Dosbarthiad am ddim ar gael yn Ardal De Cymru - Abertawe - Castell-nedd - Port Talbot - Llanelli - Pontardawe - Gwyr - Gorseinon - Pontarddulais - Swmp bagiau am brisiau anghredadwy tra bod stociau'n para. Ar gyfer llosgwyr boncyffion, pyllau tân, tanau agored, gwersylla a mwy.

FFÔN: +44 (0)1792 946 421 neu E-BOST: RHODRI@HSWF.CO.UK

Gostyngiad Croeso

Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF
The Benefits of Using Kiln-Dried Wood for Your Wood-Burning Boiler

Manteision Defnyddio Pren wedi'i Sychu mewn Odyn ar gyfer Eich Boeler Llosgi Pren

Rhodri Evans |

Rhagymadrodd

Ydych chi erioed wedi meddwl pam fod rhai mathau o bren yn llosgi'n well nag eraill yn eich boeler llosgi coed? Mae'r gyfrinach yn gorwedd yn y cynnwys lleithder y pren. Yn fwy penodol, pren wedi'i sychu mewn odyn. Mae hwn yn fath arbennig o bren sydd wedi mynd trwy broses sychu arbennig i sicrhau ei fod yn perfformio'n optimaidd yn eich boeler. Y canlyniad? Ateb gwresogi mwy effeithlon, ecogyfeillgar a chost-effeithiol. chwilfrydig? Gadewch i ni blymio'n ddyfnach i fyd pren wedi'i sychu mewn odyn a darganfod y manteision y mae'n eu darparu ar gyfer eich boeler llosgi coed.

Deall Pren Odyn-Sych

Rydych chi'n gweld, mae pren yn ddeunydd naturiol, ac fel pob deunydd naturiol, mae'n cynnwys rhywfaint o leithder. Gall y swm amrywio'n sylweddol yn dibynnu ar y math o bren a'i amgylchedd. Ond pan ddaw i losgi pren, mae llai o leithder yn sicr yn fwy.

Dyma lle mae pren wedi'i sychu mewn odyn yn dod i mewn i'r llun. Mae'n mynd trwy broses lle caiff ei roi mewn popty neu odyn fawr a'i gynhesu am gyfnod penodol. Mae'r broses hon yn effeithiol yn tynnu mwyafrif y lleithder o'r pren, gan ddod â'r cynnwys i lawr i 10-20% delfrydol. Mae'r cynnwys lleithder gorau posibl hwn yn sicrhau bod y pren yn llosgi'n well yn eich boeler llosgi coed.

Mae'r mathau o bren sy'n cael eu sychu mewn odyn yn aml yn cynnwys derw, ynn a bedw, ac mae pob un ohonynt yn ddewisiadau gwych ar gyfer eich boeler llosgi coed. Gallwch ddod o hyd i'r rhain ar ein casgliad pren wedi'i sychu mewn odyn .

Gwell Effeithlonrwydd

Mae cynnwys llai o leithder mewn pren wedi'i sychu mewn odyn yn arwain at losgiad glanach a chynhesach, gan wella effeithlonrwydd cyffredinol eich boeler llosgi coed. Mae pren gwlyb neu wyrdd, ar y llaw arall, yn gwario llawer o'i ynni yn anweddu'r dŵr oddi mewn yn hytrach na chynhyrchu gwres, sydd prin yn effeithlon, ynte?

Mae pren wedi'i sychu mewn odyn, gyda'i gynnwys lleithder is, yn cynhyrchu allbwn gwres uwch ac yn llosgi am amser hirach o'i gymharu â mathau eraill o bren. Mae hyn yn golygu y byddwch chi'n defnyddio llai o bren i gynhesu'ch cartref, a phwy na fyddai eisiau hynny?

Manteision Amgylcheddol

Mae newid i bren wedi'i sychu mewn odyn hefyd yn rhoi amnaid i'r Fam Ddaear. Mae'n cynhyrchu llai o allyriadau a llai o fwg o gymharu â phren gwlyb, gan gyfrannu at aer glanach o amgylch eich cartref. Hefyd, mae'n lleihau'r risg o danau simnai, sy'n aml yn cael eu hachosi gan greosot yn cronni o losgi pren gwlyb neu wyrdd.

