Dosbarthiad am ddim ar gael yn Ardal De Cymru - Abertawe - Castell-nedd - Port Talbot - Llanelli - Pontardawe - Gwyr - Gorseinon - Pontarddulais - Swmp bagiau am brisiau anghredadwy tra bod stociau'n para. Ar gyfer llosgwyr boncyffion, pyllau tân, tanau agored, gwersylla a mwy.

FFÔN: +44 (0)1792 946 421 neu E-BOST: RHODRI@HSWF.CO.UK

Gostyngiad Croeso

Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF
How to select the right wood type for kiln drying for woodworking projects.

Odyn Sychu ar gyfer Gwaith Coed: Dewis y Pren Cywir

Rhodri Evans |

Deall Sychu Odyn

Beth yw Sychu Odyn?

Mae sychu odyn yn broses reoledig o leihau'r cynnwys lleithder mewn pren. Yn ei hanfod, popty mawr yw odyn a ddefnyddir ar gyfer sychu pren a gall amrywio o ran maint o gabinetau bach i ystafelloedd mawr. Yn ystod y broses, gosodir pren y tu mewn i'r odyn lle mae'r tymheredd, y lleithder a'r llif aer yn cael eu rheoleiddio i dynnu lleithder allan o'r pren. Mae'r dull hwn yn llawer cyflymach na sychu aer a gellir ei gwblhau mewn dyddiau neu wythnosau yn hytrach na misoedd neu flynyddoedd.

Manteision Sychu Odyn ar gyfer Pren

Mae gan bren wedi'i sychu mewn odyn nifer o fanteision dros bren wedi'i awyrsychu neu bren gwyrdd, yn enwedig ar gyfer prosiectau gwaith coed:

 • Sefydlogrwydd : Mae sychu pren mewn odyn yn lleihau'r risg o newidiadau yn y pren pan gaiff ei ddefnyddio mewn hinsoddau amrywiol. Mae'r sefydlogrwydd hwn yn hanfodol ar gyfer dodrefn a chabinet.
 • Llai o Heigiadau Bygiau : Gall y tymheredd uchel mewn odyn ladd pryfed a larfa, a all fod yn broblem mewn pren sy'n cael ei aer-sychu.
 • Gwell Ymarferoldeb : Mae pren sych yn haws i'w dorri, ei siapio a'i dywod. Mae hefyd yn derbyn gludyddion ac yn gorffen yn well na phren gyda chynnwys lleithder uwch.
 • Amser-Effeithlon : Mae sychu odyn yn gyflymach, gan ganiatáu i weithwyr coed gwblhau prosiectau'n gyflymach a chyflenwyr coed i droi eu rhestr eiddo yn gyflymach.
 • Cysondeb : Mae amgylchedd rheoledig odyn yn sicrhau lefel fwy cyson o sychder ledled y coed, sy'n bwysig ar gyfer ansawdd.

Sychu Odyn vs Sychu Aer

Er bod sychu odyn yn effeithlon ac yn cynnig llawer o fanteision, mae gan sychu aer ei le yn y diwydiant lumber. Mae sychu aer yn broses naturiol sy'n costio llai oherwydd nid oes angen ynni ar gyfer gwresogi. Fodd bynnag, mae pren sy'n cael ei aer-sychu fel arfer yn cadw cynnwys lleithder uwch ac yn agored i fympwy'r tywydd, a all gyflwyno canlyniadau amrywiol.

Sychu Odyn:

 • Proses gyflymach.
 • Mwy o reolaeth dros y cynnwys lleithder terfynol.
 • Yn lleihau'r tebygolrwydd o ddiffygion.

Sychu Aer:

 • Llai costus, ynni-ddoeth.
 • Gall fod yn fwy ecogyfeillgar.
 • Yn cymryd mwy o amser a gall canlyniadau fod yn llai rhagweladwy.

Hanfodion Dewis Pren ar gyfer Sychu Odyn

Pren caled yn erbyn pren meddal

Yn gyffredinol, mae pren yn cael ei ddosbarthu'n ddau brif fath: pren caled a phren meddal. Nid yw'r dosbarthiad hwn yn ymwneud â dwysedd na chaledwch y pren ond mae'n ymwneud â'r rhywogaeth o goed y daw'r pren ohoni.

