Dosbarthiad am ddim ar gael yn Ardal De Cymru - Abertawe - Castell-nedd - Port Talbot - Llanelli - Pontardawe - Gwyr - Gorseinon - Pontarddulais - Swmp bagiau am brisiau anghredadwy tra bod stociau'n para. Ar gyfer llosgwyr boncyffion, pyllau tân, tanau agored, gwersylla a mwy.

FFÔN: +44 (0)1792 946 421 neu E-BOST: RHODRI@HSWF.CO.UK

Gostyngiad Croeso

Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF
Best practices for efficiently kiln drying cedar.

Cedar Sychu Odyn: Technegau ac Awgrymiadau

Rhodri Evans |

Deall Hanfodion Sychu Odyn

Beth yw Sychu Odyn?

Mae sychu odyn yn broses reoledig a ddefnyddir i leihau cynnwys lleithder pren. Yn ei hanfod, popty mawr yw odyn wedi'i gynllunio ar gyfer lumber sy'n defnyddio gwres a llif aer i sychu pren yn gyflym ac yn gyfartal. Mae'n gam hanfodol i lawer o brosiectau gwaith coed gan ei fod yn helpu i leihau'r siawns o ysbeilio, crebachu, neu faterion eraill sy'n ymwneud â lleithder unwaith y bydd y pren yn cael ei ddefnyddio.

Pam Dewis Sychu Odyn ar gyfer Cedar?

Mae pren cedrwydd, sy'n adnabyddus am ei wydnwch a'i arogl dymunol, yn ddewis poblogaidd ar gyfer adeiladu, dodrefn a chymwysiadau awyr agored. Gall dewis cedrwydd sychu odyn wella'r rhinweddau naturiol hyn trwy:

 • Sefydlogi'r pren : Mae sychu odyn yn helpu i sefydlogi cedrwydd, gan leihau'r risg o symud unwaith y bydd y pren wedi'i ffurfio'n gynnyrch.
 • Gwella gwydnwch : Mae cedrwydd wedi'i sychu'n iawn yn llai agored i bydredd a phla pryfed.
 • Gwella gorffeniad : Mae cedrwydd wedi'i sychu mewn odyn yn amsugno gorffeniadau a staeniau'n fwy effeithiol, gan sicrhau ymddangosiad cyson a deniadol.

Y Wyddoniaeth y Tu Ôl i Odyn Sychu Pren

Mae gwyddoniaeth sychu odyn yn seiliedig ar egwyddorion thermodynameg, trosglwyddo gwres, a symudiad lleithder o fewn y pren. Wrth i wres gael ei gymhwyso, mae'r dŵr o fewn cellfuriau'r cedrwydd yn dechrau anweddu. Trwy reoli amgylchedd yr odyn, mae'n bosibl gwneud y mwyaf o'r gyfradd anweddu heb achosi i'r pren hollti neu ystof.

Paratoi Cedar ar gyfer Sychu Odyn

Asesu Cynnwys Lleithder

Cyn sychu, mae'n hanfodol pennu cynnwys lleithder cychwynnol y pren, sy'n amrywio yn dibynnu ar yr amgylchedd lle cafodd y cedrwydd ei gynaeafu. Ystyrir bod pren yn "wyrdd" os yw ei gynnwys lleithder yn uwch na 19%. Nod sychu odyn fel arfer yw dod â'r ffigur hwn i lawr i ystod o 6% i 8%, sy'n addas ar gyfer y rhan fwyaf o geisiadau dan do.

Dewis y Maint a'r Siâp Cywir

Dylid torri cedrwydd i'r maint a'r siâp a ddymunir cyn sychu'r odyn. Bydd unffurfiaeth mewn trwch a lled yn hyrwyddo sychu hyd yn oed. Cofiwch, fodd bynnag, y bydd rhywfaint o grebachu yn digwydd, felly mae'n arfer cyffredin torri'r pren ychydig yn fwy na'r dimensiynau gofynnol terfynol.

