Dosbarthiad am ddim ar gael yn Ardal De Cymru - Abertawe - Castell-nedd - Port Talbot - Llanelli - Pontardawe - Gwyr - Gorseinon - Pontarddulais - Swmp bagiau am brisiau anghredadwy tra bod stociau'n para. Ar gyfer llosgwyr boncyffion, pyllau tân, tanau agored, gwersylla a mwy.

FFÔN: +44 (0)1792 946 421 neu E-BOST: RHODRI@HSWF.CO.UK

Gostyngiad Croeso

Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF
Detailed steps involved in the kiln drying process, from start to finish.

Canllaw Sychu Odyn Cam-wrth-Gam

Rhodri Evans |

Deall Sychu Odyn

Hanfodion Sychu Odyn

Mae sychu odyn yn broses reoledig o leihau'r cynnwys lleithder mewn pren i'r lefel ddymunol. Trwy osod pren mewn siambr arbenigol, a elwir yn odyn, a chymhwyso gwres a rheoli lleithder, mae'r broses sychu naturiol yn cael ei gyflymu'n sylweddol o'i gymharu â sychu aer traddodiadol.

Mae'r dull hwn nid yn unig yn ymwneud â diarddel lleithder; mae'n ymwneud â gwneud hynny mewn modd unffurf a chyson. Mae hyn yn atal warping, cracio, neu fathau eraill o afluniad a all ddigwydd pan fydd pren yn sychu'n anwastad neu'n rhy gyflym. I ddeall gwyddoniaeth sychu odyn, rhaid bod yn gyfarwydd â thermau fel cynnwys lleithder ecwilibriwm (EMC) sef y pwynt lle nad yw pren yn ennill nac yn colli lleithder o'r amgylchedd.

Manteision Sychu Odyn Dros Sychu Aer

Cyflymder: Mantais mwyaf amlwg sychu odyn yw'r amser a arbedir. Er y gall sychu aer gymryd misoedd neu hyd yn oed flynyddoedd yn dibynnu ar rywogaethau a thrwch y pren, gall sychu odyn gyflawni'r un canlyniadau mewn dyddiau neu wythnosau.

Ansawdd: Mae sychu odyn yn cynnig mwy o reolaeth dros y broses sychu, gan arwain at bren o ansawdd uwch gyda chynnwys lleithder cyson. Mae hyn yn hanfodol ar gyfer pren a fwriedir ar gyfer dodrefn cain neu offer manwl lle mae sefydlogrwydd dimensiwn yn allweddol.

Rheoli plâu: Gall odynau gynhesu pren i dymheredd sy'n dileu ffyngau a phryfed, gan wneud y pren yn fwy diogel ac yn fwy gwydn.

Gweithrediad Pob Tywydd: Yn wahanol i sychu aer, gellir sychu odyn mewn unrhyw dywydd, gan ganiatáu ar gyfer gweithredu trwy gydol y flwyddyn a chynllunio gwell ar gyfer gweithgynhyrchwyr.

Amlochredd: Gall odynau modern gynnwys gwahanol fathau a meintiau o bren, gan gynnig hyblygrwydd ar gyfer anghenion sychu amrywiol.

I gael golwg fanwl ar y gwahaniaethau rhwng odyn a sychu aer, ystyriwch ddarllen ein blogbost ar y pwnc yma.

Mathau o Odynau a Ddefnyddir ar gyfer Sychu Pren

Odynau confensiynol: Mae'r rhain yn gweithredu ar yr egwyddor o gymhwyso gwres a rheoli llif aer a lleithder. Dyma'r math o odyn a ddefnyddir amlaf oherwydd eu symlrwydd a'u heffeithiolrwydd.

Odynau dadleitheiddiad: Mae'r odynau hyn yn defnyddio pwmp gwres i dynnu lleithder o'r aer y tu mewn i'r odyn. Yn gyffredinol, maent yn fwy ynni-effeithlon nag odynau confensiynol ac fe'u defnyddir ar gyfer gweithrediadau llai.