 • Daw pren caled o goed collddail sy'n taflu eu dail yn flynyddol. Mae enghreifftiau'n cynnwys derw, ynn a cheirios. Yn gyffredinol mae ganddynt gyfradd twf arafach, sy'n aml yn arwain at bren mwy trwchus gyda phatrwm grawn mwy cymhleth.
 • Daw pren meddal o goed conwydd sy'n cadw eu nodwyddau trwy gydol y flwyddyn. Mae enghreifftiau'n cynnwys pinwydd, cedrwydd, a sbriws. Maent yn tyfu'n gyflymach, ac mae'r pren yn aml yn ysgafnach ac yn llai trwchus.

Wrth ystyried sychu odyn, gellir sychu'r ddau fath mewn odyn, ond efallai y bydd angen gwahanol leoliadau arnynt oherwydd gwahaniaethau mewn dwysedd a chynnwys lleithder.

Ystyriaethau Grawn Pren ac Gwead

Mae grawn a gwead hefyd yn bwysig wrth ddewis pren ar gyfer sychu odyn. Mae grawn yn cyfeirio at gyfeiriad, maint, ymddangosiad ac ansawdd y ffibrau pren. Gwead yw naws ac ymddangosiad arwyneb y pren. Efallai y bydd angen gweithdrefnau sychu odyn penodol ar rai coedwigoedd â grawn a gwead mân iawn, fel masarn, i atal ysto neu gracio.

Cynnwys Lleithder a Rhywogaethau Pren

Rhaid ystyried y cynnwys lleithder (MC) mewn pren yn ofalus. MC yw pwysau dŵr mewn pren fel canran o bwysau'r pren sych. Mae gan bob rhywogaeth y cynnwys lleithder gorau posibl ar gyfer ei ddefnydd arfaethedig. Yn gyffredinol, ar gyfer gwaith coed, mae'r cynnwys lleithder a ddymunir tua 6-8%. Mae'n hanfodol dewis rhywogaethau pren a all gyrraedd a chynnal y MC hwn heb ddiraddio o ran ansawdd.

I archwilio amrywiaeth o opsiynau pren wedi'u sychu mewn odyn sy'n berffaith ar gyfer eich prosiect nesaf, gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar y casgliad helaeth yn Hardwood Selection ar gyfer deunyddiau o ansawdd sydd wedi'u prosesu'n ofalus i gael y canlyniadau gorau posibl.

Trwy ddeall yr agweddau hyn ar sychu odyn a dewis pren, gall gweithwyr coed a hobiwyr sicrhau eu bod yn dewis y pren gorau ar gyfer eu prosiectau, gan arwain at gynhyrchion terfynol hardd, gwydn a sefydlog.

Ffactorau sy'n Dylanwadu ar Addasrwydd Pren ar gyfer Sychu Odyn

O ran sychu odyn, nid yw pob pren yn cael ei greu yn gyfartal. Mae addasrwydd pren ar gyfer sychu odyn yn cael ei bennu gan amrywiaeth o ffactorau y mae angen eu hystyried yn ofalus cyn i'r broses ddechrau. Mae deall y ffactorau hyn yn sicrhau nad yn unig y bydd y coed a ddewiswch ar gyfer eich prosiect yn edrych yn dda ond y bydd yn cynnal ei gyfanrwydd trwy gydol ei oes.

Trwch y Lumber

Mae trwch eich lumber yn ffactor hollbwysig oherwydd mae'n effeithio'n uniongyrchol ar yr amser sychu a gwastadrwydd tynnu lleithder. Mae darnau mwy trwchus o bren yn cymryd mwy o amser i sychu ac maent yn fwy tebygol o gael problemau fel cracio os na chânt eu sychu'n gywir. Dyma ganllaw cyflym:

 • Trwch 1 fodfedd (25mm) : Defnyddir yn nodweddiadol ar gyfer y rhan fwyaf o brosiectau dodrefn, yn ddelfrydol ar gyfer sychu odyn gan ei fod yn cynnig cydbwysedd da rhwng amser sychu a chywirdeb strwythurol.
 • 2 fodfedd (50mm) ac uwch : Defnyddir ar gyfer darnau dodrefn mwy sylweddol, trawstiau, ac elfennau strwythurol eraill. Mae'r rhain yn gofyn am amser sychu hirach a dull mwy cain i atal ysfa a chracio.