Sychu Aer Cychwynnol: Cam Hanfodol

Cyn gosod cedrwydd mewn odyn, mae'n aml yn fuddiol aer-sychu'r lumber yn naturiol i leihau'r cynnwys lleithder. Gall y broses hon gymryd sawl wythnos neu fisoedd ond mae'n helpu i atal y straen a all ddeillio o sychu'n rhy gyflym mewn odyn. Gall hepgor y cam hwn arwain at ddiffygion, megis cracio neu galedu cas (lle mae'r tu allan yn sych ond mae'r tu mewn yn dal yn wlyb).

Wrth baratoi'ch cedrwydd ar gyfer sychu odyn, mae hefyd yn amser da i ystyried eich anghenion am gyflenwadau cysylltiedig, fel pren wedi'i sychu mewn odyn ar gyfer cymwysiadau amrywiol neu danwyr tân a chynnau os ydych chi'n defnyddio'r pren i'w losgi.

I gael dealltwriaeth ddyfnach o hanfodion sychu odyn a sut mae'n berthnasol i gedrwydd, efallai y byddwch am archwilio rhai adnoddau ychwanegol fel " Basics of Kiln Drying " ac " Kiln vs. Air Sychu ", a all ddarparu mwy o gyd-destun a gwybodaeth ar ddewis y dull sychu gorau ar gyfer eich anghenion.

Cofiwch, mae ansawdd a nodweddion y cynnyrch terfynol yn cael eu dylanwadu'n sylweddol gan y gofal a gymerir yn ystod y camau cychwynnol hyn. Dylech eu trin fel sylfaen eich gwaith gyda chedrwydd, a byddwch yn gosod eich hun ar gyfer llwyddiant.

Gosod Eich Odyn

O ran odyn sychu cedrwydd, mae gosod eich odyn yn gywir yn hanfodol i gyflawni'r canlyniadau gorau. Mae cedrwydd yn cael ei werthfawrogi am ei briodweddau aromatig a'i wrthwynebiad i bydredd a phryfed, gan ei wneud yn ddewis poblogaidd ar gyfer amrywiaeth o gymwysiadau. Er mwyn cadw'r rhinweddau hyn trwy'r broses sychu, mae'n hanfodol teilwra'ch gosodiad odyn ar gyfer cedrwydd yn benodol.

Mathau o Odynau Addas ar gyfer Cedar

Mae yna sawl math o odynau y gellir eu defnyddio ar gyfer sychu cedrwydd, pob un â'i fanteision ei hun:

 • Odynau confensiynol: Mae'r odynau hyn yn defnyddio aer wedi'i gynhesu ag ager ac yn adnabyddus am eu dibynadwyedd a'u gallu i sychu llawer iawn o bren.
 • Odynau Dadleithio: Mae'r rhain yn gweithredu trwy dynnu lleithder o'r aer y tu mewn i'r odyn gan ddefnyddio proses oeri ac maent yn fwy ynni-effeithlon nag odynau confensiynol.
 • Odynau Solar: Defnyddiwch ynni solar i gynhyrchu gwres i'w sychu a dyma'r opsiwn mwyaf ecogyfeillgar, er y gallant fod yn llai dibynadwy o ran rheoli tymheredd.
 • Odynau gwactod: Mae'r odynau hyn yn sychu pren ar dymheredd is o dan bwysau atmosfferig llai, a all gyflymu'r broses sychu a lleihau diffygion.

I benderfynu pa odyn sydd orau ar gyfer eich cedrwydd, ystyriwch ffactorau megis buddsoddiad cychwynnol, costau gweithredu, cyfaint y pren i'w sychu, a'ch cyflymder sychu dymunol.

