Dosbarthiad am ddim ar gael yn Ardal De Cymru - Abertawe - Castell-nedd - Port Talbot - Llanelli - Pontardawe - Gwyr - Gorseinon - Pontarddulais - Swmp bagiau am brisiau anghredadwy tra bod stociau'n para. Ar gyfer llosgwyr boncyffion, pyllau tân, tanau agored, gwersylla a mwy.

FFÔN: +44 (0)1792 946 421 neu E-BOST: RHODRI@HSWF.CO.UK

Gostyngiad Croeso

Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF
How wood grain affects the kiln drying process.

Rôl Grawn Pren mewn Sychu Odyn

Rhodri Evans |

Deall Grawn Pren

Pan fyddwn yn ymchwilio i fyd gwaith coed a phrosesu coed, agwedd hanfodol i'w hystyried yw anatomi pren a'i batrymau grawn unigryw. Mae grawn pren nid yn unig yn dylanwadu ar apêl esthetig cynnyrch gorffenedig ond hefyd yn effeithio'n fawr ar ei briodweddau ffisegol a'i ymddygiad wrth ei brosesu, yn enwedig wrth sychu mewn odyn.

Anatomeg Pren

Mae pren yn cynnwys celloedd a ffibrau sy'n rhedeg yn gyfochrog ag echelin y goeden. Y prif gydrannau yw'r ffibrau cellwlos , sy'n darparu cryfder ac anystwythder, a'r lignin , sy'n gweithredu fel rhwymwr naturiol sy'n dal y ffibrau at ei gilydd. Mae ymddangosiad y grawn pren yn cael ei bennu gan sut mae'r ffibrau hyn yn cael eu trefnu a'r patrymau y maent yn eu ffurfio.

Gall y grawn arddangos ei hun mewn sawl ffordd:

 • Grawn Syth : Mae ffibrau'n rhedeg yn gyfochrog â hyd y darn o bren.
 • Grawn Troellog neu Gyd-gloi : Mae ffibrau'n troi o amgylch y goeden wrth iddynt redeg i fyny'r boncyff.
 • Grawn tonnog neu gyrliog : Ffibrau tonnog, gan greu patrwm tonnog yn y pren wedi'i falu.
 • Croes-graen : Mae ffibrau'n gwyro o linell sy'n gyfochrog ag ochrau'r darn o bren.

Mae deall y strwythurau hyn yn hanfodol oherwydd eu bod yn dylanwadu ar briodweddau mecanyddol pren, megis hydwythedd, caledwch, a sut y bydd yn ymateb pan fydd yn destun newidiadau yn y cynnwys lleithder.

Gwahanol Fathau o Grawn Pren

Gellir dosbarthu grawn pren hefyd yn seiliedig ar eu hymddangosiad a'r ffordd y mae'r pren wedi'i dorri:

 • Llif Plaen (Llifio Fflat) : Dyma'r toriad mwyaf cyffredin, gan arwain at batrwm grawn mwy amlwg gyda chylchoedd twf yn ymddangos fel llinellau cyfochrog yn fras.
 • Chwarter Lifio : Yn cynhyrchu patrwm grawn mwy sythach ac yn datgelu'r patrwm "ray fleck" hardd mewn coedwigoedd fel derw.
 • Lifio Hollt : Yn debyg i chwarter llifio, ond gyda thoriad mwy ongl i leihau'r brychni pelydr a darparu grawn mwy unffurf.
 • Lifio Byw : Yn cynnwys lled llawn y boncyff, gan ymgorffori cymysgedd o batrymau grawn.

Mae gan bob math o rawn pren ei nodweddion unigryw a fydd yn dylanwadu ar eich dull o sychu odyn, y byddwn yn eu harchwilio ymhellach.

Pwysigrwydd Adnabod Grawn Pren

Nid yw deall grawn pren yn ymwneud ag estheteg yn unig; mae'n ffactor hanfodol yng nghryfder, gwydnwch y lumber, a sut y bydd yn ymateb i'r broses sychu.

Effaith ar Gryfder a Gwydnwch

Gall y cyfeiriad grawn effeithio'n sylweddol ar gryfder y pren. Yn gyffredinol, mae pren ar ei gryfaf ar hyd y grawn (yn hydredol) ac yn wannach ar draws y grawn (yn rheiddiol ac yn tangential). Felly, mae cydnabod y patrwm grawn yn bwysig ar gyfer cymwysiadau sydd angen priodweddau cryfder penodol.

