Dosbarthiad am ddim ar gael yn Ardal De Cymru - Abertawe - Castell-nedd - Port Talbot - Llanelli - Pontardawe - Gwyr - Gorseinon - Pontarddulais - Swmp bagiau am brisiau anghredadwy tra bod stociau'n para. Ar gyfer llosgwyr boncyffion, pyllau tân, tanau agored, gwersylla a mwy.

FFÔN: +44 (0)1792 946 421 neu E-BOST: RHODRI@HSWF.CO.UK

Gostyngiad Croeso

Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF
Discussing the unique aspects of kiln drying birch wood.

Pren Bedw mewn Odyn Sychu

Rhodri Evans |

Deall Sychu Odyn

Beth Mae Odyn yn Sychu?

Mae sychu odyn yn broses reoledig sy'n lleihau'r cynnwys lleithder mewn pren. Trwy ddefnyddio odyn, sydd yn ei hanfod yn ffwrn fawr, gall gweithwyr coed reoli tymheredd, lleithder a chylchrediad aer yn ofalus i dynnu dŵr o'r pren. Mae'r canlyniad yn ddeunydd sefydlog a rhagweladwy sy'n llai tueddol o warping, cracio, a materion eraill sy'n ymwneud â lleithder.

Pwysigrwydd Sychu Odyn ar gyfer Pren

Mae yna nifer o resymau hanfodol pam mae sychu odyn yn cael ei ffafrio mewn gwaith coed:

 • Cysondeb : Mae sychu odyn yn dod â'r pren i lawr i lefel lleithder cyson, sy'n arbennig o bwysig ar gyfer darnau sy'n cyd-gloi neu lle mae angen mesuriadau manwl gywir.
 • Atal Pydredd : Trwy gael gwared ar leithder gormodol, mae sychu odyn yn helpu i atal twf ffyngau ac organebau eraill a all arwain at bydredd pren.
 • Sefydlogrwydd Dimensiwn : Mae pren sydd wedi'i sychu mewn odyn yn gwrthsefyll newidiadau mewn maint neu siâp oherwydd newidiadau lleithder yn yr amgylchedd, gan ei wneud yn ddelfrydol i'w ddefnyddio mewn hinsoddau sy'n profi amrywiadau tymhorol.
 • Cryfder a Gwydnwch : Mae pren wedi'i sychu'n iawn yn gryfach ac yn dal caewyr yn well, gan gynyddu hirhoedledd y cynnyrch terfynol.
 • Gwell Gorffen : Mae pren wedi'i sychu mewn odyn yn derbyn staeniau ac yn gorffen yn fwy cyfartal a chyda gwell adlyniad, gan wella estheteg ac amddiffyniad y pren.

Nodweddion Coed Bedw

Adnabod Coed Bedw

Mae bedw yn adnabyddus am ei bren gwynnin lliw golau a'i rhuddin coch-frown. Yn gyffredinol mae ganddo graen mân, syth a gwead llyfn. Mae ei ymddangosiad apelgar yn ei wneud yn ddewis poblogaidd ar gyfer dodrefn a chabinet. Wrth adnabod pren bedw, byddwch fel arfer yn sylwi:

 • Llewyrch tebyg i satin
 • Gwead unffurf
 • Patrwm grawn cynnil, deniadol

Priodweddau Coed y Fedwen

Mae pren bedw yn cael ei ffafrio ar gyfer amrywiol gymwysiadau oherwydd ei briodweddau, sy'n cynnwys:

 • Caledwch : Mae bedw yn bren caled, sy'n golygu y gall wrthsefyll traul sylweddol. Mae hyn yn ei gwneud yn addas ar gyfer lloriau a dodrefn.
 • Ymarferoldeb : Er gwaethaf ei chaledwch, mae'n gymharol hawdd gweithio gyda bedw gan ddefnyddio offer llaw a pheiriant.
 • Argaeledd : Mae bedw ar gael yn gyffredin, gan ei wneud yn ddewis cynaliadwy ar gyfer llawer o brosiectau.
 • Fforddiadwyedd : Wrth gynnig ansawdd a gwydnwch, mae bedw hefyd yn gost-effeithiol o'i gymharu â rhai pren caled eraill.