Ystyriaethau Maint Odyn a Chynhwysedd

Bydd maint yr odyn a ddewiswch yn dibynnu i raddau helaeth ar raddfa eich gweithrediadau. Dyma sut i ddewis:

 • Gweithrediadau ar Raddfa Fach: Gallai odyn dadleithiad neu solar lai fod yn ddigon.
 • Gweithrediadau ar Raddfa Fawr: Efallai y bydd angen odyn gonfensiynol ar weithrediadau mwy sy'n gallu trin llawer iawn o gedrwydd.

Cofiwch roi cyfrif nid yn unig am raddfa gyfredol eich gweithrediadau ond hefyd unrhyw ehangu posibl yn y dyfodol.

Rheolaethau Tymheredd a Lleithder

Gall cedrwydd fod yn sensitif i dymheredd uchel a cholli lleithder cyflym, felly mae rheolaeth fanwl gywir dros amgylchedd yr odyn yn hanfodol. Gosodwch eich odyn i:

 • Tymheredd: Anelwch at ystod tymheredd rhwng 60-80 ° C, oherwydd gall gwres gormodol achosi cracio a straen gormodol yn y pren.
 • Lleithder: Cynnal lleithder cymharol yn yr odyn sy'n gostwng yn raddol yn unol â'r amserlen sychu ar gyfer cedrwydd.

Dylid monitro'r paramedrau hyn yn agos a'u haddasu yn ôl yr angen i sicrhau eu bod yn sychu'n gyfartal ac atal difrod i'r pren.

Y Broses Sychu

Gellir rhannu'r broses sychu odyn ar gyfer cedar yn dri phrif gam, pob un yn hanfodol i ansawdd y cynnyrch terfynol.

Cam 1: Cynyddu Tymheredd

Yn ystod y cyfnod cychwynnol, cynyddir y tymheredd yn yr odyn yn raddol i ganiatáu i'r pren gynhesu a dechrau colli lleithder. Y nod yn ystod y cam hwn yw osgoi sychu sioc, a all achosi diffygion.

 • Dechrau Isel: Dechreuwch gyda thymheredd is i gynhesu'r cedrwydd yn raddol.
 • Cynyddu'n Araf: Codwch y tymheredd yn araf dros sawl awr neu ddiwrnod, yn dibynnu ar drwch y cedrwydd a'r cynnwys lleithder cychwynnol.

Cam 2: Dal a Chydraddoldeb

Unwaith y bydd y cedrwydd wedi cyrraedd lefel benodol o sychder, mae'r tymheredd yn cael ei gadw'n gyson i ganiatáu i'r cynnwys lleithder yn y pren gydraddoli. Mae'r cam hwn yn hanfodol ar gyfer atal graddiannau lleithder a all arwain at warping neu gracio.

 • Monitro Cynnwys Lleithder: Defnyddiwch fesuryddion lleithder i wirio bod y pren yn sychu'n gyfartal.
 • Addasu Tymheredd a Lleithder: Coginiwch y gosodiadau odyn i gynnal yr amodau gorau posibl ar gyfer cydraddoli.

Cam 3: Oeri

Mae'r cam olaf yn cynnwys oeri'r pren yn araf i atal unrhyw sioc thermol a all ddigwydd oherwydd newid cyflym mewn tymheredd.

 • Gostyngiad Graddol: Gostyngwch y tymheredd yn yr odyn yn raddol.
 • Awyru: Cyflwyno aer allanol i helpu'r pren i ymgynefino â'r amodau amgylchynol.

Mae angen monitro ac addasiadau gofalus ar bob cam i sicrhau bod y cedrwydd wedi'i sychu'n gyfartal ac i'r cynnwys lleithder a ddymunir. Trwy ddilyn y camau hyn, gallwch chi gyflawni cedrwydd o ansawdd uchel, wedi'i sychu mewn odyn sy'n barod ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau.