Trwy ddewis pren wedi'i sychu mewn odyn, rydych hefyd yn cefnogi arferion coedwigaeth cynaliadwy. Daw’r pren a gynigiwn o goedwigoedd a reolir yn gyfrifol, gan sicrhau bod ein mannau gwyrdd yn cael eu cadw ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Llai o Gynnal a Chadw

Nid yw defnyddio pren wedi'i sychu mewn odyn yn gwneud lles i'r amgylchedd yn unig; gall hefyd wneud eich bywyd yn haws. Mae'r gostyngiad mewn cynnwys lleithder yn arwain at lai o greosot a huddygl yn cronni yn eich simnai, gan leihau'r angen am lanhau a chynnal a chadw aml. Ond cofiwch, hyd yn oed gyda phren wedi'i sychu mewn odyn, mae glanhau a chynnal a chadw rheolaidd yn dal i fod yn hanfodol i gadw'ch boeler yn y siâp uchaf.

Cost-Effeithlonrwydd

Efallai eich bod chi'n meddwl, "Mae hyn i gyd yn swnio'n wych, ond ni fydd yn costio mwy i mi?" Ddim o reidrwydd. Er y gall pren wedi'i sychu mewn odyn fod ychydig yn ddrytach ymlaen llaw, mae'n llosgi'n fwy effeithlon, sy'n golygu eich bod chi'n defnyddio llai ohono. Mae hyn yn arwain at lai o ddefnydd o danwydd ac, felly, arbedion cost yn y tymor hir. Hefyd, mae'r arbedion posibl o ran llai o waith cynnal a chadw simnai a hyd oes hirach ar gyfer eich boeler yn gwneud pren wedi'i sychu mewn odyn yn ddewis cost-effeithiol.

Dewis Pren Odyn-Sych

Wrth ddewis pren wedi'i sychu mewn odyn ar gyfer eich boeler llosgi coed, mae'n hanfodol ei gael gan gyflenwyr ag enw da sy'n odyna-sychu eu pren yn iawn. Mae hyn yn sicrhau eich bod chi'n cael pren o'r ansawdd gorau a fydd yn rhoi'r buddion mwyaf i chi. Yn ffodus, gallwch ddod o hyd i amrywiaeth eang o bren wedi'i sychu mewn odyn o ansawdd uchel yma ar ein gwefan.

Storio a Thrin yn Briodol

Unwaith y byddwch wedi cael eich pren wedi'i sychu mewn odyn, mae angen i chi ei storio a'i drin yn gywir i gynnal ei gynnwys lleithder isel. Storiwch ef mewn man sych, wedi'i awyru'n dda, i ffwrdd o amlygiad uniongyrchol i law neu eira. Gallwch ddefnyddio gorchuddion neu gynwysyddion storio i amddiffyn y pren rhag lleithder, ond gwnewch yn siŵr bod digon o awyru i atal anwedd.

Rhagofalon Diogelwch

Fel gydag unrhyw ddull gwresogi, mae diogelwch yn hollbwysig wrth ddefnyddio pren wedi'i sychu mewn odyn yn eich boeler llosgi coed. Sicrhewch fod eich boeler wedi'i osod a'i gynnal a'i gadw'n gywir, a dilynwch ganllawiau diogelwch bob amser. Mae hyn yn cynnwys defnyddio storfeydd coed tân priodol a chynnal cliriadau o amgylch y boeler i atal peryglon tân.

Casgliad

A dyna chi! Mae pren wedi'i sychu mewn odyn yn cynnig nifer o fanteision i'ch boeler llosgi coed, o effeithlonrwydd gwell a llai o effaith amgylcheddol i arbedion cost a llai o waith cynnal a chadw. Felly beth am ystyried newid i bren wedi'i sychu mewn odyn ar gyfer eich anghenion gwresogi? Cofiwch, mae gwres da yn dechrau gyda phren da, ac mae pren wedi'i sychu mewn odyn cystal ag y mae'n ei gael.