Er enghraifft, yn ddelfrydol dylai fod gan drawstiau a distiau graen syth i ddwyn llwythi yn fwy effeithiol. Ar y llaw arall, gallai croes neu rawn troellog achosi gwendidau mewn cymwysiadau strwythurol, gan wneud y pren yn fwy tueddol o dorri dan straen.

Dylanwad ar y Broses Sychu

Mae'r grawn pren hefyd yn allweddol yn ystod y broses sychu. Bydd patrymau grawn gwahanol yn ymateb yn wahanol i golli lleithder. Er enghraifft, mae pren â grawn syth fel arfer yn cyfangu ac yn ehangu'n fwy rhagweladwy na phren â grawn cydgysylltiedig neu droellog, a all droelli neu ystof wrth sychu.

Nod sychu odyn yw lleihau'r cynnwys lleithder mewn pren i lefel sy'n addas ar gyfer ei ddefnydd arfaethedig. Pan fydd pren yn sychu, mae'r lleithder yn anweddu o'r cellfuriau, gan achosi iddynt grebachu. Gall sychu anwastad neu sychu'n rhy gyflym achosi straen o fewn y pren, sy'n arwain at ddiffygion fel cwpanu, bwa, gwirio, neu hyd yn oed hollti. Gall deall y patrymau grawn helpu i osod yr amserlenni a'r amodau sychu odyn priodol i leihau'r problemau hyn.

Ni ddylid diystyru rôl grawn pren mewn sychu odyn. P'un a ydych chi'n weithiwr coed proffesiynol neu'n hobïwr, bydd cydnabod a pharchu grawn pren yn cyfrannu at lwyddiant eich prosiectau. Yn yr adrannau nesaf, byddwn yn archwilio sut mae grawn pren yn rhyngweithio'n benodol â'r broses sychu odyn a sut i'w optimeiddio i gyflawni'r canlyniadau gorau.

Cadwch draw i ddeall manylion technegol sychu odyn a sut i alinio ei broses â grawn y pren i sicrhau sefydlogrwydd ac ansawdd yn eich cynhyrchion pren. I gael mwy o wybodaeth am danwydd pren a thanwyr tân, efallai y byddwch am archwilio'r amrywiaeth o bren wedi'i sychu mewn odyn a chynnau tân a thanio sydd ar gael, sydd wedi'u prosesu gyda'r ystyriaethau hollbwysig hyn mewn golwg.

Esboniad o Broses Sychu Odyn

O ran paratoi pren ar gyfer gwahanol ddefnyddiau, boed ar gyfer adeiladu, gwneud dodrefn, neu hyd yn oed ar gyfer llosgi yn eich lle tân, mae'r dull o sychu'r pren yn gam hanfodol sy'n cael effaith sylweddol ar ansawdd terfynol y cynnyrch. Gadewch i ni archwilio beth yw sychu mewn odyn a'r camau sy'n gysylltiedig â'r broses hon.

Beth yw Sychu Odyn?

Mae sychu odyn yn broses reoledig o leihau'r cynnwys lleithder mewn pren. Mae odyn yn ei hanfod yn ffwrn fawr a ddefnyddir ar gyfer sychu pren ac fe'i cynlluniwyd i gyflymu anweddiad naturiol lleithder o'r pren. Mae'r broses hon yn bwysig oherwydd ei bod yn helpu i leihau'r crebachu, ystof, a diffygion eraill a all ddigwydd wrth i bren sychu. Mae pren sydd wedi'i sychu mewn odyn yn iawn hefyd yn llai agored i bydredd a phla pryfed.

Prif nod sychu odyn yw dod â chynnwys lleithder y pren i lawr i lefel sy'n cyfateb i'r defnydd arfaethedig o'r pren. Er enghraifft, gall y lefelau lleithder gorau fod yn wahanol ar gyfer dodrefn mewnol, adeiladu awyr agored, neu bren wedi'i sychu mewn odyn y bwriedir ei ddefnyddio fel tanwydd. Mae sychu odyn, os caiff ei wneud yn iawn, yn sicrhau bod y pren yn sefydlog a bydd yn perfformio'n gyson yn yr amgylchedd lle caiff ei ddefnyddio.