I gloi, mae angen cynllunio gofalus a rhoi sylw i fanylion i osod eich odyn a rheoli'r broses sychu ar gyfer cedrwydd. Mae eiddo unigryw Cedar yn gofyn am ddull wedi'i deilwra o sychu mewn odyn er mwyn cadw ei ansawdd a sicrhau ei fod wedi'i sychu'n addas ar gyfer eich defnydd arfaethedig. P'un a ydych chi'n defnyddio odyn gonfensiynol, dadleithydd, solar, neu wactod, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ystyried maint yr odyn, y cynhwysedd, ac yn hollbwysig, y rheolaethau tymheredd a lleithder sydd eu hangen ar gedrwydden.

I gael darllen pellach ar hanfodion sychu odyn a sut i wneud y gorau o'ch proses sychu odyn, edrychwch ar yr erthyglau hyn: Hanfodion Sychu Odyn ac Optimeiddio Sychu Odyn . Os ydych chi'n chwilio am opsiynau pren wedi'u sychu mewn odyn, mae gan ein casgliad yn HSWF amrywiaeth o gynhyrchion sydd wedi'u prosesu gyda'r gofal mwyaf.

Monitro a Rheoli Amgylchedd yr Odynau

Defnyddio Mesuryddion Lleithder ar gyfer Cywirdeb

Er mwyn cyflawni'r ansawdd a ddymunir mewn cedrwydd wedi'i sychu mewn odyn, rhaid sicrhau bod y pren yn cyrraedd y cynnwys lleithder gorau posibl. Mae defnyddio mesuryddion lleithder yn hanfodol ar gyfer monitro cywir. Mae dau brif fath o fesuryddion lleithder: math pin a di-pin. Mae mesuryddion math pin yn mesur y cynnwys lleithder trwy osod stilwyr yn y pren, tra bod mesuryddion di-pin yn defnyddio synwyryddion i ganfod lefelau lleithder heb niweidio arwyneb y pren.

Sut i Ddefnyddio Mesurydd Lleithder:

 1. Mesurydd Lleithder Math Pin:

  • Rhowch y pinnau yn y cedrwydd ar wahanol ddyfnderoedd.
  • Cofnodwch y darlleniad lleithder a ddangosir ar y mesurydd.
  • Cymerwch ddarlleniadau lluosog o wahanol feysydd i gael cyfartaledd cywir.
 2. Mesurydd Lleithder Di-pin:

  • Rhowch y synhwyrydd yn fflat yn erbyn yr wyneb pren.
  • Bydd y mesurydd yn rhoi darlleniad i chi heb adael marciau.
  • Yn union fel gyda'r math pin, cymerwch sawl darlleniad ar draws y pren.

Mae mesuryddion lleithder yn anhepgor ar gyfer penderfynu pryd mae'r cedrwydd wedi cyrraedd y cynnwys lleithder priodol ar gyfer ei ddefnydd arfaethedig, fel arfer rhwng 6% ac 8% ar gyfer y mwyafrif o gymwysiadau dan do.

Addasu Awyru ar gyfer Sychu Optimal

Mae awyru yn chwarae rhan arwyddocaol wrth reoli awyrgylch yr odyn a sicrhau sychu'n gyfartal. Mae angen llif aer digonol i gael gwared ar yr aer llaith o amgylch y cedrwydd a rhoi aer sychach yn ei le, sy'n amsugno mwy o leithder o'r pren.

Awgrymiadau Awyru:

 • Gwiriwch Llif Aer yn Rheolaidd: Gwnewch yn siŵr bod y gwyntyllau odyn yn gweithredu'n gywir ac nad oes unrhyw rwystrau sy'n rhwystro llif aer.
 • Addasu Fentiau: Rheoli'r fentiau i reoli'r lefelau lleithder yn yr odyn. Agorwch nhw i ryddhau aer llaith a'u cau i gynyddu'r tymheredd.
 • Patrymau Cylchrediad: Sicrhewch nad yw'r patrymau llif aer yn creu mannau poeth neu oer yn yr odyn, a all arwain at sychu anwastad.