Odynau Solar: Mae'r rhain yn opsiwn ecogyfeillgar sy'n defnyddio ynni solar i gynhyrchu'r gwres sydd ei angen ar gyfer sychu pren. Fodd bynnag, maent yn dibynnu ar y tywydd ac mae ganddynt lai o reolaeth dros y broses sychu.

Odynau gwactod: Mae'r pren sych hyn ar dymheredd is o dan bwysau gwactod, sy'n cyflymu'r broses sychu ac yn lleihau'r risg o ddiffygion yn y pren. Maent yn ddrytach ac yn cael eu defnyddio fel arfer ar gyfer sychu arbenigol.

Paratoi ar gyfer Sychu Odyn

Dewis y Pren Cywir

Nid yw pob pren yn addas ar gyfer sychu odyn. Mae rhai rhywogaethau yn fwy tueddol o gracio neu hollti, a gall rhai diffygion neu ddifrod blaenorol gael eu gwaethygu gan y broses sychu. Mae'n hanfodol archwilio pob darn o bren am addasrwydd:

 • Rhywogaeth: Ymchwil i sut mae gwahanol rywogaethau yn ymateb i sychu mewn odyn.
 • Ansawdd: Gwiriwch am ddiffygion sy'n bodoli eisoes, fel clymau neu holltau.
 • Pwrpas: Ystyriwch y defnydd terfynol o'r pren - efallai y bydd angen cynnwys lleithder uwch neu is ar gyfer rhai cymwysiadau.

Cynnwys Lleithder a'i Bwysigrwydd

Cynnwys lleithder yw faint o ddŵr sy'n bresennol yn y pren, a fynegir fel arfer fel canran o bwysau sych y pren. Nod sychu odyn yw lleihau hyn i lefel sy'n addas ar gyfer y defnydd arfaethedig o'r pren.

Mae'r cynnwys lleithder priodol yn atal materion ôl-gynhyrchu fel crebachu neu ehangu, a all arwain at graciau neu warping. Mae deall y cynnwys lleithder targed ar gyfer gwahanol gymwysiadau yn hanfodol:

 • Dodrefn: Yn nodweddiadol mae angen cynnwys lleithder o tua 6-8%.
 • Adeiladu: Gall cynnwys lleithder fod ychydig yn uwch, fel arfer tua 9-14%.

Mae defnyddio mesurydd lleithder yn hanfodol ar gyfer asesu'r cynnwys lleithder cyn ac ar ôl sychu. I ddysgu mwy am gynnwys lleithder a'i arwyddocâd, edrychwch ar y canllaw manwl hwn yma.

Ystyriaethau Sychu Cyn Odyn

Cyn gosod y pren yn yr odyn, mae'n bwysig cymryd ychydig o gamau paratoi:

 • Pentyrru: Dylid pentyrru pren gyda bylchwyr a elwir yn "sticeri" i ganiatáu ar gyfer llif aer cyson rhwng planciau.
 • Gorchudd Diwedd: Gall rhoi cwyr neu baent ar bennau planciau atal lleithder rhag cael ei golli'n gyflym sy'n arwain at wiriadau terfynol (craciau).
 • Maint Odyn: Cydweddwch faint a maint y pren gyda'r maint odyn priodol i sicrhau sychu'n effeithlon.

Mae cymryd yr amser i baratoi'ch pren yn ddigonol ar gyfer sychu mewn odyn yn gam hanfodol tuag at gyflawni'r canlyniadau gorau posibl. Ystyriwch ddarllen ein blogbost i gael rhagor o wybodaeth am ystyriaethau sychu cyn odyn yma.

Trwy ddeall y pethau sylfaenol a'r camau paratoi ar gyfer sychu odyn, gallwch sicrhau proses sychu llyfnach a mwy effeithiol. Mae'r wybodaeth sylfaenol hon yn gosod y llwyfan ar gyfer agweddau mwy ymarferol a thechnegol sy'n ymwneud â'r broses sychu odyn mewn gwirionedd.

Proses Sychu Odyn

Mae sychu odyn yn broses hanfodol ar gyfer gweithwyr coed a chynhyrchwyr lumber, gan ei fod yn cyflymu'r broses o dynnu lleithder o bren, gan sicrhau ei fod yn barod i'w ddefnyddio mewn amrywiol gymwysiadau. Gall sychu odyn yn iawn helpu i atal problemau fel ysbeilio, tyfiant ffwngaidd, a phlâu o bryfed. Dyma ganllaw cam wrth gam i sicrhau eich bod yn cael y canlyniadau gorau o'ch proses sychu odyn.