Camau Sychu Odyn

Mae sychu odyn fel arfer yn cynnwys sawl cam allweddol:

 1. Llwytho'r Odyn : Mae pren yn cael ei bentyrru'n ofalus yn yr odyn. Mae pentyrru priodol yn bwysig i ganiatáu ar gyfer llif aer cyfartal a sychu trwy gydol y llwyth.

 2. Sychu ymlaen llaw : Mae'r cam hwn yn cynnwys gwresogi'r pren yn ysgafn i ddechrau'r broses sychu heb achosi unrhyw ddiffygion sychu ar unwaith neu ddifrifol.

 3. Prif Sychu : Mae'r tymheredd a'r lleithder yn yr odyn yn cynyddu i gyflymu'r broses o gael gwared â lleithder. Mae'r cam hwn yn gofyn am fonitro agos i sicrhau bod y pren yn sychu'n gyfartal ac i atal difrod.

 1. Cyflyru : Ar ôl y prif sychu, caiff y pren ei gyflyru i leddfu unrhyw bwysau sydd wedi cronni ac i gydraddoli'r cynnwys lleithder trwy'r darnau pren.

 2. Oeri : Unwaith y cyrhaeddir y lefel cynnwys lleithder a ddymunir, caniateir i'r pren oeri'n araf cyn ei dynnu o'r odyn.

Rhaid rheoli pob un o'r camau hyn yn ofalus i sicrhau bod ansawdd a chyfanrwydd y pren yn cael ei gynnal.

Perthynas Rhwng Grawn Pren a Sychu Odyn

Mae nodweddion grawn pren yn chwarae rhan sylfaenol yn y broses sychu odyn. Gall y grawn effeithio ar ba mor gyflym ac yn gyfartal y mae'r pren yn sychu, a all, yn ei dro, effeithio ar ansawdd y cynnyrch terfynol.

Cyfeiriad Grawn a Chyfradd Sychu

Mae cyfeiriad y grawn pren o'i gymharu â llif yr aer wedi'i gynhesu yn yr odyn yn hollbwysig. Er enghraifft, pan fydd y grawn yn gyfochrog â llif aer, mae'r pren yn tueddu i sychu'n gyflymach ac yn gyfartal. Ar y llaw arall, gall cyfeiriadedd traws-grawn arwain at sychu'n arafach a llai unffurf oherwydd bod yn rhaid i'r lleithder deithio llwybr hirach i ddianc, a allai achosi cyfraddau sychu anwastad o fewn y pren.

Patrymau Grawn ac Atodlenni Odynau

Mae patrymau grawn unigryw gwahanol rywogaethau pren yn gofyn am amserlenni odyn gwahanol. Mae amserlen odyn yn cyfeirio at y gosodiadau tymheredd a lleithder penodol a ddefnyddir yn ystod y broses sychu. Gall coed sydd â phatrwm grawn syth, unffurf sychu'n wahanol o gymharu â'r rhai â grawn wedi'i gyd-gloi neu â grawn tonnog.

Er enghraifft, gallai pren gyda grawn syth wrthsefyll amserlen sychu fwy ymosodol, sy'n cynnwys tymereddau uwch a lleithder is. I'r gwrthwyneb, mae coedwigoedd â phatrymau grawn mwy cymhleth, fel y rhai a geir yn aml mewn pren caled, fel arfer yn gofyn am amserlen sychu fwy esmwyth i atal diffygion fel gwirio neu warping.

Mae teilwra'r amserlen odyn i batrwm grawn y pren yn hanfodol ar gyfer cyflawni'r canlyniadau sychu gorau posibl. Mae'n rhaid i weithwyr coed a gweithredwyr odynau ystyried y ffactorau hyn i atal difrod fel ystof neu gracio, a all ddigwydd os yw'r pren yn sychu'n rhy gyflym neu'n anwastad.

Trwy ddeall y berthynas hanfodol rhwng grawn pren a sychu mewn odyn, gall gweithwyr coed a chynhyrchwyr sicrhau eu bod yn cynhyrchu cynhyrchion pren gwydn o ansawdd uchel. I gael darllen pellach ar sut i sicrhau'r canlyniadau gorau wrth sychu pren, gallwch archwilio erthyglau ar reoli tymheredd mewn sychu odyn neu'r gwahaniaethau rhwng odyn a sychu aer .