Lefelau Lleithder Cychwynnol

Mae lefelau lleithder cychwynnol eich pren yn ystyriaeth sylfaenol cyn sychu odyn. Gall pren sydd wedi'i dorri'n ffres, a elwir yn bren "gwyrdd", fod â chynnwys lleithder o 100% neu fwy (o'i gymharu â'i bwysau sych). Bydd asesu'r lefelau lleithder cychwynnol yn gywir yn arwain y broses sychu odyn, gan sicrhau eich bod yn cymhwyso'r tymheredd a'r hyd cywir i gyflawni'r canlyniadau gorau posibl. Mae gweithredwyr odynau yn aml yn defnyddio mesurydd lleithder i fesur y lefelau hyn yn gywir.

Rhywogaethau Tueddiad i Ystorri a Chracion

Mae gan wahanol rywogaethau o bren adweithiau amrywiol i'r broses sychu odyn. Mae rhai rhywogaethau yn fwy tueddol o ysbeilio a chracio, tra bod eraill yn fwy sefydlog. Er enghraifft, mae derw yn enwog am ei dueddiad i symud wrth sychu, tra gall masarn fod yn llai problemus. Mae'n hanfodol deall tueddiadau eich rhywogaethau pren i sicrhau proses sychu odyn yn llwyddiannus.

Paratoi Pren ar gyfer yr Odyn

Cyn i bren fynd i mewn i'r odyn, mae angen ei baratoi'n ddigonol i sicrhau bod y broses sychu yn effeithlon ac nad yw'r pren yn cael ei niweidio. Mae'r paratoad hwn yn broses fanwl a all dalu ar ei ganfed yn ansawdd a hirhoedledd y cynnyrch terfynol.

Asesu Ansawdd Pren

Nid yw pob darn o lumber yn addas ar gyfer sychu odyn. Dylid archwilio pren am unrhyw ddiffygion, megis clymau mawr, holltau, neu arwyddion o bydredd, gan y gall y rhain waethygu wrth sychu. Mae dewis pren o ansawdd uchel heb ddiffygion sylweddol yn hanfodol ar gyfer y canlyniadau gorau.

Torri a Stacio ar gyfer Sychu Optimal

Mae sut mae pren yn cael ei dorri a'i bentyrru yn chwarae rhan yn effeithiolrwydd sychu odyn. Dylid torri lumber i ddimensiynau unffurf i hyrwyddo sychu hyd yn oed. Dylai pentyrru ganiatáu ar gyfer cylchrediad aer digonol o amgylch pob darn o bren. Mae pentyrru priodol yn cynnwys:

 • Sticeri : Darnau bach o bren wedi'u gosod rhwng yr haenau o lumber i sicrhau llif aer cyson.
 • Aliniad : Sicrhau bod pob haen yn cael ei bentyrru'n daclus a bod y sticeri wedi'u halinio'n fertigol i atal sychu ac ysbïo anwastad.

Monitro Cynnwys Lleithder Cyn Sychu Odyn

Mae'n hanfodol monitro cynnwys lleithder eich pren yn gyson cyn iddo fynd i mewn i'r odyn. Mae hyn yn sefydlu llinell sylfaen ar gyfer y broses sychu ac yn helpu i bennu'r amser a'r amodau angenrheidiol ar gyfer sychu. Efallai y bydd angen i bren sydd â chynnwys lleithder cychwynnol rhy uchel gael ei awyrsychu yn gyntaf i ddod ag ef i lawr i lefel sy'n addas ar gyfer sychu mewn odyn.

Trwy ystyried y ffactorau hyn a pharatoi eich pren yn unol â hynny, rydych chi'n gosod y llwyfan ar gyfer proses sychu odyn yn llwyddiannus. Bydd pren wedi'i sychu'n iawn nid yn unig yn gweithio'n well ond bydd hefyd yn sefyll prawf amser, gan wneud eich prosiectau gwaith coed yn fwy gwydn a phleserus am flynyddoedd i ddod. I gael rhagor o wybodaeth am sut i baratoi a dewis pren i'w sychu mewn odyn, efallai y bydd ein post blog mathau o bren ar gyfer sychu odyn yn ddefnyddiol, yn ogystal â'r erthyglau pwrpasol ar sychu pren caled mewn odyn a phren meddal sychu odyn .