Canllaw Cam-wrth-Gam i Llwytho'r Odyn

1. Trefnu a Threfnu'r Pren:

 • Sicrhewch fod gan yr holl bren drwch unffurf a'i fod yn cael ei ddidoli yn ôl rhywogaeth, gan y bydd hyn yn caniatáu ar gyfer proses sychu fwy cyson.
 • Tynnwch unrhyw bren sydd â diffygion amlwg a allai effeithio ar sychu, fel clymau mawr neu holltau.

2. Paratoi Sticeri a Gwahanwyr:

 • Gosodir sticeri (stribedi tenau o bren) rhwng pob haen o lumber i sicrhau llif aer digonol.
 • Sicrhewch fod y sticeri'n unffurf o ran trwch ac wedi'u gwneud o bren wedi'i sychu mewn odyn i osgoi staenio.

3. Llwythwch yr Odyn:

 • Rhowch yr haenen gyntaf o bren ar lawr yr odyn, gan wneud yn siŵr bod lle rhwng pob bwrdd i aer gylchredeg.
 • Gosodwch sticeri ar draws yr haen gyntaf hon yn rheolaidd i gynnal yr haen nesaf o bren.

4. Parhau Stacio:

 • Ailadroddwch y broses, gan bentyrru pren a sticeri nes bod yr odyn wedi'i lwytho.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn alinio'r sticeri'n fertigol i hyrwyddo sychu hyd yn oed.

5. Gwiriwch am Llif Awyr Priodol:

 • Cyn cau'r odyn, sicrhewch nad oes unrhyw rwystrau a bod aer yn gallu symud yn rhydd o amgylch y coed.

6. Sicrhau'r Llwyth:

 • Os oes angen hynny ar eich odyn, defnyddiwch strapiau neu bwysau i sicrhau bod y pren yn ei le i atal ysfa wrth i'r pren sychu.

Gosod y Tymheredd a'r Lleithder Cywir

Mae'r tymheredd a'r lleithder gorau posibl ar gyfer pren sy'n sychu mewn odyn yn dibynnu ar y rhywogaeth sy'n cael ei sychu a'i gynnwys lleithder presennol. Dyma sut i osod yr amodau cywir:

1. Ymgynghorwch ag Atodlenni Sychu:

 • Mae gan bob rhywogaeth o bren amserlen sychu a argymhellir, sy'n nodi'r gosodiadau tymheredd a lleithder.

2. Dechreuwch gyda Thymheredd Is:

 • Dechreuwch gyda thymheredd is er mwyn osgoi gwirio arwynebau a chynyddwch yn raddol wrth i'r pren sychu.

3. Addasu Lleithder:

 • Defnyddiwch thermomedrau bwlb gwlyb a sych i fesur ac addasu lleithder cymharol yr odyn.
 • Mae angen lleithder uchel ar y dechrau i atal y pren rhag sychu'n rhy gyflym.

4. Monitro ac Addasu:

 • Monitro amgylchedd yr odyn yn barhaus a gwneud addasiadau yn ôl yr angen yn seiliedig ar ymateb y pren i'r broses sychu.

Gellir dod o hyd i ragor o ddarllen ar reolaethau tymheredd a lleithder yn ein herthygl fanwl ar rheoli tymheredd mewn sychu odyn.

Monitro'r Broses Sychu

Mae monitro yn hanfodol i lwyddiant sychu odyn. Mae gwiriadau rheolaidd yn sicrhau bod y pren yn sychu'n gyfartal ac yn atal diffygion. Dyma sut i fonitro'n effeithiol:

1. Defnyddio Mesuryddion Lleithder:

 • Gwiriwch gynnwys lleithder y pren yn rheolaidd gyda mesurydd lleithder dibynadwy.
 • Cofnodi darlleniadau i olrhain y cynnydd sychu.