Mae deall y nodweddion hyn yn hanfodol wrth ystyried sut mae bedw yn ymateb i'r broses sychu odyn, gan fod angen dull wedi'i deilwra ar gyfer pob math o bren ar gyfer y canlyniadau gorau posibl. Mae Birch, gyda'i gydbwysedd unigryw o galedwch ac ymarferoldeb, yn cyflwyno rhai heriau a chyfleoedd yn y broses sychu y mae'n rhaid eu rheoli'n ofalus i gynnal ei ansawdd.

Y Broses Sychu Odyn ar gyfer Bedw

Paratoi Pren Bedw ar gyfer Sychu Odyn

Cyn y gall pren bedw fynd trwy'r broses drawsnewidiol o sychu odyn, mae angen ei baratoi'n ofalus i sicrhau'r canlyniad gorau posibl. Mae uniondeb ac ansawdd y cynnyrch terfynol yn hollbwysig, sy'n golygu bod yn rhaid mynd at bob cam gyda diwydrwydd dyladwy.

1. Cyrchu a Dethol: Mae'r cam cychwynnol yn cynnwys dod o hyd i bren bedw o ansawdd uchel. Chwiliwch am bren sy'n rhydd o ddiffygion fel clymau, holltau neu bydredd. Ni all hyd yn oed y broses sychu odyn gorau wneud iawn am ddeunydd cychwyn gwael.

2. Llif a Maint: Unwaith y daw o hyd iddo, caiff y pren ei lifio i'r dimensiynau dymunol. Mae unffurfiaeth mewn maint yn hanfodol ar gyfer sychu hyd yn oed. Efallai na fydd planciau neu fyrddau sy'n rhy drwchus yn sychu ar yr un gyfradd â rhai teneuach, gan arwain at gynnyrch terfynol anghyson.

3. Gosod Stacio a Sticer: Ar ôl llifio, mae'r pren yn cael ei bentyrru'n ofalus gyda sticeri - stribedi tenau o bren - sy'n cael eu gosod rhwng yr haenau. Mae hyn yn caniatáu cylchrediad aer o amgylch pob bwrdd, sy'n hanfodol ar gyfer cael gwared â lleithder yn gyfartal. Rhaid i sticeri gael eu halinio'n fertigol trwy'r pentwr i atal ysfa.

4. Triniaeth Cyn Sychu: Yn dibynnu ar y defnydd terfynol, efallai y bydd pren bedw yn cael ei drin â chadwolyn neu ymlidydd dŵr cyn sychu'r odyn. Mae hyn yn gwella ymwrthedd y pren i'r elfennau neu blâu.

5. Gwirio Cynnwys Lleithder: Rhaid mesur cynnwys lleithder cychwynnol y pren bedw. Defnyddir y llinell sylfaen hon i fonitro cynnydd sychu ac i bennu'r amserlen odyn angenrheidiol.

Camau yn y Broses Sychu Odyn

Mae sychu odyn yn broses reoledig sy'n tynnu lleithder o bren i ddod ag ef i lefel addas ar gyfer y defnydd a fwriadwyd. Dyma ddadansoddiad cam wrth gam:

1. Llwytho'r Odyn: Mae'r pentyrrau bedw parod yn cael eu llwytho'n ofalus i'r odyn. Mae'n hanfodol sicrhau bod digon o le rhwng y staciau i aer gylchredeg yn rhydd.

2. Gosod Amodau'r Odyn: Yn seiliedig ar y cynnwys lleithder cychwynnol a'r lefel lleithder gofynnol terfynol, mae amodau'r odyn - tymheredd, lleithder a llif aer - yn cael eu gosod. Ar gyfer bedw, mae dechrau gyda thymheredd ysgafn a chynyddu'n raddol yn aml yn cael ei gynghori i osgoi sioc.

3. Monitro ac Addasu: Trwy gydol y broses sychu, mae'r amodau o fewn yr odyn yn cael eu monitro'n gyson. Gwneir addasiadau yn ôl yr angen i sicrhau bod y fedwen yn sychu'n unffurf ac ar y gyfradd gywir.