Paratoi Pren ar gyfer Sychu Odyn

O ran sychu odyn, mae paratoi yn allweddol. Gall asesu a pharatoi'r pren yn gywir cyn ei sychu wneud gwahaniaeth sylweddol yn ansawdd ac effeithlonrwydd y broses. Yn yr adran hon, byddwn yn ymchwilio i sut mae grawn pren yn chwarae rhan ganolog wrth baratoi ac yn archwilio amrywiol dechnegau i liniaru problemau posibl sy'n gysylltiedig ag ef.

Asesu Grawn Pren Cyn Sychu

Cyn gosod pren mewn odyn, mae'n hanfodol asesu'r patrymau grawn. Mae'r cam cychwynnol hwn yn aml yn cael ei anwybyddu ond gall atal llawer o broblemau cyffredin sy'n gysylltiedig â sychu pren. Dyma sut i asesu'r grawn pren yn gywir:

 • Archwiliad Gweledol : Chwiliwch am gyfeiriad y grawn, gan wirio am unrhyw afreoleidd-dra, fel grawn wedi'i gyd-gloi neu grawn troellog, a allai effeithio ar y broses sychu a sefydlogrwydd y cynnyrch terfynol.
 • Adnabod Rhywogaethau : Mae gan wahanol rywogaethau strwythurau grawn gwahanol, sy'n effeithio ar sut maen nhw'n ymateb i sychu odyn. Er enghraifft, mae gan bren caled fel arfer batrymau grawn dwysach na phren meddal.
 • Mesur Ongl Grawn : Defnyddiwch offer fel mesurydd ongl grawn i fesur llethr y grawn. Gall y mesuriad hwn helpu i bennu'r cyfeiriadedd gorau ar gyfer pentyrru'r pren yn yr odyn.
 • Profi Cynnwys Lleithder : Defnyddio mesuryddion lleithder i asesu cynnwys lleithder cychwynnol y pren. Gall lefelau lleithder anwastad ddylanwadu ar ymddygiad grawn wrth sychu.

Trwy archwilio'r grawn pren yn ofalus cyn sychu'r odyn, rydych chi'n gosod y llwyfan ar gyfer proses sychu fwy rheoledig ac effeithiol.

Cyfeiriadedd a Dulliau Stacio

Gall cyfeiriadu a phentyrru pren yn gywir yn yr odyn ddylanwadu ar ba mor gyflym y caiff lleithder ei dynnu a lleihau diffygion. Ystyriwch y strategaethau canlynol:

 • Ochr y Rhisgl i Fyny / I lawr : Gall gosod y byrddau gyda'r rhisgl ochr i fyny helpu i atal cwpanu, tra gall ochr rhisgl i lawr gynyddu llif aer ac unffurfiaeth sychu.
 • Bylchau rhwng Sticeri : Gosodwch y sticeri (darnau bach o bren a ddefnyddir i wahanu haenau o fyrddau) yn rheolaidd, wedi'u halinio'n fertigol, i sicrhau dosbarthiad pwysau cyfartal a llif aer.
 • Pwysiad Uchaf : Gall rhoi pwysau ar yr haen uchaf helpu i gadw'r byrddau'n wastad a lleihau'r risg o ysbïo.
 • Cyfeiriadedd Grawn : Alinio'r cyfeiriad grawn yn gyson ar draws haenau i hwyluso cyfradd sychu fwy unffurf.

Gall y dulliau pentyrru hyn helpu i liniaru tueddiadau naturiol y grawn pren a allai arwain at ddiffygion sychu.

Technegau i Liniaru Materion Grawn Pren

Hyd yn oed gyda'r paratoad gorau, gall grawn pren gyflwyno heriau o hyd wrth sychu odyn. Dyma rai technegau i helpu i reoli'r materion hyn yn effeithiol:

Addasu Tymheredd a Lleithder Odyn

Mae rheoli amgylchedd yr odyn yn hanfodol ar gyfer trin problemau sy'n ymwneud â grawn. Dyma sut i addasu'r tymheredd a'r lleithder ar gyfer y sychu gorau posibl:

 • Dechreuwch gyda Thymheredd Is : Dechreuwch y broses sychu ar dymheredd is i atal straen rhag cronni yn y coed.
 • Cynnydd Graddol yn y Tymheredd : Codwch y tymheredd yn araf wrth i'r pren ymgynefino â'r amgylchedd odyn er mwyn osgoi dychryn y strwythur grawn.
 • Rheoli Lleithder : Defnyddiwch stêm neu systemau niwl i gynnal lefelau lleithder priodol, gan gydbwyso'r gyfradd sychu a lleihau'r risg o ddiffygion sy'n gysylltiedig â grawn.