2. Archwiliwch y Pren:

 • Archwiliwch y pren yn gorfforol am arwyddion o straen, fel ystorri neu gracio.
 • Addaswch osodiadau odyn os sylwch ar unrhyw broblemau.

3. Cadw Log Sychu:

 • Cadwch log o'r holl ddarlleniadau tymheredd, lleithder a chynnwys lleithder.
 • Defnyddiwch y log hwn i wneud penderfyniadau sy'n seiliedig ar ddata trwy gydol y broses sychu.

4. Ystyriwch Fyrddau Sampl:

 • Gall defnyddio byrddau sampl o'r un swp o bren ddarparu cynrychiolaeth gywir o'r broses sychu gyffredinol heb fod angen archwilio pob darn.

Datrys Problemau Cyffredin

Hyd yn oed gyda monitro gofalus, efallai y byddwch yn dod ar draws problemau yn ystod y broses sychu. Dyma faterion cyffredin a'u hatebion:

Nodi a Datrys Problemau Gyda Sychu

1. Achos caledu:

 • Mae hyn yn digwydd pan fydd cragen allanol y pren yn sychu'n rhy gyflym, gan ddal lleithder y tu mewn.
 • Ateb: Addaswch yr odyn i ostwng y tymheredd a chynyddu'r lleithder i gydraddoli'r cynnwys lleithder.

2. Cribo Mêl a Gwiriadau:

 • Gall gwiriadau mewnol (craciau) ddatblygu os yw'r pren yn cael ei sychu'n rhy gyflym.
 • Ateb: Arafwch y broses sychu a sicrhau bod y cynnydd tymheredd yn raddol.

Addasiadau yn ystod y Cylch Sychu

1. Cywiriadau Canol Cylch:

 • Os nad yw'r pren yn sychu'n unffurf, peidiwch ag oedi cyn aildrefnu'r pentwr neu addasu'r gosodiadau.
 • Gwnewch addasiadau bach i osgoi sioc i'r lumber.

2. Ymateb i Ddiffygion:

 • Os bydd diffygion yn ymddangos, aseswch a ydynt yn eang neu'n ynysig.
 • Addaswch yr amserlen sychu yn unol â hynny, neu tynnwch y byrddau yr effeithir arnynt i atal difrod pellach.

Sicrhau Hyd yn oed Sychu Trwy'r Odyn

1. Llif Awyr Unffurf:

 • Sicrhewch fod gwyntyllau ac awyrellau'n gweithio'n gywir i ddosbarthu aer yn gyfartal.
 • Ystyriwch faint llwyth a dyluniad odyn i wneud y gorau o lif aer a dosbarthiad gwres.

2. Cylchdro Rheolaidd:

 • Mewn rhai odynau, gall cylchdroi'r pren wrth sychu hyrwyddo tynnu lleithder yn fwy gwastad.
 • Mae hyn yn arbennig o hanfodol ar gyfer toriadau mwy trwchus neu rywogaethau mwy trwchus.

Trwy ddilyn y camau hyn a pharhau i fod yn wyliadwrus, gallwch leihau problemau a sicrhau bod eich pren yn sychu'n unffurf a'i fod yn barod ar gyfer y cam nesaf o gynhyrchu neu grefftio. Os ydych chi'n dod ar draws problemau parhaus neu'n teimlo'n ansicr ynghylch y broses sychu, ceisiwch gyngor gan fforymau a chymunedau ar-lein ar gyfer defnyddwyr odyn gall fod yn amhrisiadwy.

Ar ôl y Broses Sychu

Unwaith y bydd y broses sychu odyn wedi'i chwblhau, mae eich pren wedi trawsnewid yn sylweddol. Mae bellach yn barod ar gyfer cam nesaf ei daith, a allai fod yn unrhyw beth o ddod yn rhan o ddarn hardd o ddodrefn i gael ei losgi oherwydd tân clyd. Gadewch i ni blymio i'r camau hanfodol sy'n dilyn y broses sychu wirioneddol.