4. Gwiriad Cynnwys Lleithder Terfynol: Ar ôl i'r pren gyrraedd y cynnwys lleithder a ddymunir, cynhelir gwiriad terfynol. Os yw'r pren yn bodloni'r manylebau, yna mae'n barod i'w dynnu o'r odyn.

5. Oeri i Lawr: Caniateir i'r odyn a'r pren oeri'n raddol cyn tynnu'r bedw. Gall newidiadau sydyn mewn tymheredd achosi straen yn y pren, gan arwain at ddiffygion posibl.

Heriau Penodol i Sychu Bedw

Adwaith Coed Bedw i Wres

Mae pren bedw yn dueddol o ymateb i brosesau gwresogi a sychu mewn ffordd unigryw. Mae'n bren caled trwchus gyda phatrwm grawn mân, a all arwain at heriau penodol yn ystod y broses sychu:

 • Sychu Anwastad: Oherwydd ei ddwysedd, gallai pren bedw sychu'n anwastad, gyda'r haenau allanol yn colli lleithder yn llawer cyflymach na'r craidd. Gall hyn achosi straen mewnol ac arwain at wirio neu hollti.
 • Newidiadau Lliw: Gall gwres gormodol newid lliw naturiol pren bedw, gan arwain at arlliw tywyllach neu fwy amrywiol nag a ddymunir. Mae hyn yn arbennig o bwysig ar gyfer ceisiadau lle mae esthetig y pren yn hollbwysig.

Atal Ysbïo a Chraciau

Mae atal diffygion fel warping a chraciau yn hollbwysig wrth sychu bedw mewn odyn. Dyma rai strategaethau i liniaru’r risgiau hyn:

 • Cyfradd Sychu Rheoledig: Agwedd hanfodol ar atal warping a chraciau yw rheoli'r gyfradd sychu. Mae cyfnod sychu cychwynnol arafach yn caniatáu i'r lleithder ddianc yn ysgafn, gan leihau'r siawns o'r diffygion hyn.
 • Cydraddoli a Chyflyru: Ar ôl y cyfnod sychu cynradd, mae'n fuddiol cydraddoli'r amodau yn yr odyn. Mae'r cam hwn yn caniatáu lleithder i ailddosbarthu'n fwy cyfartal o fewn y pren. Gall cyflyru, sef proses o adfer ychydig bach o leithder i'r haenau arwyneb, hefyd helpu i leihau gwiriadau terfynol a holltau.
 • Lleoliad Sticer Priodol: Fel y soniwyd eisoes, mae sticeri'n chwarae rhan hanfodol yn y broses sychu. Rhaid eu gosod yn gywir er mwyn atal y estyll bedw rhag sagio ac ystof.

Trwy ddeall nodweddion penodol pren bedw a'r heriau y mae'n eu cyflwyno yn ystod y broses sychu odyn, mae'n bosibl cyflawni cynnyrch gorffenedig o ansawdd uchel. P'un a yw'n cael ei ddefnyddio ar gyfer dodrefn, lloriau, neu waith coed cain arall, mae bedw wedi'i sychu'n iawn mewn odyn yn ddeunydd gwydn sy'n apelio yn weledol.

Yng nghyd-destun coed tân, mae bedw wedi'i sychu mewn odyn yn cynnig nodweddion llosgi rhagorol, sy'n golygu ei fod yn ddewis y mae galw mawr amdano i'r rhai sy'n chwilio am dân clyd gydag ychydig iawn o fwg a chreosot yn cronni. I gael rhagor o wybodaeth am fedwen a choedwigoedd eraill wedi'u sychu mewn odyn, efallai y byddwch chi'n archwilio casgliad Pren Sych Odyn HSWF , ac ar gyfer y cyfeiliant perffaith, gallwch hefyd ddod o hyd i foncyffion tân Sweden a datrysiadau cynnau tân eraill yn HSWF Swedish Fire Logs .