Mathau o Goed Delfrydol ar gyfer Sychu Odyn

O ran sychu odyn, nid yw pob pren yn cael ei greu yn gyfartal. Mae rhai rhywogaethau'n sychu'n dda ac yn cynnal eu cyfanrwydd adeileddol, tra bod eraill yn fwy tueddol o gael problemau fel warping neu gracio. Gall deall pa fathau o bren sydd fwyaf addas ar gyfer sychu odyn arbed amser, arian a siom i chi.

Mae pren caled yn aml yn cael ei ffafrio oherwydd eu gwydnwch a'r amrywiaeth o orffeniadau y gellir eu cymhwyso iddynt. Dyma rai pren caled poblogaidd sy'n ymateb yn dda i sychu odyn:

 • Derw : Yn adnabyddus am ei gryfder a'i batrwm grawn deniadol, mae derw yn ddewis clasurol sy'n sychu'n dda mewn odyn. Fe'i defnyddir yn gyffredin ar gyfer dodrefn a lloriau. Gellir dod o hyd i dderw ar gasgliad HSWF o foncyffion coed ynn .
 • Masarnen : Gyda'i liw golau a hyd yn oed grawn, mae masarn yn boblogaidd ar gyfer dyluniadau mewnol ac fe'i defnyddir yn aml ar gyfer ategolion cegin a chabinetau. Gellir ei staenio neu ei beintio'n hawdd hefyd. Gellir dod o hyd i fwy am ei broses sychu odyn ar Kiln Drying Masarn .
 • Ceirios : Yn annwyl am ei liw cyfoethog, cynnes a grawn llyfn, mae pren ceirios yn ffefryn ar gyfer dodrefn pen uchel. Mae angen sychu odyn yn ofalus i atal newidiadau lliw a chracio.
 • Cnau Ffrengig : Yn cael ei werthfawrogi am ei liw brown siocled dwfn a'i gryfder, mae cnau Ffrengig yn ddelfrydol ar gyfer crefftio dodrefn cain ac eitemau addurnol. Mae'n sychu'n dda, gan gadw ei harddwch a'i ymarferoldeb.

Y Pren Meddal Gorau ar gyfer Sychu Odyn

Yn gyffredinol, mae prennau meddal yn sychu'n gyflymach ac yn haws gweithio gyda nhw o gymharu â phren caled. Fe'u defnyddir yn aml mewn adeiladu, fframio, a chymwysiadau awyr agored. Dyma ychydig o bren meddal sy'n perfformio'n dda wrth sychu mewn odyn:

 • Pinwydden : Mae'r pren meddal ysgafn a fforddiadwy hwn yn amlbwrpas ac yn cael ei ddefnyddio'n helaeth. Mae angen ei sychu mewn odyn yn ofalus er mwyn lleihau ecsudiad resin. Gellir cyrchu manylion sychu odyn Pine trwy Kiln Drying Pine .
 • Cedar : Mae cedrwydd yn adnabyddus am ei wrthwynebiad naturiol i bydredd a phryfed, gan ei wneud yn wych ar gyfer defnydd awyr agored. Mae ganddo arogl dymunol ac ymddangosiad gwledig sy'n boblogaidd ar gyfer paneli a thoiledau.
 • Sbriws : Defnyddir y pren cryf ond ysgafn hwn yn gyffredin mewn adeiladu. Mae'n sychu'n gyflym ac yn dda mewn odyn, gan ei gwneud yn ddewis da i lawer o brosiectau.

Coed i'w Osgoi mewn Sychu Odyn

Er y gall llawer o goedwigoedd elwa o sychu odyn, mae yna rywogaethau nad ydyn nhw'n goddef y broses hefyd. Gall y coedwigoedd hyn fod yn fwy tueddol o warpio, cracio, neu fathau eraill o ddiraddio pan fyddant yn agored i wres uchel odyn:

 • Hickory : Yn dueddol o gael lefelau uchel o straen yn ystod y broses sychu, gall hickory ystof neu hollti os na chaiff ei drin yn ofalus.
 • Ffawydd : Mae ffawydd yn tueddu i ystof ac mae angen rhoi sylw manwl i amserlenni sychu er mwyn osgoi difrod.
 • Bedw : Er ei fod yn brydferth, gall bedw fod yn heriol i'w sychu heb ddiffygion oherwydd ei bod yn agored i gracio a newidiadau lliw.