Dadlwytho'r Odyn

Mae dadlwytho'r odyn yn dasg sy'n gofyn am drin yn ofalus i amddiffyn ansawdd y pren sych. Dyma ganllaw i ddadlwytho'ch odyn yn gywir:

 1. Gadewch i'r Pren Oeri: Cyn dadlwytho, mae'n bwysig gadael i'r pren a'r odyn oeri i osgoi unrhyw newidiadau sydyn yn y tymheredd, a all achosi straen yn y pren.
 2. Gwiriwch y Cynnwys Lleithder: Defnyddiwch fesurydd lleithder i sicrhau bod y pren wedi cyrraedd y cynnwys lleithder a ddymunir. Os nad yw'r pren wedi sychu'n unffurf neu i'r lefel gywir, ystyriwch gyfnod cyflyru.
 3. Trin Gyda Gofal: Wrth ddadlwytho, dylech drin y pren yn ofalus er mwyn osgoi tolcio neu niweidio'r pren sych, sy'n aml yn fwy brau.
 4. Pentyrru: Ail-bacio'r pren ar unwaith mewn man sych, wedi'i awyru'n dda i sicrhau nad yw'n adamsugno lleithder o'r amgylchedd.

Mae dadlwytho'ch odyn yn gywir yn sicrhau bod y pren yn aros mewn cyflwr da ac yn barod i'w ddefnyddio neu ei werthu. Os ydych chi yn y farchnad am bren, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n edrych ar opsiynau fel pren odyn-sych ar gyfer eich prosiect nesaf.

Cyflyru'r Pren ar ôl Sychu

Mae cyflyru yn gam hanfodol na ellir ei anwybyddu. Mae'n ymwneud â dod â'r llwyth cyfan o bren i gynnwys lleithder unffurf a lleddfu unrhyw straen a achosir gan sychu. Dyma sut i gyflyru'ch pren:

 1. Cydraddoli: Mae hyn yn golygu cynnal amodau tymheredd a lleithder yn yr odyn i ganiatáu i'r cynnwys lleithder gydraddoli ledled y pren.
 2. Lleddfu Straen: Ar gyfer rhai mathau o bren, mae angen cyfnod o leddfu straen, neu 'orffwys', er mwyn atal ysbïo neu hollti ar ôl i'r pren adael yr odyn.
 3. Gwiriad Lleithder Terfynol: Cyn defnyddio neu werthu'r pren, gwnewch un gwiriad olaf gyda mesurydd lleithder i sicrhau ei fod yn cynnwys y lleithder gorau posibl ar gyfer ei ddefnydd arfaethedig.

Mae cyflyru yn helpu i sicrhau sefydlogrwydd y pren, gan ei wneud yn fwy gwydn ac yn llai tebygol o gael problemau wrth weithio arno neu ei ddefnyddio.

Storio Pren Sych yn Gywir

Ar ôl sychu a chyflyru, mae storio'r pren yn gywir yn hanfodol i gynnal ei ansawdd. Dyma rai awgrymiadau ar gyfer storio cywir:

 • Amgylchedd Sych: Storiwch y pren mewn lle â lleithder isel i'w atal rhag adamsugno lleithder o'r aer.
 • Oddi ar y Ddaear: Mae cadw'r pren oddi ar y ddaear yn ei atal rhag amsugno lleithder ac yn ei amddiffyn rhag pryfed a chnofilod.
 • Storio dan Gorchudd: Defnyddiwch darp neu orchudd arall i amddiffyn y pren rhag glaw a golau haul uniongyrchol, a all arwain at lefelau lleithder anwastad a warping posibl.
 • Llif Awyr Da: Sicrhewch fod awyru da o amgylch y pren wedi'i bentyrru i ganiatáu i aer gylchredeg ac atal lleithder rhag cronni.

Diogelwch a Chynnal a Chadw

Mae gweithio gydag odynau yn cynnwys tymereddau uchel ac offer a allai fod yn beryglus, felly diogelwch ddylai fod eich prif flaenoriaeth bob amser. Mae cynnal a chadw'r odyn hefyd yn hanfodol i sicrhau ei hirhoedledd a'i gweithrediad effeithlon.