Swyddogaeth Atodlenni Odynau

Mae atodlenni odyn yn gynlluniau manwl sy'n nodi gosodiadau tymheredd, lleithder ac awyru ar gyfer yr odyn yn ystod y broses sychu. Mae'r amserlenni hyn wedi'u teilwra i'r rhywogaeth o bren a'i gynnwys lleithder cychwynnol, ei faint a'i drwch.

Creu Amserlen Odyn Effeithiol:

 • Rhywogaethau Penodol: Mae gan gedrwydd ei nodweddion unigryw ei hun sy'n gofyn am amserlen odyn benodol.
 • Cynnwys Lleithder Cychwyn: Bydd cynnwys lleithder cychwynnol y cedrwydd yn pennu man cychwyn yr amserlen.
 • Newidiadau Graddol: Cynyddu tymheredd a lleihau lleithder mewn camau graddol i osgoi dychryn y pren.

Cyfeiriwch at amserlenni odyn sefydledig ar gyfer cedrwydd, neu datblygwch eich rhai eich hun trwy brofi a methu, gan ddogfennu'r canlyniadau i fireinio'r broses. Gallwch ddarganfod mwy am greu amserlenni odynau effeithiol yn ein canllaw manwl yma .

Datrys Problemau Cyffredin

Delio â Gor-Sychu

Gall gor-sychu cedrwydd arwain at hollti, hollti, a brau gormodol. Os bydd y cynnwys lleithder yn gostwng yn rhy isel, gall strwythur y pren gael ei beryglu.

Mesurau Ataliol:

 • Monitro Cynnwys Lleithder: Gwiriwch lefelau lleithder yn rheolaidd gyda'ch mesurydd lleithder.
 • Addaswch Gosodiadau Odyn: Os yw'r cynnwys lleithder yn gostwng yn rhy gyflym, addaswch y gosodiadau tymheredd a lleithder.

Os bydd gor-sychu'n digwydd, gallai adnewyddu'r pren trwy ailgyflwyno lleithder yn araf helpu i liniaru rhywfaint o'r difrod.

Atal Sychu Anwastad

Gall sychu'n anwastad arwain at warpio neu gwpanu'r cedrwydd. Er mwyn atal hyn, mae'n hanfodol sicrhau cylchrediad aer unffurf ac amodau odyn cyson trwy gydol y broses sychu.

Strategaethau i Atal Sychu Anwastad:

 • Technegau Stacio: Defnyddiwch ddulliau pentyrru priodol gyda bylchau sticeri unffurf i hyrwyddo llif aer hyd yn oed.
 • Cylchdro Rheolaidd: Ystyriwch gylchdroi'r cedrwydd wrth sychu i amlygu pob ochr yn gyfartal i amodau'r odyn.

Mynd i'r afael â Staeniau a Lliwiau

Gall staeniau ac afliwiadau ddigwydd oherwydd tyfiant ffwngaidd neu adweithiau cemegol yn y coed. Gall cedrwydd sychu odyn ar y tymheredd cywir atal tyfiant ffwngaidd, tra bydd sicrhau bod y cedrwydd yn rhydd o fetel a all adweithio â chemegau naturiol y pren yn atal y rhan fwyaf o afliwiad.

Awgrymiadau ar gyfer osgoi staeniau:

 • Tymheredd Odyn Digonol: Cynnal tymheredd sy'n ddigon uchel i atal llwydni ond ddim mor uchel ag achosi gor-sychu.
 • Pren Glân: Sicrhewch fod y cedrwydd yn lân ac yn rhydd o halogion cyn ei sychu.
 • Storio Priodol: Storio cedrwydd mewn man sych, wedi'i awyru'n dda cyn sychu'r odyn i atal tyfiant ffwngaidd.

Trwy fonitro amgylchedd yr odyn yn agos ac addasu'r amodau yn ôl yr angen, gallwch ddatrys y problemau cyffredin hyn yn effeithiol. I gael dealltwriaeth ddyfnach o'r problemau posibl yn ystod sychu odyn a sut i fynd i'r afael â nhw, archwiliwch ein canllaw cynhwysfawr yma .

