Charlie Oven yn chwyldroi coginio yn yr awyr agored trwy gyfuno swyddogaethau gril barbeciw, ysmygwr, popty siarcol, a popty pizza yn un uned ynni-effeithiol wedi'i hadeiladu â llaw.

Dyma gip sydyn ar ystod Charlie Oven:

 • Ffwrn Golosg Charlie
 • Popty pen bwrdd Charlie ddigywilydd
 • Ffwrn Broffesiynol Charlie

Mae pob model wedi'i gynllunio i integreiddio'n ddi-dor i'ch gofod coginio awyr agored, gan ddarparu amlochredd heb ei ail a rhagoriaeth coginio.

Opsiynau Ffwrn Pen Bwrdd a Golosg Proffesiynol

Pan fyddwn yn archwilio'r opsiynau ar gyfer ffyrnau siarcol, rydym yn dod o hyd i ddewis hyfryd sy'n darparu ar gyfer y griliwr achlysurol a'r cogydd profiadol. Mae Ffwrn Bwrdd Cheeky Charlie yn ateb cryno sy'n berffaith ar gyfer mannau bach neu gynulliadau agos. Ar y llaw arall, mae Popty Charlie Professional yn cynnig nodweddion cadarn i'r rhai sy'n cymryd eu grilio o ddifrif.

Mae siarcol lwmp bren o safon yn darparu gwres cyson , blasau cynnil, a ffynonellau moesegol. Mae ciwiau gweledol a Chwestiynau Cyffredin yn helpu i nodi a dewis y siarcol gorau ar gyfer grilio. P'un a ydych chi'n bwriadu trwytho blas myglyd i'ch prydau neu'n anelu at serio tymheredd uchel, gall y popty siarcol cywir wneud byd o wahaniaeth.

I'r rhai sy'n mynnu hyblygrwydd, mae Cabinet Charlie Island a Tabletop Base Cabinet yn ddewisiadau rhagorol. Mae'r modelau hyn yn integreiddio'n ddi-dor i geginau awyr agored, gan ddarparu profiad coginio amlswyddogaethol sy'n cynnwys grilio, ysmygu, a hyd yn oed pobi pizzas.

Dyma gip sydyn:

 • Pen Bwrdd Ffwrn Charlie Cheeky: Delfrydol ar gyfer patios bach neu falconïau.
 • Ffwrn Golosg Charlie: Staple ar gyfer y griliwr brwd.
 • Ffwrn Golosg Charlie Proffesiynol: Wedi'i gynllunio ar gyfer coginio cyfaint uchel a defnydd proffesiynol.

Coginio Awyr Agored gyda Ffyrnau Golosg

Pan fyddwn yn camu allan i goginio, mae awyrgylch awyr agored ac amlbwrpasedd popty siarcol yn cyfuno i greu profiad coginio heb ei ail. Nid yw ffyrnau siarcol awyr agored yn ymwneud â blas myglyd yn unig; maent yn ddatganiad o ffordd o fyw ac ymrwymiad i'r grefft o goginio. Gyda ffwrn siarcol awyr agored , gallwch grilio, ysmygu, pobi, a hyd yn oed wneud pizzas, i gyd wrth fwynhau'r awyr agored.

 • Griliwch i berffeithrwydd gyda gwres uniongyrchol
 • Mwg cigoedd gyda thymheredd rheoledig
 • Pobwch fara artisan a pizzas
Cofleidiwch y sbectrwm llawn o flasau a thechnegau y gall ffyrnau siarcol awyr agored yn unig eu darparu. P'un a yw'n ddigwyddiad teuluol neu'n ddigwyddiad cymdeithasol mawr, mae'r poptai hyn wedi'u cynllunio i ddarparu ar gyfer eich holl anghenion coginio.

Mae ein dewis yn cynnwys modelau fel Cabinet Ynys Charlie a'r Ffwrn Golosg Charlie Proffesiynol, pob un yn cynnig nodweddion unigryw ar gyfer eich cegin awyr agored. Cofiwch, y tanwydd barbeciw gorau ar gyfer eich cegin awyr agored yw un sy'n gweddu i'ch steil coginio a gofynion y seigiau rydych chi wrth eich bodd yn eu paratoi. Mae Golosg Barbeciw Lumpwood Gradd Bwyty Organig Marienburg yn ddewis gorau ar gyfer barbeciws a ffyrnau pizza, gan sicrhau gwres uchel a llosgiad glân.