Rhagofalon Diogelwch Wrth Ddefnyddio Odyn

Er mwyn sicrhau diogelwch wrth ddefnyddio odyn, dilynwch y canllawiau hyn:

 • Gwisgwch Gêr Amddiffynnol: Defnyddiwch fenig sy'n gwrthsefyll gwres bob amser ac amddiffyniad llygaid wrth weithredu'r odyn.
 • Gwirio Awyru: Mae awyru priodol yn hanfodol er mwyn osgoi cronni mygdarth a allai fod yn niweidiol neu'n fflamadwy.
 • Arolygiadau Rheolaidd: Cyn pob defnydd, archwiliwch yr odyn am unrhyw arwyddion o ddifrod neu draul, yn enwedig i'r elfennau gwresogi ac inswleiddio.
 • Ardal Glir: Cynnal ardal glir o amgylch yr odyn yn rhydd o ddeunyddiau fflamadwy.

Mae cadw'n ddiogel yn golygu y gallwch barhau i fwynhau manteision sychu odyn heb roi eich hun mewn perygl. Am fwy o wybodaeth am ddiogelwch, y blogbost hwn yn cynnig mewnwelediadau manwl.

Cynnal a Chadw Rheolaidd ar gyfer Eich Odyn

Er mwyn cadw'ch odyn yn y siâp uchaf, sefydlwch amserlen cynnal a chadw arferol. Dylai hyn gynnwys:

 • Glanhau: Glanhewch y tu mewn i'r odyn yn rheolaidd i gael gwared â blawd llif a malurion.
 • Gwiriad Elfennau: Archwiliwch yr elfennau gwresogi am unrhyw arwyddion o ddifrod neu draul.
 • Systemau Rheoli: Profwch y systemau rheoli a'r synwyryddion i sicrhau darlleniadau tymheredd a lleithder cywir.
 • Morloi a Gasgedi: Gwiriwch ac ailosod seliau drws a gasgedi yn ôl yr angen i gynnal sêl iawn.

Mae cynnal a chadw priodol yn lleihau'r risg o fethiant odyn ac yn sicrhau canlyniadau cyson o ansawdd uchel o'ch prosesau sychu.

Pryd i Geisio Gwasanaeth Proffesiynol

Mae yna adegau pan mae'n well galw gweithiwr proffesiynol i mewn i wasanaethu:

 • Atgyweiriadau Cymhleth: Os oes problem gyda system drydanol yr odyn neu gydrannau cymhleth eraill, mae'n fwy diogel ac yn fwy effeithlon i gael cymorth proffesiynol.
 • Gwiriadau Blynyddol: Hyd yn oed gyda gwaith cynnal a chadw arferol, gall cael gwasanaeth proffesiynol yn eich odyn bob blwyddyn helpu i ddal problemau y gallech fod wedi'u methu.
 • Ar ôl Camweithrediad: Os yw'ch odyn wedi profi camweithio sylweddol, gall gweithiwr proffesiynol sicrhau ei fod nid yn unig yn sefydlog ond hefyd yn ddiogel i barhau i'w ddefnyddio.

Cofiwch, mae'n well buddsoddi mewn gwasanaethu proffesiynol na pheryglu problem fwy trwy geisio atgyweirio y tu hwnt i'ch arbenigedd.

Technegau Sychu Odyn Uwch

Optimeiddio Eich Odyn ar gyfer Gwahanol Fath o Goed

O ran sychu odyn, mae deall bod angen gwahanol ddulliau sychu ar wahanol fathau o bren yn hanfodol ar gyfer cyflawni'r canlyniadau gorau posibl. Gall dwysedd, patrwm grawn, a chynnwys lleithder cychwynnol pren ddylanwadu'n sylweddol ar sut y dylid ei sychu mewn odyn. Dyma sut y gallwch chi wneud y gorau o'ch proses sychu odyn ar gyfer gwahanol fathau o bren:

 1. Adnabod y Rhywogaeth Pren: Dechreuwch trwy gategoreiddio'r rhywogaethau pren rydych chi'n gweithio gyda nhw. Mae prennau meddal fel pinwydd yn sychu'n wahanol na phren caled fel derw.
 2. Addasu Amserlenni Sychu: Mae gan bob rhywogaeth amserlen sychu a argymhellir. Mae'r amserlenni hyn yn pennu gosodiadau tymheredd, lleithder a llif aer sy'n darparu ar gyfer nodweddion sychu penodol y pren.
 3. Defnyddiwch Sticeri Odyn Rhywogaeth-Benodol: Sticeri yw'r bylchwyr a osodir rhwng haenau lumber yn yr odyn. Gall lled a thrwch y sticeri hyn amrywio yn dibynnu ar rywogaethau a maint y pren.
 4. Ystyriwch y Cynnwys Lleithder Cychwynnol: Bydd angen cromlin sychu ysgafnach ar goed sydd â chynnwys lleithder cychwynnol uwch i atal gwirio a hollti. Defnyddiwch fesurydd lleithder i gael darlleniadau cywir cyn dechrau.

Trwy deilwra gosodiadau'r odyn i anghenion penodol y pren rydych chi'n ei sychu, gallwch chi sicrhau cyn lleied â phosibl o ddiffygion a phroses sychu gyfartal.

Defnyddio Atodlenni Sychu Odyn yn Effeithiol

Mae amserlenni sychu odyn wedi'u cynllunio i gymhwyso'r gyfradd gywir o wres a lleithder dros amser i dynnu lleithder o bren heb achosi difrod. Dyma sut i'w defnyddio'n effeithiol:

 • Deall Hanfodion yr Atodlen: Mae amserlenni sychu fel arfer yn cael eu rhannu'n gamau, gyda phob cam yn nodi targedau tymheredd, lleithder cymharol, a chylchrediad aer.
 • Cymhwyswch yr Atodlen yn Gywir: Dechreuwch bob amser ar ddechrau'r amserlen, hyd yn oed os yw'r pren wedi'i rag-sychu neu wedi'i awyrsychu'n rhannol. Gall sgipio ymlaen achosi straen a diffygion yn y goedwig.
 • Monitro ac Addasu: Efallai y bydd angen addasu hyd yn oed yr atodlenni gorau yn seiliedig ar fonitro amser real o gynnwys lleithder y pren a'r amodau odyn.

Gall defnydd priodol o amserlenni sychu odyn wella'n sylweddol ansawdd y pren sych ac effeithlonrwydd y broses sychu.

Rôl Rheolwyr Odynau mewn Sychu Uwch

Rheolyddion odyn yw ymennydd y llawdriniaeth. Gall y dyfeisiau soffistigedig hyn awtomeiddio'r broses sychu, gan ei gwneud yn haws ac yn fwy manwl gywir. Mae rheolwyr odyn modern yn caniatáu ichi:

 • Amserlenni Sychu Rhaglenni: Mewnbynnu'r amserlen sychu a ddymunir yn uniongyrchol i'r rheolydd ar gyfer addasiadau tymheredd, lleithder ac awyrell awtomataidd.
 • Monitro Amodau o Bell: Mae gan rai rheolwyr nodweddion monitro o bell, sy'n eich galluogi i wirio amodau'r odyn o'ch ffôn clyfar neu gyfrifiadur.
 • Cofnodi Data: Gall rheolwyr gofnodi data trwy gydol y broses sychu, y gallwch ei ddadansoddi yn ddiweddarach i wneud gwelliannau.

Gall buddsoddi mewn rheolydd odyn da gymryd llawer o'r gwaith dyfalu allan o sychu ac arwain at ganlyniadau cyson o ansawdd uchel.

Syniadau Terfynol

Gall datblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau mewn sychu odyn arwain at bren o ansawdd gwell, gweithrediadau mwy effeithlon, ac yn y pen draw, busnes gwaith coed neu lumber mwy llwyddiannus. Trwy wneud y gorau o'ch gosodiadau odyn, meistroli amserlenni sychu, defnyddio rheolwyr uwch, ac ymgysylltu ag adnoddau ychwanegol, rydych chi ar eich ffordd i ddod yn arbenigwr sychu odynau. I'r rhai sydd â diddordeb mewn tanwydd a chynnyrch pren o ansawdd uchel, peidiwch ag anghofio edrych ar yr opsiynau helaeth sydd ar gael yn HSWF, gan gynnwys pren wedi'i sychu mewn odyn, Boncyffion tân Sweden, a boncyffion lludw pren caled.