Trwy diwnio gosodiadau'r odyn yn fân, gallwch addasu'r broses sychu i anghenion penodol y grawn pren, gan leihau problemau posibl.

Ystyriaethau Amseru a Monitro

Gall ymyriadau amserol a monitro parhaus wella canlyniad sychu odyn yn sylweddol. Dyma’r pwyntiau allweddol i’w hystyried:

 • Archwiliadau Cyfnodol : Archwiliwch y pren yn rheolaidd am arwyddion o warping, cwpanu, neu gracio, a gwneud addasiadau i osodiadau'r odyn os oes angen.
 • Cyfrifiad Cyfradd Sychu : Defnyddiwch fformiwlâu cyfrifo amser sychu i amcangyfrif faint o amser y bydd gwahanol fathau o rawn yn ei gymryd i sychu, gan addasu amserlenni yn ôl yr angen.
 • Defnyddio Synwyryddion : Gosodwch synwyryddion lleithder a thymheredd trwy'r odyn i gadw llygad barcud ar y broses sychu, gan sicrhau bod yr amodau gorau posibl ar gyfer y patrwm grawn penodol sy'n cael ei sychu.

Trwy ddefnyddio'r technegau hyn, gallwch leihau'n sylweddol yr achosion o broblemau sy'n gysylltiedig â grawn, gan sicrhau ansawdd mwy cyson yn y pren wedi'i sychu mewn odyn.

Yn yr adran nesaf, byddwn yn edrych ar sut i ddatrys problemau cyffredin sy'n ymwneud â grawn a'r arferion gorau ar gyfer sychu gwahanol fathau o rawn pren mewn odyn.

Delio ag Ystofio a Chwpanu

Mae ystofio a chwpanu yn faterion cyffredin a all ddod i'r amlwg wrth sychu pren, ac maent yn aml yn gysylltiedig â'r ffordd y mae grawn pren yn rhedeg. Mae warping yn cyfeirio at unrhyw afluniad mewn pren sy'n digwydd pan fo'r cynnwys lleithder rhwng arwynebau uchaf a gwaelod bwrdd yn anwastad. Mae cwpanu, math penodol o warping, yn digwydd pan fydd ymylon planc yn troi i fyny, gan greu siâp ceugrwm.

Er mwyn mynd i’r afael â’r materion hyn:

 • Archwiliwch y Lumber : Archwiliwch bob darn o bren yn ofalus i weld a oes arwyddion o warping neu gwpanu cyn iddo gael ei roi yn yr odyn.
 • Defnyddiwch Stacio Priodol : Dylai sticeri gael eu halinio a'u gwasgaru'n gyfartal i ganiatáu ar gyfer llif aer unffurf a sychu. Dylai pob bwrdd fod yn wastad ac wedi'i gynnal i atal plygu.
 • Cyfradd Sychu Reoli : Arafwch y gyfradd sychu ar gyfer rhywogaethau sy'n agored i niwed a thoriadau mwy trwchus i leihau straen o fewn y ffibrau pren.
 • Cydraddoli Amodau : Sicrhewch fod yr amodau ar ddwy ochr y lumber mor gyfartal â phosibl, gan leihau'r tebygolrwydd o sychu'n anwastad.

Atebion ar gyfer Gwiriadau a Holltiadau

Craciau bach sy'n ymddangos ar wyneb y pren yw sieciau, ac mae holltau yn wahaniadau mwy sy'n digwydd ar hyd grawn y pren. Mae'r diffygion hyn yn aml yn ganlyniad i golli lleithder yn rhy gyflym yn ystod y broses sychu.