Technegau ar gyfer Gwella Canlyniadau Odyn Sychu

Mae cael y canlyniadau gorau o sychu mewn odyn yn golygu mwy na dim ond dewis y pren cywir. Dyma dechnegau a all helpu i wella canlyniadau sychu'r odyn:

Rheoli Tymheredd a Lleithder Odyn

Mae'n hanfodol rheoli'r tymheredd a'r lleithder yn yr odyn yn gywir. Mae gan bob rhywogaeth o bren dymheredd sychu optimwm a lefel lleithder y mae'n rhaid cadw ato i gael y canlyniadau gorau:

 • Dechreuwch gyda thymheredd is a chynyddwch yn raddol i osgoi dychryn y pren.
 • Cynnal lleithder cymharol i leihau'r graddiant lleithder yn y pren, gan atal cracio a hollti.

Amseriad a Hyd y Broses Sychu Odyn

Mae amseriad a hyd y broses sychu odyn yn dibynnu'n fawr ar drwch y lumber a'r cynnwys lleithder cychwynnol. Bydd angen amser sychu hirach ar lumber mwy trwchus a gwlypach. Mae'n bwysig dilyn amserlen odyn sy'n benodol i rywogaethau a maint y coed.

 • Monitro'r cynnydd yn ofalus ac addasu'r amserlen yn ôl yr angen.
 • Osgoi'r demtasiwn i ruthro'r broses, a all arwain at ddiffygion.

Triniaethau Sychu Ôl-Odyn

Ar ôl i'r pren gael ei sychu, mae yna driniaethau a all helpu i'w sefydlogi a'i baratoi i'w ddefnyddio:

 • Cyflyru : Mae'r broses hon yn cynnwys ychwanegu ychydig o leithder yn ôl i'r pren i leddfu straen a chydraddoli'r cynnwys lleithder.
 • Gorffwys : Mae gadael i'r pren orffwys ar ôl sychu yn ei helpu i ymgynefino â'r lefelau lleithder amgylchynol, gan leihau'r tebygolrwydd o symud yn y dyfodol.

Trwy ddewis y rhywogaethau priodol o bren a chymhwyso'r technegau gofalus hyn, gallwch sicrhau y bydd eich pren wedi'i sychu mewn odyn o'r ansawdd uchaf, yn barod ar gyfer ystod eang o brosiectau gwaith coed. P'un a ydych chi'n chwilio am ddeunyddiau ar gyfer eich darn nesaf o ddodrefn neu ar gyfer boncyffion tân Sweden , gall defnyddio sychu odyn yn gywir wneud byd o wahaniaeth.

Gweithio gyda Kiln-Dried Wood

Pan fyddwch chi wedi dewis y pren cywir a'i basio trwy'r broses fanwl o sychu odyn, rydych chi'n barod i weithio gyda deunydd sy'n cynnig sefydlogrwydd a harddwch ar gyfer eich prosiectau gwaith coed. Mae pren sy'n cael ei sychu mewn odyn yn cael ei barchu am ei gynnwys lleithder isel, sy'n ei wneud yn llai tueddol o warpio, crebachu a chracio o'i gymharu â phren nad yw wedi'i sychu'n drylwyr.

Gorffen Pren Odyn-Sych

Mae gorffennu pren wedi'i sychu mewn odyn yn gam hollbwysig mewn gwaith coed. Mae nid yn unig yn amddiffyn y coed ond hefyd yn gwella ei harddwch naturiol. Dyma rai awgrymiadau i gyflawni'r gorffeniad gorau:

 • Sandio: Dechreuwch gyda phapur tywod graean mwy garw a gweithiwch eich ffordd i fyny at raean mân. Bydd hyn yn llyfnu'r wyneb ac yn ei baratoi ar gyfer gorffen. Cofiwch dywod ar hyd y grawn bob amser er mwyn osgoi crafiadau sy'n mynd yn groes i batrwm naturiol y pren.

 • Glanhau: Cyn gosod unrhyw orffeniad, glanhewch y pren yn drylwyr i gael gwared ar unrhyw lwch o sandio. Mae lliain tac yn ddefnyddiol ar gyfer codi'r gronynnau llwch mân.