Optimeiddio Sychu Odyn ar gyfer Bedw

Mae optimeiddio'r broses sychu odyn ar gyfer pren bedw yn hanfodol i gynnal ei estheteg a'i gyfanrwydd strwythurol. Mae bedw yn ddewis poblogaidd ar gyfer gwneud dodrefn a chrefftau pren eraill oherwydd ei grawn cain a'i sglein ddeniadol. Fodd bynnag, gall sychu'n amhriodol arwain at faterion amrywiol megis warping, cracio, a lliwio anwastad. Yma, byddwn yn ymchwilio i agweddau hanfodol ar y broses sychu a all helpu i gyflawni'r canlyniadau gorau posibl.

Rheoli Lleithder a Thymheredd

Mae rheoli'r lleithder a'r tymheredd yn yr odyn yn hollbwysig er mwyn osgoi difrod i bren bedw. Y nod yw sicrhau cydbwysedd sy'n cael gwared â lleithder ar gyflymder gwastad heb achosi i'r pren sychu'n rhy gyflym, a all arwain at holltau a holltau.

 • Rheoli Lleithder : Dechreuwch gyda lefel lleithder uwch i atal haenau allanol y pren rhag sychu'n rhy gyflym. Lleihewch y lleithder yn raddol wrth i'r pren sychu i ganiatáu i leithder mewnol wasgaru heb achosi straen. Argymhellir defnyddio hygrometer i fonitro lleithder yr odyn.

 • Rheoli Tymheredd : Dylid cynyddu'r tymheredd yn araf dros amser. Dechreuwch gyda thymheredd is sy'n ddigon i anweddu lleithder ar wyneb y pren. Codwch y tymheredd yn raddol i ganiatáu i wres dreiddio'n ddyfnach i'r coed heb achosi cyfraddau anweddu gormodol a allai niweidio'r fedwen.

Gall y ffigurau penodol ar gyfer lleithder a thymheredd amrywio yn seiliedig ar gynnwys lleithder cychwynnol y pren a dimensiynau'r lumber sy'n cael ei sychu. Mae angen edrych ar amserlen sychu wedi'i theilwra ar gyfer coed bedw, sydd i'w chael mewn adnoddau fel "Rheoli Tymheredd mewn Sychu Odyn" ( dolen i adnodd cymharol ).

Pennu'r Amserlen Sychu ar gyfer Bedw

Mae amserlen sychu yn ganllaw sy'n pennu'r amodau yn yr odyn trwy gydol y broses sychu. Mae angen amserlen sychu benodol ar bren bedw oherwydd ei fod yn agored i ddiffygion os na chaiff ei drin yn gywir. Dyma beth i'w ystyried wrth benderfynu ar yr amserlen sychu:

 1. Cynnwys Lleithder Cychwyn : Defnyddiwch fesurydd lleithder i wirio lleithder y pren cyn sychu'r odyn. Bydd yr amserlen sychu yn wahanol ar gyfer pren gwyrdd o'i gymharu â phren sydd wedi'i sychu ymlaen llaw neu wedi'i awyrsychu i ryw raddau.

 2. Maint a Thrwch : Bydd gan ddarnau mwy trwchus amseroedd sychu hirach. Sicrhewch fod yr amserlen yn cyfrif am ddimensiynau eich coed bedw.

 3. Defnydd Terfynol : Defnydd terfynol y pren sy'n pennu'r cynnwys lleithder targed. Ar gyfer dodrefn dan do, mae angen cynnwys lleithder terfynol is o'i gymharu â chymwysiadau awyr agored.

 1. Cyfradd Sychu : Mae bedw'n sychu'n gymedrol. Mae proses sychu araf a rheoledig yn helpu i atal straen a allai achosi anesmwythder neu gracio.

Am ragor o fanylion ar sut i gyfrifo amseroedd sychu, gweler y canllaw "Cyfrifiad Amser Sychu" ( dolen i adnodd cymharol ).

Ar ôl Odyn Sychu: Cyflyru Coed Bedw

Beth Yw Cyflyru?