Er mwyn atal a lliniaru gwiriadau a holltau:

 • Dechreuwch gyda Lleithder Uchel : Dechreuwch y broses sychu odyn gyda lefelau lleithder uwch er mwyn osgoi colli lleithder sydyn o bennau'r byrddau.
 • Lleihau Lleithder Graddol : Lleihau'r lleithder fesul cam, gan ganiatáu i'r pren addasu'n raddol i golli lleithder.
 • Gorchudd Diwedd : Rhowch seliwr ar bennau'r byrddau i arafu'r broses sychu a lleihau datblygiad gwiriadau diwedd.
 • Monitro Rheolaidd : Archwiliwch y pren o bryd i'w gilydd yn ystod y broses sychu i ganfod problemau'n gynnar.

Arferion Gorau ar gyfer Odyn Sychu Gwahanol Grawn

Pren meddal yn erbyn Pren Caled

Mae pren meddal a phren caled yn ymateb yn wahanol i'r broses sychu oherwydd eu strwythurau grawn nodedig.

Ar gyfer pren meddal:

 • Tymheredd Is : Yn gyffredinol, mae angen tymereddau is ar bren meddal gan eu bod yn fwy tueddol o gael gwared ar resin a materion eraill sy'n ymwneud â gwres.
 • Amserlenni Addfwyn : Mabwysiadwch amserlen sychu ysgafnach i leihau'r straen ar y pren a all ddeillio o gael gwared â lleithder yn gyflym.

Ar gyfer pren caled:

 • Tymheredd Uwch : Fel arfer gall pren caled wrthsefyll tymereddau uwch, a all fod yn fuddiol ar gyfer sychu'n fwy effeithlon.
 • Monitro Cau : Oherwydd yr amrywiaeth o fewn rhywogaethau pren caled, mae monitro agos yn hanfodol i addasu gosodiadau'r odyn yn unol ag ymateb y pren.

Argymhellion ar gyfer Grawn Gain a Bras

Mae gwahanol fathau o rawn, megis grawn mân a bras, hefyd yn gofyn am ddulliau amrywiol:

 • Grawn Mân : Mae coed gyda grawn mân fel arfer yn sychu'n fwy cyfartal ac yn llai tueddol o gracio ond efallai y bydd angen tymheredd is a chyfraddau sychu arafach i atal ysfa.
 • Grawn Bras : Efallai y bydd angen tymereddau uwch ar goedwigoedd brasach a rheolaeth ofalus ar y lleithder i sicrhau eu bod yn sychu'n iawn heb hollti pren.

Casgliad ac Awgrymiadau ar gyfer y Canlyniadau Sychu Gorau posibl

Defnyddio Gwybodaeth Grawn Pren

Gall dealltwriaeth fanwl o rawn pren a'i ddylanwad ar sychu odyn nid yn unig wella ansawdd eich cynhyrchion gorffenedig ond hefyd arbed amser ac adnoddau. Gall cydnabod y patrwm grawn ac addasu'r broses sychu yn unol â hynny arwain at lai o ddiffygion a chynnyrch mwy cyson.

Cynnal Ansawdd Pren ar ôl Sychu

Ar ôl y broses sychu odyn, mae'n hanfodol:

 • Storio Pren yn Gywir : Cadwch y pren mewn amgylchedd sefydlog i osgoi adamsugno lleithder neu amlygiad i wres neu oerfel gormodol.
 • Trin â Gofal : Osgowch ei drin yn arw a allai niweidio'r pren sydd bellach yn sych, oherwydd gall fod yn fwy brau ac yn dueddol o gracio.
 • Cymhwyso Cyn Defnydd : Caniatewch amser i'r pren ymgynefino â'r amgylchedd lle bydd yn cael ei ddefnyddio i atal ysto neu symudiad yn y dyfodol.

Trwy ddilyn y canllawiau hyn a mynd i'r afael â materion sy'n ymwneud â grawn pren yn uniongyrchol, gallwch sicrhau'r canlyniadau gorau posibl wrth sychu odyn. I'r rhai sydd angen pren wedi'i sychu mewn odyn premiwm, gallwch archwilio cynhyrchion fel pren wedi'i sychu mewn odyn ac am ategolion ychwanegol ar gyfer eich anghenion llosgi coed, gellir dod o hyd i eitemau fel boncyffion tân Sweden a chynnau tân hefyd. P'un a ydych chi'n weithiwr proffesiynol neu'n hobïwr, mae deall gwyddoniaeth grawn pren a sychu odyn yn hanfodol i unrhyw un sy'n gweithio gyda'r deunydd amlbwrpas hwn.