 • Selio: Mae rhai gweithwyr coed yn gosod seliwr sandio i selio'r grawn pren, a all helpu i gyflawni gorffeniad mwy gwastad, yn enwedig ar goedwigoedd mandyllog.

 • Dewis Eich Gorffen: Mae yna wahanol orffeniadau ar gael fel olewau, farneisiau a lacrau. Mae gan bob un ei ddull cymhwyso ei hun a'r effaith ddymunol ar y pren. Er enghraifft, gall gorffeniadau olew wella grawn naturiol y pren, tra bod lacrau yn darparu gorchudd gwydn, sgleiniog.

 • Cais: Dilynwch gyfarwyddiadau'r gwneuthurwr ar gyfer y gorffeniad o'ch dewis. Rhowch gotiau tenau a chaniatáu amser sychu digonol rhwng pob haen. Mae hyn yn helpu i adeiladu haen gref o amddiffyniad a gorffeniad proffesiynol ei olwg.

 • Bwffio: Ar ôl i'r gôt olaf sychu, gall bwffio'r pren ychwanegu lefel ychwanegol o ddisgleirio a llyfnder.

Storio Pren Odyn-Sych

Mae storio pren wedi'i sychu mewn odyn yn briodol yn bwysig er mwyn cynnal ei gynnwys lleithder isel ac atal unrhyw broblemau yn y dyfodol:

 • Amgylchedd: Storiwch y pren mewn amgylchedd sych, sefydlog i atal lleithder rhag adamsugno. Gall amrywiadau mewn lleithder a thymheredd fod yn niweidiol.

 • Bylchau: Gadewch ychydig o le rhwng pob bwrdd a'u stacio'n llorweddol ar arwyneb gwastad i atal ysfa. Gall defnyddio sticeri (stribedi tenau o bren) rhwng haenau o bren hefyd helpu aer i gylchredeg a chadw'r pren yn wastad.

 • Gorchuddio: Os ydych chi'n storio'r pren am gyfnod estynedig, ystyriwch ei orchuddio â deunydd anadlu i'w amddiffyn rhag llwch heb ddal lleithder.

Gwaith Coed gyda Choed Wedi'i Sychu mewn Odyn - Awgrymiadau a Thriciau

Mae pren wedi'i sychu mewn odyn yn bleser gweithio gydag ef oherwydd ei sefydlogrwydd a'i ragweladwyedd. Dyma rai awgrymiadau ar gyfer cael y canlyniadau gorau yn eich gwaith coed:

 • Cynefino: Gadewch i'r pren gynefino ag amgylchedd eich gweithdy am ychydig ddyddiau cyn dechrau eich prosiect. Mae hyn yn helpu'r pren i addasu i unrhyw fân wahaniaethau mewn lleithder a thymheredd.

 • Torri Manwl: Mae pren wedi'i sychu mewn odyn yn llai tueddol o symud, felly manteisiwch ar hyn trwy wneud toriadau manwl gywir. Gwiriwch eich mesuriadau ddwywaith i sicrhau ffit perffaith.

 • Saernïaeth: Oherwydd sefydlogrwydd pren wedi'i sychu mewn odyn, mae'n ymgeisydd ardderchog ar gyfer asiedydd. Bydd technegau fel plethu neu gymalau mortais-a-tenon yn cyd-dynnu'n dda.

 • Gludo: Defnyddiwch gludyddion o ansawdd uchel a sicrhewch fod arwynebau i'w gludo yn berffaith wastad ac yn llyfn ar gyfer y bond gorau.

 • Gofal Offer: Cadwch eich offer torri yn sydyn. Mae pren wedi'i sychu mewn odyn yn galetach ar lafnau a darnau, felly mae cynnal eglurder yn allweddol i atal llosgi a sicrhau toriadau glân.

Trwy ddilyn y canllawiau hyn, gallwch chi wneud y gorau o'ch pren wedi'i sychu mewn odyn, gan greu darnau sydd nid yn unig yn hardd ond sydd hefyd yn strwythurol gadarn a gwydn. I gael cipolwg ychwanegol ar weithio gyda mathau penodol o goedwigoedd wedi'u sychu mewn odyn, fel y boncyffion ynn pren caled neu ddeall naws derw sy'n sychu mewn odyn , archwiliwch ein herthyglau manwl sy'n ymdrin yn fanwl â'r pynciau hyn.