Gorffen Ar ôl Sychu Odyn

Unwaith y bydd cedrwydd wedi mynd trwy'r broses sychu odyn, mae'n hanfodol rhoi'r cyffyrddiadau gorffen iddo i sicrhau ei fod yn cynnal ei gyfanrwydd a'i ansawdd. Mae'r cyfnod ôl-sychu mor hanfodol â'r broses sychu ei hun, a gall trin yn ofalus wneud gwahaniaeth sylweddol yn y cynnyrch terfynol.

Cyflyru Post Cedar Sychu

Ar ôl i'r cedrwydd gael ei sychu mewn odyn, rhaid ei gyflyru. Mae hyn yn golygu caniatáu i'r pren gydraddoli â'r amodau lleithder amgylchynol i atal unrhyw faterion ôl-sychu megis warping neu gracio. Dyma sut i'w wneud:

 1. Gadael y Cedar i Orffwys : Unwaith y byddwch wedi gorffen sychu'r odyn, gadewch y byrddau cedrwydd mewn amgylchedd rheoledig i orffwys. Mae hyn yn caniatáu i'r cynnwys lleithder sefydlogi ledled y pren.

 2. Monitro gyda mesurydd lleithder : Defnyddiwch fesurydd lleithder i wirio bod cynnwys lleithder eich cedrwydd wedi cydraddoli. Bydd y cynnwys lleithder delfrydol yn dibynnu ar ddefnydd terfynol y pren a'r lefelau lleithder nodweddiadol lle bydd y pren yn cael ei ddefnyddio.

 3. Adnewyddu os yw'n Angenrheidiol : Os gwelwch nad yw cynnwys lleithder y cedrwydd yn unffurf, neu os nad yw wedi cyrraedd y lefel a ddymunir, ystyriwch gyfnod atgyweirio byr yn yr odyn. Yn ystod y gwaith adnewyddu, mae cedrwydd yn agored i dymheredd a lleithder isel, cyson i gyflawni'r cydbwysedd a ddymunir.

 1. Cynefino Cyn Defnydd : Os bydd y cedrwydd yn cael ei ddefnyddio mewn amgylchedd gwahanol i'r man lle cafodd ei sychu, mae'n ddoeth gadael iddo ymgynefino â'r amodau newydd. Rhowch ef yn yr ardal lle bydd yn cael ei ddefnyddio am ychydig wythnosau cyn gosod terfynol.

Awgrymiadau Storio ar gyfer Cedar Sych

Mae storio cedrwydd wedi'i sychu mewn odyn yn briodol yn bwysig i gynnal ei ansawdd. Dyma rai awgrymiadau:

 • Cadwch ef oddi ar y ddaear : Storiwch gedrwydd ar baletau neu raciau i atal lleithder o'r ddaear rhag effeithio arno.
 • Gorchuddiwch y Pren : Defnyddiwch ddeunydd anadlu fel cynfas i orchuddio'r cedrwydd, gan ei amddiffyn rhag llwch a golau haul uniongyrchol.
 • Caniatáu ar gyfer Cylchrediad Aer : Gwnewch yn siŵr bod digon o le rhwng y byrddau i hyrwyddo cylchrediad aer da.
 • Rheoli'r Amgylchedd : Os yn bosibl, storiwch gedrwydd mewn man lle gallwch reoli'r lleithder a'r tymheredd i gyd-fynd ag amodau ei gyrchfan derfynol.

Canlyniadau o Ansawdd Uchel gyda'r Dechneg Gywir

Mae sicrhau cedrwydd sych o ansawdd uchel yn dyst i gymhwyso technegau sychu odyn yn briodol. Mae nifer o astudiaethau achos wedi dangos manteision rheoli prosesau manwl.