Cyflyru yw'r broses o gydraddoli'r lleithder yn y pren ar ôl i'r sychu cynradd gael ei gwblhau. Mae'r cam hwn yn bwysig ar gyfer bedw i leddfu unrhyw straen gweddilliol ac i leihau'r tebygolrwydd o symudiad yn y dyfodol yn y goedwig.

 • Cyfnod Gorffwys : Unwaith y bydd y cynnwys lleithder targed wedi'i gyrraedd, dylai'r pren orffwys yn yr odyn gyda thymheredd is a lleithder rheoledig. Mae hyn yn caniatáu i'r lefelau lleithder gydbwyso ar draws gwahanol rannau o'r pren.

 • Oeri Graddol : Ni ddylid agor yr odyn yn syth ar ôl i'r cylch sychu ddod i ben. Gall newid sydyn mewn tymheredd a lleithder ddadwneud llawer o'r gwaith sychu gofalus. Yn lle hynny, dylid caniatáu i'r odyn oeri'n araf i gyrraedd cydbwysedd â'r amgylchedd allanol.

Manteision Cyflyru Coed Bedw

Mae sawl budd i gyflyru pren bedw:

 • Llai o Warping a Chracio : Trwy ganiatáu i'r pren gydraddoli'r cynnwys lleithder mewnol, mae'r risg o warpio a chracio wrth ei ddefnyddio yn y dyfodol yn cael ei leihau.

 • Gwell Ymarferoldeb : Mae pren wedi'i gyflyru yn fwy sefydlog a rhagweladwy wrth beiriannu neu orffen, a all arwain at gynhyrchion o ansawdd gwell.

 • Ansawdd Cyson : Mae pren sydd wedi'i gyflyru yn fwy tebygol o gynnal ei siâp a'i ddimensiynau, gan sicrhau ansawdd cyson yn y cynnyrch terfynol.

Gall gweithredu cyfnod cyflyru cywir wella ansawdd y pren bedw sych terfynol yn sylweddol, gan ei wneud yn gam na ddylid ei anwybyddu. I ddysgu sut mae cyflyru yn cyd-fynd â'r broses sychu gyffredinol, cyfeiriwch at "Sylfeini Sychu Odyn" ( dolen i adnodd cymharol ).

Arferion Gorau ar gyfer Odyn Sychu Coed Bedw

Syniadau ar gyfer Odyn Llwytho Bedw

Mae odyn sychu coed bedw angen sylw i fanylion yn union o'r cyfnod llwytho i sicrhau sychu hyd yn oed ac atal diffygion. Wrth lwytho bedw i'r odyn, ystyriwch yr awgrymiadau canlynol:

 • Unffurfiaeth mewn Pentyrru : Trefnwch y byrddau bedw fel bod bylchau cyson rhyngddynt. Mae hyn yn caniatáu cylchrediad aer cyfartal a dosbarthiad gwres, sy'n hanfodol ar gyfer sychu unffurf.
 • Lleoliad Sticer : Defnyddiwch sticeri (darnau bach o bren wedi'u gosod rhwng haenau o fyrddau) i hyrwyddo llif aer da. Dylai'r sticeri fod o drwch unffurf ac wedi'u halinio'n fertigol uwchben ei gilydd i atal pwysau anwastad ar y byrddau.
 • Dosbarthiad Pwysau : Sicrhewch fod y pwysau wedi'i ddosbarthu'n gyfartal ar draws y troliau odyn er mwyn osgoi ysbïo oherwydd pwysau anwastad wrth sychu.
 • Osgoi Gorlwytho : Peidiwch â gorlwytho'r odyn. Gall gorlwytho arwain at gylchrediad gwael a mwy o amseroedd sychu, a all effeithio'n andwyol ar ansawdd y pren.

Trwy gadw at y canllawiau hyn, gallwch chi helpu i sicrhau bod y coed bedw yn sychu'n gyfartal ac yn cynnal ei ansawdd. I gael rhagor o wybodaeth am strategaethau llwytho odyn, edrychwch ar ein canllaw manwl sychu odynau .