Casgliad

Wrth geisio sicrhau'r blas myglyd perffaith a rheolaeth tymheredd manwl gywir, mae gan gogyddion amrywiaeth o opsiynau siarcol ar gael iddynt. O'r siarcol lwmp bren traddodiadol o safon bwyty wedi'i wneud o gymysgedd o goed Castanwydd, Onnen a Bedw i arlwy arloesol brandiau fel Charlie Island a ProQ Smokers, mae yna ateb siarcol ar gyfer pob angen coginiol. Boed ar gyfer popty siarcol, barbeciw, ysmygwr, neu gril, gall y siarcol cywir godi'r profiad coginio. Mae cwsmeriaid yn frwd dros ansawdd, rhwyddineb goleuo, a llosgi cyson y siarcol hyn, gan danlinellu eu pwysigrwydd mewn ceginau proffesiynol a chartrefi fel ei gilydd.

Gydag opsiynau fel Ffwrn Golosg Charlie sy'n darparu ar gyfer selogion coginio yn yr awyr agored, mae'r grefft o grilio yn dod yn fwy hygyrch a phleserus. Fel y gwelsom, nid yw’r dewis o siarcol yn ymwneud â’r gwres yn unig—mae’n ymwneud â’r dreftadaeth, cynaliadwyedd, a’r blas y mae’n ei roi i’r bwyd, gan ei wneud yn gynhwysyn hanfodol yn y rysáit ar gyfer pleser coginio yn yr awyr agored.

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw popty siarcol a sut mae'n gweithio?

Mae popty siarcol yn defnyddio siarcol fel ei brif ffynhonnell tanwydd. Mae'r siarcol yn eistedd y tu mewn i'r popty ar gratiau, gan ganiatáu i chi grilio'n uniongyrchol dros y tân neu goginio'n anuniongyrchol gan ddefnyddio'r gwres a gedwir yn y siambr. Mae'r dull hwn yn cynnig rheolaeth tymheredd ac yn rhoi blas myglyd i'r bwyd.

Beth yw manteision coginio gyda ffwrn siarcol?

Mae coginio gyda ffwrn siarcol yn caniatáu rheoli tymheredd uchel, gan gyflawni tymereddau llawer uwch na ffyrnau domestig. Mae hefyd yn darparu blas barbeciw clasurol oherwydd y defnydd o bren a siarcol, a gall roi arogl ysgafn a melyster ysgafn i'r bwyd.

Beth ddylwn i ei ystyried wrth ddewis siarcol ar gyfer fy popty?

Wrth ddewis siarcol, ystyriwch y cynnwys carbon ar gyfer llosgi glân a phoeth, maint a chysondeb y darnau siarcol er hwylustod goleuo a llosgi hir, a'r math o bren a ddefnyddir i wneud y siarcol, a all effeithio ar flas.

Pa fathau o siarcol sy'n cael eu ffafrio gan gogyddion?

Yn aml mae'n well gan gogyddion siarcol bren lwmp o safon bwyty wedi'i wneud o bren caled fel Castanwydd, Onnen a Bedw. Mae gan y math hwn o siarcol gynnwys carbon uchel ar gyfer llosgi glân ac mae'n ysgafn, gan ddarparu llosgiad hir a chyson gyda blas barbeciw clasurol.

Pa warant a chefnogaeth y gallaf ei ddisgwyl wrth brynu popty siarcol?

Wrth brynu popty siarcol, edrychwch am wneuthurwr sy'n cynnig gwarant solet, tua 3 blynedd fel arfer, yn ogystal ag opsiynau cludo ledled y byd, polisi dychwelyd rhesymol, a chefnogaeth cwsmeriaid ar gyfer unrhyw faterion a allai godi.

A oes unrhyw gyfleoedd dysgu i feistroli technegau coginio siarcol?

Ydy, mae llawer o weithgynhyrchwyr ac ysgolion coginio yn cynnig dosbarthiadau meistr a chyfleoedd dysgu lle gallwch ddysgu coginio gan ddefnyddio ffyrnau siarcol, gan berffeithio technegau i wella blas ac effeithlonrwydd coginio awyr agored.