Astudiaethau Achos: Sychu Cedar yn Llwyddiannus

Ym maes prosesu pren, mae astudiaethau achos yn aml yn amlygu'r arferion gorau a'r peryglon i'w hosgoi. Er enghraifft, mae achosion sydd wedi'u dogfennu'n dda wedi datgelu y gall cynnal y lefelau tymheredd a lleithder priodol o fewn odyn arwain at orffeniad di-ffael a chyfanrwydd strwythurol cynhyrchion cedrwydd. Gellir dod o hyd i'r astudiaethau hyn yng nghyhoeddiadau'r diwydiant ac maent yn ddeunydd darllen hanfodol i unrhyw un sydd o ddifrif am sychu pren.

Cywiro Eich Proses ar gyfer Gwell Ansawdd

Gwelliant parhaus yw'r allwedd i lwyddiant mewn odyn sychu cedrwydd. Dyma rai strategaethau i fireinio'ch proses sychu:

 • Adolygwch Eich Boncyffion Odyn : Cadwch gofnodion manwl a'u hadolygu i ddeall sut mae gosodiadau gwahanol yn effeithio ar ansawdd pren.
 • Arbrofwch ag Atodlenni : Peidiwch â bod ofn addasu eich amserlenni sychu yn seiliedig ar nodweddion penodol y cedrwydd rydych chi'n ei sychu.
 • Cael Adborth : Siaradwch â defnyddwyr terfynol neu gwsmeriaid am ansawdd y pren i nodi meysydd i'w gwella.

Awgrymiadau Ychwanegol i Weithwyr Proffesiynol

I weithwyr proffesiynol yn y diwydiant sychu coed, mae cynnal eich offer a chadw at safonau diogelwch o'r pwys mwyaf. Dyma rai awgrymiadau ychwanegol:

Cynghorion Cynnal a Chadw ar gyfer Hirhoedledd Odyn

 • Archwiliadau Rheolaidd : Trefnwch archwiliadau rheolaidd o'ch odyn, gan gynnwys y systemau gwresogi ac awyru.
 • Glanhewch yn Rheolaidd : Gall blawd llif a resin gronni mewn odyn, felly mae glanhau rheolaidd yn hanfodol i atal tanau a chynnal effeithlonrwydd.
 • Amnewid Rhannau Wedi'u Gwisgo : Cadwch lygad ar gydrannau sy'n agored i draul a gosodwch rai yn eu lle yn ôl yr angen i gadw'ch odyn yn y cyflwr gorau.

Ystyriaethau Diogelwch Yn ystod y Broses Sychu

 • Awyru : Sicrhewch fod yr odyn wedi'i awyru'n iawn i atal nwyon fflamadwy rhag cronni.
 • Diogelwch Tân : Gosodwch systemau atal tân a synwyryddion mwg i weithredu'n gyflym rhag ofn y bydd tân.
 • Offer Amddiffynnol Personol (PPE) : Defnyddiwch y PPE a argymhellir bob amser wrth weithio o amgylch yr odyn, gan gynnwys menig sy'n gwrthsefyll gwres ac offer amddiffyn llygaid.

Trwy ddilyn y camau a'r ystyriaethau manwl hyn yn Adran 4, gall gweithwyr proffesiynol sicrhau bod y cedrwydd y maent yn ei sychu yn eu hodynau o'r ansawdd uchaf ac yn barod i'w ddefnyddio mewn amrywiaeth o gymwysiadau. P'un a yw at ddibenion adeiladu neu fel rhan o ddyluniad mewnol cain , bydd y gofal a roddir yn y broses sychu yn cael ei adlewyrchu yn y cynnyrch terfynol. At hynny, bydd dysgu parhaus ac addasu i dechnegau newydd, fel y trafodwyd mewn amrywiol ganllawiau ac astudiaethau achos , yn sicrhau bod gweithwyr proffesiynol yn parhau i fod ar flaen y gad yn y diwydiant sychu coed.