Cynnal a Chadw'r Odyn ar gyfer y Canlyniadau Gorau

Mae cynnal eich odyn yn hanfodol ar gyfer hirhoedledd yr offer ac ansawdd y pren bedw sych. Dyma beth ddylech chi ganolbwyntio arno:

 • Glanhau Rheolaidd : Cadwch yr odyn yn lân rhag blawd llif a malurion a allai rwystro llif aer neu ddod yn berygl tân.
 • Gwirio Cydrannau : Archwiliwch a chynhaliwch gydrannau odyn fel gwyntyllau, elfennau gwresogi a systemau rheoli yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn gweithio'n gywir.
 • Graddnodi : Calibro o bryd i'w gilydd synwyryddion tymheredd a lleithder yr odyn i sicrhau darlleniadau cywir.

Mae odyn a gynhelir yn dda yn fwy tebygol o ddarparu canlyniadau cyson, felly mae buddsoddi amser mewn cynnal a chadw yn hanfodol. I gael rhagor o wybodaeth am waith cynnal a chadw odynau, efallai y bydd ein post ar sychu odyn sy'n defnyddio ynni'n effeithlon yn ddefnyddiol.

Osgoi Camgymeriadau Cyffredin gyda Sychu Coed Bedw

Gor-Sychu a Tan-Sychu

Un o'r risgiau mwyaf arwyddocaol yn ystod y broses sychu odyn yw gor-sychu neu dan-sychu'r pren bedw. Dyma sut i osgoi'r peryglon hyn:

 • Monitro Cynnwys Lleithder : Defnyddiwch fesurydd lleithder i wirio cynnwys lleithder y pren yn aml. Dylai bedw gyrraedd cynnwys lleithder o tua 6-8% ar gyfer y rhan fwyaf o ddefnyddiau dan do.
 • Defnyddiwch Amserlen Sychu : Cadw at amserlen sychu a argymhellir sy'n nodi'r gosodiadau tymheredd a lleithder ar gyfer pob cam o'r broses sychu. Bydd hyn yn helpu i atal sychu'r pren yn rhy gyflym neu'n rhy araf.

Gall pren sydd wedi'i or-sychu ddod yn frau ac yn dueddol o gracio, tra gall pren sy'n cael ei dansychu ystofio neu grebachu wrth iddo gynefino â'i amgylchedd terfynol.

Lleihau Diffygion a Mwyhau Ansawdd

Yn olaf, er mwyn sicrhau'r ansawdd uchaf yn eich pren bedw wedi'i sychu mewn odyn, ceisiwch leihau diffygion:

 • Gwresogi Graddol : Cynyddwch dymheredd yr odyn yn raddol i osgoi sioc i'r pren a all achosi gwirio neu hollti.
 • Rheoli Lleithder : Cynnal lefelau lleithder priodol yn yr odyn. Gall lleithder uchel arafu'r broses sychu, tra gall lleithder rhy isel arwain at ddiffygion.
 • Gwiriadau Diwedd : Seliwch bennau'r byrddau gyda chwyr neu seliwr i atal gwiriadau diwedd, lle mae holltau'n digwydd oherwydd colli lleithder cyflym o bennau'r byrddau.

Trwy weithredu'r arferion gorau hyn, gallwch leihau'r diffygion cyffredin sy'n gysylltiedig â sychu mewn odyn a sicrhau bod eich coed bedw yn parhau i fod o ansawdd uchel ac yn addas ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau. Am ddarllen pellach ar osgoi diffygion sychu, cymerwch gip ar ein herthygl ar osgoi diffygion sychu odyn .

Trwy gadw at yr arferion gorau hyn ar gyfer odyn sychu coed bedw, gallwch wella'r broses sychu, osgoi camgymeriadau cyffredin, a sicrhau cynnyrch o ansawdd uchel bob tro. P'un a ydych chi'n weithredwr odyn proffesiynol neu'n frwd dros waith coed, bydd yr awgrymiadau hyn yn eich helpu i gyflawni'r canlyniadau gorau posibl gyda phren bedw, gan sicrhau ei fod yn barod ar gyfer pa bynnag brosiect a ddaw nesaf.